• Karar No: 2022/UH.I-118
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UH.I-118
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Name Kurumsal Yemek Gıda Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/531007 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Name Kurumsal Yemek Gıda Anonim Şirketi’nin 17.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2021 tarih ve 61954 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2200 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin, İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ve Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın gerekli yeterlik kriterlerini sağlamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,  şöyle ki;

 

1) Anılan isteklilerin, şirketlerini temsile yetkili olan kişileri, ortaklarını ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgileri EKAP sistemine kayıt ettirmediği, ihale zerinde bırakılan isteklinin anonim şirket olduğu, pay defteri ile yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarını EKAP sistemine yüklemediği ve teklif mektuplarının, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından e-imza ile imzalanmadığı,

 

2) Anılan istekliler tarafından beyan edilen/sunulan geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, içeriğindeki bilgilerin birbirleriyle örtüşmediği, sürelerinin ihale dokümanındaki tarihi kapsamadığı ve tutarlarının da tekliflerinin %3’ünü karşılamadığı,

 

3) Anılan istekliler tarafından beyan edilen/sunulan ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerde, gerekli bilanço oranlarının ve ciro tutarının sağlanmadığı, teklifler kapsamında 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin veya 2020 yılı ile birlikte 2019 yılına ait bilanço bilgilerinin sunulması/beyan edilmesi gerekirken, sadece 2019 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği/sunulduğu, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda bilanço bilgilerinin yer aldığı kısımda, bilanço yılının boş bırakıldığı, toplam cironun da hangi yıla ait olduğunun anlaşılamadığı,

 

4) Anılan isteklilerin iş deneyim kriterlerini sağlayamadığı, iş deneyimi kapsamında sunulan belgelerin konusunun benzer işe uygun olmadığı, belge tutarlarının yeterli olmadığı, söz konusu iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt ettirilmediği,

 

5) Anılan istekliler tarafından beyan edilen/sunulan işletme kayıt belgesinin pasif durumda olduğu, sistemde kayıtlı olmadığı ve geçerliliğini kaybettiği, Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet sayfası (https://ggbs.tarim.gov.tr) üzerinden sorgulama yapıldığında bu hususun görüleceği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır…

(2) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin beşinci fıkrasındaEKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, Mustafa Fatih Dörtkardeş’in 04.06.2023 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili “Yönetim Kurulu Üyesi” ve 16.06.2022 tarihine kadar da “Yönetim Kurulu Başkanı” olduğu, bu bilgilerin EKAP üzerinden yeterlik bilgileri tablosuna aktarıldığı, anılan isteklinin tek ortaklı anonim şirket olduğu tespit edilmiş olup, ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmediği; ayrıca teklif mektubunun adı geçen kişi tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, şirketin iki ortağının bulunduğu, ortaklarının Merve Karaoğlan ve Erdoğan Yılmaz olduğu, adı geçen kişilerin “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu;

 

Anılan isteklinin beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının  “Vekâletname Bilgileri” bölümünde “Vekil Bilgileri” kısmının “Demet Yılmaz, 105******08”, “Vekâletnameyi Düzenleyen Noterlik Adı, Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmının “Ankara 1. Noterliği, 02.10.2019, 06948” olarak doldurulduğu görülmüş olup, Ayrıca teklif mektubunun vekâlet verilen Demet Yılmaz tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.  

 

Daha sonraki aşamada, beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi kapsamında, Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından adı geçen vekil adına düzenlenmiş vekaletnamenin, vekilin imza beyannamesinin ve şirketin imza sirkülerinin sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile sunulan söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda;

 

Pilot ortak İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, Ayşegül Ünal’ın şirketin tek ortağı olduğu ve “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, bu bilgilerin EKAP üzerinden yeterlik bilgileri tablosuna aktarıldığı; ayrıca teklif mektubunun adı geçen kişi tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, şirketin iki ortağının bulunduğu, ortaklarının Çetin Atak ve Esengül Atak olduğu, adı geçen kişilerin “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, bu bilgilerin EKAP üzerinden yeterlik bilgileri tablosuna aktarıldığı; ayrıca teklif mektubunun Esengül Atak tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nda;

 

Pilot ortak Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, Suat Korkmaz’ın şirketin tek ortağı olduğu ve “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, Hasan Topal’ın da “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, bu bilgilerin EKAP üzerinden yeterlik bilgileri tablosuna aktarıldığı; ayrıca teklif mektubunun Suat Korkmaz tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, şirketin iki ortağının bulunduğu, ortaklarının Suat Korkmaz ve Tayfun Zalaltuntaş olduğu, adı geçen kişilerin “müdür” sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili olduğu, bu bilgilerin EKAP üzerinden yeterlik bilgileri tablosuna aktarıldığı; ayrıca teklif mektubunun Tayfun Zalaltuntaş tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşılmıştır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler kapsamında tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerektiği, söz konusu bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağı, bu bakımdan isteklilerin teklif mektubunu imzalama konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve ihale tarihinden önce güncellemelerinin zorunlu olduğu,

 

Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı,  ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gerektiği, e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak gönderilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Adı geçen isteklilerin tümünün şirketlerini temsile yetkili olan kişileri, ortaklarını ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgileri EKAP sistemine kayıt ettirdiği ve teklif mektuplarının, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından e-imza ile imzalanarak gönderildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin tek ortaklı bir anonim şirket olduğu, bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesinin gerekmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bahse konu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “…(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

…” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3)Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 24.03.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ihale kayıt numarası ve istekli vergi numarasının belirtilmesi sureti ile Halk Bankası Zonguldak Şubesi IBAN No: TR91 0001 2009 8060 0005 0002 21 nolu hesaba yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi, İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teminata İlişkin Belgeler” satırının “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” bölümünde geçici teminat mektuplarının ayırt edici numaralarının beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, adı geçen isteklilerin geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihi itibarıyla yeterli olduğu ve tutarlarının da teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatın verileceği, geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında belirtilecek geçerlilik tarihinin 24.03.2022 tarihinden önce olmaması gerektiği ve geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, geçici teminat mektubuna ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin yeterli olduğu, adı geçen tüm istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu ayırt edici numaranın beyan edildiği, bu çerçevede, bilgileri beyan edilen geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlendiği, Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınan geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması durumunda, düzenlenen mektupların standart forma uygun olarak alındığının kabul edildiği, bu bakımdan söz konusu geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak hazırlandığının kabulü gerektiği ve anılan isteklilerin teminat mektubu tutarlarının teklif bedellerinin %3’ünden az olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir… ” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir.…

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde (1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

….

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedirdüzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi, İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tabloları üzerinden inceleme yapıldığında, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” satırının doldurulduğu, yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP’taki bilançolarda yer alan tutarlar üzerinden hesaplanan oranlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Sunulan yeterlik bilgileri tablolarının “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında 2020 yılına ilişkin gelir tablosu bilgilerinin beyan edildiği, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” satırının doldurulduğu, yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilen ciro bilgilerinin EKAP’ta yer alan ciro bilgilerindeki tutarlarla da uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Diğer yandan, Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ilişkin beyan ettiği ciro tutarının net satış tutarı değil, brüt satış tutarı olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemeleri uyarınca; isteklilerin bilanço bilgilerine ilişkin olarak cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ortak girişimlerde her bir ortağın ayrı ayrı sayılan kriterleri sağlaması gerektiği; iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak da isteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden, hizmet işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin %15'inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i alınarak hesaplanan oranların yeterlik kriteri olarak belirleneceği, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu, inceleme konusu ihalede toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; anılan istekliler tarafından bilanço ve ciroya ilişkin beyan edilen bilgilerin EKAP üzerinden temin edilen bilgiler ile uyumlu olduğu, bilanço oranları hesaplamalarının doğru şekilde yapıldığı, EKAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda bahse konu isteklilerin idarece istenilen cari oranı, öz kaynak oranını ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranını karşıladıkları, anılan tüm istekliler tarafından 2020 yılının esas alındığı ve dolayısıyla esas alınan yılın mevzuata uygun olduğu,  adı geçen istekliler tarafından teklif edilen tutarlar dikkate alınarak EKAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda isteklilerin net satışları üzerinden esas alınan ciro tutarının ilgili kriterleri sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, her ne kadar Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ilişkin beyan ettiği ciro tutarının net satış tutarı değil, brüt satış tutarı olduğu görülmüş ise de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin onbirinci fıkrasında istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliğinin etkilenmeyeceği hüküm altına alındığından, ihalede gerekli ciro tutarını sağlayan anılan isteklinin teklifinin geçerliğinin etkilenmediği sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

… ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

İstenilmesi zorunludur…

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür…

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dâhil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dâhil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

 

Söz konusu Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM VE SONRAKİ HİZMETLER ALIMI

e) Miktarı:

01.01.2022-31.12.2024 tarihleri arası 36 ay
Normal Yemek: 4.238.400 öğün
Diyet Yemek: 980.048 öğün
Normal Kahvaltı: 1.306.240 öğün
Diyet Kahvaltı: 530.400 öğün
Ara Öğün: 860.560 öğün…
” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İsteklilerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri, her türlü yemek pişirme/üretim işleri veya her türlü yemek pişirme ve servis işleri veya her türlü yemek pişirme, servis ve sonrası hizmet işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün  “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2285-H-İST-2-1” beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 11.07.2019 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, işin adının ve tanımının “15'inci P. Eğt. Tug. K.Lığı (Amasya) Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dâhil, 6 Aylık” olduğu, sözleşme tarihinin 31.10.2018, ihale tarihinin 24.10.2018, kabul tarihinin 30.06.2019 ve belge tutarının da 15.435.838,02 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2016/324419-1723935-1-2” beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 21.01.2019 tarihinde Favori Yemek Ür. Hiz. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. Sanayi ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı adına düzenlendiği, bu iş ortaklığında Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin ortaklık oranının %95 olduğu, işin adının ve tanımının “Bakanlığımız birimlerinde istihdam edilip yemek talep eden 3100 personel için 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasında 501 (beş yüz bir) gün üzerinden yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti” olduğu, sözleşme tarihinin 21.11.2016, ihale tarihinin 24.10.2016, kabul tarihinin 31.12.2018 ve belge tutarının da 16.254.249,20 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda %51 hisseye sahip pilot ortak İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2020/556545-4964725-1-1” beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 03.09.2021 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, işin adının ve tanımının “Yemek Hizmeti Alımı” olduğu, sözleşme tarihinin 16.12.2020, ihale tarihinin 01.12.2020, kabul tarihinin 06.08.2021 ve belge tutarının da 9.634.293,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan İş Ortaklığı’nda %49 hisseye sahip özel ortak olan Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2019/288604-3503806-1-1“ beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.2021 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, işin tanımının “15 Ay Süreli Yemek Hizmeti Alımı” olduğu, sözleşme tarihinin 22.08.2019, ihale tarihinin 29.07.2019, kabul tarihinin 31.12.2020 ve belge tutarının da 8.530.122,11 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nda %90 hisseye sahip pilot ortak Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2016/183496-1621715-1-1” beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.10.2019 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, işin adının “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı”, işin tanımının  “36 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı, Normal Yemek: 5.078.019 öğün, Diyet Yemek: 1.366.932 öğün, Normal Kahvaltı:1.427.034 öğün, Diyet Kahvaltı: 867.045 öğün” olduğu, sözleşme tarihinin 02.09.2016, ihale tarihinin 12.07.2016, kabul tarihinin 30.09.2019 ve belge tutarının da 31.951.679,52 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan İş Ortaklığı’nda %10 hisseye sahip özel ortak olan Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2017/515673-2452726-1-1” beyanının yer aldığı görülmüş olup; idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu belgenin Tokat Kamu Hastane Birliği tarafından 14.01.2021 tarihinde anılan istekli adına düzenlendiği, işin adının “2018-2019-2020 Yılları Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı”, işin tanımının “36 Aylık, Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” olduğu, sözleşme tarihinin 03.01.2018, ihale tarihinin 21.11.2017, kabul tarihinin 31.12.2020 ve belge tutarının da 22.242.197,13 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihale konusu işin 36 ay boyunca yapılacak “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler Alımı” olduğu, “İsteklilerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri,  her türlü yemek pişirme/üretim işleri veya her türlü yemek pişirme ve servis işleri veya her türlü yemek pişirme, servis ve sonrası hizmet işleri”nin benzer iş olarak belirlendiği, ihalede teklif sunacak isteklilerden, teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu, anılan isteklinin teklif bedeline (75.677.096,00 TL) göre karşılanması gereken toplam iş deneyim tutarının 15.135.419,20 TL olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin güncellenmemiş değerinin dahi ihalede istenilen tutarı karşıladığı,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu, anılan isteklinin teklif bedeline (79.970.937,60 TL) göre karşılanması gereken toplam iş deneyim tutarının 15.994.187,52 TL olduğu, belge tutarının güncellenmiş değerinin (45.871.442,23 TL) %95’inin 43.577.870,12 TL olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin güncellenmiş değerinin ihalede istenilen tutarı karşıladığı tespit edilmiştir.

 

 İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olduğu, anılan iş ortaklığının teklif tutarının 82.389.120,00 TL olduğu, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam iş deneyim tutarının 16.477.824,00 TL olduğu görülmüştür. Mevzuat gereğince pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini karşılaması, diğer ortağın iş deneyim tutarının da istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekmektedir. Şikâyet konusu ihalede, pilot ortağın iş deneyim tutarının en az 11.534.476,80 TL olması gerektiği, özel ortağın da iş deneyim tutarının 4.943.347,20 TL’den az olmaması gerektiği, pilot ortağın belge tutarının güncellenmiş değerinin 12.672.883,55 TL olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin güncellenmiş değerinin ihalede istenilen tutarı karşıladığı, özel ortağın belge tutarının güncellenmemiş değerinin dahi ihalede istenilen tutarı karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olduğu, İş Ortaklığı’nın teklif tutarının 82.720.582,72 TL olduğu, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam iş deneyim tutarının 16.544.116,54 TL olduğu görülmüştür. Mevzuat gereğince pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini karşılaması,  diğer ortağın iş deneyim tutarının da istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekmektedir. Şikâyet konusu ihalede, pilot ortağın iş deneyim tutarının en az 11.580.881,58 TL olması gerektiği, özel ortağın da iş deneyim tutarının 4.963.234,96 TL’den az olmaması gerektiği, söz konusu iş deneyim belgelerinin güncellenmemiş değerlerinin dahi ihalede istenilen tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgelerinin tamamının EKAP’a kayıtlı olduğu, söz konusu belgelerin konusunun benzer işe uygun olduğu, tutarlarının da işbu ihalede istenilen oranı sağladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler”  başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ”İşletme onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları” başlıklı 9’uncu maddesinde “… (3) İşletme onay belgesi; üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie başvurur. Yetkili merci, uygun görmesi durumunda onay belgesini yeniden düzenler.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İstekliler, ihale tarihi itibari ile geçerli "Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesini"  sunacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin, İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ve Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın sunduğu yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının  “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde, işletme kayıt belgesine ilişkin bilgilerin beyan edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 08.02.2019 tarihli ve TR-06-K-054972 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından da yeterlik bilgileri tablosunda, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 13.07.2016 tarihli ve TR-06-K-037808 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Daha sonraki aşamada, beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi kapsamında;

 

Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan işletme kayıt belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Yenimahalle İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlendiği, belgenin veriliş tarihinin 08.02.2019 olduğu, TR-06-K-054972 numaralı belgede işletme faaliyet konusunun “depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olarak belirtildiği,

 

Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından sunulan işletme kayıt belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Yenimahalle İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlendiği, belgenin veriliş tarihinin 13.07.2016 olduğu, belgenin değişiklik tarihinin 08.02.2017 olduğu, TR-06-K-037808 numaralı belgede işletme faaliyet konusunun “depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi-Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı İntursa Sosyal ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 09.03.2021 tarihli ve TR-34-K-220225 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği; özel ortak Rak-Ser Endüstriyel Tem. İnş. Turizm Gıda Tekstil İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından da yeterlik bilgileri tablosunda, Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 22.09.2020 tarihli ve TR-06-K-065706 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi-Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 10.09.2012 tarihli ve TR-06-K-004310 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği; özel ortak Fesleğen Kurumsal Yem. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından da yeterlik bilgileri tablosunda, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 04.01.2021 tarihli ve TR-06-K-067690 sayılı işletme kayıt belgesinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

 

İhale dokümanının incelenmesinden, isteklilerin ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen belgelerden olan "Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi"ne ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, söz konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “İşletme onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca işletme onay belgesinin; üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme onay belgesinin geçerliliğini kaybettiği, dolayısıyla işletme kayıt belgelerinde bir geçerlilik tarihinin belirtilmediği; gıda işletmecisinin, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie başvurması ve yetkili mercinin de uygun görmesi durumunda onay belgesini yeniden düzenlemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “http://ggbs.tarim.gov.tr” adresinden yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu işletme kayıt belgelerinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, anılan tüm istekliklerin yeterlik bilgileri tablolarında işletme kayıt belgesine ilişkin bilgilerin gerektiği şekilde beyan edildiği, daha sonraki aşamada beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi kapsamında ihale üzerinde bırakılan istekli olan Florya Yemek Ticaret Anonim Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan Favori Kurumsal Yem. Üretim Hizm. Paz. Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından sunulan işletme kayıt belgelerindeki bilgilerin yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu ve Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan söz konusu belgelerin geçerli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul