• Karar No: 2022/UH.II-103
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UH.II-103
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Sarızeybek Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/852685 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Tapu ve Kadastro III Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerde m2 Bazlı Malzeme, Ekipman ve Teçhizat Dahil Genel ve Çevre Temizliği Hizmeti Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü tarafından 20.12.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Tapu ve Kadastro III Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerde m2 Bazlı Malzeme, Ekipman ve Teçhizat Dahil Genel ve Çevre Temizliği Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sarızeybek Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2021 tarih ve 62014 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2207 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdare tarafından EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında,  ihale kararına karşı 5 gün içinde Kamu İhale Kurumu’na başvurulması gerektiğinin belirtildiği, bu durumun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’e aykırı olduğu, ayrıca yapılan yönlendirme sonucu Kurum’a başvuru yapılması durumunda başvurularının reddedileceğinin bilindiği, bu kapsamda idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ancak idare tarafından bu başvurunun da hiç incelenmediği ve ilk başvuru yerinin Kamu İhale Kurumu olduğu belirtilerek reddedildiği, idare tarafından mevzuata aykırı hareket edildiği,

 

2) 3 kısım olarak gerçekleştirilen ihalenin 3 kısmında da ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından sunulan teklif mektubunun mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki; ihale dokümanında kısımlara ilişkin bir numaralandırma yapılmadığı ve kısımların işin gerçekleştirileceği çalışma bölgesi düzeyinde adlandırıldığı, ancak anılan istekli tarafından götürü bedel teklif mektubunda, “birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım” şeklinde numaralandırma yapılarak teklif verildiği, hangi teklifin hangi çalışma bölgesine ait olduğunun belli olmadığı, ayrıca ihale komisyonu kararında da aynı karışıklığın yer aldığı ve İzmir çalışma bölgesinin birinci kısım, Manisa çalışma bölgesinin ise ikinci kısım olarak tanımlandığı, ihale komisyonunun 4 üyesi tarafından bu durumun mevzuata uygun olarak kabul edildiği ancak ihale komisyonu başkanınca karşı görüşte oy kullanıldığı, sonuç olarak İdari Şartname’nin 5.3’üncü maddesinde yer alan “İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi kapsamında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İhale komisyonu tarafından hangi kısım için verildiği belli olmayan tekliflerin çalışma bölgelerine göre ayrıştırılarak değerlendirildiğinin kesinleşen ihale kararından anlaşıldığı, söz konusu karardan ayrıca ihale komisyonunca yapılan varsayım ile kısımlara ilişkin sınır değerlerin hesaplandığının ve İzmir çalışma bölgesi ile Manisa çalışma bölgesi için kabul edilen tekliflerin aşırı düşük olduğunun kabul edilerek ihale üzerinde bırakılan istekliden ilgili kısımlar için aşırı düşük fiyat açıklamasının 3 iş günü içerisinde idareye yazılı olarak teslim edilmesinin istenildiğinin anlaşıldığı ancak yine kararda “İlgili firma tarafından 23.12.2021 tarihinde söz konusu savunma idaremize mail yoluyla gönderilmiş olup komisyonumuzca değerlendirmeye alınmıştır.” ifadesinin de yer aldığı, İdari Şartname’nin 6.7’nci maddesinde yer alan düzenleme gereğince istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks araçlarının kullanılamayacağının açık olduğu, anılan istekli tarafından e-posta yoluyla idareye iletilen belgelerin değerlendirmeye alınmasının hem ihale dokümanına hem de mevzuata uygun olmadığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin 3 kısmına da vermiş olduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve aşırı düşük teklif açıklanması aşamasına geçilmemesi gerektiğinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan diğer iddialar kapsamında dile getirildiği, ancak anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, akabinde idare tarafından aşırı düşük teklif olarak kabul edilen kısımlar için sunmuş olduğu açıklamalarının değerlendirilmesinde de mevzuata aykırılıkların olduğu, şöyle ki;

a- Yapılan açıklamalarda, personel ücretlerinin mevzuata uygun açıklanmadığı ve eksik beyan edildiği, bu hususun ihale komisyon başkanınca da tespit edildiğinin kararda ifade edildiği,

b- Teknik Şartname’nin 12’üncü maddesi ile 9 kalem iş makinası maliyetleri için, kendi malı esas alınarak yapılan amortisman hesabının mevzuata uygun olmadığı, sadece zemin temizleme makinası için fatura ile maliyet giderinin açıklanmaya çalışıldığı, ayrıca amortisman tespit raporunun da sunulmadığı, Ek-1 de yer verilen diğer 8 kalem iş makinası için herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu hususun da ihale komisyon başkanınca tespit edilerek uygun bulunmadığının kararda belirtildiği,

c- 44 kalem temizlik ve ekipman listesindeki malzemelerin maliyetlerinin mevzuata uygun şekilde açıklanmadığı, isteklinin kendi deposunda mevcut olduğunun belirtilerek yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel tebliğinin 79.2.2.7 maddesine uygun olarak belgelendirilmediği, kamu idarelerine satarak belgelendirdiği fiyatlar için sunmuş olduğu fatura örneklerinin onaysız olduğu, bu hususun ihale komisyon başkanınca tespit edilerek kararda ifade edildiği, ayrıca hesaplamaya katılan malzeme miktarlarının teknik şartnamede belirtilen miktarlardan eksik olduğu,

d- Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında her iki kısım için de, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ürünle ilgili satıcılardan alınmadığı, teklifte yer alan fiyatların sözleşme süresini kapsamadığı ve sözleşme süresince fiyatların geçerli olduğu bilgisinin yer almadığı, tekliflerde teklifi veren firmaların meslek mensuplarına ait onayların bulunmadığı, teklif onayında bulunması gereken meslek mensubu beyanlarının mevzuattaki düzenleme ile birebir aynı olmadığı, teklif eki kapsamında ilgili tutanağın sunulmadığı, teklifte meslek mensubunca onaylanan beyanda yer alan tutanak tarihi ve tutanak sayısının, teklif ekinde sunulan tutanak tarih ve sayısı ile uyumlu olmadığı, tutanakların mevzuatta yer alan örneğine uygun olmadığı, tutanaklarda teklif veren firmanın verdiği teklife ilişkin defter kayıtları ve fatura bilgilerinin eksik beyan edildiği, tutanaklar ekinde teklif veren firma yetkilisinin imza sirküleri ile belgeyi düzenleyen meslek mensubunun faaliyet belgesinin sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır...” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

…İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

(3) İtirazen şikayet:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvurudur.” hükmü,

 

Mezkûr Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür...” hükmü,

 

 “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(3) İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 2’nci maddesinde “(1) İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren; sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlem ve eylemlere karşı aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından yapılacak başvuruların öncelikle idareye yapılması gerekmektedir.

(2) Ancak, idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir…” açıklaması,

 

 “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İzmir Tapu ve Kadastro III Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerde m2 bazlı malzeme, Ekipman ve Teçhizat dahil Genel ve Çevre Temizliği Hizmeti alım işi

b) Miktarı ve türü:

İzmir İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 16 (Onaltı), Aydın İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 6 (Altı), Manisa İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 9 (Dokuz) kişidir...” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1… b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/b bendi...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerden, incelenen ihalenin konusunun, temizlik malzemesi, ekipmanları, iş makineleri ve işçilik dahil olmak üzere (m2) üzerinden temizlik ve çevre düzenlemesi hizmeti alımı olduğu, ihalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği ve ihalenin 3 farklı kısımdan oluştuğu görülmüştür.

 

İdare tarafından, başvuru sahibine 28.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” konulu tebligat yapıldığı, söz konusu tebligata ilişkin üst yazıda, başvuru sahibine ait teklifin ihalenin 3 kısmında da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif konumunda olduğunun belirtildiği ve yazıda “İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı ekte yer almaktadır.

Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.

Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren

5 (Beş) gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından bu karara karşı 29.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup, bahse konu başvuruya ilişkin olarak idare tarafından 29.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen cevap yazısında “İlgi yazınız ile şikayette bulunmuş olduğunuz ihale komisyon kararı EKAP üzerinden tarafınıza iletilmiş olup tarafınıza tebliğ edildiği üzere şikayetlerin 5 gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna yapılması gerektiği bildirildiğinden itirazınızın Kamu İhale Kurumuna yapılması hususunda, Bilgi ve gereğini rica ederim.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in yukarıda aktarılan maddelerinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu, şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idare tarafından ise şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemenin yapılarak on gün içinde gerekçeli bir karar alınacağı ve şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) bendi çerçevesinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği ve idare tarafından gerekli incelemenin yapılarak on gün içinde gerekçeli bir karar alınarak başvuru sahibine bildirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, idare tarafından kesinleşen ihale kararında “5 (Beş) gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” ifadesine yer verilmesinin ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak gerekli inceleme yapılmadan doğrudan Kurum’a başvuru yapılması gerektiği yönündeki bilgilendirmenin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 28.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından bu karara karşı 29.12.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından söz konusu başvurunun uygun bulunmadığına ilişkin cevabın başvuru sahibine 29.12.2021 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından 30.12.2021 tarihinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, hem şikayet başvurusunun hem de itirazen şikayet başvurusunun süresinde yapıldığı görülmüş olup, idare tarafından kesinleşen ihale kararında ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak hazırlanan cevap yazısında 5 gün içerisinde Kurum’a başvuruda bulunulması gerektiği şeklindeki ifadenin başvuru sahibi açısından hak kaybına sebep olmadığı, bu çerçevede söz konusu durumun esasa etkili bir aykırılık niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ninBaşvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İzmir Tapu ve Kadastro III Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerde m2 bazlı malzeme, Ekipman ve Teçhizat dahil Genel ve Çevre Temizliği Hizmeti alım işi

b) Miktarı ve türü:

İzmir İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 16 (Onaltı), Aydın İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 6 (Altı), Manisa İli için Öngörülen Temizlik Elemanı 9 (Dokuz) kişidir. Teknik Şartnamede Yer Alan

İzmir İli; Alsancak (Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak Tapu Tapu Müdürlükleri, Destek Hizmetleri, İşletme, Tapu ve Bilgi İşlem Arşiv Şube Müdürlükleri) Hizmet Binası (10.200 m2), Bayraklı (Bayraklı, Bornova Tapu Müdürlükleri, İzmir Kadastro Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri) Hizmet Binası (2430.00 m2), Foça (225.00 m2), Güzelbahçe (400.00 m2), Kiraz (528 m2), Menderes (500 m2) Tapu Müdürlükleri ve Foça (30.00 m2), Menderes Kadastro (300.00 m2) Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 14.613,00 m2 ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi. Öngörülen Temizlik Elemanı 16 (Onaltı) kişidir. Bayraklı Hizmet Binası Dış Cephesi Cam Giydirme Olduğundan yaklaşık 1700 m2 dış cam temizliği yapılacaktır.

Aydın İli; Aydın Tapu ve Kadastro Hizmet Binası (Aydın Kadastro Müdürlüğü, Efeler Tapu Müdürlüğü) (1.800,00 m2), Didim (896,00 m2), İncirliova (300,00 m2), Kuşadası (496,00 m2), Nazilli (369,00 m2) Tapu Müdürlükleri ve Nazilli Kadastro Birimi (369,00 m2) Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 4.230,00 m2 ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi. Öngörülen Temizlik Elemanı 6 (Altı) kişidir.

Manisa İli; Tapu ve Kadastro Manisa Hizmet Binası (Şehzadeler, Yunusemre Tapu Müdürlükleri ve Manisa Kadastro Müdürlüğü) (1.250,00 m²), Akhisar (800 m²), Alaşehir (950,00m²), Gördes (300.00 m²), Salihli (700,00m²), Saruhanlı (650,00m²) Tapu Müdürlükleri ve Akhisar (300,00m²), Gördes (100,00m²), Saruhanlı (350,00m²) Kadastro Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 5.400,00 m2 ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi. Öngörülen Temizlik Elemanı 9 (Dokuz) kişidir.

c) Yapılacağı yer: İzmir İli; Alsancak (Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak Tapu Tapu Müdürlükleri, Destek Hizmetleri, İşletme, Tapu ve Bilgi İşlem Arşiv Şube Müdürlükleri) ve Bayraklı (Bayraklı, Bornova Tapu Müdürlükleri, İzmir Kadastro Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri) Hizmet Binaları, Foça, Güzelbahçe, Kiraz, Menderes Tapu Müdürlükleri ve Foça, Menderes Kadastro Birimleri Hizmet Binalarının malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi. Aydın İli; Aydın Tapu ve Kadastro Hizmet Binası (Aydın Kadastro Müdürlüğü, Efeler Tapu Müdürlüğü), Didim, İncirliova, Kuşadası, Nazilli Tapu Müdürlükleri ve Nazilli Kadastro Birimi Hizmet Binalarının malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi. Manisa İli; Tapu ve Kadastro Manisa Hizmet Binası (Şehzadeler, Yunusemre Tapu Müdürlükleri ve Manisa Kadastro Müdürlüğü), Akhisar, Alaşehir, Gördes, Salihli, Saruhanlı Tapu Müdürlükleri ve Akhisar, Gördes, Saruhanlı Kadastro Birimleri Hizmet Binaları malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.” düzenlemesi,

 

 “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

 

 “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

 “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İzmir İli; Alsancak  (Buca, Çiğli, Gaziemir,  Karabağlar, Karşıyaka, Konak Tapu Tapu Müdürlükleri, Destek Hizmetleri, İşletme, Tapu ve Bilgi İşlem Arşiv Şube Müdürlükleri) Hizmet Binası (10.200 m2), Bayraklı (Bayraklı, Bornova Tapu Müdürlükleri, İzmir Kadastro Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri)  Hizmet Binası (2430.00 m2), Foça (225.00 m2), Güzelbahçe (400.00 m2), Kiraz (528 m2), Menderes (500 m2) Tapu Müdürlükleri ve Foça (30.00 m2), Menderes  Kadastro (300.00 m2) Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 14.613,00 m2  ve toplam çevre alanları 300 m2  kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Aydın İli; Aydın Tapu ve Kadastro Hizmet Binası (Aydın Kadastro Müdürlüğü, Efeler Tapu Müdürlüğü) (1.800,00 m2), Didim (896,00 m2), İncirliova (300,00 m2), Kuşadası (496,00 m2), Nazilli (369,00 m2) Tapu Müdürlükleri ve Nazilli Kadastro Birimi (369,00 m2) Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 4.230,00 m2  ve toplam çevre alanları 300 m2  kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Manisa İli; Tapu ve Kadastro Manisa Hizmet Binası (Şehzadeler, Yunusemre Tapu Müdürlükleri ve Manisa Kadastro Müdürlüğü) (1.250,00 m²), Akhisar (800 m²), Alaşehir (950,00m²), Gördes (300.00 m²), Salihli (700,00m²), Saruhanlı (650,00m²)  Tapu Müdürlükleri ve Akhisar (300,00m²), Gördes (100,00m²), Saruhanlı (350,00m²)    Kadastro Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 5.400,00 m2  ve toplam çevre alanları 300 m2  kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Her İl için ayrı ayrı kısmi teklif verilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı maddesinde “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerin Hizmet Binalarının malzeme ve ekipman dahil genel ve çevre temizliği İşi

İzmir İli; Alsancak (Buca, Çiğli. Gaziemir. Karabağlar, Karşıyaka. Konak Tapu Tapu Müdürlükleri, Destek Hizmetleri, İşletme, Tapu ve Bilgi İşlem Arşiv Şube Müdürlükleri) ve Bayraklı (Bayraklı, Bornova Tapu Müdürlükleri, İzmir Kadastro Müdürlüğü. Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri) Hizmet Binaları. Foça. Güzelbahçe, Kiraz. Menderes Tapu Müdürlükleri ve Foça. Menderes Kadastro Birimleri Hizmet Binalarının malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Aydın İli; Aydın Tapu ve Kadastro Hizmet Binası (Aydın Kadastro Müdürlüğü, Efeler Tapu Müdürlüğü), Didim, İncirliova, Kuşadası, Nazilli Tapu Müdürlükleri ve Nazilli Kadastro Birimi Hizmet Binalarının malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği îşi.

Manisa İli; Tapu ve Kadastro Manisa Hizmet Binası (Şehzadeler, Yunusemre Tapu Müdürlükleri ve Manisa Kadastro Müdürlüğü), Akhisar. Alaşehir, Gördes, Salihli, Saruhanlı Tapu Müdürlükleri ve Akhisar. Gördes, Saruhanlı Kadastro Birimleri Hizmet Binaları malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

e) Miktarı ve türü:

İzmir İli; Alsancak (Buca. Çiğli. Gaziemir, Karabağlar. Karşıyaka. Konak Tapu Tapu Müdürlükleri. Destek Hizmetleri, İşletme, Tapu ve Bilgi İşlem Arşiv Şube Müdürlükleri) Hizmet Binası (10.200 m“), Bayraklı (Bayraklı. Bornova Tapu Müdürlükleri, İzmir Kadastro Müdürlüğü. Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri) Hizmet Binası (2430.00 m2), Foça (225.00 m2), Güzelbahçe (400.00 m2), Kiraz (528 m2), Menderes (500 m2) Tapu Müdürlükleri ve Foça (30.00 m"), Menderes Kadastro (300.00 m") Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 14.613.00 m ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Aydın İli; Aydın Tapu ve Kadastro Hizmet Binası (Aydın Kadastro Müdürlüğü. Efeler Tapu Müdürlüğü) (1.800.00 m2). Didim (896.00 m2), İncirliova (300,00 m2), Kuşadası (496.00 m2), Nazilli (369.00 m2) Tapu Müdürlükleri ve Nazilli Kadastro Birimi (369.00 m2) Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 4.230,00 m2 ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.

Manisa İli; Tapu ve Kadastro Manisa Hizmet Binası (Şehzadeler. Yunusemre Tapu Müdürlükleri ve Manisa Kadastro Müdürdü) (1.250.00 m2), Akhisar (800 m2), Alaşehir (950,00m2), Gördes (300.00 m2), Salihli (700,OOm2). Saruhanlı (650,00m2) Tapu Müdürlükleri ve Akhisar (300.00m2), Gördes (100,OOm2), Saruhanlı (350,OOm2) Kadastro Birimleri Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Alan 5.400,00 m~ ve toplam çevre alanları 300 m2 kabul edilmek üzere malzeme ve ekipman dahil Genel ve Çevre Temizliği İşi.” düzenlemesi,

 

 “İşin konusu ve kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu şartnamenin 2’nci maddesinde belirtilen binalarda yer alan bütün çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar, araç park alanları, yollar, binaların giriş ve çıkışları, kapı, pencere, çerçeve, duvarlar, arşivler, tavanlar, lambalar, havalandırma ızgaraları. ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, asansörler, merdivenler ve tırabzanlar, tuvaletler, lavabolar, aynalar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpa takımları, dolaplar, çöp kutuları, büro makine ve malzemelerinin vb. her türlü kapalı alan içerisindeki bölüm, kısım, ofis, taşınmazın temizliği, kiralık ve resmi araçların temizliği, binalara ait bahçe, otopark, garaj, güvenlik kulübeleri gibi eklentilerin temizliği, çöplerin taşınması ve atılması ve bütün dezenfeksiyon işlerini kapsamaktadır. Lüzum görülen katlarda temizlik personeli tarafından çay servisi de yapılacaktır.

Bu Teknik Şartnamede belirtilen binaların kapalı alanları ve çevrelerinin toplam alanı (m2) üzerinden temizlik malzemesi, temizlik ekipmanları, temizlik için kullanılacak iş makineleri ve işçilik dahil teklif edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini tüm giderler dahil olmak üzere toplam alan (m2) üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan götürü bedel teklif mektubu standart formunun “…4) İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını]KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır]bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

“…… Kısım/Kalem: .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

…… Kısım/Kalem: .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

…… Kısım/Kalem: .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam :.........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır).” şeklinde hazırlandığı görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihale kapsamında, Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerin hizmet binalarının malzeme ve ekipman dahil genel ve çevre temizliği işlerinin gerçekleştirileceği, işin İzmir, Aydın ve Manisa illerinde gerçekleştirileceği anlaşılmış olup İdari Şartname’de bahse konu hizmet alımının kısmi teklife açık olarak ihale edildiği, kısımların İzmir, Aydın ve Manisa illeri olarak düzenlendiği ve isteklilerin ihaleye götürü bedel üzerinden teklif verileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

28.12.2021 tarihinde EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı yazıda kısım adlarının il adları dikkate alınarak belirlendiği ve kısımların numaralandırılmasına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, söz konusu yazı ekinde yer verilen 28.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararında, kısım adlarının il adları dikkate alınarak belirtildiği, ancak karar metninde “1, 2 ve 3”üncü kısımlar için Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin vermiş olduğu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olduğunun ifade edildiği, kararda ayrıca “1. Kısım (İzmir) ve 2. Kısım (Manisa)” ifadesine yer verildiği ve ihalenin üç kısmının da adı geçen şirket üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ise üç kısımda da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Bahse konu komisyon kararının oy çokluğuyla alındığı, ihale komisyonu başkanının karşı oy kullandığı, incelenen iddiaya ilişkin olarak karşı görüşünde “…Firma her iki teklifinde de 1.Kısım. 2.Kısım ve 3.Kısım diye teklif vermiştir. İdari şartnamenin 20.2.1. maddesinin son fıkrasında; "Her il için ayrı ayrı teklif verilecektir" yazmaktadır. Bu hususlar belirtilerek savunmanın yetersiz olduğu yönünde karşıt görüş bildirmiştir.” ifadesine yer verdiği tespit edilmiştir.

 

Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye ilişkin olarak teklif zarfı kapsamında sunulan götürü bedel teklif mektubunun teklif tutarına ilişkin kısmının “…4) İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını]KDV hariç toplam (4.100.000,00TL) (DÖRTMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

“1. Kısım/Kalem: 2.000.000,00TL = İKİMİLYONTÜRKLİRASI

2. Kısım/Kalem: 1.000.000,00TL = BİRMİLYONTÜRKLİRASI

3. Kısım/Kalem: 1.100.000,00TL = BİRMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI

Toplam : 4.100.000,00TL = DÖRTMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI” şeklinde doldurulduğu,

 

4734 sayılı Kanun’un 21’nci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen ihalede isteklilerden son yazılı fiyat tekliflerinin alındığı ve adı geçen istekli tarafından sunulan ikinci götürü bedel teklif mektubunun teklif tutarına ilişkin kısmının “…4) İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını]KDV hariç toplam (1.279.000,00TL) (BİRMİLYONİKİYÜZYETMİŞDOKUZBİN) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

“1. Kısım/Kalem: 699.000,00TL = ALTIYÜZDOKSANDOKUZBİNTÜRKLİRASI

2. Kısım/Kalem: 290.000,00TL = İKİYÜZDOKSANBİNTÜRKLİRASI

3. Kısım/Kalem: 290.000,00TL = İKİYÜZDOKSANBİNTÜRKLİRASI

Toplam :1.279.000,00TL = BİRMİLYONİKİYÜZYETMİŞDOKUZBİN” şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

İstekliler tarafından teklif edilen son fiyatların yer aldığı tutanağın, Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “İzmir” kısmına “699.000,00TL”, “Aydın” kısmına “290.000,00TL” ve “Manisa” kısmına “290.000,00TL” teklif verdiği varsayımı ile düzenlendiği, ayrıca 20.12.2021 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında, isteklilerce sunulan teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve diğer belgelere ilişkin herhangi bir uygunsuzluk olduğuna yönelik tespite yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, idarelerin, ihalelere kısmi teklif verilmesine imkan verecek şekilde çıkabilecekleri, bu hususa ilişkin olarak gerekli düzenlemelere ihale dokümanında yer verileceği, isteklilerin ise her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebileceği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname’de, ihaleye kısmi teklif verilebileceğinin düzenlendiği, ihale kısımlarının il düzeyinde “İzmir, Aydın ve Manisa” olarak belirlendiği ve isteklilerin her il için ayrı ayrı kısmi teklif vereceklerinin açık olarak düzenlendiği görülmüştür.

İhalenin her üç kısmında da ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen isteklinin kısımlara vermiş olduğu tekliflerin “1. Kısım 699.000,00TL, 2. Kısım 290.000,00TL ve 3. Kısım 290.000,00” olarak ifade edildiği görülmüştür. İhale komisyonu tarafından alınan kararda “1. Kısım (İzmir) ve 2. Kısım (Manisa)” şeklinde bir belirleme yapılmış olsa da, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de, kısımlara ilişkin numara olarak bir düzenlemeye yer verilmediği, diğer taraftan ihalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle teklif mektubu standart formu üzerinde de kısımlara ilişkin birim miktarların belirli olmadığı, bu kapsamda isteklilerin hangi kısma teklif verdiklerinin ancak kısmın il bilgisine yer verilerek anlaşılabileceği değerlendirilmiştir.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde, ihalenin üç kısmında da ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından teklif mektubunda, kısımlara verilen numaraların hangi ile ait olduğunun belirli olmadığı, dolayısıyla isteklinin hangi kısma ne kadarlık teklif verdiğinin net olmadığı, bu çerçevede söz konusu teklifin ihale dokümanına ve götürü bedel teklif mektubu standart formuna uygun hazırlanmadığı anlaşılmış olup, bu kapsamda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Mezkûr Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

… yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün. … Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz...” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

…(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

…(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” hükmü,

 

Mezkûr Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü,

 

“Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 34üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

34.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak 28.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararında “Yapılan değerlendirme sonucunda; 1. Kısım (İzmir) ve 2. Kısım (Manisa) İlleri için en düşük fiyatı veren Dedeler Temizlik Yapı İnşaat Gıda Nakliyat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin vermiş olduğu fiyatların İdari Şartnamenin 34. maddesi gereğince sınır değerin altında kaldığı ve aşırı düşük teklif olarak tespit edildiğinden, İdari şartnamemizin 25.3.1. maddesinde ve Teknik Şartnamemizin 13. maddesinde (Ek:1, 2 ve
3 ) yer alan koşulların firma tarafından nasıl sağlanacağı hususunda ayrıntıların idaremize yazılı olarak 3 (üç) iş gününde sunulması için gerekli yazı 20.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilerek ilgili firmadan aşırı düşük tekliflere ilişkin savunma talep edilmiştir. İlgili firma tarafından 23.12.2021 tarihinde söz konusu savunma idaremize mail yoluyla gönderilmiş olup komisyonumuzca değerlendirmeye alınmıştır
.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından, 21.12.2021 tarihinde Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne EKAP üzerinden “20.12.2021, 18:03” tarih ve saatinde gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının “İzmir ve Manisa İlleri için verilen kısmi tekliflerinizde, tekliflerinizin İdari Şartnamenin 34. maddesi gereğince sınır değerin altında kaldığı ve aşırı düşük teklif olarak tespit edildiğinden, İdari şartnamemizin 25.3.1. maddesinde ve Teknik Şartnamemizin 13. maddesinde (Ek:1, 2 ve
3 ) yer alan koşulların verdiğiniz teklifle nasıl sağlanacağı hususunda ayrıntıların idaremize yazılı olarak 3 (üç) iş gününde sunulması hususunu rica ederim.
” şeklinde düzenlendiği ve söz konusu yazının anılan istekliye tebliğ tarihi ve saatinin “21.12.2021, 09:00” olarak yer aldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından incelemeye ilişkin olarak ihale işlem dosyasının kapsamında yer alan 06.01.2022 tarihli yazıdan, adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının 23.12.2021 tarihinde e-posta ile idareye iletildiği, akabinde açıklamaların fiziki olarak da idareye iletildiği ve açıklamaların 27.12.2021 tarihinde idare kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

Sunulan açıklamalarda, teklif içeriğinin personel ve malzeme gideri ile firma karından oluştuğunun belirtildiği, kullanılacak malzemelerin kendi öz mallarından karşılanacağının ifade edildiği görülmüştür. Açıklamalar kapsamında, daha önce gerçekleştirilen ve diğer idarelere kesilen faturaların, gerçekleştirilen işlerde çalışan personellere ilişkin sigortalı hizmet listelerinin, anılan istekli adına düzenlenmiş şarjlı sert zemin temizleme makinesi, elbise ve 25 kalem temizlik malzemesi ve ekipmanı alımına ilişkin faturaların yer aldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ile Yönetmelik’in ve Tebliğ’in yukarıda aktarılan hüküm ve açıklamalarından, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligatın öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı, haklı veya zorunlu nedenlerle bu şekilde tebligatın yapılamaması halinde Kanun’un 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulacağı, ancak aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda ise EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu mevzuat hükümlerinden, aşırı düşük teklif açıklama istenilmesi ve sunulması hususuna ilişkin olarak,  ihale komisyonunun aşırı düşük olanları tespit ettikten sonra belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kullanabilecekleri yöntemler sayılmış olup, bu yöntemler kapsamında yapılacak açıklamalarda hangi belge ve tutanakların kullanılacağı ve bu belge ve tutanakların sağlaması gereken şekil şartları açıklanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, idare tarafından Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen yazıda, aşırı düşük teklif açıklamalarının, 3 işgünü içerisinde yazılı olarak sunulmasının talep edildiği, söz konusu yazının EKAP üzerindeki tebliğ tarihinin “21.12.2021” olduğu, bu tarihten itibaren 3 işgününün “24.12.2021” mesai bitimine denk geldiği, anılan istekli tarafından açıklamaların, “23.12.2021” tarihinde e-posta ile gönderildiği, fiziki olarak ise “27.12.2021” tarihinde sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamasının e-posta ile gönderilme imkanının olmadığı, zira söz konusu yöntemle gönderilen açıklamaların, istenilen imza, kaşe vb. şartları içermemesi sebebiyle bağlayıcılığının olmayacağı bu kapsamda aşırı düşük teklif açıklamalarının e-posta ile gönderilmesinin mevzuata uygun olmadığı, açıklamaların fiziki olarak ise idarece verilen sürenin bitiminden sonra sunulduğu, dolayısıyla anılan istekli tarafından süresi içerisinde usulüne uygun açıklama sunulmadığı görülmüş olup, başvuru sahibin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, idarece aşırı düşük teklif olarak kabul edilen kısımlar için Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine uygun olmaması ve tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmaması durumunda, isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhale komisyonu, Kanun’un 37’nci maddesine göre verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, Kanun’un 38’inci maddesine göre aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve sınır değerin altında kalan isteklilerden tekliflerini açıklamaları için belirli bir süre verir. Bu durumda isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunabilmeleri için öncelikle birinci ve sonraki oturumlara göre yapılan değerlendirmede tekliflerinin geçerli olması gerekmektedir. Birinci ve sonraki oturumlarda yapılan değerlendirme neticesinde teklifi geçerli olmayan istekliler ise aşırı düşük teklif açıklamasında bulunamayacaklardır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile başvuru sahibinin ikinci iddiası kapsamında yapılan tespitler ve hukuki değerlendirme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye verilen götürü bedel teklif mektubunda hangi kısma ne kadar teklif verdiğinin net olmaması gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu kapsamda anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesine gerek bulunmadığı, ayrıca 3’üncü iddia kapsamında yapılan inceleme, tespit ve hukuki değerlendirme neticesinde ise başvuru sahibinin süresi içerisinde usulüne uygun bir açıklama sunmadığı tespit edilmiş olup, bu çerçevede başvuru sahibince, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygunluk yönünden incelenemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü kısımlarında Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISMEN FARKLI GEREKÇE

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde,  Kurulca, ihalenin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü kısımlarında Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle “düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Anılan kararda,  başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak, incelenen ihalenin üç kısmında da ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından teklif mektubunda, kısımlara verilen numaraların hangi ile ait olduğunun belirli olmadığı, dolayısıyla isteklinin hangi kısma ne kadarlık teklif verdiğinin net olmadığı, bu çerçevede söz konusu teklifin ihale dokümanına ve götürü bedel teklif mektubu standart formuna uygun hazırlanmadığı anlaşılmış olup, bu kapsamda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale kapsamında, Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlüklerin hizmet binalarının malzeme ve ekipman dahil genel ve çevre temizliği işlerinin gerçekleştirileceği, işin İzmir, Aydın ve Manisa illerinde gerçekleştirileceği anlaşılmış olup İdari Şartname’de bahse konu hizmet alımının kısmi teklife açık olarak ihale edildiği, kısımların İzmir, Aydın ve Manisa illeri olarak düzenlendiği ve isteklilerin ihaleye götürü bedel üzerinden teklif verileceğinin düzenlendiği, 28.12.2021 tarihli ihale komisyonu karar metninde “1, 2 ve 3”üncü kısımlar için Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin vermiş olduğu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olduğunun ifade edildiği, kararda ayrıca “1. Kısım (İzmir) ve 2. Kısım (Manisa)” ifadesine yer verildiği ve ihalenin üç kısmının da adı geçen şirket üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye ilişkin olarak teklif zarfı kapsamında sunulan götürü bedel teklif mektubunun teklif tutarına ilişkin kısmının “…4) İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını]KDV hariç toplam (4.100.000,00TL) (DÖRTMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

“1. Kısım/Kalem: 2.000.000,00TL = İKİMİLYONTÜRKLİRASI

2. Kısım/Kalem: 1.000.000,00TL = BİRMİLYONTÜRKLİRASI

3. Kısım/Kalem: 1.100.000,00TL = BİRMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI

Toplam : 4.100.000,00TL = DÖRTMİLYONYÜZBİNTÜRKLİRASI” şeklinde doldurulduğu, istekliler tarafından teklif edilen son fiyatların yer aldığı tutanağın, Dedeler Tem. Yapı İnş. Gıda Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “İzmir” kısmına “699.000,00TL”, “Aydın” kısmına “290.000,00TL” ve “Manisa” kısmına “290.000,00TL” teklif verdiği varsayımı ile düzenlendiği görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

  Uyuşmazlık konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarece  İzmir, Aydın ve Manisa illeri olarak düzenlenen kısımlara ilişkin olarak“1, 2 ve 3”üncü kısımlar”  şeklinde verilen teklifin ihale komisyonunca hangi illere ilişkin olduğu hususunda bir çelişki oluşturmadığı görülmektedir. Bu itibarla anılan isteklinin   götürü bedel teklif mektubu standart formunda kısımların  illerin isimlerini yazmak yerine  “1,2,3” şeklinde belirtmiş olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, Kurul’un “düzeltici işlem belirlenmesine niteliğindeki kararının, başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak “ekonomik açıdan en avantajlı  teklif sahibinin götürü bedel teklif mektubu standart formuna uygun hazırlanmadığı şeklindeki  gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul