(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 
YASAMA DÖNEMİ 27
YASAMA YILI 5
SlRA SAYISI: 288
 
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un A400M Uçağı’nın Iş Birliği içinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine ilişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma Dair 1,2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/2220) ve Dışişleri Komisyonu Raporu
 
İÇİNDEKİLER
 
Savfa
 
2/2220 Esas Numaralı Teklifin
 
- TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı 4
 
- Genel Gerekçesi 4
 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 5
 
Dışişleri Komisyonu Raporu 6
 
Muhalefet Şerhi 9
 
Teklif Metni 10
 
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 10
 
Değişiklik Metinleri 11
 
TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 533766 evrak numaralı A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kumlu Kararma dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklik metinlerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
 
Gereğini saygılarımla arz ederim.
 
Mustafa Şerıtop Tekirdağ
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (2/2220)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ Milli Savunma Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu
 
GENEL GEREKÇE
 
Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Nisan 2003 tarihinde imzalanan A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ve 27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanan A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kumlu Karannın onaylanması 28 Ekim 2005 tarihli ve 5421 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve bahse konu Mutabakat Muhtırası ile A400M Program Üst Kumlu Kararı 20 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1198 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile onaylanmıştır.
 
Mezkûr Mutabakat Muhtırası ile katılımcı ülkeler adına Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütüne (OCCAR) A400M Uçağı ile ilgili idari ve mali hususlarda karar alma ve yönetme yetkisi verilmiştir. Katılımcı ülkelerin bütçe artırım talepleri OCCAR tarafından değerlendirilerek Programla ilgili metinlerde
 
değişiklik yapılabilmektedir.
 
Program kapsamında, uçak ve motor ile ilgili uzun dönem lojistik ihtiyaçlar detaylandınlmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda katılımcı ülkeler tarafından ilgili metinlerde güncelleme yapılması kararlaştırılmıştır.
 
Bu çerçevede, Fransa’nın mali taahhüt karşılıklarının artırılmasına ilişkin olarak A400M Program Üst Kumlu Kararma dair “1 Sayılı Değişiklik” ve “2 Sayılı Değişiklik” Türkiye Cumhuriyeti adına 7 Ocak 2011 ve 26 Kasım 2014 tarihlerinde imzalanmıştır. Belçika’nın mali taahhüt karşılıklarının artırılmasına dair “3 Sayılı Değişiklik” ise Türkiye Cumhuriyeti adına 20 Şubat 2018 tarihinde imzalanmıştır.
 
Fransa ve Belçika’nın mali taahhütlerindeki artırımları içeren ve Ülkemize herhangi bir ilave yükümlülük getirmeyen 1,2 ve 3 Sayılı Değişikliklerin onaylanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 
T.C.
 
Cumhurbaşkanlığı
 
Sayı: 68244839-599-150928 13 Eylül 2019
 
Konu: A400M Program Üst Kumlu Kararma Dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklikler
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA A400M Uçağmm İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kumlu Kararma dair “1 Sayılı Değişiklik” metnini 7 Ocak 2011 tarihinden, “2 Sayılı Değişiklik” metnini 27 Mart 2015 tarihinden ve “3 Sayılı Değişiklik” metnini 20 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla onaylanması uygun bulunmak üzere Anayasanın 90 mcı maddesi gereğince ilişikte bilgilerinize sunarım.
 
Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı
Dışişleri Komisyonu Raporu
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
 
Dışişleri Komisyonu 17/12/2021
 
Esas No: 2/2220 Karar No: 184
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
1. Giriş
 
Cumhurbaşkanlığınca 13/9/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma Dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinleri, 2/10/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop imzasıyla “A400M Uçağımn İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Karanna Dair 1, 2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 7/10/2019 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Milli Savunma ile Plan ve Bütçe komisyonlanna havale edilen 2/2220 esas numaralı Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 30/11/2021 tarihli 31 ’inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
 
2. Teklifin İçeriği
 
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile A400M uçağının iş birliği içinde geliştirilmesi, üretimi evresi ve başlangıç desteğine ilişkin A400M Program Üst Kumlu kararma dair, Fransa ve Belçika’nın mali taahhütlerindeki artırımları içeren 1,2 ve 3 sayılı değişikliklerin onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir.
 
3. Komisyon Görüşmeleri
 
Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından;
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde yürüttüğü operasyonlar ve üstlendiği uluslararası görevlerde geçmişte C-130 ve C-160 nakliye uçaklarından yararlanıldığı, C-160Tann ileride kullanım dışı kalacak olması nedeniyle 2003 yılında A400M Yeni Nesil Nakliye Uçağı Tedarik Projesi’ne katıldığımız, bu programın Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) bünyesinde yürütüldüğü,
 
Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg’un program ortaklarımız olduğu, ülkemizin bu örgütün üyesi olmamakla birlikte programın tasarım ve üretiminde rol üstlendiği,
 
A400M Programı’nın Türk savunma sanayisinin Avrupa havacılık sanayisine entegrasyonu yönünde atılan en önemli adımlardan biri olduğu, uçağm gövdesinden sürat frenlerine kadar birçok temel parçasının ülkemizde üretildiği,
 
TUSAŞ Motor Sanayii ile Türk Havacılık Uzay Sanayii ve alt yüklenicisi olan Selex Komünikasyon’un üretime katkı sağladığı,
 
TUSAŞ’ın uçağm kullanım ömrü boyunca tasarım ve mühendislik desteğine ek olarak teslimat sonrası lojistik destek sorumluluğunu üstlendiği,
 
Uçağm güçlendirme çalışmalarının 2020 itibarıyla Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleştirildiği,
 

Bu Program çerçevesinde, üye ülkelerin sağladıkları maddi katkıyla orantılı olacak şekilde A400M uçağı siparişi verdikleri,

Silahlı Kuvvetlerimizin sipariş verdiği 10 uçaktan 9’unu 2014 ile 2019 arasında teslim aldığı, son A400M uçağımızın Mart 2022’de envantere alınmasının planlandığı,

A400M’nin ağır ve hacimli malzeme taşıma kapasitesi, yüksek sürat ve uzun menziliyle “uçan kale” unvanına sahip olduğu; havadan indirme harekâtı, birlik intikali, hasta yaralı nakli gibi işlevleri başarıyla yerine getirdiği; havadan havaya yakıt ikmali ve elektronik gözetleme gibi görevlerde etkin kullanım imkânı sağladığı; bu özellikleriyle hava kuvvetlerimizin çok yönlü lojistik ve taktik hava aracı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunduğu,

A400M uçağının askerî nakliy elerin y anı sıra doğal afet, tıbbi tahliye gibi acil ve özel operasyonlarda da başarıyla kullanıldığı; Ocak 2020 Elâzığ ve Ekim 2020 İzmir depremleri sonrasında ülkemizin dört bir yarandan bu uçaklarla hava köprüsü oluşturulduğu,

Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara ve deprem felaketi yaşayan Haiti’ye insani yardım operasyonlarının A400M’lerle icra edildiği,

Salgın döneminde tıbbi malzeme yardımlarının yine bu uçaklarla taşındığı, Wuhan’dan yapılan ilk tahliye operasyonunun “Koca Yusuf’ adım taşıyan A400M’le gerçekleştirildiği,

Afganistan’dan askerlerimizin dönüşünde ve vatandaşlarımızın tahliyesinde de A400M’lerden istifade edildiği,

A400M programının hukuki temelini 2003 tarihli Mutabakat Muhtırası ve Program Üst Kurulu Kararı’nın oluşturduğu, üst kurul kararının 7’nci maddesinin her bir program üyesinin yapacağı azami mali taahhüt miktarlarını belirlediği, bugün ele alınan değişiklik metinlerinin bu maddeye ilişkin olduğu,

Fransa’nın mali katkı taahhüdünü arttırdığı 1 ve 2 sayılı değişikliklerin 2011 ve 2014’te, Belçika’mn mali katkı taahhüdünü arttırdığı 3 sayılı değişikliğin ise 2018’de imzalandığı,

Bu değişiklik metinlerinin onaylanmasının taahhütte bulunan ülkelere bütçe artırma sorumluluğu yüklediği, ülkemize ilave yükümlülük getirmediği,

Diğer ülkelerden farklı olarak 2003 tarihli Mutabakat Muhtırası ve Program Üst Kurulu Karan kanunla uygun bulunduğu için bu metinlerde yapılan değişikliklerin onaylanmasının da TBMM’nin takdirinde olduğunun değerlendirildiği,

Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcisi tarafından;

Değişiklik metinlerine konu bütçe artışlarının ülkemizin de ihracatına vesile olacağı, şu anda şirketlerimizin yaptığı satış rakamının 500 milyon doların üzerinde olduğu, siparişler tamamlandığında yaklaşık 186 uçak ile bu rakamın 1 milyar dolara yaklaşacağı, ifade edilmiş,

Komisyon üyeleri tarafından;

Programın çok yararlı bir program olarak değerlendirildiği,

Savunma sanayimizin güçlendirilmesinin, güçlü Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki barışın teminatı olacağı,

Program kapsamında 2020’den beri kaç tane uçak üretildiği, programa döviz cinsinden toplam katkımızın ne olduğu, değişiklik metinlerinde öngörülen gerçekleştirildiğinde bundan Türkiye’nin programa katılım oranmm ne şekilde etkileneceği, bu projede yerli katkı oramnm ne kadar olduğu,

Gün geçtikçe yoksullaştığımız bir dönemde, savunma ve silahlanma bütçesine para ayrılmasının doğru olmadığı,
 
hususlarında yöneltilen soru ve görüşlere cevaben Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından;
 
Program kapsamında toplam 118 uçak üretildiği, yılda ortalama 14-15, hatta 18 uçak üretilebildiği ancak pandemi nedeniyle saymm biraz azaldığı; geçtiğimiz yıl toplam 15 uçak üretildiği,
 
Ülkemizin A400M’leri 100 milyon avro civarında bedelle satın aldığı, uçakların çok daha pahalı olduğu ancak program ortağı olmamız sebebiyle ülkemizce uygun bedelle almabildiği,
 
Türkiye’nin programa katkısının 1,3 milyar avro olduğu, yüzde 5,56 olan katılım oranımızın artırma taahhütlerinden etkilenmeyeceği,
 
TUSAŞ’m yerli üretimden kazandığı 750 milyon avro gibi bir miktarın söz konusu olduğu,
 
ifade edilmiştir.
 
4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler
 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek oy çokluğu ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
 
Teklifin l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 
Komisyon üyelerinden Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Teklif ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
 
Raporumuz, Genel Kurulun onayma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan Kâtip Üye
Akif Çağatay Kılıç Ceyda Bölünmez Çanları Asuman Erdoğan
İstanbul İzmir Ankara
Üye Üye Üye
Aydın Adnan Sezgin Mustafa Canbey Atilla Ödünç
Aydın Balıkesir Bursa
(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye
Utku Çakırözer Derya Bakbak Ahmet Hamdi Çamlı
Eskişehir Gaziantep İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye
Ahmet Ünal Çeviköz Zafer Sirokoya Haşan Turan
İstanbul İstanbul İstanbul
Üye Üye Üye
Niyazi Güneş İsmail Özdemir Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Karabük Kayseri Muş
(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 
MUHALEFET ŞERHİ
 
Komisyonumuzun uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin aşağıda Esas numarası yazılı kanun teklifine dair muhalefet şerhimizi bilgilerinize sunarız.
2/2220: Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un; A400M Uçağının İş Birliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretim Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma Dair 1, 2 ve 3 sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifine muhalefet şerhimizdir.
Anlaşma İçeriği Airbus 400M Atlas uçağı, Avrupa ülkeleri ordulannı havadan taşımasını karşılamak amacıyla Avrupa Havacılık Kurumu EADS’a bağlı Airbus Military tarafından tasarlanmıştır. Birim maliyetinin 152,4 milyon Avro olduğu uçağın ana kullanıcıları Fransa, Türkiye, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Lüksemburg’tur. Şu ana kadar 10 sipariş veren Türkiye’ye 9 uçak teslim edilmiştir. Son uçağın da 2022 yılında teslim edileceği taahhüt edilmiştir.
 
Uçağın ilk projelendirmesi 1982 yılında yapılsa da birçok sebepten dolayı ilk üretimi 2007 yılında yapılmıştır. Türkiye’ye teslim edilmek üzere üretilen bir uçak ise 2015 yılında Ispanya’da düşmüş ve 4 kişi kazada hayatını kaybetmişti. Uçağın askeri amaçla üretilmesini bir yana bıraktığımızda, projelendirme ve üretim maliyetleri ortak ülkeler için gün geçtikçe daha da artmaktadır. Anlaşmada bahsi geçen değişikliklerde Almanya ve Belçika’nın mali yükümlülüklerinin arttırılacağı ve buna karşı Türkiye’nin yükümlülüklerinde bir değişiklik olmayacağı taahhüt edilse de Türkiye’nin askeri ve savunma sanayisine ayırdığı bütçe göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe yoksullaşan halkın vergisini savunma ve savaş bütçesine ayrılmasının yanlış bir politika olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlaşmanın bütününe karşı çıktığımızdan ilkesel olarak anlaşma içeriğine dair değişikliğe de karşıyız. Bu sebeple söz konusu teklife şerh düşüyoruz. 02.12.2021
 
Gülüstan Kılıç Koçyiğit Muş

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞENTOPTJN TEKLİFİ

A400M UÇAĞININ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARINA DAİR 1, 2 VE 3 SAYILI DEĞİŞİKLİK METİNLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararma dair “1 Sayılı Değişiklik” metninin 7 Ocak 2011 tarihinden, “2 Sayılı Değişiklik” metninin 27 Mart 2015 tarihinden ve “3 Sayılı Değişiklik” metninin 20 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bıı Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
 
A400M UÇAĞI’NIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ EVRESİ VE BAŞLANGIÇ DESTEĞİNE İLİŞKİN A400M PROGRAM ÜST KURULU KARARINA DAİR 1, 2 VE 3 SAYILI DEĞİŞİKLİK METİNLERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- Teklifin T inci; maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
 
MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
 
MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
(Amblem - OCCAR)
A400M Uçağı’ntn İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararı
 
1 SAYILI DEĞİŞİKLİK
 
Kısa Adı:
 
A400M PB Kararı 1 Sayılı Değişiklik
 
İcindekiler Tablosu
 
Önsöz
 
Kısım 1 Değişiklikler
 
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Usan ve İmza
 
Önsöz :
 
22 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan A400M Uçağının geliştirme üretimi ve ilk desteğine ilişkin tek fazlı bir programa yönelik işbirlikleri hususundaki mutabakat zaptını kaydeden,
 
ve A400M programının yönetiminin OCCAR EA'ya devredilmesine ilişkin olarak 27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan OCCAR BoS kararına uyarak
 
Belçika Katılımcı Devlet temsilcisi
 
Fransa Katılımcı Devlet temsilcisi
 
Almanya Katılımcı Devlet temsilcisi
 
İngiltere Katılımcı Devlet temsilcisi
 
Türkiye Katılımcı Devlet temsilcisi
 
İspanya Katılımcı Devlet temsilcisi
 
ki bunların hepsi bundan böyle A400M Program Kurulu olarak anılmıştır
 
Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, ispanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının, ki bunların hepsi bundan böyle münferit olarak Belçika Katılımcı Devleti, Fransa Katılımcı Devleti, Almanya Katılımcı Devleti, ispanya Katılımcı Devleti, Türkiye Katılımcı Devleti, İngiliz Katılımcı Devleti ve toplu olarak da "Katılımcı Devletler" olarak anılmıştır, A400M Programına iştirak ettiklerini
 
9 Eylül 1998 tarihinde Farnborough'daimzalanmış olan ve 28 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütünün (OCCAR) kurulmasına dair Sözleşmeyi
 
kayda alarak,
 
27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olanA400M Uçağı’mn İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine ilişkin A400M Program Üst Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak,
 
Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Savunma Bakanlığı arasında, kapsamında Belçika Krallığının Lüksemburg Büyük Dükalığı adına sürümün ardından sekiz uçaktan birini satın alacağı düzenlemelerin yapılmış olduğu hususunun Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmesinden sonra,
 
5 Mart 2010 tarihinde kendi ilgili Dışişleri Bakanları tarafından Berlin'de imzalanmış olan Katılımcı Devletler arasındaki anlaşmayı göz önünde bulundurarak,
 
Fransa Katılımcı Devleti hususunda mali taahhüt karşılıklarını artırmak için OCCAR Sözleşmesinin tatbik edilmesinde A400M Program Kurulu Program kararını aşağıdaki 
Kısım 1 Değişiklikler
 
1.1. Kısım 7 : Mali Taahhütler
 
1.İ.1. Azami mali taahhütlere ilişkin bent 7.1 içindeki tabloda,
 
Fransa Cumhuriyeti T5263 ifadesini
Fransa Cumhuriyeti  Adım 1 5811
Fransa Cumhuriyeti Adım 2 113
Fransa Cumhuriyeti I Adım 3 312
 
ifadesi ile değiştiriniz.
 
1.1.2. Bent 7.1 içindeki tabloyu takiben,
 
"işbu Program Kararı kapsamında Fransa Katılımcı Devleti Adım 1'e taahhütte bulunacaktır.
 
Fransa Katılımcı Devleti, daha sonra ise, kendi temsilcisinin A400M Program Kuruluna çekeceği özel bildirimler ile, azami yukarıda öngörülmüş olan miktarlar dahilinde, ek adımlara kısmen ya da tamamen taahhütte bulunmayı tercih edebilir.
 
Normal olarak, bu opsiyonel / isteğe bağlı adımların bildirilmesi, Fransız Ulusal onayı süreçleri çerçevesinde, aşağıdaki zaman diliminde gerçekleşecektir:
 
- 2011'de adım 2
 
- 2012’de adım 3 ifadesini ilave ediniz.
 
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza
 
2.1 işbu Değişiklik, tüm Katılımcı Devletler tarafından en son imzayı takiben yürürlüğe girecektir.
 
2.2. A400M Program Kurulu Kararının işbu Değişiklik ile tadil edilmemiş ya da değiştirilmemiş olan tüm hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Özellikle de, Fransa Katılımcı Devleti dışındaki diğer Katılımcı Devletlere ilişkin Azami Mali Taahhüt değiştirilmemiştir.
 
2.3. İşbu Değişiklik tek bir asıl nüsha olarak İngilizce lisanında imzalanmıştır.
 
A400M PB Belçika Temsilcisi
 
(imza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Fransa Temsilcisi
 
(İmza ) (Adı ve Soyadı - Unvanı ) (Tarih ve Yer)
A400M PB Almanya Temsilcisi
 
(İmza ) (Adı ve Soyadı - Unvanı ) ( Tarih ve Yer)
A400M PB İspanya Temsilcisi
 
(İmza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Türkiye Temsilcisi
 
(imza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB İngiltere Temsilcisi
 
(İmza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
 
(Amblem - OCCAR)
A400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin
A400M Program Ust Kurulu Karan
2 SAYILI DEĞİŞİKLİK
Kısa Adı:
 
A400M PB Kararı 2 Sayılı Değişiklik
 
çindekiler Tablosu
 
Önsöz
 
Kısım 1 Değişiklikler
 
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza
 

Önsöz:

22 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan A400M Uçağının geliştirme üretimi ve ilk desteğine ilişkin tek fazlı bir programa yönelik işbirlikleri hususundaki mutabakat zaptını kaydeden,

ve A400M programının yönetiminin OCCAR EA'ya devredilmesine ilişkin olarak 27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan OCCAR BoS kararına uyarak

Belçika Katılımcı Devlet temsilcisi

Fransa Katılımcı Devlet temsilcisi

Almanya Katılımcı Devlet temsilcisi
 
İngiltere Katılımcı Devlet temsilcisi
 
Türkiye Katılımcı Devlet temsilcisi
 
İspanya Katılımcı Devlet temsilcisi
 
ki bunların hepsi bundan böyle A400M Program Kurulu olarak anılmıştır
 
• Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, ispanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının, ki bunların hepsi bundan böyle münferit olarak Belçika Katılımcı Devleti, Fransa Katılımcı Devleti, Almanya Katılımcı Devleti, İspanya Katılımcı Devleti, Türkiye Katılımcı Devleti, İngiliz Katılımcı Devleti ve toplu olarak da "Katılımcı Devletler" olarak anılmıştır, A400M Programına iştirak ettiklerini
 
9 Eylül 1998 tarihinde Farnborough'daimzalanmış olan ve 28 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütünün (OCCAR) kurulmasına dair Sözleşmeyi
 
kayda alarak,
 
27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olanA400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararını ve 07 Ocak 2011 tarihinde imzalanmış olan 1 Sayılı Değişikliği göz önünde bulundurarak,
• Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı ve Lüksemburg Büyük Dükalığı Savunma Bakanlığı arasında, kapsamında Belçika Krallığının Lüksemburg Büyük Dükalığı adına sürümün ardından sekiz uçaktan birini satın alacağı düzenlemelerin yapılmış olduğu hususunun Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmesinden sonra,
5 Mart 2010 tarihinde kendi ilgili Dışişleri Bakanları tarafından Berlin'de imzalanmış olan Katılımcı Devletler arasındaki anlaşmayı göz önünde bulundurarak,
LPM olarak anılan Fransız Askeri Programlama Kanununun (Loi de ProgrammationMilitaire) A400M Programı üzerindeki finansal neticelerini hesaba katmak üzere Fransa Katılımcı Devleti hususunda mali taahhüt karşılıklarını artırmak için ,
 
Kısım 1 Değişiklikler
 
1.1. Kısım 7 : Mali Taahhütler
 
1.1.1. Azami mali taahhütlere ilişkin bent 7.1 içindeki tabloda,
Fransa Cumhuriyeti Adimi 5811
Fransa Cumhuriyeti Adım 2 113
Fransa Cumhuriyeti Adım 3 312
 
ifadesini
Fransa Cumhuriyeti Adım 1 6163,62
Fransa Cumhuriyeti Adım 2 269,40
Fransa Cumhuriyeti Adım 3 3,10
 
ifadesi ile değiştiriniz.
 
1.1.2. Bent 7.1 içindeki tabloyu takiben,
 
"işbu Program Kararı kapsamında Fransa Katılımcı Devleti Adım 1'e taahhütte bulunacaktır.
 
Fransa Katılımcı Devleti, daha sonra ise, kendi temsilcisinin A400M Program Kuruluna çekeceği özel bildirimler ile, azami yukarıda öngörülmüş olan miktarlar dahilinde, ek adımlara kısmen ya da tamamen taahhütte bulunmayı tercih edebilir.
 
Normal olarak, bu opsiyonel / isteğe bağlı adımların bildirilmesi, Fransız Ulusal onayı süreçleri çerçevesinde, aşağıdaki zaman diliminde gerçekleşecektir:
 
- 2011'de adım 2
 
- 2012'de adım 3
 
ifadesini şu ifadeyle değiştiriniz:
 
"İşbu Program Kararı kapsamında Fransa Katılımcı Devleti Adım 1’e taahhütte bulunacaktır.
 
Fransa Katılımcı Devleti, daha sonra ise, kendi temsilcisinin A400M Program Kuruluna çekeceği özel bildirimler ile, azami yukarıda öngörülmüş olan miktar dahilinde, adım 2'ye kısmen ya da tamamen taahhütte bulunmayı tercih edebilir.
 
Fransa Katılımcı Devleti, 2025 ila 2030 arasındaki döneme ilişkin idari bütçenin kendi payını karşılamak amacıyla adım 3'ü de kısmen ya da tamamen taahhüt edecektir. Bu taahhüt, en geç 2024 yılı sonuna kadar yapılacaktır."
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Usan ve İmza
 
2.1. İşbu Değişiklik, tüm Katılımcı Devletler tarafından en son imzayı takiben yürürlüğe girecektir.
 
2.2. A400M Program Kurulu Kararının işbu Değişiklik ile tadil edilmemiş ya da değiştirilmemiş olan tüm hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Özellikle de, Fransa Katılımcı Devleti dışındaki diğer Katılımcı Devletlere ilişkin Azami Mali Taahhüt değiştirilmemiştir.
 
2.3. İşbu Değişiklik tek bir asıl nüsha olarak İngilizce lisanında imzalanmıştır.
A400M PB Belçika Temsilcisi
 
(İmza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Fransa Temsilcisi
 
(İmza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Almanya Temsilcisi
 
(İmza ) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Ispanya Temsilcisi
 
(İmza) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Türkiye Temsilcisi
 
(imza) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
 
(Amblem - OCCAR)
A400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin
 
A400M Program Üst Kurulu Kararı
3 SAYILI DEĞİŞİKLİK
Kısa Adı:
 
A400M PB Karan 3 Sayılı Değişiklik
 
İçindekiler Tablosu
 
Önsöz
 
Kısım 1 Değişiklikler
 
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza
 

Önsöz:

22 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan A400M Uçağının geliştirme üretimi ve ilk desteğine ilişkin tek fazlı bir programa yönelik işbirlikleri hususundaki mutabakat zaptını kaydeden,

ve A400M programının yönetiminin OCCAR EA'ya devredilmesine ilişkin olarak 27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olan OCCAR BoS kararına uyarak

Belçika Katılımcı Devlet temsilcisi

Fransa Katılımcı Devlet temsilcisi

Almanya Katılımcı Devlet temsilcisi İngiltere Katılımcı Devlet temsilcisi Türkiye Katılımcı Devlet temsilcisi İspanya Katılımcı Devlet temsilcisi
 
ki bunların hepsi bundan böyle A400M Program Kurulu olarak anılmıştır
 
• Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının, ki bunların hepsi bundan böyle münferit olarak Belçika Katılımcı Devleti, Fransa Katılımcı Devleti, Almanya Katılımcı Devleti, İspanya Katılımcı Devleti, Türkiye Katılımcı Devleti, İngiliz Katılımcı Devleti ve toplu olarak da "Katılımcı Devletler" olarak anılmıştır, A400M Programına iştirak ettiklerini
9 Eylül 1998 tarihinde Farnborough'daimzalanmış olan ve 28 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe giren Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütünün (OCCAR) kurulmasına dair Sözleşmeyi
 
kayda alarak,
 
27 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmış olanA400M Uçağı’nın İşbirliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararını, 07 Ocak 2011 tarihinde imzalanmış olan 1 Sayılı Değişiklik ve 27 Mart 2015 tarihinde imzalanmış olan 2 Sayılı Değişikliği göz önünde bulundurarak.
Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı ve Lüksemburg Büyük Dükalığı Savunma Bakanlığı arasında, kapsamında Belçika Krallığının Lüksemburg Büyük Dükalığı adına sürümün ardından sekiz uçaktan birini satın alacağı düzenlemelerin yapılmış olduğu hususunun Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmesinden sonra,
 
5 Mart 2010 tarihinde kendi ilgili Dışişleri Bakanları tarafından Berlin’de imzalanmış olan Katılımcı Devletler arasındaki anlaşmayı göz önünde bulundurarak,
Belçika Katılımcı Devleti hususunda mali taahhüt karşılıklarını artırmak için OCCAR Sözleşmesinin tatbik edilmesinde A400M Prograogram kararını aşağıdaki şekilde değjştirmeye karar vermişlerdir:
 
Kısım 1 Değişiklikler
 
1.1. Kısım 7 : Mali Taahhütler
 
1.1.1. Azami mali taahhütlere ilişkin bent 7.1 içindeki tabloda,
 
f Belçika Krallığı 1 891 [
 
ifadesini
 
i Belçika Krallığı I 1032 |
 
ifadesi ile değiştiriniz.
 
Kısım 2 Geçerlilik Tarihi, Lisan ve İmza
 
2.1. işbu Değişiklik, tüm Katılımcı Devletler tarafından en son imzayı takiben yürüdüğe girecektir.
 
2.2. A400M Program Kurulu Kararının işbu Değişiklik ile tadil edilmemiş ya da değiştirilmemiş olan tüm hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Özellikle de, Belçika Katılımcı Devleti dışındaki diğer Katılımcı Devletlere ilişkin Azami Mali Taahhüt değiştirilmemiştir.
 
2.3. İşbu Değişiklik tek bir asıl nüsha olarak İngilizce lisanında imzalanmıştır.
 
A400M PB Belçika Temsilcisi
 
(İmza ) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) ( Tarih ve Yer )
A400M PB Fransa Temsilcisi
 
(İmza ) (Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Almanya Temsilcisi
 
(İmza ) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) ( Tarih ve Yer)
A400M PB İspanya Temsilcisi
 
(İmza) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
A400M PB Türkiye Temsilcisi
 
(İmza ) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) ( Tarih ve Yer )
A400M PB Birleşik Krallık Temsilcisi
 
(İmza) ( Adı ve Soyadı - Unvanı) (Tarih ve Yer)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul