(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Dönem: 22

Dönem: 22                                                                           Yasama Yılı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sayısı: 1361)

 

15.2.2007 Tarihli ve 5581 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gere-ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

Komisyonu Raporu (1/1315)

                      

Not: Ka­nun; Baş­kan­lık­ça Ana­ya­sa ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

                                   T.C.

                        Cumhurbaşkanlığı                                                                    02/03/2007

        Sayı: B.01.0.KKB.01-18/A-2-2007-138

TÜR­KİYE BÜYÜK MİL­LET MEC­LİSİ BAŞ­KAN­LIĞINA

İLGİ: 16.02.2007 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-24024/57205 sayılı yazınız.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu'nca 15.02.2007 gü­nün­de ka­bul edi­len 5581 sa­yı­lı "Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun" in­ce­len­miş­tir.

1- Ya­sa'nın 1. mad­de­siy­le, 07.05.1987 gün­lü, 3359 sa­yı­lı Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ya­sa­sı'na ek­le­nen ek 12. mad­de­de,

"Bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len zo­run­lu ma­li so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı­nı; ken­di­le­ri yap­tır­mak zo­run­da ol­duk­la­rı hal­de yap­tır­ma­yan ta­bip­le­re ve ça­lış­tır­dık­la­rı ta­bip­le­ri si­gor­ta et­tir­mek zo­run­da olan­lar­dan, bu si­gor­ta­yı yap­tır­ma­yan­la­ra si­gor­ta yap­tır­ma­dı­ğı sü­re için öde­me­si ge­re­ken pri­min beş ka­tı ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Bu pa­ra ce­za­sı, 30/3/2005 ta­rih­li ve 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nun­da­ki usul ve esas­la­ra ta­bi­dir.

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da, si­gor­ta yap­tı­rıl­ma­ma­sın­dan do­la­yı ve­ri­len ida­ri pa­ra ce­za­sın­dan o ku­rum ve ku­ru­lu­şun ami­ri şah­sen so­rum­lu­dur."

dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir.

Dü­zen­le­me­de, ki­mi du­rum­lar için ön­gö­rü­len ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­nın, 30.03.2005 gün­lü, 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'nda­ki il­ke ve yön­tem­le­re bağ­lı ol­du­ğu be­lir­til­miş­tir.

5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'nın 3. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da­ki, "Bu Ka­nu­nun ge­nel hü­küm­le­ri di­ğer ka­nun­lar­da­ki ka­ba­hat­ler hak­kın­da da uy­gu­la­nır." ku­ra­lı, Ya­sa'nın,

- 2. mad­de­sin­de, ka­ba­hat de­yi­min­den, kar­şı­lı­ğın­da ida­ri yap­tı­rım uy­gu­lan­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü hak­sız­lık­la­rın an­la­şıl­dı­ğı,

- 16. mad­de­sin­de, ka­ba­hat­le­rin kar­şı­lı­ğın­da uy­gu­la­na­cak ida­ri yap­tı­rım­la­rın, ida­ri pa­ra ce­za­sı ve ida­ri ön­lem­ler ola­rak be­lir­len­di­ği; ida­ri ön­lem­le­rin, mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si ve il­gi­li ya­sa­lar­da yer ve­ri­len di­ğer ön­lem­ler ol­du­ğu,

- 27. mad­de­si­nin (1). fık­ra­sın­da, ida­ri pa­ra ce­za­la­rı ve mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne iliş­kin ida­ri yap­tı­rım ka­rar­la­rı­na kar­şı sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ru­la­bi­le­ce­ği­nin ön­gö­rül­dü­ğü,

- 3. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın, yu­ka­rı­da açık­la­nan ku­ral­lar­la bir­lik­te in­ce­len­me­sin­den, bu ku­ra­lın, ida­ri yar­gı­nın gö­rev ala­nı­na gi­ren iş­lem­le­ri de kap­sa­dı­ğı,

ge­rek­çe­le­riy­le, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin 01.03.2006 gün­lü, E.2005/108, K.2006/35 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la, Ana­ya­sa'nın 125 ve 155. mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı bu­lu­na­rak ip­tal edil­miş­tir.

An­cak, do­ğa­cak hu­kuk­sal boş­luk ka­mu ya­ra­rı­nı ih­lal ede­cek ni­te­lik­te gö­rül­dü­ğün­den, ip­tal hük­mü­nün, ka­ra­rın ya­yım­lan­ma­sın­dan baş­la­ya­rak al­tı ay son­ra yü­rür­lü­ğe gir­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış, bu ka­rar 22.07.2006 gün­lü, 26236 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­mış­tır.

Ku­ra­lın ip­ta­liy­le do­ğan hu­kuk­sal boş­luk 06.12.2006 gün­lü, 5560 sa­yı­lı Ya­sa'nın 31. mad­de­siy­le dol­du­rul­muş; Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'nın 3. mad­de­si,

"Bu Ka­nu­nun,

a) İda­ri yap­tı­rım ka­rar­la­rı­na kar­şı ka­nun yo­lu­na iliş­kin hü­küm­le­ri, di­ğer ka­nun­lar­da ak­si­ne hü­küm bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de,

b) Di­ğer ge­nel hü­küm­le­ri, ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ya mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si yap­tı­rı­mı­nı ge­rek­ti­ren bü­tün fi­il­ler hak­kın­da uy­gu­la­nır."

bi­çi­min­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Ne var ki, bu dü­zen­le­me­de de mad­de­nin es­ki içe­ri­ği ko­run­muş­tur. Ya­sa­lar­da ter­si­ne ku­ral ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da, ida­ri yap­tı­rım ka­rar­la­rın­dan do­ğan uyuş­maz­lık­la­ra iliş­kin da­va­lar, Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'nın 27. mad­de­si uya­rın­ca, yi­ne sulh ce­za mah­ke­me­le­rin­de gö­rü­le­cek­tir.

İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 1. mad­de­siy­le ge­ti­ri­len ek 12. mad­de­de sö­zü edi­len ida­ri pa­ra ce­za­sı­na ya­pı­la­cak iti­raz­la­rın, mad­de met­nin­de ter­si­ne bir ku­ra­la yer ve­ril­me­di­ği için, Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'nın ge­nel ku­ral­la­rı­na bağ­lı ola­ca­ğı ve iti­ra­zın sulh ce­za mah­ke­me­sin­de gö­rü­le­ce­ği açık­tır.

Ana­ya­sa'nın 125. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da, ida­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­lem­le­ri­ne kar­şı yar­gı yo­lu­nun açık ol­du­ğu; 140. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da, yar­gıç­lar ve sav­cı­la­rın ad­li ve ida­ri yar­gı yar­gıç ve sav­cı­la­rı ola­rak gö­rev ya­pa­cak­la­rı; 142. mad­de­sin­de, mah­ke­me­le­rin ku­ru­lu­şu, gö­rev ve yet­ki­le­ri, iş­le­yi­şi ve yar­gı­la­ma usul­le­ri­nin ya­say­la dü­zen­le­ne­ce­ği; 155. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da da, Da­nış­tay'ın, ida­ri mah­ke­me­ler­ce ve­ri­len, ya­sa­nın baş­ka bir ida­ri yar­gı mer­ci­ine bı­rak­ma­dı­ğı ka­rar ve hü­küm­le­rin son in­ce­le­me mer­cii ol­du­ğu, ya­sa­da gös­te­ri­len bel­li da­va­la­ra da ilk ve son de­re­ce mah­ke­me­si ola­rak ba­ka­ca­ğı be­lir­til­miş­tir.

Bu ku­ral­la­ra gö­re, Ana­ya­sa'da ida­ri ve ad­li yar­gı ay­rı­lı­ğı ka­bul edil­miş­tir. Bu ay­rım uya­rın­ca ida­re­nin ka­mu gü­cü kul­lan­dı­ğı ve ka­mu hu­ku­ku ala­nı­na gi­ren iş­lem ve ey­lem­le­ri ida­ri yar­gı, özel hu­kuk ala­nı­na gi­ren iş­lem­le­ri de ad­li yar­gı de­ne­ti­mi­ne bağ­lı ola­cak­tır. İda­ri yar­gı­nın gö­rev ala­nı­na gi­ren bir uyuş­maz­lı­ğın çö­zü­mün­de, ad­li yar­gı­nın gö­rev­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da ya­sa­ko­yu­cu­nun tak­dir hak­kı­nın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­mek ola­nak­lı de­ğil­dir.

İda­re hu­ku­ku il­ke­le­ri­ne gö­re oluş­tu­ru­lan bir ida­ri iş­le­min, yal­nız­ca pa­ra ce­za­sı yap­tı­rı­mı içer­me­si­ne ba­kı­la­rak de­ne­ti­mi­nin ida­ri yar­gı ala­nın­dan çı­ka­rı­lıp ad­li yar­gı­ya bı­ra­kıl­ma­sı, yu­ka­rı­da açık­la­nan ana­ya­sal ku­ral­lar kar­şı­sın­da ola­nak­lı gö­rü­le­mez.

Bu ne­den­le, in­ce­le­nen Ya­sa'nın 1. mad­de­siy­le ge­ti­ri­len ek 12. mad­de­de ön­gö­rü­len, ida­re hu­ku­ku esas­la­rı­na gö­re oluş­tu­ru­lan bir ida­ri iş­lem ni­te­li­ğin­de­ki ida­ri pa­ra ce­za­sı­nın yar­gı­sal de­ne­ti­mi­nin, 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ya­sa­sı'na gön­der­me ya­pı­la­rak ad­li yar­gı ye­ri­ne bı­ra­kıl­ma­sı, Ana­ya­sa'nın 125 ve 155. mad­de­le­riy­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır.

2- İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 2. mad­de­sin­de,

"Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve bu fık­ra­dan son­ra gel­mek üze­re mad­de­ye aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

‘Kli­nik şe­fi, kli­nik şef yar­dım­cı­sı, ba­şa­sis­tan ve asis­tan kad­ro­la­rı­na, açık­tan ata­ma iz­ni alın­mak­sı­zın il­gi­li mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de ata­ma ya­pı­lır. Şef ve şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca yıl­da bir ya­pı­lır. Bu sı­na­va, tıp­ta uz­man­lık un­va­nı­nı ka­zan­mış, ori­ji­nal bi­lim­sel araş­tır­ma ve ya­yın­lar yap­mış ve Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Ku­rul­ca mer­ke­zi sis­tem­le ha­zır­la­na­cak bir ya­ban­cı dil im­ti­ha­nı­nı ba­şar­mış bu­lu­nan aday­lar, ge­rek­li bel­ge ve ya­yın­lar ile bir­lik­te uz­man­lık ala­nı­nı bil­di­re­rek baş­vu­rur­lar. Ba­kan­lık, uz­man­lık alan­la­rı­nı dik­ka­te ala­rak üç ve­ya beş ki­şi­lik jü­ri teş­kil eder. Bu jü­ri ya­yın­la­rı in­ce­le­yip ada­yı söz­lü ve ge­rek­ti­ğin­de ay­rı­ca uy­gu­la­ma­lı sı­na­va ta­bi tu­tar ve ba­şa­rı­lı olan­la­ra, il­gi­li uz­man­lık ala­nın­da şef ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ba­şa­rı bel­ge­si ve­rir.

Bir eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si bi­ri­min­de açık bu­lu­nan şef­lik ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca, is­tek­li­le­rin baş­vur­ma­sı için ilan edi­lir. Şef ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ba­şa­rı bel­ge­si bu­lu­nan­lar ile pro­fe­sör ve­ya do­çent olan aday­lar ilan edi­len kad­ro­ya mü­ra­ca­at eder­ler. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, aday­la­rın bi­lim­sel ve eği­tim ye­ter­li­lik­le­ri­ni in­ce­le­mek üze­re, en az bi­ri ata­ma ya­pı­la­cak eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si dı­şın­dan ol­mak üze­re üç pro­fe­sör ve­ya şef tes­pit edi­lir. Bu pro­fe­sör ve­ya şef­ler, aday­lar hak­kın­da ay­rı ay­rı mü­ta­la­ala­rı­nı Ba­kan­lı­ğa bil­di­rir­ler. Bu mü­ta­la­ala­rın Ba­kan, Müs­te­şar, Sağ­lık Eği­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü, Te­da­vi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü ve Per­so­nel Ge­nel Mü­dü­rü­nün bir­lik­te de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cun­da ata­ma ya­pı­lır.

Kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li il­ler­de bu­lu­nan eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de ilan edi­len şef kad­ro­la­rı­na en az fii­len beş yıl şef yar­dım­cı­sı ola­rak ça­lış­mış olan­la­rın baş­vu­ru­la­rın­da sı­nav şar­tı aran­maz. Bu ki­şi­ler atan­dı­ğı kad­ro­da beş yıl fii­len ça­lış­ma­dan kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li il­ler dı­şın­da­ki il­le­rin şef kad­ro­la­rı­na ata­na­maz­lar.

Ya­pı­la­cak kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ile ba­şa­sis­tan­lık sı­nav­la­rı­na iliş­kin usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç ay için­de yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ser­vis ve la­bo­ra­tu­var şef­le­ri ve­ya şef yar­dım­cı­la­rı ile tıp ala­nın­da do­çent ve­ya pro­fe­sör ta­bip­ler eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri­ne; uz­man ta­bip­ler ve­ya tıp ala­nın­da dok­to­ra yap­mış ta­bip­ler ve­ya­hut hu­kuk, ka­mu yö­ne­ti­mi, ik­ti­sat, iş­let­me ve sağ­lık yö­ne­ti­mi alan­la­rın­da li­sans, yük­sek li­sans ve­ya dok­to­ra eği­ti­mi al­mış ta­bip­ler di­ğer has­ta­ne­le­re baş­ta­bip ola­rak ata­na­bi­lir­ler.' "

dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir.

Dü­zen­le­me­de,

- Kli­nik şe­fi, şef yar­dım­cı­sı, ba­şa­sis­tan ve asis­tan kad­ro­la­rı­na, izin alın­mak­sı­zın açık­tan ata­ma ya­pı­la­ca­ğı,

- Kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­lık­la­rı­na ata­na­cak­lar­dan, do­çent ve pro­fe­sör­ler dı­şın­da­ki­le­rin sı­nav­la be­lir­le­ne­ce­ği,

- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nca açı­la­cak sı­na­va ka­tı­la­cak aday­la­rın han­gi ko­şul­la­rı ta­şı­ma­la­rı ge­rek­ti­ği,

- Ba­kan­lık­ça oluş­tu­ru­la­cak jü­ri­le­rin, aday­la­rın ya­yın­la­rı­nı in­ce­le­yip, ada­yı söz­lü ve ge­rek­ti­ğin­de ay­rı­ca uy­gu­la­ma­lı sı­na­va bağ­lı tu­ta­ca­ğı,

- Sı­nav­da ba­şa­rı­lı olan­la­ra, il­gi­li uz­man­lık ala­nın­da şef ya da şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ba­şa­rı bel­ge­si ve­ri­le­ce­ği,

- Bir eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si bi­ri­min­de açık bu­lu­nan şef­lik ya da şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­nun Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nca ilan edi­le­ce­ği,

- Ba­şa­rı bel­ge­si olan­lar ile pro­fe­sör ya da do­çent un­va­nı­nı ta­şı­yan aday­la­rın ilan edi­len kad­ro için baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­le­cek­le­ri,

- Ba­kan­lık'ca aday­la­rın bi­lim­sel ve eği­tim ye­ter­li­lik­le­ri­ni in­ce­le­mek için, en az bi­ri ata­ma ya­pı­la­cak eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si dı­şın­dan ol­mak üze­re üç pro­fe­sör ya da şef sap­ta­na­ca­ğı,

- Bu pro­fe­sör ve şef­le­rin aday­la­ra iliş­kin gö­rüş­le­ri­ni Ba­kan­lı­ğa bil­di­re­cek­le­ri,

- Bu gö­rüş­le­rin Ba­kan, Müs­te­şar, Sağ­lık Eği­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü, Te­da­vi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü ve Per­so­nel Ge­nel Mü­dü­rü'nce bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği ve bu­nun so­nun­da ata­ma ya­pı­la­ca­ğı,

be­lir­til­miş­tir.

Da­ha ön­ce, 02.07.2005 gün­lü, 5382 sa­yı­lı Ya­sa'nın 6. mad­de­siy­le, 3359 sa­yı­lı Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ya­sa­sı'nın ek 1. mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­na ek­le­nen ku­ral­lar­da,

- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de kli­nik şe­fi ve kli­nik şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­la­rı­na il­gi­li dal­da uz­man olan pro­fe­sör ya da do­çent­ler ara­sın­dan doğ­ru­dan, il­gi­li dal dok­tor­la­rı ara­sın­dan ise ya­pı­la­cak sı­nav so­nu­cu­na gö­re Ba­kan­lık'ca ata­ma ya­pı­la­ca­ğı ku­ra­lı­nın ge­ti­ril­di­ği,

- Uz­man dok­tor­lar ara­sın­dan ya­pı­la­cak ata­ma­la­rın sı­nav­da ba­şa­rı­lı ol­ma ko­şu­lu­na bağ­lan­dı­ğı,

- Sı­nav­la­ra iliş­kin il­ke ve yön­tem­le­rin yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­ce­ği,

ön­gö­rül­müş­tür.

5382 sa­yı­lı Ya­sa'nın söz­ko­nu­su 6. mad­de­si,

- Da­nış­tay Be­şin­ci Da­ire­si'nin 16.06.2004 ve 23.06.2004 gün­lü ka­rar­la­rıy­la ip­tal edi­len Ta­ba­bet Uz­man­lık Yö­net­me­li­ği'nde­ki, Ta­ba­bet Uz­man­lık Tü­zü­ğü kap­sa­mın­da uz­man olan pro­fe­sör ve do­çent­le­re, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de­ki kli­nik şe­fi ve şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­la­rı­na, mev­cut kad­ro­la­rın yüz­de 25'ini geç­me­mek ko­şu­luy­la sı­nav­sız atan­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­yan dü­zen­le­me­nin bu kez ya­sa ku­ra­lı ola­rak ge­ti­ril­di­ği; an­cak, pro­fe­sör ve do­çent­ler ara­sın­dan bu kad­ro­la­ra ata­na­cak­la­rın se­çi­mi­nin na­sıl ve han­gi öl­çüt­le­re gö­re ya­pı­la­ca­ğı­na iliş­kin bir dü­zen­le­me­ye yer ve­ril­me­di­ği,

- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın bu ata­ma­lar­da mut­lak bir tak­dir yet­ki­si­ne sa­hip kı­lın­dı­ğı; ay­rı­ca, tüm kli­nik şef ve yar­dım­cı­la­rı­nın bu yön­tem­le atan­ma­sı­na ola­nak ta­nın­dı­ğı,

- Sağ­lık hiz­met­le­ri­nin ku­sur­suz bi­çim­de su­nul­ma­sın­da ni­te­lik­li uz­man ve dok­tor ye­tiş­tir­me­nin be­lir­le­yi­ci rol oy­na­dı­ğı, eği­tim ve uy­gu­la­ma has­ta­ne­le­rin­de bu gö­re­vin ço­ğun­luk­la kli­nik şe­fi ve şef yar­dım­cı­la­rı­na düş­tü­ğü ve bu gö­re­vin en iyi bi­çim­de ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si­nin gö­re­ve ata­na­cak ki­şi­le­rin ni­te­lik­le­riy­le doğ­ru­dan il­gi­li ol­du­ğu,

- Eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de kli­nik şef­li­ği ve şef yar­dım­cı­lık­la­rı gö­re­vi­nin öne­mi­ne kar­şın bu gö­re­ve ata­na­cak pro­fe­sör ve do­çent­ler ara­sın­dan en uy­gun ola­nın be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik nes­nel öl­çüt­le­rin bu­lun­ma­dı­ğı ve bu du­ru­mun ka­mu ya­ra­rı ile bağ­daş­ma­dı­ğı,

- Bu tür ata­ma­la­rın, si­ya­sal kim­li­ği ön­de ge­len ve çe­şit­li bas­kı­lar al­tın­da bu­lu­nan Ba­kan'ın öz­nel de­ğer­len­dir­me ve mut­lak tak­di­ri­ne bı­ra­kıl­dı­ğı, bu gö­re­ve ata­ma ya­pı­lır­ken "gö­re­ve en uy­gun ola­nın" se­çil­me­si ye­ri­ne si­ya­sal ter­cih­le­rin öne çı­ka­bi­le­ce­ği, bu du­ru­mun iş­ye­ri hu­zu­ru ve ça­lış­ma ba­rı­şı­nı bo­za­ca­ğı, hiz­met ka­li­te­si­ni ve ve­ri­mi­ni dü­şü­re­ce­ği,

ge­rek­çe­le­riy­le, Ana­ya­sa'nın 89 ve 104. mad­de­le­ri uya­rın­ca bir kez da­ha gö­rü­şül­me­si için Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'ne ge­ri gön­de­ril­miş­tir.

Anı­lan 6. mad­de, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu'nca ye­ni­den gö­rü­şü­le­rek, ay­nen ka­bul edil­miş ve bu mad­de­yi içe­ren 5413 sa­yı­lı Ya­sa 17.12.2006 gün­lü, 26026 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­mış­tır.

Açı­lan da­va üze­ri­ne, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin 12.12.2005 gün­lü, E.2005/145, K.2005/23 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la, 5413 sa­yı­lı Ya­sa'nın 6. mad­de­si­nin yü­rür­lü­ğü dur­du­rul­muş­tur.

İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 2. mad­de­si­nin, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin bu ka­ra­rı üze­ri­ne dü­zen­len­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

Ne var ki, ya­pı­lan in­ce­le­me­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­lık­la­rı­na ata­na­cak­la­rın se­çi­mi ko­nu­sun­da, in­ce­le­nen Ya­sa'yla ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­rin, özü yö­nün­den es­ki dü­zen­le­me­ler­den fark­lı ol­ma­dı­ğı; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın bu se­çim ve ata­ma­lar­da­ki et­ki­si­nin ge­ti­ri­len ku­ral­lar­la da­ha da art­tı­rıl­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Ger­çek­ten, ya­pı­lan dü­zen­le­me­de,

- Kli­nik şef­li­ği ve şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı­nı ya­pa­cak jü­ri­yi oluş­tu­ra­cak ki­şi­le­rin se­çi­mi tü­müy­le Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'na bı­ra­kıl­mak­ta­dır.

- Jü­ri, sı­nav ko­nu­sun­da key­fi bir yet­kiy­le do­na­tıl­mış­tır. Aday­la­rı is­ter­se yal­nız­ca söz­lü sı­na­va bağ­lı tu­ta­bi­le­ce­ği gi­bi, "ge­rek­li gör­dü­ğün­de" ay­rı­ca uy­gu­la­ma­lı sı­nav da ya­pa­bi­le­cek­tir. "Ge­rek­li gör­me­nin" öl­çü­tü be­lir­til­me­miş­tir.

- Jü­ri'nin yal­nız­ca söz­lü sı­nav yap­ma­sı ve bu­nun so­nu­cun­da ki­mi aday­la­ra şef ya da şef yar­dım­cı­lı­ğı ba­şa­rı bel­ge­si ver­me­me­si du­ru­mun­da, bu de­ğer­len­dir­me­nin yar­gı­sal de­ne­ti­mi­nin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı açık­tır.

- Eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de boş bu­lu­nan ve ilan edi­len kli­nik şef­li­ği ya da şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­la­rı­na ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rı de­ğer­len­dir­mek üze­re oluş­tu­ru­la­cak üç ki­şi­lik ku­rul­da yer ala­cak pro­fe­sör ya da şef­le­ri sap­ta­ma yet­ki­si, ya­pı­la­cak gö­re­vin eği­tim bo­yu­tu gö­zar­dı edi­le­rek, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın öz­nel tak­di­ri­ne bı­ra­kıl­mış­tır.

- Se­çi­le­cek pro­fe­sör ve şef­le­rin ve­re­cek­le­ri gö­rüş­le­re hu­ku­ken hiç­bir bağ­la­yı­cı de­ğer at­fe­dil­me­miş­tir. Sağ­lık Ba­ka­nı ve ona hi­ye­rar­şik ola­rak bağ­lı Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rın­ca bu gö­rüş­ler­le ye­ti­ni­le­cek, an­cak, bu gö­rüş­ler­le bağ­lı olun­mak­sı­zın aday­lar­dan bi­ri şef­li­ğe ya da şef yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­na­bi­le­cek­tir.

Bu açık­la­ma­lar­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi, ge­ti­ri­len ku­ral­la­rın, ön­ce­ki dü­zen­le­me­ler­den "esa­sa" iliş­kin önem­li bir far­kı bu­lun­ma­mak­ta; bi­çim­sel ki­mi öğe­ler ön­gö­rü­le­rek Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı et­ki­siz kı­lın­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le, kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li il­ler­de bu­lu­nan eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de boş bu­lu­nan şef kad­ro­la­rı­na ya­pı­la­cak ata­ma yö­nün­den, tak­dir yet­ki­si­nin hiz­met dı­şı öz­nel ne­den­ler­le ve hiz­met ge­rek­le­ri ile bağ­daş­ma­yan et­ki­le­re açık ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na da ola­nak ya­ra­tıl­mak­ta­dır.

Da­ha ön­ce 5382 sa­yı­lı Ya­sa'yı ge­ri gön­der­me ya­zı­sın­da da be­lir­ti­len ve yu­ka­rı­da yer ve­ri­len ge­rek­çe­ler­le, eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de­ki kli­nik şef­li­ği ve şef yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­nin ni­te­lik ve iş­le­vin­den kay­nak­la­nan öne­mi ne­de­niy­le, Ya­sa'da nes­nel hiç­bir öl­çüt ge­ti­ril­me­ye­rek, se­çi­min ve ata­ma­nın, bir si­ya­sal or­ga­nın öz­nel tak­dir ve de­ğer­len­dir­me­si­ne bı­ra­kıl­ma­sı­nı, iş­ye­ri hu­zu­ru­nu, ça­lış­ma ba­rı­şı­nı bo­zu­cu ni­te­li­ği ne­de­niy­le hiz­met ka­li­te­si­ni ve ve­ri­mi­ni dü­şü­re­ce­ğin­den, hiz­me­tin ge­rek­le­ri ve ka­mu ya­ra­rıy­la bağ­daş­tır­mak ola­nak­sız­dır.

3- İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 7. mad­de­siy­le, 11.04.1928 gün­lü, 1219 sa­yı­lı "Ta­ba­bet ve Şu­aba­tı San'at­la­rı­nın Tar­zı İc­ra­sı­na Da­ir Ka­nun"un 3. mad­de­si­ne ek­le­nen fık­ra­da,

"Anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri; anes­te­zi uz­ma­nı ve­ya bu­nun bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de ame­li­ya­tı ya­pan il­gi­li uz­ma­nın gö­ze­ti­min­de ve di­rek­tif­le­ri­ne uy­gun ola­rak anes­te­zi iş ve iş­lem­le­ri­ni ya­par­lar."

dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir.

Dü­zen­le­me ile, anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin ame­li­yat­lar­da anes­te­zi iş ve iş­le­mi yap­ma­la­rı­na ola­nak sağ­lan­mak­ta­dır.

Anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri, sağ­lık mes­lek li­se­le­ri ile iki yıl sü­re­li ön­li­sans dip­lo­ma­sı ve­ren yük­se­ko­kul­la­rın il­gi­li bö­lüm­le­ri­ni bi­ti­ren sağ­lık gö­rev­li­le­ri­dir.

Ya­tak­lı Te­da­vi Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği ku­ral­la­rı in­ce­len­di­ğin­de, anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin gö­re­vi­nin, anes­te­zi iş ve iş­lem­le­rin­de kul­la­nı­lan araç ve ge­reç­le­ri ek­sik­siz ve kul­la­nı­la­bi­lir du­rum­da ame­li­ya­ta ha­zır­la­mak ve ek­sik­lik­le­ri anes­te­zi uz­ma­nı dok­to­ra bil­dir­mek ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.

Yö­net­me­lik'le anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev­ler ara­sın­da hiç­bir bi­çim­de, ame­li­yat ola­cak has­ta yö­nün­den anes­te­zi iş­lem­le­ri­ni baş­la­tıp so­nuç­lan­dır­mak ya da or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek olum­suz du­rum­la­ra mü­da­ha­le et­mek gi­bi bir gö­rev ve so­rum­lu­luk bu­lun­ma­mak­ta­dır. Çün­kü, anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin eği­ti­mi­nin bu ko­nu­lar için ye­ter­li ol­ma­dı­ğı açık­tır.

Oy­sa, "Anes­te­zi­yo­lo­ji ve Re­ani­mas­yon Uz­man­lı­ğı", tıp uy­gu­la­ma­sı için­de yer alan bir bi­lim­sel di­sip­lin­dir. Bu uz­man­lık, her yaş, cins ve risk­te has­ta­ya uy­gu­la­na­cak tüm "cer­ra­hi" ve "in­va­ziv" tıb­bi gi­ri­şim­le­rin ağ­rı ve stres­ten ko­ru­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için ge­rek­li ha­zır­lı­ğın ya­pı­lıp anes­te­zi uy­gu­lan­dı­ğı, akut ve kro­nik ağ­rı te­da­vi­si­nin ya­pıl­dı­ğı, her tür kri­tik has­ta ve po­lit­rav­ma­lı has­ta­nın acil te­da­vi­si­nin, nak­li­nin, re­sü­si­tas­yo­nu­nun ve ile­ri te­da­vi­si­nin ya­pıl­dı­ğı, he­mo­di­na­mik ve so­lu­num­sal des­tek ve te­da­vi ge­re­ken has­ta­la­rın yo­ğun ba­kım ko­şul­la­rın­da iz­le­nip te­da­vi edil­di­ği ve ge­re­ken her ko­şul ve or­tam­da ye­ni­do­ğan, pe­di­yat­rik, eriş­kin, te­mel ve ile­ri ya­şam des­te­ği­nin uy­gu­lan­dı­ğı bir uz­man­lık da­lı ola­rak be­lir­len­miş­tir.

Bu uz­man­lık da­lı­nın gö­rev­li ve so­rum­lu ol­du­ğu uy­gu­la­ma ala­nı ise, anes­te­zi, yo­ğun ba­kım, acil tıp ve ağ­rı ol­mak üze­re dört ana baş­lık­tan oluş­mak­ta­dır. Tıp­ta Uz­man­lık Sı­na­vı son­ra­sı baş­la­nı­lan anes­te­zi­yo­lo­ji ve re­ani­mas­yon uz­man­lık eği­ti­mi­nin sü­re­si beş yıl­dır.

İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 7. mad­de­siy­le, bu ka­dar önem­li gö­rü­len ve tıp fa­kül­te­si eği­ti­min­den son­ra beş yıl­lık bir eği­tim­le ka­za­nı­lan anes­te­zi­yo­lo­ji ve re­ani­mas­yon uz­man­lık da­lıy­la il­gi­li anes­te­zi iş ve iş­lem­le­ri­nin, ki­mi ko­şul­lar­la da ol­sa, anes­te­zi tek­nis­yen­le­rin­ce ya­pıl­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­mak­ta­dır.

Söz ko­nu­su uz­man­lık ala­nıy­la il­gi­li ye­ter­li eği­tim for­mas­yo­nu­na ve do­na­nı­mı­na sa­hip ol­ma­yan bir mes­lek gru­bu­na, anes­te­zi ala­nın­da gö­rev ve so­rum­lu­luk yük­le­nil­me­si, has­ta yö­nün­den gi­de­ril­me­si çok güç sağ­lık so­run­la­rı ya­ra­ta­bi­le­cek, hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­le­cek za­rar­lar oluş­tu­ra­bi­le­cek­tir.

Mad­de­de her ne ka­dar, anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin, anes­te­zi iş ve iş­lem­le­ri­ni, anes­te­zi uz­ma­nı­nın bu­lun­ma­ma­sı ve ame­li­ya­tı ya­pan il­gi­li uz­ma­nın gö­ze­ti­min­de ve di­rek­tif­le­ri­ne gö­re yap­ma­sı gi­bi ko­şul­la­ra yer ve­ril­miş ol­sa da, bu du­rum so­nu­ca et­ki­li de­ğil­dir. Çün­kü, anes­te­zi­yo­lo­ji ve re­ani­mas­yon uz­man­lık da­lı, ame­li­yat­ta bu­lu­nan di­ğer uz­man­la­rın uz­man­lık alan­la­rın­dan çok fark­lı ol­du­ğun­dan, ko­nu­lan ko­şul ola­sı risk­le­ri ve olum­suz­luk­la­rı or­ta­dan kal­dır­ma­ya yet­me­ye­cek­tir.

Ay­rı­ca, bu dü­zen­le­mey­le, anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin ku­sur ve ha­ta­la­rın­dan anes­te­zi uz­ma­nı ol­ma­yan dok­tor­la­rın so­rum­lu ol­ma­sı­nın da yo­lu açıl­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa'nın 17. mad­de­sin­de, her­ke­sin ya­şa­ma, mad­di ve ma­ne­vi var­lı­ğı­nı ko­ru­ma ve ge­liş­tir­me hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu be­lir­til­miş; 56. mad­de­sin­de, Dev­let, her­ke­sin ya­şa­mı­nı, be­den ve ruh sağ­lı­ğı için­de sür­dür­me­si­ni sağ­la­mak­la ödev­li kı­lı­na­rak bu­nun yön­te­mi gös­te­ril­miş; 5. mad­de­sin­de de, in­sa­nın mad­di ve ma­ne­vi var­lı­ğı­nın ge­liş­me­si için ge­rek­li ko­şul­la­rı ha­zır­la­ma­ya ça­lış­mak Dev­let'in te­mel amaç ve gö­rev­le­ri ara­sın­da sa­yıl­mış­tır.

Ya­şam hak­kı en te­mel in­san hak­kı­dır. Ana­ya­sa'nın 17. mad­de ge­rek­çe­sin­de de be­lir­til­di­ği gi­bi, ya­şam hak­kı ile in­sa­nın mad­di ve ma­ne­vi var­lı­ğı­nı ko­ru­ma ve ge­liş­tir­me hak­kı bir bü­tün oluş­tur­mak­ta, bir­bi­ri­ni ta­mam­la­mak­ta­dır. Ya­şa­ma hak­kı­nı ko­ru­mak için Dev­let ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mak zo­run­da­dır.

Bu ku­ral­la­ra gö­re, hu­kuk dev­le­ti­nin amaç edin­di­ği ya­şa­ma hak­kı­nı ze­de­le­ye­cek ya da or­ta­dan kal­dı­ra­cak ni­te­lik­te ya­sal dü­zen­le­me ya­pı­la­maz.

Bu ne­den­le, in­ce­le­nen Ya­sa'nın 7. mad­de­siy­le ge­ti­ri­len ve anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­ne, anes­te­zi uz­ma­nı ol­ma­yan uz­man­la­rın gö­ze­ti­min­de anes­te­zi iş ve iş­lem­le­ri­ni ya­pa­bil­me ola­na­ğı sağ­la­yan ku­ral, Ana­ya­sa'nın 5., 17. ve 56. mad­de­le­riy­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, söz ko­nu­su ku­ral, sağ­lık­lı ya­şam hak­kı­nı za­yıf­la­tı­cı ni­te­lik­te et­ki­ler ya­ra­ta­ca­ğın­dan, sağ­lık hiz­met­le­ri­nin ge­rek­le­riy­le ve ka­mu sağ­lı­ğıy­la da ör­tüş­me­mek­te­dir.

4- İn­ce­le­nen Ya­sa'nın,

- 6. mad­de­sin­de,

"11.4.1928 ta­rih­li ve 1219 sa­yı­lı Ta­ba­bet ve Şu­aba­tı San'at­la­rı­nın Tar­zı İc­ra­sı­na da­ir Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de­ki 've Türk bu­lun­mak' iba­re­si mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır.",

- 8. mad­de­sin­de de,

"1219 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci cüm­le­sin­de­ki 'izin­li Türk he­kim­le­ri­nin' iba­re­si 'me­zun he­kim­le­rin' ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.",

dü­zen­le­me­le­ri­ne yer ve­ril­miş­tir.

1219 sa­yı­lı Ta­ba­bet ve Şu­aba­tı San'at­la­rı­nın Tar­zı İc­ra­sı­na Da­ir Ya­sa'nın,

- 1. mad­de­sin­de,

"Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de ta­ba­bet ic­ra ve her han­gi su­ret­te olur­sa ol­sun has­ta te­da­vi ede­bil­mek için Tür­ki­ye Da­rül­fü­nu­nu Tıp Fa­kül­te­sin­den dip­lo­ma sa­hi­bi ol­mak ve Türk bu­lun­mak şart­tır.",

- 4. mad­de­si­nin bi­rin­ci tüm­ce­sin­de de,

"Ya­ban­cı mem­le­ket­le­rin tıp fa­kül­te­le­rin­den izin­li Türk he­kim­le­ri­nin Tür­ki­ye'de he­kim­lik ede­bil­me­si için .........."

ku­ral­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.

Gö­rül­dü­ğü gi­bi, bu ku­ral­la­ra gö­re, Tür­ki­ye'de dok­tor­luk mes­le­ği­ni ya­pa­bil­mek için Türk yurt­ta­şı ol­mak ge­rek­mek­te­dir.

İn­ce­le­nen Ya­sa'nın 6 ve 8. mad­de­le­rin­de ön­gö­rül­dü­ğü gi­bi, 1. mad­de­den "Türk bu­lun­mak" iba­re­si­nin çı­ka­rıl­ma­sı, 4. mad­de­de­ki "izin­li Türk he­kim­le­ri­nin" iba­re­si­nin "me­zun he­kim­le­rin" iba­re­siy­le de­ğiş­ti­ril­me­si ile, ya­ban­cı uy­ruk­lu dok­tor­la­ra, Tür­ki­ye'de dok­tor­luk ya­pa­bil­me ola­na­ğı sağ­lan­mak­ta­dır.

Böy­le­ce, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez, sağ­lık ala­nın­da uy­gu­la­na­ge­len Türk dok­tor­la­rı mer­kez­li sağ­lık po­li­ti­ka­sın­dan vaz­ge­çil­mek­te­dir.

Ko­nu­ya iliş­kin tüm ya­zı­lı ku­ral­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, ya­ban­cı dok­tor­la­rın ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ça­lış­tı­rı­la­ma­ya­ca­ğı, yal­nız­ca özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rı ile özel mu­aye­ne­ha­ne­ler­de ça­lı­şa­bi­le­cek­le­ri; bir jü­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me­ler­den geç­me­le­ri, ki­mi ko­şul­la­rı ta­şı­ma­la­rı, dip­lo­ma denk­lik­le­ri­nin ka­bul edil­me­si ge­rek­ti­ği gi­bi, zor­la­yı­cı ko­şul­lar bu­lun­du­ğu so­nu­cu­na va­rıl­sa da, tüm bun­lar, ya­ban­cı uy­ruk­lu dok­tor­la­ra Tür­ki­ye'de dok­tor­luk yap­ma ola­na­ğı sağ­lan­dı­ğı ger­çe­ği­ni de­ğiş­tir­me­mek­te­dir.

Türk dok­tor­la­rı, top­lu­mun sağ­lık so­run­la­rı­nı ve sos­yal so­run­la­rı bi­le­rek, hiz­met is­ter­le­ri­ne uy­gun bi­çim­de ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir­ler. Bir dok­to­run, top­lum­sal ger­çek­le­ri ve ko­şul­la­rı bil­me­den sağ­lık ala­nın­da hiz­met ver­me­si, ni­te­lik­li hiz­met üre­til­me­si yö­nün­den sa­kın­ca­lı­dır. Ya­ban­cı dok­tor­la­rın dil so­run­la­rı da, bu olum­suz­lu­ğu ar­tı­rı­cı bir öğe ola­rak de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.

Öte yan­dan, ül­ke­miz­de, dok­tor sa­yı­sı­nın ye­ter­siz­li­ğin­den çok den­ge­li ve adil ol­ma­yan bir da­ğı­lım ve sağ­lık ala­nın­da alt­ya­pı ek­sik­li­ği so­ru­nu bu­lun­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, ül­ke­mi­zin ki­mi yö­re­sel ko­şul­la­rı, ça­lış­ma ko­şul­la­rı ve eko­no­mik ko­şul­lar gö­zö­nün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da Tür­ki­ye'ye ni­te­lik­li ya­ban­cı dok­tor gel­me­ye­ce­ği de bir ger­çek­tir.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­ta­şı dok­tor­la­rın he­nüz is­tih­dam so­ru­nu çö­zül­me­miş­ken, ya­ban­cı uy­ruk­lu dok­tor­la­rın Tür­ki­ye'de ça­lış­ma­sı­nı ola­nak­lı kıl­ma­nın ye­rin­de ol­ma­ya­ca­ğı de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.

İn­ce­le­nen Ya­sa'nın ge­rek­çe­sin­de, "Av­ru­pa Bir­li­ği­ne tam üye­lik sü­re­cin­de, ki­şi ve hiz­met­le­rin ser­best do­la­şı­mı önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ama­cı­na uy­gun ola­rak, Tür­ki­ye'de ta­ba­bet ic­ra ede­bil­mek için Türk ol­mak şar­tı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği" ile­ri sü­rü­le­rek, de­ği­şik­li­ğin Av­ru­pa Bir­li­ği uyum sü­re­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği be­lir­til­mek­te­dir.

Oy­sa, de­ği­şik­lik, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de sağ­lık ala­nı­na iliş­kin, halk sağ­lı­ğı, has­ta gü­ven­li­ği, mes­lek sa­hi­bi in­san­la­rın hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı gi­bi ay­rın­tı­lı ve kap­sam­lı dü­zen­le­me­le­re ko­şut bir yak­la­şım içer­me­mek­te, yal­nız­ca ül­ke­miz­de dok­tor ola­rak ça­lış­mak için ara­nan yurt­taş­lık ko­şu­lu­nu kal­dır­mak­ta­dır.

Av­ru­pa Bir­li­ği'ne he­nüz üye ol­ma­dı­ğı­mız için, dok­tor­la­rı­mı­zın ser­best do­la­şım hak­kı­na sa­hip bu­lun­ma­dık­la­rı ger­çe­ği bir ya­na, dü­zen­le­me ile yal­nız­ca Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­nin de­ğil, tüm ül­ke­le­rin dok­tor­la­rı­na ül­ke­miz­de ça­lış­ma ola­na­ğı sağ­lan­mak­ta­dır. Eği­tim ve ça­lış­ma ko­şul­la­rı kö­tü olan ül­ke­ler­den, dü­şük üc­ret­le ça­lış­ma­ya is­tek­li dok­tor­la­rın ül­ke­mi­ze gel­me­si, sağ­lık ka­li­te­si­ni da­ha da dü­şü­re­cek­tir.

Bu ne­den­ler­le in­ce­le­nen Ya­sa'nın 6 ve 8. mad­de­le­riy­le ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­rin, ka­mu sağ­lı­ğı­nın ge­rek­le­ri yö­nün­den uy­gun ol­ma­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir.

Ya­yım­lan­ma­sı yu­ka­rı­da açık­la­nan ge­rek­çe­ler­le uy­gun gö­rül­me­yen 5581 sa­yı­lı "Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun", 1., 2., 6., 7. ve 8. mad­de­le­ri­nin Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nce bir kez da­ha gö­rü­şül­me­si için, Ana­ya­sa'nın de­ği­şik 89 ve 104. mad­de­le­ri uya­rın­ca ili­şik­te ge­ri gön­de­ril­miş­tir.

                                                                                                          Ah­met Nec­det SE­ZER

                                                                                                             Cumhurbaşkanı

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

                 Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

                          Esas No.: 1/1315                                                                  9/3/2007

                            Karar No.:55                                                                           

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu’nca 15/12/2007 ta­ri­hin­de ka­bul edi­len 5581 sa­yı­lı “Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun” ile “Ana­ya­sa­nın 89 un­cu Mad­de­si Ge­re­ğin­ce Cum­hur­baş­ka­nın­ca Bir Da­ha Gö­rü­şül­mek Üze­re Ge­ri Gön­der­me Tez­ke­re­si", Ko­mis­yo­nu­mu­zun 8/3/2007 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı 45 in­ci bir­le­şi­min­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tı­lım­la­rıy­la in­ce­le­nip, gö­rü­şül­müş­tür.

Bi­lin­di­ği gi­bi Ka­nun ile; ta­bip­ler ile sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı için zo­run­lu ma­li so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı ya­pıl­ma­sı ile bu­na ay­kı­rı dav­ra­nan­lar için pa­ra ce­za­sı ve­ril­me­si; kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­sı, ba­şa­sis­tan kad­ro­la­rı­na açık­tan ata­ma ya­pı­la­bil­me­si, kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­la­rı­na ata­na­cak­lar­dan, do­çent ve pro­fe­sör­ler dı­şın­da­ki­le­rin sı­nav­la be­lir­len­me­si ve bu sı­na­vın şart­la­rı­nın na­sıl ola­ca­ğı; dev­let hiz­me­ti yü­küm­lü­lü­ğü bu­lu­nan per­so­ne­lin bu­lun­duk­la­rı il­de ai­le he­ki­mi ola­rak ça­lı­şa­bil­me­le­ri ve­ya ai­le he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­la­rı için gö­rev­len­di­ri­le­bi­le­cek­le­ri; iyo­ni­zen rad­yas­yon kay­nak­la­rı ile ça­lı­şan per­so­ne­lin rad­yas­yon li­mit­le­ri için­de ça­lış­tı­rıl­ma­sı; ya­ban­cı dok­tor­la­rın Tür­ki­ye'de ça­lı­şa­bil­me­si; anes­te­zi uz­ma­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri­nin il­gi­li ta­bi­bin so­rum­lu­lu­ğun­da anes­te­zi işi­ni ya­pa­bil­me­le­ri; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın sü­rek­li ku­ru­lu ni­te­li­ğin­de ol­mak üze­re Tıp­ta Uz­man­lık Ku­ru­lu’nun oluş­tu­rul­ma­sı; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın ad­li ko­nu­lar­da­ki dos­ya­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek şû­ra’ya sun­mak üze­re ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı oluş­tu­ru­la­bil­me­si gi­bi ko­nu­lar ön­gö­rül­müş­tür.

