• Karar No: 2022/UM.I-115
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UM.I-115
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Çokesen Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/250248 İhale Kayıt Numaralı “Ab Mali Yardımı ve Kfw İle İşbirliği Kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Atölye Ekipmanları” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 17.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “AB Mali Yardımı ve KFW İle İşbirliği Kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Atölye Ekipmanları” ihalesine ilişkin olarak Çokesen Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2021 tarih ve 40372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 15.12.2021 tarihli ve 2021/MK-489 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1453-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarenin ihalenin birinci kısım kalemleri için vermiş oldukları teklif ekinde bulunan cevaplar ve vermeyi taahhüt ettikleri kaşe ve imzalı teknik belgeyi dikkate almayarak, internet üzerinden teklifte adı geçen firmaların sayfalarına girerek oradaki teknik bilgileri referans almak suretiyle uyumsuzluk olduğu kanaatiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, idarenin bu şekilde karar almasının yanlış olduğu, zira teklif edilen redresör kaynak makinası ve transformatör kaynak makinası kalemlerinin yerli üretim olup teknik şartnameye uygun üretilmesinin mümkün olduğu, özel tasarım ve teknik özellikler olması nedeniyle bu ürünlerin internette görülmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle teklif dosyasına teknik çizimler, teknik resimler, bilgiler ve cevapların konulduğu, Teknik Şartname’ye tek tek cevaplar verilerek ürünler hakkında teknik verilerin açıklandığı, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde talep edilen bilgilerin teklif dosyasında yer aldığı, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine verilen idari cevapta, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan teknik yazı ve bilgilerin renkli fotokopi olduğunun iddia edildiği, ancak bu yazıların ıslak kaşe ve ıslak imzalı asıl belgeler olduğu, ayrıca teknik katalog, teknik özellik gibi evrakların İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde belirtilen noter tasdikli olması gereken evrak kapsamında bulunmadığı,

 

2) Teklif edilen kaynak ağzı açma makinesi için yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin idarece hiç yorum yapılmadığı, bu durumun bu ürün kalemi için vermiş oldukları teklifin geçerli olduğunun idare tarafından da kabul edildiği anlamına geldiği, teklif etmiş oldukları ürünün Metablo firmasının ürettiği standart bir ürün olduğu ve web sitesinde boru dış çapının 70 mm olduğunun yazdığı ve dolayısıyla idarece istenilen 90 mm değeri fazlasıyla karşıladığı için bu ürünün teklif edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 22.09.2021 tarihli ve  2021/UM.I-1765 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurunun reddine” karar verilmiş olup, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 11’inci İdare Mahkemesi'nin 02.12.2021 tarihli ve E:2021/1927, K:2021/2072 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta; her ne kadar davalı idarece, anılan makinenin Teknik Şartname'ye uygunluğu konusunda idarece yapılan teknik değerlendirme sonucunun açıklık kazanmadığı ancak davacının birinci iddiası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşıldığından, ilave görüş çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerin de davacının teklifinin geçerli hale gelmesini sağlamayacağı ve usul ekonomisi gereğince bu aşamada teknik görüş istenilmesine gerek olmadığı yönünde karar verilmiş ise de davacının birinci iddiası yönünden aldığı kurul kararının henüz kesinleşmemiş olmasından dolayı, söz konusu iddianın da incelenmesi ve bu konuda bir karar verilmesi gerektiğinden, bu aşamada eksik incelemeye dayalı olarak verilen bu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durumda; davacı şirketin Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 22.09.2021 tarihli ve 2021/UM.1-1765 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; davacının 1. iddiası yönünden hukuka aykırılık, 2. iddiası yönünden ise hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin; davacı şirketin birinci iddiasına ilişkin kısmı yönünden REDDİNE, ikinci iddiasına ilişkin kısmı yönünden İPTALİNE,”  karar verilmiş olup, anılan mahkeme kararı üzerine alınan 15.12.2021 tarihli ve 2021/MK-489 sayılı Kurul kararı üzerine, esas incelemesi başvuru sahibinin ikinci iddiası ile sınırlı yapılmıştır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 7.5.6 a. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, istekliler teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları ile marka/model/üretici/menşe bilgilerini teknik şartname dokümanı içerisinde belirterek bunlarla birlikte ürünlere ait destekleyici dokümanları (katalog/ürün broşürü/teknik çizim/.vb.) tekliflerinde sunmak mecburiyetindir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlerin özellikleri, teknik şartnamede istenen asgari özellikler ile karşılaştırılacak olup, bu hususta teknik değerlendirme yapılacaktır. Destekleyici doküman ve/veya kataloglarda gösterilemeyen teknik şartname maddeleri için üretici/ithalatçı firmanın beyanı sunulabilir. Hiç bir destekleyici belge sunmadan sadece üretici firmanın beyanının sunulması yeterli değildir.

b. Yukarıda istenen tüm belgeler ve destekleyici dokümanlar teklif dosyasında sunulmalıdır. Sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin Teknik Şartname’ye cevaplar ile birlikte teklif ettiği cihazlara ait destekleyici teknik dokümanları sunduğu, bu kapsamda kaynak ağzı açma makinesi için resmi, marka ve modeli ile teknik özelliklerinin belirtildiği ve başvuru sahibinin kaşe ve imzası bulunan bir sayfadan ibaret yazı sunduğu, kaynak ağzı açma makinesi için sunulan yazıda boru dış çapı için “boru dış çapı en az 90 mm’dir” bilgisinin yer aldığı, bu bağlamda başvuru sahibi tarafından gerek Teknik Şartname’ye verilen cevaplarda gerekse de sunulan destekleyici dokümanda, anılan teknik özellik için yapılan beyan ve yer verilen bilgilerin Teknik Şartname’deki teknik kriter ile örtüştüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan idarece 27.08.2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde; başvuru sahibi tarafından teklifte beyan edilen marka ve modeli Metabo/KFM 15-10 F ve menşei Almanya olan kaynak ağzı açma makinesine ait boru dış çapının Teknik Şartname’ye cevaplar bölümünde Teknik Şartname’ye uygun olarak 90 mm olduğunun beyan edildiği görülmekle birlikte, idarece üreticisinin internet sayfasında bulunan orijinal broşür incelendiğinde bu değerin 75 mm olduğunun anlaşıldığı ve bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvuru dilekçesinin ekinde, üretici firma Metabo’nun yetkili satış distribütörü olduğu belirtilen Kuzey Teknik Makine ve Hırd. San ve Tic. Ltdi. Şti tarafından düzenlenen “Metabo marka kaynak açma makinesi teknik özelliği” konulu bir yazıya yer verildiği, anılan yazıda boru dış çapının 75 mm olduğu ve bu ölçünün tüm boru genişliklerinde kullanım için uygun olduğu ve en az 90 mm şartını da karşıladığının belirtildiği, idare tarafından şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda ise teklif edilen kaynak ağzı açma makinesinin boru çapı özelliğinin Teknik Şartname’de istenilen teknik kriteri karşılayıp karşılamadığına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan, anılan makineye ilişkin alınan kararın değişmesinin nihai komisyon kararını etkilemeyeceğinin ifade edildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, 15/12/2021 tarihli ve 21730 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan görüş talep edilmiş olup, bahse konu yazıda “Metabo/KFM 15-10 F marka ve menşei Almanya olan kaynak ağzı açma makinesinin yetkili satış distribütörü tarafından yapılan yazılı beyanda ürünün boru dış çapının 75 mm olduğu ve bu ölçünün en az 90 mm şartını da karşıladığı belirtilmiş olup, marka ve modeli beyan edilen kaynak ağzı açma makinesinin boru çapı özelliğinin ihaleye ait  Teknik Şartname’de istenilen “1.8.6 boru dış çapı en az 90 mm’dir” teknik kriterini karşılayıp karşılamadığı hususunda” teknik görüş  istenmiştir.

 

Akademik kuruluştan alınan 11.01.2022 tarihli ve E-98992738-045.99-180336 sayılı teknik görüş yazısında başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak “…Netice olarak söz konusu makineye ait yapılan incelemelerde K.. firmasının teklifi olan makinenin daha üniversal yapıda olduğu Teknik Şartname’nin “1.8.6 boru dış çapı en az 90 mm’dir” maddesini sağladığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. şeklinde görüş verilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; yukarıda aktarılan düzenlemeler ve teknik görüş raporunda yer verilen hususlar çerçevesinde, teklif dosyasında marka ve modeli beyan edilen kaynak ağzı açma makinesinin boru çapı özelliğinin Teknik Şartname’de istenilen teknik kriteri karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin 2’nci iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucu idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından düzeltici işlem belirlenmesi gerekmekle birlikte, başvuru sahibinin 1’inci iddiası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin teklif geçerlilik durumunun nihai olarak değişmeyeceği anlaşılmış olup, aykırılık tespit edilen hususta düzeltici işlem tesisine gerek bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul