• Karar No: 2022/UY.I-117
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UY.I-117
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Adakale Madencilik İnşaat Anonim Şirketi-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/150484 İhale Kayıt Numaralı “Obrucak Barajı İkmali ve İletim Tüneli” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Obrucak Barajı İkmali ve İletim Tüneli” ihalesine ilişkin olarak Adakale Madencilik İnşaat Anonim Şirketi-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 14.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.09.2021 tarih ve 44288 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 22.12.2021 tarihli ve 2021/MK-506 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1575-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin EKAP’ta kayıtlı olmadığı, gerekli bilgileri içermediği, belgenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işe ait olmadığı, belgeye konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı, sunulan iş deneyim (iş yönetme ve/veya iş denetleme) belgesinde tutarların ihale indirimi yapılmaksızın belirlendiği, ihale İndirimi esas alınarak belirlenen ve güncellenen belge tutarının beşte bir oranında dikkate alınması halinde bulunacak tutarın ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamayacağı, öte yandan belgeye konu gerçekleştirilen iş tutarının, yönettikleri ve denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici ve denetleme görevlisi bulunması halinde; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden belirlenmesi gerekmesine rağmen, görevlilerin sayısına bölünmeksizin belirlenmesinin, görevlilerin sayısına bölünerek belirlenmesi halinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgedeki gerçekleştirilmiş işler tutarının, denetlemeye ilişkin mesleği ile ilgili olarak hissinse düşen tutarın, yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen tutarın ve toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarının istenilen asgari yeterlik şartını sağlamamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, ayrıca tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş deneyim belgesine konu işin ilk sözleşme bedelinin en az %80’inde fiilen görev yapmadığı, iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık tespit belgesinin ilk ilan tarihinden önce düzenlendiği, belge üzerinde düzenleme tarihinin bulunmadığı, İş deneyim belgesi kullanılan ortağın adı ve soyadının, ortağın temsil ve yönetime ilişkin bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin tarih ve sayısı ile ortağın belgenin düzenlendiği tarihteki ortaklık hisse oranın belirtilmediği/eksik belirtildiği, dolayısıyla düzenlendiği tarihten itibaren son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermediği, ortaklık tespit belgesinde tüzel kişiliğin ticaret unvanı ve ticaret sicil numarasının belirtilmediği/eksik belirtildiği, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın adı ve soyadının, ortağın temsil ve yönetime ilişkin bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin tarih ve sayısı ile ortağın belgenin düzenlendiği tarihteki ortaklık hisse oranın belirtilmediği, anılan belgenin teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmadığı, iş deneyim belgesi sahibi tarafından imzalanmadığı, meslek mensubuna ait özel kaşenin bulunmadığı,

 

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler (imza beyannamesi, imza sirküleri, vekaletname bilgileri, geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi, ortaklık tespit belgesi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri) istenmiş olmasına karşın Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulmadığı ve/veya eksik sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgeler ve bilgiler ile idarenin talebi üzerine sunulan belge ve bilgilerin birbirlerinden farklı olduğu, uyumlu olmadığı ve istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ve idarenin talebi üzerine sunulan belgeler içerisinde şirketi temsile yetkili kişinin yer almadığı, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin, tüzel kişiliğin ortakları ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösterir nitelikte olmadığı, ayrıca idarenin talebi üzerine sunulan pay defterlerinde yer alan ortaklık yapısı ve oranlarının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı, sunulan pay defterleri üzerinde noter onayının bulunmadığı, yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri kısmında ortaklar ve yöneticiler için beyan edilen ortaklık oranları, T.C. kimlik numaraları gibi bilgilerin tamamının idareye sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer almadığı, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin noterlik adı, tarih ve yevmiye numarası ile idarenin talebi üzerine sunulan imza sirkülerinin noter adı, tarih ve yevmiye numarasının farklı olduğu,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin talebi üzerine sunulan noter onaylı belgelerin (imza sirküleri, iş deneyim belgeleri, mezuniyet belgeleri, ticaret sicil gazeteleri vb.) aslına uygun olduğunu belirtilen bir şerh taşımadığı, sunulan noter onaylı belgelerin üzerine "Sureti görülerek onaylanmıştır” ve/veya "Surettir” ibaresi düşülerek veya "İbraz edilenin aynıdır” şerhi düşülerek onaylanmış olması nedeniyle üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, şöyle ki;

 

- Açıklama istenilen 10 adet iş kalemine ilişkin analizlerin eksik verildiği ve/veya hiç verilmediği,

 

- Analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan 2021 yılı saatlik asgari ücretin altında olduğu,

 

- Açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan malzeme, malzeme nakli (çimento nakli, kazı ve moloz nakli), makine-teçhizat ve isçilik girdilerine yer verilmediği, analiz formatlarının değiştirildiği, girdilerin miktarlarının idarece verilen analizlerde yer verilen girdi miktarlarından daha düşük alındığı, analizlerde farklı özellikte ve kapasitede makinalara yer verildiği, açıklama istenmeyen analiz girdilerine yer verilmediği veya tutarlarının “0,00TL” olarak yansıtıldığı,

 

- Analizlerde aritmetik hata yapıldığı, malzeme nakliyelerine (çimento nakli, kazı ve moloz nakli) yönelik hesaplamalarda idarece verilen taşıma formülündeki değerlere dayalı hesaplama yapılmadığı,

 

- Analizlerde kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait rayiç tablosu adı altında tablo ve/veya liste halinde sunulmadığı,

 

- Analizlerde yer alan girdilerin tevsik edilmesi amacıyla sunulan belgelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan makinalara yönelik olarak, kendi malı olarak tevsik edilen iş makinaları ile üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak yapılan açıklamalarında, idarece verilen analizlerde belirtilen teknik özellikleri gösteren ve üretici/satıcı firmaların yetkililerince onaylanmış belgelerin sunulması gerekmesine rağmen, bu belgelerin sunulmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, ilgili kişiler tarafından imzalanmadığı, üzerlerinde meslek mensubunun kaşesinin ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı, fiyat teklifleri ile eki tutanaklar arasında uyumsuzluk olduğu, tutanakların kamu ihale mevzuatında aranan kriterleri karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale sürecinde 30.07.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan 15 isteklinin teklifinin ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyen Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Magzen Enerji Yatırım İnşaat Anonim Şirketi-Emka İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olan başvuru sahibi Adakale Madencilik İnşaat Anonim Şirketi-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın belirlendiği,

 

Anılan ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibi tarafından 06.08.2021 tarihinde Magzen Enerji Yatırım İnşaat Anonim Şirketi-Emka İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın teklifinin ve aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı iddiaları ile idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 13.08.2021 tarihli karar ile aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği,

 

03.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyen Magzen Enerji Yatırım İnşaat Anonim Şirketi-Emka İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği,

 

Anılan komisyonu kararına karşı başvuru sahibi tarafından 24.09.2021 tarih ve 44288 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurulca alınan 13.10.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1868 sayılı karar ile teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi hususunda düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

 

Anılan Kurul kararı gereğince idarece düzeltilen açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderildiği, belirtilen tarihe kadar idareye aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, 23.11.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Adakale Madencilik İnşaat Anonim Şirketi-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Derinsu Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin belirlendiği,

 

Adakale Madencilik İnşaat Anonim Şirketi-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.11.2021 tarih ve E:2021/2084, K:2021/1962 sayılı kararı ile davacının ilk 4 iddiasının süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmayarak dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 22.12.2021 tarihli ve 2021/MK-506 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 13.10.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1868 sayılı kararının 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarının esasının incelenmesine,” karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

            2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur…” hükmü

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

  (11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

...

ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

...

olarak düzenlenir.

(2) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulundukları sürede gerçekleştirilen toplam iş tutarı esas alınarak, daha fazla tutardaki iş kısmına göre düzenlenen tek bir iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenir.” hükmü,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahilhakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden,

ç) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

d) Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden,

e) Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

f) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden,

belirlenir...” hükümleri,

 

  “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.” hükümleri,

 

“İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde “…Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır…” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in Ek-1 Listede “(A) Alt Yapı İşleri:

 …

II. Grup: Tünel İşleri

1. Karayolu ve demiryolu tünelleri

2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3. Atıksu tünelleri

4. Deniz ve nehir altı tünelleri

5. Metro tünelleri

6. Galeri ve şaftlar

VIII. Grup: Barajlar

1.Dolgu Barajlar,

2.Beton Barajlar,

3.Kemer Barajlar,

4.Göletler” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan A: alt yapı işleri VIII. grup: barajlar ve A: alt yapı işleri II. grup: tünel işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Şikâyete konu edilen Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “25501-Y-KK-50-1” beyanının yer aldığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %51 hissesine sahip ortağı Yusuf Korkmaz adına düzenlenmiş iş denetleme/yönetme belgesi olduğu, işin adının “Koruluk Barajı İnşaatı” olduğu, belgede uygulanan yapı tekniğinin “Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu baraj İnşaatı, Yol İnşaatı, Bina inşaatı”, belgeye konu işin esaslı unsurunun “Baraj, yol ve bina inşaatı” olarak belirtildiği,  belge konusu işin sözleşme tarihinin 04.10.1990, ihale tarihinin 31.08.1990, işin geçici kabul tarihinin 18.09.2006 olduğu, ilgilinin görev unvanının kontrol Mühendisi-şube şefi, ilgilinin görev yaptığı tarihlerin “15.09.1992- 05.08.1996, 19.08.1996-11.02.2002”, ilgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının ve ilgilinin denetlemeye ilişkin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen tutarın 19.839,33 TL, ilgilinin yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının ve ilgilinin yönetmeye ilişkin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen tutarın 47.442,31 TL olduğu, ilgilinin toplam görev süresinde gerçekleşen toplam iş tutarının 67.281,64 TL (1990 yılı birim fiyatları ile) olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi amacıyla idareye 05.05.2021 tarihli ortaklık tespit belgesinin sunulduğu, ortaklık tespit belgesinde şirketin %51 hissesine sahip ortağı Yusuf Korkmaz’ın 08.04.2019 tarihli ve 9804 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde temsile yetkili ortak olarak gösterildiği, belgede “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Balans Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ibaresine yer verilerek SMMM tarafından imzalandığı, ayrıca “İşbu belge kapsamındaki bilgilerde ihale ve sözleşme sürecinde değişiklik olması halinde bu durumu derhal idareye bildireceğimizi ve bu bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederiz.” ibarelerine yer verilerek Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.ni temsile yetkili Burak Baytimur ve Yusuf Korkmaz tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş denetleme/yönetme belgesinin EKAP’ta kayıtlı olduğu, ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işe ait olduğu,  konusunun “Koruluk Barajı İnşaatı” işi olduğu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde A/VIII grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgesi tutarının KİK iş deneyim belgesi güncelleme modülü ile güncellendiğinde 332.703.187,54 TL’lik güncellenmiş belge tutarının elde edildiği, (sf.152.2) iş denetleme/yönetme belgesi tutarının mevzuat gereğince beşte bir oranında dikkate alınması gerektiği, buna göre söz konusu belgenin ihale konusu iş için kullanılacak nihai tutarının 66.540.637,51 TL olduğu, bu çerçevede anılan istekli tarafından teklif edilen bedelin 61.858.516,34 TL olduğu dikkate alındığında iş deneyim belgesinin güncel tutarının ihalede karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı, belgenin EKAP’ta kayıtlı olduğu, gerekli bilgileri içerdiği, ayrıca anılan iş deneyim belgesinde aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar satırının boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu işte aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici ve denetleme görevlisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan kamu ihale mevzuatı uyarınca yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde iş deneyim belgesinin tutarının her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden belirlenmesi gerektiğinin açık olduğu, iş deneyim belgelerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun belgeyi düzenleyen idarelerin sorumluluğunda olduğu ve başvuru sahibi tarafından da iş deneyim (iş yönetme ve/veya iş denetleme) belgesinde tutarların ihale indirimi yapılmaksızın belirlendiği iddia edilmiş olmakla birlikte, bu iddianın somut bir gerekçeye dayandırılmadığı tespit edildiğinden, anılan hususlarla ilgili ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin ilan tarihinden sonra düzenlendiği, gerekli bilgileri ihtiva ettiği, teklif vermeye yetkili kişi ve iş deneyim belgesi sahibi tarafından imzalandığı, meslek mensubuna ait özel kaşenin bulunduğu, netice itibarıyla söz konusu belgenin kamu ihale mevzuatına uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyiminin kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanında uygun olarak tevsik edildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler arasında EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayacak nitelikte olanların ortaklık tespit belgesi ile pay defterinin olduğu, idarece EKAP üzerinden gönderilen 12.07.2021 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıya istinaden istekli tarafından idareye sunulan ortaklık tespit belgesi ile pay defterinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu, ayrıca 1’nci iddia kapsamında yapılan incelemede aktarıldığı üzere ortaklık tespit belgesinin yeterlik kriterlerini karşıladığı, 3’üncü iddia kapsamında yapılan incelemede aktarıldığı üzere pay defterinin de yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirküleri geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgilerinin ise EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilecek nitelikte olduğu, istekli tarafından vekâletname bilgisinin ise boş bırakıldığı, ihaleye vekâleten katılımının olmadığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin sunulmasının gerekmediği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası bu haliyle uygun görülmemiştir.  

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgilerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, imza sirküleri bölümünde “Ankara 57. Noterliği, 22.11.2019, 34586” bilgisinin bulunduğu, “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde ortakların Yusuf Korkmaz (%51), Burak Baytimur (%49) olarak belirtildiği, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde Yusuf Korkmaz ve Burak Baytimur’a ilişkin bilgilere yer verildiği, söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünde ilgili Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgilere yer verildiği, pay defteri satırında da “19.09.2017, 37500” bilgisinin bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece EKAP üzerinden gönderilen 12.07.2021 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıya istinaden istekli tarafından Ankara 57. Noterliği tarafından 22.11.2019 tarih ve 34586 yevmiye numarası ile düzenlenen imza sirküleri, tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge ile pay defterinin ilgili sayfaları sunulmuştur.

 

Yapılan incelemede “https://www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, beyan edilen bilgilerin şirketin yöneticilerinin son durumunu gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca istekli tarafından beyan edilen 11.12.2019 tarihli ve 9970 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile beyan edilen ve idareye sunulan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile pay defterine göre Yusuf Korkmaz’ın şirketin %51 hissesine, Burak Baytimur’un şirketin %49 hissesine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla anılan şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin beyan edilen bilgiler ile idareye sunulan belgelerde yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, ortaklara ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerin ihale tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısının son durumunu gösterdiği ve söz konusu belgelerde şirket ortaklarının/yöneticilerinin T.C. kimlik numaralarının bulunduğu görülmüştür. Ayrıca başvuru sahibi tarafından pay defterinde noter onayının bulunmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, istekli tarafında sunulan pay defterinin ilgili sayfalarında noter onayının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Netice itibarıyla Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yönetim ve ortaklık yapısına ilişkin beyan edilen ve idareye sunulan belgelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde iddia konusu edilen ve somutlaştırılan belgelerden olan imza sirküleri, iş deneyim belgesi ile ticaret sicil gazetelerinin EKAP üzerinden ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidi yapılabilecek nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu belgeler için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin ise beyan edilmediği görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul