(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Türkİye Büyük Mîllet Meclİsİ

YASAMA YILI 5

YASAMA DÖNEMİ 27

SIRA SAYISI: 289

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un A400M Uçağı’nın Iş Birliği içinde Geliştirilmesi, Üretimi

Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program

Üst Kurulu Kararına Dair 4 Sayılı Değişikliğin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Teklifi (2/3670) ve Dışişleri Komisyonu Raporu

İÇİNDEKİLER    Savfa

•    2/3670 Esas Numaralı Teklifin

-    TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı .........................................................................................4

-    Genel Gerekçesi.......................................................................................................................4

•    Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi.....................................................................................5

•    Dışişleri Komisyonu Raporu......................................................................................6

•    Muhalefet Şerhi..................................................................................................................8

•    Teklif Metni...........................................................................................................................9

•    Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin...................................................9

•    Değişiklik Metni...............................................................................................................ıı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 825137 evrak numaralı A400M Uçağı’nm İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kumlu Kararma dair “4 Sayılı Değişiklik”in 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Mustafa Şentop Tekirdağ

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (2/3670)

ESAS

Dışişleri Komisyonu

TALİ

Milli Savunma Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti adma 18/4/2003 tarihinde imzalananA400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine ilişkin Tek Aşamalı Bir Programda işbirliği Konusunda Mutabakat Muhtnası ve 27/5/2003 tarihinde imzalanan A400M Uçağının işbirliği içerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine ilişkin A400M Program Üst Kumlu Karannm onaylanması 28/10/2005 tarihti ve 5421 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve bahse konu Mutabakat Muhtnası ile A400M Program Üst Kumlu Karan 20/12/2010 tarihti ve 2010/1198 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile onaylanmıştn.

Mezkûr Mutabakat Muhtnası ile katılımcı ülkeler adma Ortak Silahlanma işbirliği Örgütüne (OCCAR) A400M Uçağı ile ilgili idari ve mali hususlarda karar alma ve yönetme yetkisi verilmiştir. Katılımcı ülkelerin bütçe artınm talepleri OCCAR tarafından değerlendirilerek Programla ilgili metinlerde değişiktik yapılabilmektedir.

Program kapsamında, uçak ve motor ile ilgili uzun dönem lojistik ihtiyaçlar detaylandnılmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda katılımcı ülkeler tarafından ilgili metinlerde güncelleme yapılması kararlaştuılmıştn.

Bu çerçevede, Almanya ve Belçika'nın mali taahhüt karşılıklarının artnılmasma ilişkin olarak A400M Program Üst Kumlu Kararma dair “4 Saydı Değişiktik” Türkiye Cumhuriyeti adma 27/11/2020 tarihinde imzalanmıştır.

Almanya ve Belçika’nın mali taahhütlerine yönelik artnımlan içeren ve Ülkemize herhangi bir ilave yükümlülük getirmeyen “4 Sayılı Değişiklik”in onaylanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

T.C.

Cumhurbaşkanlığı

Sayı: Z-90666677-599-22210    3 Haziran 2021

Konu: A400M Program Üst Kumlu Kararma Dair 4 Sayılı Değişiklik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA A400M Uçağmm İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kumlu Kararma dair “4 Sayılı Değişiklik” metnini, 17 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasının uygun bulunmasını teminen Anayasamn 90 mcı maddesi gereğince ilişikte bilgilerinize sunanm.

Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı

Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu    17/12/2021

Esas No: 2/3670 Karar No: 185

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1.    Giriş

Cumhurbaşkanlığınca 4/6/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma dair “4 Sayılı Değişiklik” metni, 11/6/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop imzasıyla “A400M Uçağı’mn İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma Dair 4 Sayılı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 15/6/2021 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Milli Savunma ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilen 2/3670 esas numaralı Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 30/11/2021 tarihli 31 ’inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin de katılrmlany la görüşülmüştür.

2.    Teklifin İçeriği

Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile A400M Uçağı’nın geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili A400M Program Üst Kurulu Karanna yönelik, Almanya ve Belçika'nın mali taahhütlerini artıran değişikliğin onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.

3.    Komisyon Görüşmeleri

Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından;

A400M programının hukuki temelini 2003 tarihli Mutabakat Muhtırası ve Program Üst Kurulu Kararı’nm oluşturduğu, üst kurul kararının 7’nci maddesinin her bir program üyesinin yapacağı azami mali taahhüt miktarlarını belirlediği, bugün ele aldığımız 1, 2, 3 ve 4 sayılı değişiklik metinlerinin bu maddeye ilişkin olduğu,

Fransa’nın mali katkı taahhüdünü arttırdığı 1 ve 2 sayılı değişikliklerin 2011 ve 2014’te, Belçika’mn mali katkı taahhüdünü arttırdığı 3 sayılı değişikliğin ise 2018’de imzalandığı,

2020’de imzalanan 4 sayılı değişiklikle A400MProgram Üst Kurulu Kararı’nın 7’nci maddesindeki mali taahhütlere bir değişiklik daha getirildiği, Belçika ve Almanya'nın mali katkı taahhütlerini artırdığı,

Bu değişiklik metinlerinin onaylanmasının taahhütte bulunan ülkelere bütçe artırma sorumluluğu yüklediği, ülkemize ilave yükümlülük getirmediği,

TBMM’nin anlaşmaları onaylama yetkisine dair değerlendirmenin diğer ülkelerden farklı olduğu, 2003 tarihli Mutabakat Muhtırası ve Program Üst Kurulu Karan kanunla uygun bulunduğu için bu metinlerde yapılan değişikliklerin onaylanmasının da Meclisimizin takdirinde olduğunun değerlendirildiği,

ifade edilmiştir.

4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek oy çokluğu ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin başlığı ve l’inci maddesi, kanun yapım tekniğine uygunluk sağlanmasını teminen kabul edilen önerge doğrultusunda ibare değişikliği yapılarak; 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Komisyon üyelerinden Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İstanbul Milletvekili Haşan Turan, Teklif ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Üye

Asuman Erdoğan

 

Kâtip

 

Başkan

Akif Çağatay Kılıç

 

Ceyda Bölünmez Çankırı

 

İzmir

Üye

 

İstanbul

Üye

 

Ankara

Üye

 

Atilla Ödünç Bursa

(Bu raporun özel sözcüsü) Üye

Ahmet Hamdi Çamlı

 

Mustafa Canbey Balıkesir

 

Aydın Adnan Sezgin Aydın

 

(Bu raporun özel sözcüsü)

 

Üye

 

Üye

Utku Çakırözer Eskişehir Üye

Ahmet Ünal Çeviköz İstanbul

 

Derya Bakbak Gaziantep

 

İstanbul

Üye

 

Üye

 

Zafer Sırakaya İstanbul

 

Haşan Turan İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü) Üye

Gülüstan Kılıç Koçyiğit Muş

(Muhalefet şerhimiz vardır)

 

Üye

İsmail Özdemir Kayseri

 

Üye

Niyazi Güneş Karabük

(Bu raporun özel sözcüsü)

 

MUHALEFET ŞERHİ

Komisyonumuzun uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin aşağıda Esas numarası yazılı kanun teklifine dair muhalefet şerhimizi bilgilerinize sunarız.

2/3670: Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un; “A400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma Dair 4 Sayılı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifine dair muhalefet şerhimiz dir.

Airbus 400M Atlas uçağı, Avrupa ülkeleri ordularını havadan taşımasını karşılamak amacıyla Avrupa Havacılık Kurumu EADS’a bağlı Airbus Military tarafından tasarlanmışta. Birim maliyetinin 152,4 milyon Avro olduğu uçağın ana kullanıcıları Fransa, Türkiye, Almanya, Ispanya, Birleşik Krallık ve Lüksemburg’tur. Şu ana kadar 10 sipariş veren Türkiye’ye 9 uçak teslim edilmiştir. Son uçağın da 2022 yılında teslim edileceği taahhüt edilmiştir.

Uçağın ilk projelendirmesi 1982 yılında yapılsa da birçok sebepten dolayı ilk üretimi 2007 yılında yapılmışta. Türkiye’ye teslim edilmek üzere üretilen bir uçak ise 2015 yılında Ispanya’da düşmüş ve 4 kişi kazada hayatmı kaybetmişti. Uçağm askeri amaçla üretilmesini bir yana bıraktığımızda, projelendirme ve üretim maliyetleri ortak ülkeler için gün geçtikçe daha da artmaktadn. Anlaşmada bahsi geçen değişikliklerde Almanya ve Belçika’nın mali yükümlülüklerimn arttırılacağı ve buna karşı Türkiye’nin yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağı taahhüt edilse de Türkiye’nin askeri ve savunma sanayisine ayırdığı bütçe göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe yoksullaşan halkın vergisini savunma ve savaş bütçesine ayrılmasının yanlış bir politika olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlaşmanın bütününe karşı çıktığımızdan ilkesel olarak anlaşma içeriğine dair değişikliğe de karşıyız. Bu sebeple söz konusu teklife şerh düşüyoruz.

02.12.2021

Güliistan Kılıç Koçyiğit Muş

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ

A400M UÇAĞI’NIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARINA DAİR 4 SAYILI DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) A400M Uçağrmıı İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma dair “4 Sayılı Değişiklik”in 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

I >1 ŞİŞİ A İRİ KOMİS YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

A400M UÇAĞI’NIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARINA DAİR 4 SAYILI DEĞİŞİKLİK METNİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUNTEKLİFİ

MADDE 1- (1) A400M Uçağı’nm İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma dair “4 Sayılı Değişiklik” metninin 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi Komisyonum uz,cu aynen kabul edilmiştir.


(Amblem-OCCAR)

A400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin

A400M Program Üst Kurulu Kararı 4 SAYILI DEĞİŞİKLİK

Kısa Adı:

A400M PB Kararı 4 Sayılı Değişiklik

İçindekiler Tablosu Önsöz

Kısım 1 Değişiklikler.................................

Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza........

Önsöz

22 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan A400M Uçağının geliştirme üretimi ve ilk desteğine ilişkim tek fazlı bir programa yönelik işbirlikleri hususundaki mutabakat zaptını kaydeden,

ve A400M programının yönetiminin OCCAR-EA’ya devredilmesine ilişkin olarak 27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan OCCAR BoS kararına uyarak,

Belçika Katılımcı Devlet temsilcisi,

Fransa Katılımcı Devlet temsilcisi,

Almanya Katılımcı Devlet temsilcisi,

İngiltere Katılımcı Devlet temsilcisi,

Türkiye Katılımcı Devlet temsilcisi,

İspanya Katılımcı Devlet temsilcisi,

ki bunların hepsi bundan böyle A400M Program Kurulu olarak anılmıştır

•    Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının ki bunların hepsi bundan böyle münferit olarak Belçika Katılımcı Devleti, Fransa Katılımcı Devleti, Almanya Katılımcı Devleti, İspanya Katılımcı Devleti, Türk Katılımcı Devleti, İngiliz Katılımcı Devleti ve toplu olarak da “Katılımcı Devletler” olarak anılmıştır, A400M Programına iştirak ettiklerini

•    9 Eylül 1998 tarihinde Famborough’da imzalanmış olan ve 28 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Silahlanma İşbirliği örgütünün (OCCAR) kurulmasına dair Sözleşmeyi

kayda alarak,

•    27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan A400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararını, 07 Ocak 2011 tarihinde imzalanmış olan 1 Sayılı Değişiklik, 27 Mart 2015 tarihinde imzalanmış olan 2 Sayılı Değişiklik ve 20 Şubat 2018 tarih imzalanmış olan 3 Sayılı Değişikliği göz önünde bulundurarak,

•    Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Savunma Bakanlığı arasında, kapsamında Belçika Krallığının Lüksemburg Büyük Dükalığı adına sürümün ardından sekiz uçaktan birini satın alacağı düzenlemelerin yapılmış olduğu hususunun Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmesinden sonra,

•    5 Mart 2010 tarihinde kendi ilgili Dışişleri Bakanları tarafından Berlin’de imzalanmış olan Katılımcı Devletler arasındaki anlaşmayı göz önünde bulundurarak,

Belçika Katılımcı Devleti ve Alman Katılımcı Devletinin mali taahhüt karşılıklarını artırmak için

Kısım 1 Değişiklikler

1.1    Kısım 7 : Mali Taahhütler

1.1.1    Azami mali taahhütlere ilişkin bent 7.1 içindeki tabloda,

Belçika Krallığı

 

1032

—n

ifadesini

Belçika Krallığı

1099

ifadesi ile değiştiriniz.

 

 

 

1.1.2 Azami mali taahhütlere ilişkin bent 7.1 içindeki tabloda,

 

 

Almanya Federal Cumhuriyeti

 

6210

 

ifadesini

Almanya Federal Cumhuriyeti

6368.3

ifadesi ile değiştiriniz.

1.1.3 Tablo ve Bent 7.1 kapsamında,

“Belçika, İspanya ve Türk Katılımcı Devletleri için İşbirliği İçinde A400M Uçağı ISS Faaliyetlerine ilişkin Program Üst Kurulu Kararının Bölüm 10.2.1 'ine göre, yukarıda zikredilen Mali Taahhütler, A400M Uçağı ISS Faaliyetlerine ilişkin Program Üst Kurulu Kararının güncellenen Ek-l'i aksini yansıtana dek Azami İşletme Mali Taahhüdü kapsayacaktır.”

Bölüm 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza

2.1    Türk Kaülımcı Devleti istisna olmak üzere işbu A400M PB Karan 4 Sayılı Değişiklik, imzacı Katılımcı Devletler arasında yürürlüğe girecek olup beşinci Kablımcı Devletin imza tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir. Türk Katılımcı Devleti için işbu A400M PB Karar 4 Sayılı Değişikliğin son olarak imza altına alındığı tarih itiban ile ve iç sürecin tamamlanmış olduğunun tüm Katılımcı Devletlere yazılı olarak tebliğ edilmesiyle yürürlüğe girecektir.

2.2    A400M Program Kurulu Kararının işbu Değişiklik ile tadil edilmemiş ya da değiştirilmemiş olan tüm hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Özellikle de, Belçika Katılımcı Devleti ve Alman Katılımcı Devleti hariç olmak üzere diğer Katılımcı Devletlere ilişkin Azami Mali Taahhüt değiştirilmemiştir.

A400M PB Belçika Temsilcisi

(İmza)    (Adı ve Soyadı - Unvan)

 

(Tarih ve Yer)

 

A400M PB Fransa Temsilcisi

(İmza)    (Adı ve Soyadı - Unvan)

 

(Tarih ve Yer)

 

A400M PB Almanya Temsilcisi

(İmza)    (Adı ve Soyadı - Unvan)

 

(Tarih ve Yer)

 

A400M PB İspanya Temsilcisi

(İmza)    (Adı ve Soyadı - Unvan)    (Tarih ve Yer)

A400M PB Türkiye Temsilcisi

(İmza)    (Adı ve Soyadı - Unvan)    (Tarih ve Yer)

 

A400M PB Birleşik Krallık Temsilcisi (İmza)

 

(Adı ve Soyadı - Unvan)

 

(Tarih ve Yer)

 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul