Yeni Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi. Ayrıntılar için tıklayınız.

 Yeni Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.
 
Giriş Aidati 250.000 Türk Lirasından 50.000 Türk Lirasına indirildi. Ayrıca Giriş aidatının yatırılma süresi değiştirildi. Buna göre Giriş Aidatı artık Kurul tarafından faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce yatırım kuruluşları tarafından yatırılacaktır.

Yatırım kuruluşları içinde bulunulan yıl için yatıracakları yıllık aidat tutarlarını, YTM’nin bildirimi üzerine Mart ayı sonuna kadar ödeyecek.

Yılllık Aidat Hesaplama Yöntemi değiştirildi. Yeni yöntem, Tezgah üstü türev araçlarının yıllık aidat hesaplamalarında 2016 yılında uygulanacak, bunun dışındaki yıllık aidatlar yeni yönteme göre hesaplanacaktır.

Süresi içerisinde ödenmeyen aidatlar ile yerine getirilen aidat yükümlülüğünün ilave aidat yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, doğacak aidat farkları, aidat için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı oranında uygulanacak faiz oranı ile birlikte 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre YTM tarafından tahsil edilecek.

Fazla yatırıldığı tespit edilen aidat tutarları, faizsiz olarak ilgili yatırım kuruluşuna iade edilecek.

Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini Yatırımcı Tazmin Merkezini kullanacak.

Zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar üzerinde yalnızca YTM hak sahibi olup, yatırım kuruluşları söz konusu emanet ve alacakları YTM’ye devredinceye kadar ayrı bir hesapta izlemekle yükümlü kılındı.

Yatırım kuruluşları, önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi Ocak ayı sonuna kadar YTM’ye gönderecekler ve söz konusu varlıkları aynı süre içerisinde YTM’ye devredeceklerdir.

Zamanaşımına uğradığı halde YTM’ye devredilmediği tespit edilen emanet ve alacaklara, YTM’ye gelir kaydedilmesi gerektiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında faiz işletilecek.

Birleşme veya devralma durumunda aracı kurumlara sağlanacak indirime ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 2017 yılına uzatıldı.
 
İlgili Yönetmelik için Tıklayınız.