Yeni Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Yürürlüğe girdi. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yeni Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre;

-
Yeni düzenlemede Kredi ile bağlantılı olarak yapılacak sigortalar için bilgilendirme konusu ayrıntılandırıldı. Buna göre İhtiyari veya zorunlu sigortalarda;


--Kredi ile bağlantılı olarak yapılacak sigortalar konusunda, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilecek. Söz konusu bilginin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça tespit edilecek.


--Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerine ilişkin bilgilendirme yazılı olarak yapılacak. Kredi kullanan tarafından imzalanan bilgi formunun bir örneği kredi kuruluşu veya şirket tarafından saklanacak. Ancak, kişilerin fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla bilgilendirme yapılabilecek. Bu durumda, ispat yükümlülüğü kredi kuruluşuna ait.


--Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Formları verilMEyecek. Bilgi formunun şekil ve asgari içeriği Müsteşarlıkça tespit edilecek. Kredi kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak.

--Şirket, kredi kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmesini temin etmek üzere her türlü tedbiri almak zorunda.
 
-Katılım sertifikası veya poliçe imza karşılığı verilecek, imzalı bir örneği kredi kuruluşunda veya şirkette saklanacak. Ancak; kişilerin fizikî olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla sözleşmenin yapılmasından itibaren on beş gün içinde katılım sertifikası veya poliçe verilebilecek. Bu durumda, ispat yükümlülüğü kredi kuruluşuna ait.
 
İlgili Yönetmelik İçin tıklayınız.