An­cak 5581 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun’un;

1, 2, 6, 7, ve 8 in­ci mad­de­le­ri Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’nce bir kez da­ha gö­rü­şül­me­si için, Ana­ya­sa’nın de­ği­şik 89 ve 104 ün­cü mad­de­le­ri uya­rın­ca Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ge­ri gön­de­ril­miş­tir.

Ko­mis­yo­nu­muz­da Ge­ri Gön­der­me Tez­ke­re­si’nin ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de; sadece geri gönderilen maddelerin görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu maddelerin herbiri yeniden oylanarak red edilmiş ve bu maddelerin Kanun metninden çıkarılmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Kanun metninin madde numaraları yeniden düzenlenmiştir.

Kanunun yürürlüğe ilişkin 14 üncü maddesi 9 uncu madde olarak kabul edilmiş ancak Kanun metninden çıkarılan maddeler nedeniyle yürürlük tarihlerine yapılan atıflar değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

Başkan

Sözcü

Kâtip

 

Cevdet Erdöl

Sabri Varan

Mehmet Kılıç

 

Trabzon

Gümüşhane

Konya

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Kerim Yıldız

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Remziye Öztoprak

 

Ağrı

Ankara

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Akman

Şerif Birinç

Agah Kafkas

 

Antalya

Bursa

Çorum

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

İrfan Rıza Yazıcıoğlu

İzzet Çetin

Mahmut Duyan

 

Diyarbakır

Kocaeli

Mardin

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

İdris Sami Tandoğdu

 

Muğla

Muş

Ordu

 

(İmzada bulunamadı)

Üye

 

 

 

Alim Tunç

 

 

 

Uşak

 

 

ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞ-KANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No.: 5581       Kabul Tarihi: 15/2/2007

MAD­DE 1- 7/5/1987 ta­rih­li ve 3359 sa­yı­lı Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

“Zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı

EK MAD­DE 9- Tıbbî hiz­met­ler­den kay­nak­la­nan her tür­lü taz­mi­nat ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı te­mi­nen;

a) Ser­best ola­rak mes­le­ği­ni ic­ra eden ta­bip­ler ken­di­le­ri için,

b) Per­so­ne­lin kat­kı­sıy­la el­de edi­len dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den per­so­ne­le öde­me ya­pı­lan ka­mu­ya ait dö­ner ser­ma­ye­li sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile özel hu­kuk ki­şi­le­ri­ne ait sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ça­lış­tır­dık­la­rı ta­bip­ler için,

zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı yap­tır­mak zo­run­da­dır.

(b) ben­di kap­sa­mın­da­ki ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan ta­bip­ler için ça­lış­tık­la­rı ku­rum ve ku­ru­luş­ça yap­tı­rı­lan si­gor­ta, il­gi­li ta­bi­bin mes­le­ği­ni ser­best ola­rak ic­ra et­me­si hâli­ni kap­sa­maz.

Sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan ta­bip­le­rin zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı­nın yap­tı­rıl­ma­sın­dan, il­gi­li­nin ça­lış­tı­ğı sağ­lık ku­rum ve ku­ru­lu­şu­nun ami­ri bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu­dur.

Bu Ka­nun­la ge­ti­ri­len zo­run­lu si­gor­ta kap­sa­mın­da­ki bil­fi­il ve­ya hâl se­be­bi ile si­gor­ta yap­tı­ra­nın taz­mi­na­ta mahkûm edil­me­si hâlin­de; si­gor­ta ya­pan, zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sın­da ön­gö­rü­len sı­nır­lar için­de taz­mi­na­tı doğ­ru­dan za­rar gö­re­ne öder.

Si­gor­ta prim­le­ri ve ta­ri­fe­ler

EK MAD­DE 10- Ka­mu­ya ait dö­ner ser­ma­ye­li sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan ta­bip­le­rin bu Ka­nun ile ge­ti­ri­len zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı prim­le­ri­nin yüz­de el­li­si ku­rum ve ku­ru­lu­şa ait dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den; yüz­de el­li­si ise biz­zat si­gor­ta­lı­nın dö­ner ser­ma­ye ek öde­me­si pa­yın­dan kar­şı­la­nır. As­kerî sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev­li ta­bip­le­re dö­ner ser­ma­ye­den ek öde­me ya­pı­lın­ca­ya ka­dar prim­le­ri­nin ta­ma­mı, dö­ner ser­ma­ye­den kar­şı­la­nır.

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı dı­şın­da­ki ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca is­tih­dam edi­len ta­bip­le­rin si­gor­ta prim­le­ri is­tih­dam eden ve­ya iş­ve­ren­ce kar­şı­la­nır. Bu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da­ki yüz­de el­li­lik pay ve üçün­cü fık­ra­sın­da­ki hâl is­tis­na ol­mak üze­re, si­gor­ta­lı­lar için öde­nen si­gor­ta pri­mi hiç­bir isim al­tın­da ve hiç­bir şe­kil­de si­gor­ta­lı­nın ma­aş ve sa­ir malî hak­la­rın­dan ke­si­le­mez, bu yol­da hü­küm ih­ti­va eden söz­leş­me ya­pı­la­maz.

Bir ta­bi­bin ku­su­ru se­be­biy­le, o ta­bip için em­sal­le­ri­ne gö­re da­ha yük­sek prim öden­me­si hâlin­de, ara­da­ki fark il­gi­li ta­bi­bin dö­ner ser­ma­ye ge­li­rin­den ke­sil­mek su­re­tiy­le kar­şı­la­nır.

Zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı­na iliş­kin ge­nel şart­lar Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca, ta­ri­fe ve ta­li­mat­lar ise Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan­lık­ça, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü alı­na­rak be­lir­le­nir ve Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­la­nır.

Si­gor­ta yap­ma yet­ki­si

EK MAD­DE 11- Bu Ka­nun ile ge­ti­ri­len zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan­lık­ça il­gi­li dal­da ruh­sat ve­ril­miş si­gor­ta şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ka­mu­da gö­rev­li ta­bip­le­rin en uy­gun şart­lar­da si­gor­ta­la­na­bil­me­si­ni te­mi­nen, bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len si­gor­ta şir­ket­le­ri ara­sın­dan prim ve te­mi­nat kap­sa­mı ba­kı­mın­dan en uy­gun ta­ah­hüt­te bu­lu­nan bir ve­ya bir­den faz­la si­gor­ta şir­ke­ti­ni bir yıl­lık sü­re ile yet­ki­li kıl­mak için ka­mu iha­le mev­zu­atı­na gö­re iha­le­ye çı­ka­bi­lir. Bu du­rum­da, ka­mu­da ça­lı­şan ta­bip­le­rin zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı, sa­de­ce bu iha­le ne­ti­ce­sin­de tes­pit olu­na­cak si­gor­ta şir­ke­tin­ce ya­pı­la­bi­lir.

Pa­ra ce­za­sı

EK MAD­DE 12- Bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len zo­run­lu malî so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı­nı; ken­di­le­ri yap­tır­mak zo­run­da ol­duk­la­rı hâlde yap­tır­ma­yan ta­bip­le­re ve ça­lış­tır­dık­la­rı ta­bip­le­ri si­gor­ta et­tir­mek zo­run­da olan­lar­dan, bu si­gor­ta­yı yap­tır­ma­yan­la­ra si­gor­ta yap­tır­ma­dı­ğı sü­re için öde­me­si ge­re­ken pri­min beş ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Bu pa­ra ce­za­sı, 30/3/2005 ta­rih­li ve 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nun­da­ki usûl ve esas­la­ra tâbi­dir.

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da, si­gor­ta yap­tı­rıl­ma­ma­sın­dan do­la­yı ve­ri­len idarî pa­ra ce­za­sın­dan o ku­rum ve ku­ru­lu­şun ami­ri şah­sen so­rum­lu­dur.”

MAD­DE 2- Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve bu fık­ra­dan son­ra gel­mek üze­re mad­de­ye aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“Kli­nik şe­fi, kli­nik şef yar­dım­cı­sı, ba­şa­sis­tan ve asis­tan kad­ro­la­rı­na, açık­tan ata­ma iz­ni alın­mak­sı­zın il­gi­li mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de ata­ma ya­pı­lır. Şef ve şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca yıl­da bir ya­pı­lır. Bu sı­na­va, tıp­ta uz­man­lık un­va­nı­nı ka­zan­mış, ori­ji­nal bi­lim­sel araş­tır­ma ve ya­yın­lar yap­mış ve Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Ku­rul­ca mer­kezî sis­tem­le ha­zır­la­na­cak bir ya­ban­cı dil im­ti­ha­nı­nı ba­şar­mış bu­lu­nan aday­lar, ge­rek­li bel­ge ve ya­yın­lar ile bir­lik­te uz­man­lık ala­nı­nı bil­di­re­rek baş­vu­rur­lar. Ba­kan­lık, uz­man­lık alan­la­rı­nı dik­ka­te ala­rak üç ve­ya beş ki­şi­lik jü­ri teş­kil eder. Bu jü­ri ya­yın­la­rı in­ce­le­yip ada­yı söz­lü ve ge­rek­ti­ğin­de ay­rı­ca uy­gu­la­ma­lı sı­na­va tâbi tu­tar ve ba­şa­rı­lı olan­la­ra, il­gi­li uz­man­lık ala­nın­da şef ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ba­şa­rı bel­ge­si ve­rir.

Bir eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si bi­ri­min­de açık bu­lu­nan şef­lik ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca, is­tek­li­le­rin baş­vur­ma­sı için ilan edi­lir. Şef ve­ya şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ba­şa­rı bel­ge­si bu­lu­nan­lar ile pro­fe­sör ve­ya do­çent olan aday­lar ilan edi­len kad­ro­ya mü­ra­ca­at eder­ler. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, aday­la­rın bi­lim­sel ve eği­tim ye­ter­li­lik­le­ri­ni in­ce­le­mek üze­re, en az bi­ri ata­ma ya­pı­la­cak eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­si dı­şın­dan ol­mak üze­re üç pro­fe­sör ve­ya şef tes­pit edi­lir. Bu pro­fe­sör ve­ya şef­ler, aday­lar hak­kın­da ay­rı ay­rı mü­ta­la­ala­rı­nı Ba­kan­lı­ğa bil­di­rir­ler. Bu mü­ta­la­ala­rın Ba­kan, Müs­te­şar, Sağ­lık Eği­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü, Te­da­vi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü ve Per­so­nel Ge­nel Mü­dü­rü­nün bir­lik­te de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cun­da ata­ma ya­pı­lır.

Kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li il­ler­de bu­lu­nan eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de ilan edi­len şef kad­ro­la­rı­na en az fii­len beş yıl şef yar­dım­cı­sı ola­rak ça­lış­mış olan­la­rın baş­vu­ru­la­rın­da sı­nav şar­tı aran­maz. Bu ki­şi­ler atan­dı­ğı kad­ro­da beş yıl fii­len ça­lış­ma­dan kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li il­ler dı­şın­da­ki il­le­rin şef kad­ro­la­rı­na ata­na­maz­lar.

Ya­pı­la­cak kli­nik şef ve şef yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı ile ba­şa­sis­tan­lık sı­nav­la­rı­na iliş­kin usûl ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç ay için­de yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ser­vis ve la­bo­ra­tu­var şef­le­ri ve­ya şef yar­dım­cı­la­rı ile tıp ala­nın­da do­çent ve­ya pro­fe­sör ta­bip­ler eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri­ne; uz­man ta­bip­ler ve­ya tıp ala­nın­da dok­to­ra yap­mış ta­bip­ler ve­ya­hut hu­kuk, ka­mu yö­ne­ti­mi, ik­ti­sat, iş­let­me ve sağ­lık yö­ne­ti­mi alan­la­rın­da li­sans, yük­sek li­sans ve­ya dok­to­ra eği­ti­mi al­mış ta­bip­ler di­ğer has­ta­ne­le­re baş­ta­bip ola­rak ata­na­bi­lir­ler.”

MAD­DE 3- Sağ­lık Hiz­met­le­ri Te­mel Ka­nu­nu­nun ek 5 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­mi­şir.

“Dev­let hiz­me­ti yü­küm­lü­lü­ğü­nü yap­mak­ta olan per­so­nel, bu­lun­duk­la­rı il­de söz­leş­me­li ai­le he­ki­mi ola­rak ça­lı­şa­bi­lir­ler ve­ya ih­ti­yaç ha­lin­de ai­le he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­la­rı için gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir­ler. Bu per­so­ne­lin ai­le he­kim­li­ğin­de ge­çen sü­re­le­ri Dev­let hiz­me­ti yü­küm­lü­lü­ğün­den sa­yı­lır. Ai­le he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­len yer­ler­de bu uy­gu­la­ma­dan kay­nak­la­nan ne­den­ler­le bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan Dev­let hiz­me­ti yü­küm­lü­sü per­so­ne­lin il için­de gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir.”

MAD­DE 4- 31/12/1980 ta­rih­li ve 2368 sa­yı­lı Sağ­lık Per­so­ne­li­nin Taz­mi­nat ve Ça­lış­ma Esas­la­rı­na Da­ir Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 2- Ka­mu sağ­lık hiz­met­le­rin­de ça­lı­şan per­so­ne­lin haf­ta­lık ka­nunî ça­lış­ma sü­re­si 45 sa­at, 4 ün­cü mad­de­de ta­nın­mış olan hak­tan ya­rar­la­nan­lar için ise 40 sa­at­tir. Per­so­ne­lin gün­lük ça­lış­ma sa­at­le­ri, 657 ve 926 sa­yı­lı ka­nun­lar­da­ki hü­küm­le­re gö­re tes­pit edi­lir. An­cak, bu per­so­nel­den iyon­laş­tı­rı­cı rad­yas­yon ile teş­his, te­da­vi ve­ya araş­tır­ma­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler ile bu iş ve­ya iş­lem­ler­de ça­lı­şan per­so­nel, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­te be­lir­le­nen rad­yas­yon do­zu li­mit­le­ri için­de ça­lış­tı­rı­la­bi­lir.”

MAD­DE 5- 2368 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 4- 1 in­ci mad­de kap­sa­mı­na gi­ren per­so­nel­den, özel ka­nun­la­rı­na gö­re mes­lek ve sa­nat­la­rı­nı ser­best ola­rak ic­ra et­me hak ve yet­ki­si­ne sa­hip olan­lar is­te­dik­le­ri tak­dir­de 1 in­ci mad­de­de ön­gö­rü­len taz­mi­nat hak­kın­dan ya­rar­lan­ma­mak şar­tı ile me­sai sa­at­le­ri dı­şın­da ser­best ola­rak ça­lı­şa­bi­lir­ler. Bun­la­ra iş güç­lü­ğü, iş ris­ki ve te­mi­nin­de­ki güç­lük zam­la­rı ve­ya bu ma­hi­yet­te­ki zam­lar öden­mez. An­cak, il sağ­lık mü­dür­lü­ğü ve baş­he­kim­lik gö­re­vi­ni yü­rü­ten­ler ser­best ola­rak ça­lı­şa­maz­lar. As­kerî sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan baş­he­kim­ler ser­best ça­lış­ma ya­sa­ğı­na tâbi de­ğil­dir.”

MAD­DE 6- 11/4/1928 ta­rih­li ve 1219 sa­yı­lı Ta­ba­bet ve Şu­aba­tı San'at­la­rı­nın Tar­zı İc­ra­sı­na Da­ir Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de­ki “ve Türk bu­lun­mak” iba­re­si mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

MAD­DE 7-1219 sa­yı­lı Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­ne ikin­ci fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Anes­te­zi tek­nis­yen­le­ri; anes­te­zi uz­ma­nı ve­ya bu­nun bu­lun­ma­dı­ğı hâller­de ame­li­ya­tı ya­pan il­gi­li uz­ma­nın gö­ze­ti­min­de ve di­rek­tif­le­ri­ne uy­gun ola­rak anes­te­zi iş ve iş­lem­le­ri­ni ya­par­lar.”

MAD­DE 8- 1219 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci cüm­le­sin­de­ki “izin­li Türk he­kim­le­ri­nin” iba­re­si “me­zun he­kim­le­rin” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 9- 1219 sa­yı­lı Ka­nu­nun 9 un­cu mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 9- Eği­tim ku­rum­la­rı­na eği­tim yet­ki­si ve­ril­me­si ve eği­tim yet­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin tek­lif­le­ri ka­ra­ra bağ­la­mak, uz­man­lık ana dal­la­rı­nın ro­tas­yon­la­rı­nı be­lir­le­mek, uz­man­lık sı­na­vı jü­ri­le­ri­ni tes­pit et­mek, ya­ban­cı ül­ke­ler­de asis­tan­lık ya­pan­la­rın bi­lim­sel de­ğer­len­di­ril­me­si­ni ya­pa­cak fa­kül­te­le­ri ve eği­tim has­ta­ne­le­ri­ni be­lir­le­mek, tıp­ta uz­man­lık eği­ti­mi ve uz­man in­san gü­cü ile il­gi­li gö­rüş­ler ver­mek, uz­man­la­rın tıbbî ge­liş­me­le­ri iz­le­me­si­ni sağ­la­yı­cı in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar yap­mak­la gö­rev­li ol­mak üze­re, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın sü­rek­li ku­ru­lu ni­te­li­ğin­de Tıp­ta Uz­man­lık Ku­ru­lu teş­kil olun­muş­tur.

Tıp­ta Uz­man­lık Ku­ru­lu;

a) Ba­kan­lık Müs­te­şa­rı, il­gi­li ge­nel mü­dür ve 1. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri,

b) Bi­ri diş ta­bi­bi ol­mak üze­re eği­tim has­ta­ne­le­rin­den Ba­kan­lı­ğın se­çe­ce­ği beş,

c) Dört tıp fa­kül­te­sin­den ve bir diş he­kim­li­ği fa­kül­te­sin­den YÖK'ün se­çe­ce­ği bi­rer,

ç) Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si ve Fa­kül­te­si­nin se­çe­ce­ği bir,

d) Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği­nin se­çe­ce­ği bir,

e) Türk Diş He­kim­le­ri Bir­li­ği­nin se­çe­ce­ği bir,

üye­den olu­şur.

Ku­rum­lar, se­çe­cek­le­ri asıl üye sa­yı­sı ka­dar ye­dek üye de be­lir­ler.

Ku­ru­la se­çi­le­cek asıl ve ye­dek üye­le­rin uz­man ol­ma­la­rı, ay­rı­ca en az üç yıl­lık kli­nik ve­ya la­bo­ra­tu­var şe­fi ya da pro­fe­sör un­va­nı­na sa­hip bu­lun­ma­la­rı şart­tır. Üye­le­rin gö­rev sü­re­le­ri üç yıl­dır. Sü­re­si bi­ten­ler tek­rar se­çi­le­bi­lir.

Ku­rul, Ba­kan­lı­ğın da­ve­ti üze­ri­ne yıl­da en az iki kez top­la­nır. Ku­ru­la Ba­kan­lık Müs­te­şa­rı ve­ya ya­pı­la­cak ilk top­lan­tı­da üye­ler ara­sın­dan se­çi­le­cek baş­kan ve­ki­li baş­kan­lık eder. Ku­rul, üye­ler­den en az be­şi­nin tek­li­fi ile ola­ğa­nüs­tü top­la­nır.

Ku­rul, üye­le­rin üç­te iki­si­nin ka­tı­lı­mı ile top­la­nır. Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği tem­sil­ci­si yal­nız­ca ta­bip­ler­le il­gi­li, Türk Diş He­kim­le­ri Bir­li­ği tem­sil­ci­si de yal­nız­ca diş ta­bip­le­ri ile il­gi­li ko­nu­la­rın gö­rü­şü­le­ce­ği top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­bi­lir­ler ve ken­di mes­lek alan­la­rı ile il­gi­li ko­nu­lar­da oy kul­la­nır­lar. Ka­rar­lar oy­çok­lu­ğuy­la alı­nır. Oy­la­rın eşit­li­ği ha­lin­de baş­ka­nın bu­lun­du­ğu ta­raf ço­ğun­lu­ğu sağ­la­mış sa­yı­lır. An­cak, ku­rum­la­rın eği­tim yet­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin top­lan­tı­lar­da ka­tı­lan­la­rın en az üç­te iki ço­ğun­lu­ğu ile ka­rar alın­ma­sı şart­tır.

Ku­rul top­lan­tı­la­rı­na üst üs­te iki kez ma­ze­ret­siz ola­rak ka­tıl­ma­yan­la­rın üye­li­ği dü­şer.

Ku­ru­lun ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı ile il­gi­li di­ğer hu­sus­lar­la ih­ti­sas bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı ve uz­man­lık eği­ti­mi ile il­gi­li di­ğer usûl ve esas­lar Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nıp Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Bu yö­net­me­lik yü­rür­lü­ğe ko­nu­lun­ca­ya ka­dar, mev­cut dü­zen­le­me­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam edi­lir.”

MAD­DE 10- 13/12/1983 ta­rih­li ve 181 sa­yı­lı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 31 in­ci mad­de­si­nin be­şin­ci ve ye­din­ci fık­ra­la­rı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Ba­kan­lık, ül­ke­nin sağ­lık ile il­gi­li ko­nu­la­rın­da da­nış­ma fonk­si­yo­nu yap­mak üze­re Şûra'ya bağ­lı ola­rak da­nış­ma ku­rul­la­rı ve ta­ba­bet şu­be­le­ri sa­nat­la­rı­nı ifa­dan do­ğan adlî ko­nu­lar­da dos­ya­la­rı in­ce­le­yip Şûra’ya sun­mak üze­re ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir. Ku­rul ve Ko­mis­yon Baş­kan­la­rı, Sağ­lık Şûra­sı top­lan­tı­la­rı­na ta­biî üye ola­rak ka­tı­lır. Ku­rul üye­le­ri­ne 1593 sa­yı­lı Umu­mi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu­nun 16 ncı mad­de­sin­de tes­pit edi­len hu­zur hak­kı öde­nir.

Şûra'nın, da­nış­ma ku­rul­la­rı­nın ve ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı­nın ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı Ba­kan­lık­ça ha­zır­la­na­cak yö­ner­ge­de tes­pit edi­lir.”

MAD­DE 11- 181 sa­yı­lı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin ek 3 ün­cü mad­de­sin­de yer alan “üc­ret­le­ri dö­ner ser­ma­ye­den kar­şı­lan­mak kay­dıy­la” iba­re­si “üc­ret­le­ri dö­ner ser­ma­ye­den ve­ya mer­kezî yö­ne­tim büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 12- 10/7/2003 ta­rih­li ve 4924 sa­yı­lı Ele­man Te­mi­nin­de Güç­lük Çe­ki­len Yer­ler­de Söz­leş­me­li Sağ­lık Per­so­ne­li Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na bi­rin­ci cüm­le­den son­ra gel­mek üze­re, “An­cak, söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı­nın bu­lun­du­ğu hiz­met bi­rim­le­ri­nin, bir­leş­me, ni­te­lik de­ğiş­tir­me ve­ya isim de­ğiş­tir­me gi­bi ne­den­ler­le de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ma­sı ha­lin­de bu de­ği­şik­lik­ler, il için­de ol­ma­sı kay­dıy­la, yıl­da en faz­la iki kez Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı aran­mak­sı­zın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı vi­ze­siy­le ya­pı­la­bi­lir.” cüm­le­si ek­len­miş ve dör­dün­cü fık­ra­sı­nın ikin­ci cüm­le­si “An­cak söz­leş­me­li per­so­nel; dep­rem, yan­gın, su bas­kı­nı, yer kay­ma­sı, çığ ve ben­ze­ri afet­ler, sı­kı­yö­ne­tim, ola­ğa­nüs­tü hal, se­fer­ber­lik ve sa­vaş ha­li ile yıl­da bir ayı geç­me­yen hiz­met içi eği­tim ça­lış­ma­la­rı es­na­sın­da, ta­bip ve hem­şi­re­ler di­ya­liz eği­ti­mi ama­cıy­la en faz­la bir de­fa ve top­lam üç ayı geç­me­mek üze­re ve bu sü­re­nin dört ka­tı mec­bu­ri hiz­met yü­küm­lü­sü ola­rak ça­lış­ma­yı ta­ah­hüt et­mek kay­dıy­la, po­zis­yo­nu­nun tah­sis edil­di­ği yer dı­şın­da­ki bi­rim­ler­de ge­çi­ci ola­rak gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 13- 4924 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “Bir söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon un­va­nın­dan sı­nav­la atan­ma­sı ön­gö­rü­len di­ğer bir po­zis­yon un­va­nı­na na­kil­ler mer­kezî sı­nav pu­anı­na gö­re ya­pı­lır. Söz­leş­me­li per­so­ne­lin ay­nı po­zis­yon un­va­nı ile bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce ha­zır­la­nan Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­da gös­te­ri­len hiz­met bi­rim­le­ri ara­sın­da­ki ay­nı un­van­lı sı­nav­la atan­ma­sı ön­gö­rü­len boş di­ğer po­zis­yon­la­ra na­kil­le­rin­de hiz­met pu­anı esas alı­nır.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş, üçün­cü fık­ra­sın­da yer alan “boş di­ğer po­zis­yo­na na­kil­le­ri” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ve hiz­met pu­anı” iba­re­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 14- Bu Ka­nu­nun;

a) 1 in­ci mad­de­siy­le 3359 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­le­nen ek 10 un­cu mad­de­nin son fık­ra­sı ha­riç ol­mak üze­re, 1 in­ci ve 4 ün­cü mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay son­ra,

b) 1 in­ci mad­de­siy­le 3359 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­le­nen ek 10 un­cu mad­de­nin son fık­ra­sı ile di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

7 nci mad­de­si ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren ye­di yıl son­ra yü­rür­lük­ten kal­kar.

MAD­DE 15- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1- Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir.”

MADDE 2- 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresi 45 saat, 4 üncü maddede tanınmış olan haktan yararlananlar için ise 40 saattir. Personelin günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilir.”

MADDE 3- 2368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- 1 inci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez. Ancak, il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler serbest olarak çalışamazlar. Askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimler serbest çalışma yasağına tâbi değildir.”

MADDE 4- 1219 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- Eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, uzmanlık sınavı jürilerini tespit etmek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbî gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmakla görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu teşkil olunmuştur.

Tıpta Uzmanlık Kurulu;

a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri,

b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş,

c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer,

ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir,

d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,

e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir,

üyeden oluşur.

Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilecek başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilirler ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanırlar. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin toplantılarda katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

Kurulun çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlarla ihtisas belgelerinin alınması ve uzmanlık eğitimi ile ilgili diğer usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şûra'ya bağlı olarak danışma kurulları ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adlî konularda dosyaları inceleyip Şûra’ya sunmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir. Kurul ve Komisyon Başkanları, Sağlık Şûrası toplantılarına tabiî üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.

Şûra'nın, danışma kurullarının ve ihtisas komisyonlarının çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.”

MADDE 6- 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan “ücretleri döner sermayeden karşılanmak kaydıyla” ibaresi “ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere, “Ancak, sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu hizmet birimlerinin, birleşme, nitelik değiştirme veya isim değiştirme gibi nedenlerle değişikliğe uğraması halinde bu değişiklikler, il içinde olması kaydıyla, yılda en fazla iki kez Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Maliye Bakanlığı vizesiyle yapılabilir.” cümlesi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabip ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu sürenin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 4924 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi “Bir sözleşmeli personel pozisyon unvanından sınavla atanması öngörülen diğer bir pozisyon unvanına nakiller merkezî sınav puanına göre yapılır. Sözleşmeli personelin aynı pozisyon unvanı ile bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu kararında gösterilen hizmet birimleri arasındaki aynı unvanlı sınavla atanması öngörülen boş diğer pozisyonlara nakillerinde hizmet puanı esas alınır.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “boş diğer pozisyona nakilleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hizmet puanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Kanunun; 2 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul