(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ 27 YASAMA YILI 5 SiRA Sayisi: 295 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3497) ve Dışişleri Komisyonu Raporu
Sayfa 2 -
Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda “http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/sirasayi_sd.sorgu_baslangic” internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
Sayfa 3 -
‒ 3 ‒ İÇİNDEKİLER Sayfa • 2/3497 Esas Numaralı Teklifin - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı ....................................................................................................4 - Genel Gerekçesi ..................................................................................................................................... 4 • Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi .............................................................. 5 • Dışişleri Komisyonu Raporu ...............................................................6 • Teklif Metni ...........................................................................................9 • Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin .................................... 9 • Anlaşma Metni .................................................................................... 10 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 4 -
‒ 4 ‒ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gelen Kâğıtlar Listesi’nde yayımlanan 792776 evrak numaralı “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mustafa Şentop Tekirdağ HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR (2/3497) ESAS Dışişleri Komisyonu TALİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu GENEL GEREKÇE Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) aracılığıyla, insani krizlerde hayat kurtarmak ve insanları korumak amacıyla küresel acil durum müdahalesinin eşgüdümünü sağlamak için BM Genel Kurulunun 46/182 (1991) sayılı Kararıyla görevlendirilmiştir. OCHA’nın söz konusu küresel insani eşgüdüm görevini ve küresel saha operasyonlarını desteklemek maksadıyla faaliyet gösterecek bir ofisin İstanbul’da kurulması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla, OCHA’nın Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu önemli bir mevcudiyetinin İstanbul’a taşınmasını öngören “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma” 21 Ocak 2021 tarihinde New York’ta imzalanmıştır. BM Güvenlik Konseyi nezdinde Suriye dosyasından sorumlu temel BM kuruluşu olan OCHA, insani yardım konularındaki dış politikamızın icrasında ve Suriye krizindeki en önemli uluslararası ortağımızdır. İstanbul’da önemli bir OCHA Ofisine ev sahipliği yapacak olmamız, insani konuların dış politikamızdaki öncelikli yeri ve Suriye’ye yönelik uluslararası yardımlarda oynadığımız merkezi rol ışığında özel bir değer taşımaktadır. Ayrıca, Mezkûr Anlaşmanın imzalanması, İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde atılmış önemli bir adım niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 5 -
‒ 5 ‒ T.C. Cumhurbaşkanlığı Sayı: Z-90666677-599-10490 Konu: Anlaşma 10 Mart 2021 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 21 Ocak 2021 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma”yı Anayasanın 90 ıncı maddesi gereğince onaylanması uygun bulunmak üzere ilişikte bilgilerinize sunarım. Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 6 -
‒ 6 ‒ Dışişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 17/12/2021 Esas No: 2/3497 Karar No: 188 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1. Giriş Cumhurbaşkanlığınca 11/3/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma, 23/3/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop imzasıyla “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 23/3/2021 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna havale edilen 2/3497 esas numaralı Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 27’nci Yasama Dönemi 30/11/2021 tarihli 31’inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 2. Teklifin İçeriği Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Teklif ile 21 Ocak 2021 tarihinde New York’ta imzalanan ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinin (OCHA) Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu önemli bir mevcudiyetinin İstanbul’a taşınmasını öngören Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunmasının amaçlandığı görülmektedir. 3. Komisyon Görüşmeleri Komisyonumuzda Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından; İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) Birleşmiş Milletlerin insani krizlere mukavemetten sorumlu birimi olduğu ve iş birliği yaptığımız en yakın Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yer aldığı, Birleşmiş Milletlerle artan ilişkilerimizin OCHA’yla iş birliğimizi de güçlendirdiği, ülkemizin 2014 yılında istişare mekanizması niteliği taşıyan OCHA Donör Destek Grubuna üye olduğu, 2016’da organizasyonunu OCHA’yla birlikte yürüttüğümüz Dünya İnsani Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız, OCHA’nın Güvenlik Konseyi nezdinde Suriye dosyasından sorumlu temel BM kuruluşu olduğu, Suriye krizinin insani boyutunun OCHA’yla iş birliğimizi operasyonel hâle getirdiği, BM’nin Suriye’ye yönelik sınır ötesi insani yardım operasyonlarının tamamının Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden icra edildiği, OCHA’nın koordine ettiği bu yardımların ayda yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştığı, Hatay Cilvegözü’nden bu çerçevede geçen BM tırı sayısının aylık ortalama 750 olduğu, Bu durumun OCHA’nın ülkemizdeki kurumsal varlığına da yansıdığı, OCHA’nın Türkiye ofisinin 2013 yılında Ankara’da kurulduğu, ardından Gaziantep’te saha ofisinin açıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 7 -
‒ 7 ‒ Gaziantep’teki ofisin BM Suriye insani krizi bölgesel yapılanmasının Türkiye’deki ayağını oluşturduğu, Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel ölçekte insani yardıma muhtaç kişi sayısının son on beş yılda 5 kat arttığının, 32 milyondan 161 milyona yükseldiğinin görüldüğü, Dünya genelinde derinleşen insani ihtiyaçların BM’nin New York ve Cenevre gibi merkezleri dışında yapılanmasını da zorunlu kıldığı, OCHA’nın bu doğrultuda Cenevre’de faaliyet gösteren ve küresel operasyonlardan sorumlu birimlerini İstanbul’a taşımayı öngördüğü, Gündemimizdeki Anlaşma’nın bu amaçla 21 Ocak 2021 tarihinde New York’ta imzalandığı, OCHA İstanbul ofisinin insani yardımların planlanması, izlenmesi, eş güdümü ve fınansal işlemlerin takibi gibi konularda küresel ve bölgesel çapta hizmet vereceği, OCHA’nın dünya genelindeki saha operasyonlarını destekleyeceği, Anlaşma’nın hukuki anlamda bir ev sahibi ülke anlaşması olduğu, İstanbul’da kurulacak OCHA ofisinin ve görev yapacak personelin sahip olacağı diplomatik ayrıcalıklar, imtiyazlar ve kolaylıkların tespit edildiği ayrıca, İstanbul’daki diğer BM kuruluşları gibi OCHA ofisine tarafımızdan bina temin edileceği, Anlaşmanın ilgili maddelerinin ülkemizin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu şekilde kaleme alındığı, Hâlihazırda 9 Birleşmiş Milletler kuruluşunun İstanbul’da faaliyet gösterdiği, OCHA’yla birlikte 8 BM kuruluşunun daha İstanbul’da ofis açması için çalışmalarımızın devam ettiği, OCHA’nın İstanbul’a gelmesinin önemli bir aşamaya gelmiş bulunan İstanbul’u bir BM merkezine dönüştürme hedefimiz bakımından önemli bir adım olacağı, aynı zamanda OCHA ve Birleşmiş Milletlerle ilişkilerimizi de güçlendireceği, ifade edilmiş; Komisyon üyeleri tarafından; BM ofisleri kurulurken maliyetin ev sahibi ülkeye ait olup olmadığı, BM’nin bunun ne kadarını üstlendiği, istihdam edilecek bazı personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gibi bir avantaj olup olmadığı, Ülkemizde kurulacak BM ofislerinin yerleşimi açısından belli bir bölge düşünülüp düşünülmediği, Türkiye dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 20’si gibi bir nüfusa ev sahipliği yaptığından, OCHA’nın İstanbul’a gelmesinin çok önemli olduğu; Genel olarak mültecilerin yaşadığı, özelde Suriyeli ve Afganistanlı mültecilerin yaşadığı sorunların hızla tespit edilmesi ve Birleşmiş Milletler desteğiyle başlatılan programları yerinde gözlemleme imkânı sağlaması açısından Anlaşma’nın önem arz ettiği, Ayrıca Anlaşma’nın Orta Doğu ve Afrika bölgelerine yönelik yardımların hızlı koordine edilmesine de imkân sağlayacağı, hususlarında yöneltilen görüş ve sorular üzerine Dışişleri Bakan yardımcısı tarafından; Ülkemizin bir BM merkezi hâline getirilmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler kuruluşlarının masraflarının ülkemizce üstlenildiği, durumun pek çok ülkede de böyle olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 8 -
‒ 8 ‒ Bütün BM kuruluşlarını bir binada toplama fikrinin bulunduğu ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiği, uygun bir yer tespiti olduğunda bütün BM kuruluşlarını aynı merkezde toplayıp bu anlamda İstanbul’un konumunu güçlendirmeye yönelik birtakım çalışmaların bulunduğu, çalışmalar olgunlaştığında ve sonuçlandığında Komisyonumuza da somut bilgi verileceği, Harcamalar konusunda ofis açıldıktan sonra daha net bir rakam verilebileceği, bu aşamada OCHA’ya AFAD üzerinden yapılan 500 bin dolar civarında yıllık taahhüdün bulunduğu, ifade edilmiştir. 4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Teklifin l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyon üyelerinden Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Teklif ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Kâtip Üye Akif Çağatay Kılıç Ceyda Bölünmez Çankırı Tulay Hatımoğulları Oruç İstanbul İzmir Adana Üye Üye Üye Asuman Erdoğan Aydın Adnan Sezgin Mustafa Canbey Ankara Aydın Balıkesir (Bu raporun özel sözcüsü) Üye Üye Üye Atilla Ödünç Utku Çakırözer Derya Bakbak Bursa (Bu raporun özel sözcüsü) Eskişehir Gaziantep Üye Üye Üye Ahmet Hamdi Çamlı Ahmet Ünal Çeviköz Zafer Sırakaya İstanbul İstanbul İstanbul Üye Üye Üye Hasan Turan Niyazi Güneş İsmail Özdemir İstanbul (Bu raporun özel sözcüsü) Karabük (Bu raporun özel sözcüsü) Üye Gülüstan Kılıç Koçyiğit Muş Kayseri Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 9 -
‒ 9 ‒ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ŞENTOP’UN TEKLİFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA İSTANBUL’DA OCHA OFİSİ KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- (1) 21 Ocak 2021 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA İSTANBUL’DA OCHA OFİSİ KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ MADDE 1- Teklifin 1’inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2- Teklifin 2’nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3- Teklifin 3’üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 10 -
‒ 10 ‒ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA İSTANBUL’DA OCHA OFİSİ KURULMASINA DAİR ANLAŞMA Birleşmiş Milletler, İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (“OCHA”) aracılığıyla, insani krizlerde hayat kurtarmak ve insanları korumak amacıyla küresel acil durum müdahalesinin eşgüdümünü sağlamak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 46/182 (1991) sayılı Kararıyla GÖREVLENDİRİLDİĞİNDEN; OCHA, küresel insani eşgüdüm görevini ve dünya çapındaki saha operasyonlarını desteklemek amacıyla Merkez görevlerinin bir bölümünü devretmek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle uygun binaların sağlanması hususunda vardığı mutabakat uyarınca İstanbul'da bir ofis kurmayı TEMENNİ ETTİĞİNDEN; Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Sözleşme'nin 13 Şubat 1946 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiği ve Türkiye'nin bu Sözleşmeye 22 Ağustos 1950 tarihinde belirli çekincelerle katıldığı GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK; DOLAYISIYLA, bundan böyle birlikte “Taraflar” ve her biri tek başına “Taraf’ olarak anılacak olan Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (“Hükümet”) dostane bir işbirliği içerisinde işbu Anlaşmaya varmışlardır: Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 11 -
‒ 11 ‒ Madde I Tanımlar 1. İşbu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda, (a) “Ev Sahibi Ülke” Türkiye’yi ifade eder; (b) “Ofis” İstanbul'daki OCHA Ofisini ifade eder; (c) "Üst Düzey Ofis Yöneticisi", Ofisten sorumlu olan Birleşmiş Milletler çalışanını ifade eder; (d) “Resmi Görevliler” Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 7 Aralık 1946 tarihli ve 76(1) sayılı kararında belirtildiği üzere, yerel bazda istihdam edilen ve saat başı ücret alan şahıslar haricinde, uyruğuna bakılmaksızın Ofise hizmet etmekle görevlendirilen tüm Birleşmiş Milletler personelini ifade eder; (e) "Görevli Uzmanlar”, Resmi Görevliler dışındaki, Ofisin talebi üzerine veya Ofis adına görev ve faaliyetlerde bulunan şahısları ifade eder; (f) “Bakmakla yükümlü olunan aile üyeleri", bir Resmi Görevlinin eşi veya 21 yaşın altındaki çocukları ile ekonomik olarak bir Resmi Görevliye bağımlı olan çocukları ve birinci derece akrabaları ifade eder; (g) “Genel Sözleşme”, Ev Sahibi Ülkenin de taraf olduğu, Genel Kurul tarafından 13 Şubat 1946’da kabul edilen Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Sözleşmeyi ifade eder; (h) "Yetkili Makamlar", Ev Sahibi Ülkenin Dışişleri Bakanlığı veya bu Anlaşma kapsamında gerekli görülen diğer ilgili makamları ifade eder; e 2 ' Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 12 -
‒ 12 ‒ (i) "Ofis Binaları", Ofis tarafından kalıcı veya geçici olarak kullanılan bina veya binanın bir bölümünü ifade eder; (j) "Ofis Arşivleri”, görevlerini yerine getirirken, Ofise ait olan veya Ofisin elinde bulundurduğu tüm kayıtları, yazışmaları, belgeleri, el yazması metinleri, bilgisayar kayıtlarını, hareketsiz ve hareketli görüntüleri, film ve ses kayıtlarını ifade eder; (k) “Ofise ait Mallar”, Ofisin, görevlerini yürütmesi amacıyla, mülkiyetine veya zilyetliğine sahip olduğu ya da yönettiği fon, gelir ve diğer varlıklar da dâhil olmak üzere tüm malları ifade eder; (1) “Genel Sekreter”, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini ifade eder. Madde II Ofisin Kuruluşu ve Yeri 1. Ofisin merkezi, 46/182 sayılı Genel Kurul kararı uyarınca OCHA’nın sahaya yönelik araç, hizmet ve uzmanlık ana merkezi olarak dünyadaki tüm OCHA Ofisleri tarafından istifade edilmek üzere, OCHA’nın küresel insani eşgüdüm görevini desteklemeye yönelik belirli merkez ve arka ofis faaliyetleri ile dünya genelindeki saha operasyonlarının yürütülmesi için Türkiye’nin İstanbul şehrinde kurulacaktır. 2. Hükümet Ofis için uygun binaları Birleşmiş Milletlere sağlayacaktır. 3. Genel Sözleşmenin 17. Bölümündeki hükümlere uygun olarak, Yetkili Makamlar Ofise atanan Görevlilerin isimlerine ilişkin olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. Türkiye Büyük MilletMeclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 13 -
‒ 13 ‒ Madde III Tüzel Kişilik 1. Ofis, Ev Sahibi Ülkede tüzel kişiliğe sahip olacaktır. Ofis, aşağıdaki yetkileri haiz olacaktır: (a) Sözleşme yapmak; (b) Taşınmaz ve taşınır mal edinmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak; (c) Yasal işlem başlatmak. 2. Ofis, bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, Üst Düzey Ofis Yöneticisi tarafından temsil edilecektir. Madde IV Anlaşmanın Amaç ve Kapsamı 1. Bu Anlaşma, Ev Sahibi Ülkedeki Ofis Binalarının, Resmi Görevlilerin ve Görevli Uzmanların statüsünü düzenler. 2. Bu Anlaşma, Ofisin görevlerini etkili şekilde yerine getirmesi için gerekli düzenlemeleri belirler. Madde V Genel Sözleşmenin Uygulanması Genel Sözleşme, Ev Sahibi Ülke tarafından söz konusu Sözleşmeye konulan çekincelere halel getirmemek kaydıyla, Ofis ve Ofise ait mallar, fonlar ve varlıklar ile Ev Sahibi Ülkedeki Resmi Görevliler ve Görevli Uzmanlar için uygulanacaktır. _ TürkiyeBüyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 14 -
‒ 14 ‒ Madde VI Ofisin Dokunulmazlığı 1. Ofisin Binaları dokunulmaz olacaktır ve Ofise ait mallar, fonlar ve varlıkların, nerede ve kimin elinde bulunduklarına bakılmaksızın, Genel Sözleşmenin II.ve III. Bölümlerine uygun olarak bağışıklığı bulunacaktır. 2. Ev Sahibi Ülkenin hiçbir memuru veya yetkilisi ya da Ev Sahibi Ülkede kamu görevi icra eden hiçbir şahıs, Üst Düzey Ofis Yöneticisinin rızası olmadan ve onayladığı koşullar haricinde herhangi bir görevi yerine getirmek için Ofis binasına giremez. 3. Bir yangın veya derhal koruma eylemi gerektiren diğer acil durumlarda, Üst Düzey Ofis Yöneticisinin binaya girilmesi için gerekli olan rızası, kendisine zamanında ulaşılamaması hâlinde alınmış sayılacaktır. 4. Ofis Binaları, Ofisin yukarıda II. ve IV. Maddelerde belirtilen amaç ve kapsamına aykırı şekilde kullanılamaz. Üst Düzey Ofis Yöneticisi, Ofisin görevlerine uygun şekilde, Ofis, Birleşmiş Milletler veya diğer ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, seminer, sergi ve benzeri etkinlikler için Ofis binalarının ve tesislerinin kullanılmasına izin verebilir. 5. 23 Şubat 2011 tarihli Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşması bu tür etkinlikler için geçerli olacak ve Taraflar Türkiye'de düzenlenen her bir toplantı, seminer, sergi ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak organizasyonel, fınansal ve diğer konulara ilişkin geçici düzenlemeler yapacaktır. 6. Ofis Arşivleri ve genel olarak Ofise ait veya Ofis tarafından kullanılan mevcut tüm belge ve materyaller Ev Sahibi Ülkede nerede bulunduklarına bakılmaksızın dokunulmaz olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı:295)
Sayfa 15 -
‒ 15 ‒ Madde VII Güvenlik ve Koruma 1. Yetkili Makamlar, Ofis Binalarının güvenlik ve muhafazasını sağlayacak ve Ofis Binalarındaki huzur ve sükûnetin, kişi veya grupların dışarıdan izinsiz girişleri ya da yakın çevredeki karışıklıklar nedeniyle bozulmamasını temin etmek için gerekli özeni gösterecektir. Yetkili Makamlar, Üst Düzey Ofis Yöneticisi tarafından talep edildiği takdirde, Ofis Binalarında veya yakın çevresinde kanun ve nizamın korunması ve kişilerin uzaklaştırılması için gerekli koruma ve yardımı sağlayacaktır. 2. Yetkili Makamlar, Ofisin talebi üzerine, bu Anlaşmada belirtilen şahısların, resmi görevleri ve çalışmalarını yürütmeleri esnasında, Ofisin işlerini her türlü müdahaleden uzak gerektiği gibi yerine getirmeleri için zaruri olan güvenlik, emniyet ve muhafazasının uygun şekilde temini için etkili ve yeterli tedbirleri alacaktır. Madde VIII Kamu Hizmetleri 1. Yetkili Makamlar, Üst Düzey Ofis Yöneticisinin talebi üzerine ve Hükümetçe herhangi bir akredite diplomatik misyona sağlanan şartlardan daha az avantajlı olmayacak şekilde, Ofisin ihtiyaç duyduğu altyapı, enerji ve iletişim hizmetleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracaktır. 2. Yukarıda VIII. Maddenin 1. paragrafında belirtilen durumlarda, Yetkili Makamlar tarafından sunulan ve fiyatları bu Makamların kontrolü altında bulunan kamu hizmetlerinin ücretleri, akredite diplomatik misyonlar için belirlenen en düşük karşılaştırılabilir ücreti aşmayacaktır. 3. Yukarıda belirtilen hizmetlerin tamamen veya kısmen kesintiye uğraması sonucunu doğuran mücbir sebep durumunda, Ofise faaliyetlerinin devamlılığı için Ev Sahibi Ülke tarafından herhangi bir diplomatik misyona tanınandan daha az avantajlı olmayacak şekilds öncelik sağlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 16 -
‒ 16 ‒ 4. VIII. Madde hükümleri Ev Sahibi Ülkenin yangından korunma veya sıhhi düzenlemeler için aldığı önlemlerin uygulanmasını engellemeyecektir. Madde IX İletişim Kolaylıkları 1. Hükümet, kullanılan iletişim aracı ne olursa olsun, Ofisin resmi iletişiminin dokunulmazlığını güvence altına alacak ve söz konusu iletişime herhangi bir sansür uygulamayacaktır. 2. Ofis, resmi haberleşmesi için, posta, kablo, telgraf, teleks, telefoto, telefon ile basın ve radyo enformasyonuna yönelik diğer iletişim ve basın ücretleri için uygulanan öncelikler, oranlar ve vergiler konusunda Ev Sahibi Ülke tarafından diplomatik misyonları dâhil diğer Hükümetlere sağlanan avantajlı muameleden yararlanacaktır. 3. Ofis, yazılım ve diğer programları, telekomünikasyon da dâhil olmak üzere iletişim ekipmanını (yazılı veya sözlü bilgi, görüntü, ses veya her türlü bilginin, kablo, radyo, uydu, optik, fiber veya başka herhangi bir elektronik veya elektromanyetik yol marifetiyle yayımlanması, aktarımı veya alınması) işletme, kod kullanma ve diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkları haiz kuryeler ve çantalarla evrak gönderme ve alma hakkına sahip olacaktır. Çantalar görünür şekilde Birleşmiş Milletler amblemi taşımak zorunda olup, sadece resmi kullanım amaçlı belge veya eşyaları içerebilir ve kuryeye Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir kurye sertifikası verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 17 -
‒ 17 ‒ Madde X Fonlar, Varlıklar ve Diğer Mülkler; Ofisin Resmî Araçları 1. Birleşmiş Milletlerin bağışıklığından açıkça feragat ettiği özel durumlar dışında, Ofis, fonları, varlıkları ve diğer malları, nerede bulunursa bulunsun ve kimin elinde olursa olsun, her türlü yasal süreçten bağışıklığa sahip olacaktır. Ancak bağışıklıktan feragat edilmesinin, herhangi bir icra tedbirini kapsamayacağı kabul edilmektedir. 2. Hükümet, Ofisin resmi kullanımı için gerekli olan motorlu taşıtlara vergisiz akaryakıt tahsisatı sağlayacaktır ve Ofisin talebi üzerine, Ofise ait resmi kullanım amaçlı araçlara Ev Sahibi Ülkenin geçerli mevzuatına uygun olarak diplomatik plakalar sağlanacaktır. 3. Ofisin malları, fonları ve varlıkları, her türlü kısıtlama, düzenleme, denetim ve moratoryumdan muaf olacaktır. 4. Ofis, herhangi bir mali denetim, düzenleme veya moratoryum ile sınırlandırılmaksızın, faaliyetlerini yerine getirmek için: (a) Her türlü fon, para birimi veya kıymetli evraka sahip olup bunları kullanabilir ve herhangi bir para biriminde hesap bulundurup işletebilir ve sahip olduğu herhangi bir para birimini başka bir para birimine dönüştürebilir. (b) Fonlarını veya dövizlerini Ev Sahibi Ülkeden başka bir ülkeye veya Ev Sahibi Ülke içinde Birleşmiş Milletlere veya herhangi bir Birleşmiş Milletler ajansına aktarmakta serbesttir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 18 -
‒ 18 ‒ Madde XI Vergi, Harç, İthalat veya İhracat Kısıtlamalarından Muafiyet Resmi faaliyetleri ile ilgili olarak, Ofis, varlıkları, malları, gelirleri, faaliyetleri ve işlemleri aşağıdaki kolaylıklardan faydalanır: (a) Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm doğrudan vergiler ile harç, damga vergisi, özel tüketim vergisi (sadece özel tüketim vergisi mükelleflerinden Ofis tarafından mal alımlarıyla ilgili), katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dolaylı vergilerden muafiyet. Bununla birlikte, Ofis, esasen kamu hizmeti ücretlerine tekabül eden oranlardan, vergilerden veya ücretlerden muafiyet talep etmeyecektir. (b) Ofisin resmi kullanımı için ithal veya ihraç ettiği mallara ilişkin vergi ve gümrük vergileri ile ithalat ve ihracat yasak ve kısıtlamalarından muafiyet. Bununla birlikte, bu muafiyet kapsamında ithal edilen malların Ev Sahibi Ülkede, Ev Sahibi Ülke Hükümetiyle mutabık kalman koşullar dışında satılmayacağı kabul edilmektedir. (c) Ofis tarafından resmi faaliyetleri çerçevesinde yayımlanan, ithal ya da ihraç edilen yayın, hareketsiz ve hareketli görüntü, film, kaset, disket, kompakt disk ve benzer nitelikteki diğer medya kayıtlarının ihracat veya ithalatında uygulanan vergiler ve gümrük vergileri dâhil her türlü sınırlama ve kısıtlamadan muafiyet. Türkiye Büyük MilletMeclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 19 -
‒ 19 ‒ Madde XII Resmi Görevliler 1. Resmi Görevliler, Ev Sahibi Ülkede aşağıdaki ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanacaktır: (a) Resmi görevleri çerçevesinde yazılı veya sözlü beyanları ve gerçekleştirdikleri tüm eylemlerle ilgili hukuki süreçlerden bağışıklık. Söz konusu bağışıklık Birleşmiş Milletler ile iş ilişkisi sona erdikten sonra geçerli olmaya devam edecektir. (b) Suçüstü hali dışında görevlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin olarak tutuklanma ve gözaltına alınma ile kişisel ve resmi eşyaları ve bagajlarına el koyulmasından bağışıklık. Suçüstü halinden kaynaklanan durumlarda Yetkili Makamlar Üst Düzey Ofis Yöneticisini tutuklama, gözaltına alma ya da el koymadan derhal haberdar edecektir. (c) Birleşmiş Milletler tarafından Resmi Görevlilere ödenen maaş ve ikramiyelere ilişkin vergilerden muafiyet; kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerinin Ev Sahibi Ülke dışında bulunan mülkleri ve yurt dışı kaynaklı gelirlerinin vergilerden muafiyeti. (d) Ev Sahibi Ülkede zorunlu askerlik hizmetinden ve diğer herhangi bir zorunlu hizmetten muafiyet. (e) Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin göç sınırlamaları ya da yabancı kayıt prosedürlerinden muafiyeti. (f) Üst Düzey Ofis Yöneticisi ve Yetkili Makamların üzerinde mutabık kaldığı düzenlemelere uygun olarak kendileri için Ev Sahibi Ülke içerisinde resmi iş amaçlı dolaşım ve seyahat kısıtlamalarından muafiyet ve benzer şekilde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için eğlence ve dinlenme amaçlı dolaşım ve seyahat kısıtlamalarından muafiyet. (g) Yerel para veya döviz hesaplarına ilişkin olarak en az Ev Sahibi Ülkedeki akredite diplomatik misyon üyelerine tanınan kolaylıklardan eşit düzeyde yararlanma. (h) Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için uluslararası kriz zamanlarında diplomatik temsilcilere sağlanan koruma ve tahliye imkanlarından yararlanma, a TürkiyeBüyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 20 -
‒ 20 ‒ (i) Ev Sahibi Ülkenin vatandaşı olmamak ve söz konusu ülkede daimi ikamet iznine sahip olmamak kaydıyla, kişisel kullanım amacıyla gümrük vergileri ve tüm vergiler (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi dâhil) ile ithalat yasakları ve kısıtlamalarından muaf olarak aşağıdakileri ithal etme hakkı: i. Ev Sahibi Ülkede yerleştikten sonraki altı ay içerisinde mobilyalar, ev eşyaları ve kişisel eşyalar. Söz konusu malzeme, gümrük vergisi ya da gerekli diğer vergiler ödenmedikçe yerel piyasada satışa çıkarılmayacaktır. Ev Sahibi Ülke Hükümeti, ilgili Resmi Görevli tarafından belgelendirilmesi ve Ofis tarafından desteklenmesi durumunda altı aylık sürenin uzatılması veya söz konusu süreden muafiyete yönelik talebi özenle değerlendirecektir; ii. Hükümetin mevcut düzenlemelerine uygun olarak tek seferde bir motorlu taşıt. Bu hüküm gereğince ithal edilen motorlu taşıtlar, ithal edildikten sonra Ev Sahibi Ülkenin ilgili mevzuatına tâbi olarak Ev Sahibi Ülkede satılabilir; iii. Hükümetin mevcut düzenlemelerine uygun olarak hediye veya satış amacıyla olmamak kaydıyla, kişisel kullanım ya da tüketime yönelik alkollü içki, tütün ve gıda maddesi dâhil makul miktardaki belirli ürünler; (j) Türk vatandaşı veya Türkiye'de daimi ikamet iznine sahip olmamak kaydıyla, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, yerel piyasadan motorlu taşıt satın alırken uygulanan diğer vergiler ve motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet. Söz konusu taşıtlar, gerekli vergiler ödenmedikçe yerel piyasada satılmayacaktır. (k) Türkiye'deki görevlerini tamamladıklarında, motorlu taşıtlar da dâhil olmak üzere mobilya, ev eşyası ve kişisel eşyaları gümrük ve başka bir vergi ödemeksizin ihraç etme hakkı. (1) Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için Ev Sahibi Ülkede gerekli görülen eğitim ve mesleki niteliklerin edinilmesine yönelik lisans ve lisansüstü derecelerinin ve ilgili eğitimlerin alınması için Ev Sahibi Ülke vatandaşlarına sağlanan koşullardan daha az elverişli olmayacak şekilde, üniversitelere ve diğer yükseköğrenim kurumlarına, söz konusu kuramların giriş koşullarına uygun olarak girme hakkı. (m) Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için Ev Sahibi Ülkedeki havaalanlarında pasaport kontrolü dâhil seyahat esnasında diplomatik kanalları kullanma hakkı. 2. Türk vatandaşı ya da Ev Sahibi Ülkede daimi ikamet izni olan Resmi Görevliler, Ev Sahibi Ülke tarafından Genel Sözleşmeye getirilen çekincelere tâbi, olarak sadece Genel Sözleşmenin 18. Bölümünde belirtilen ayrıcalık ve 11 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 21 -
‒ 21 ‒ Madde XIII Üst Düzey Ofis Yöneticisi 1. XII. Maddede belirtilen hükümlere halel getirmemek kaydıyla, Ev Sahibi Ülkenin vatandaşı veya söz konusu ülkede daimi ikamet iznine sahip olmamak şartıyla, Üst Düzey Ofis Yöneticisi ve Üst Düzey Ofis Yöneticisi tarafından atanabilen yardımcısı, Ev Sahibi Ülkede ikamet ettikleri süre zarfında, Genel Sözleşmenin 19. Bölümü uyarınca diplomatik temsilcilere sağlanan ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanacaktır. Bu şahısların isimleri diplomatik listede yer alacaktır. 2. Yukarıdaki XIII. Maddenin 1. paragrafında değinilen ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklar söz konusu Görevlilerin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerine de tanınacaktır. Madde XIV Görevli Uzmanlar 1. Genel Sözleşmenin VI. ve VII. Maddelerinde belirtilen ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklar Ofisteki Görevli Uzmanlara da tanınacaktır. 2. Görevli Uzmanlar, Ofis tarafından kendilerine ödenen maaş ve diğer ücretlerin vergilendirilmesinden muaf olacaktır ve Taraflar arasında üzerinde mutabık kalınan tamamlayıcı bir anlaşma ile ek ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlandırılabileceklerdir. 3. Türk vatandaşı olan veya Ev Sahibi Ülkede daimi ikamet statüsü bulunan Görevli Uzmanlar, sadece Genel Sözleşme’nin VI. ve VII. Maddeleri kapsamına giren ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 22 -
‒ 22 ‒ Madde XV Bağışıklıktan Feragat Bu Anlaşmada atıfta bulunulan ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklar ilgili şahıslara kişisel yararları için değil Birleşmiş Milletlerin menfaati için sağlanmaktadır. Genel Sekreter, bağışıklığın adaletin tecellisini engelleyeceğine ve Birleşmiş Milletlerin menfaatine halel getirmeksizin kaldırılabileceğine kanaat getirdiği her durumda, bu şahısların bağışıklığından feragat etme hakkı ve sorumluluğuna sahip olacaktır. Madde XVI Ev Sahibi Ülkeye Giriş, Çıkış, Ev Sahibi Ülkede Seyahat ve Konaklama 1. Ev Sahibi Ülke Hükümeti, bu Anlaşmanın XII ila XIV. maddelerinde bahsedilen tüm şahısların Ev Sahibi Ülkeye engelsiz giriş ve çıkışları ile Ev Sahibi Ülke içerisinde konaklama ve serbest dolaşımlarını kolaylaştırmak ve sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. 2. Hükümet, Ofis için veya Ofisle bağlantılı resmi görev, iş ve faaliyetlerde bulunan diğer tüm şahısların Ev Sahibi Ülkeye giriş ve çıkışları ile Ev Sahibi Ülkede konaklama ve serbest dolaşımlarını kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. 3. Yetkili Makamlar, Ev Sahibi Ülkenin kanun ve düzenlemeleri uyarınca, Ofise atanan Resmi Görevlilerin hane halkı çalışanlarına, gerektiğinde, vize, ikamet izni ve diğer tüm belgeleri düzenleyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 23 -
‒ 23 ‒ Madde XVII Birleşmiş Milletler Lesepasesi, Sertifikalar ve Vizeler 1. Hükümet, Resmi Görevlilere verilen Birleşmiş Milletler Lesepasesini geçerli bir seyahat belgesi olarak tanıyacak ve kabul edecektir. 2. Genel Sözleşmenin VII. Maddesi, 26. Bölümü hükümleri uyarınca, Yetkili Makamlar, Birleşmiş Milletlerin işleri için seyahat eden uzmanlara ve diğer şahıslara verilen Birleşmiş Milletler sertifikasını tanıyacak ve kabul edecektir. 3. Bu Anlaşmada belirtilen tüm şahıslara hızh seyahat için kolaylıklar sağlanacaktır. Vizeler, giriş izinleri veya ruhsatlar ve gerekli durumlarda ikamet izinleri, bu Anlaşmada belirtilen şahıslara, bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerine ve Ofisin resmi çalışmaları ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak Ofise davet edilen diğer şahıslara ücretsiz olarak ve mümkün olduğunca kısa sürede verilecektir. 4. Ev Sahibi Ülke Hükümeti ayrıca, diğer Birleşmiş Milletler seyahat sertifikası sahiplerine gerekli tüm vizelerin verilmesini kolaylaştırmayı kabul eder. Madde XVIII Kimlik Kartı 1. Ev Sahibi Ülke, kural ve düzenlemelerine uygun olarak, Ofis personeline ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerine uygun kimlik kartları düzenleyecektir. 2. Ofiste geçici olarak görevlendirilen diğer şahıslara, Ev Sahibi Ülkenin kural ve düzenlemelerine göre geçici bir görevlendirme belgesi verilebilir. 3. Yetkili Makamların yetkili bir görevlisinin talebi üzerine, yukarıda XVIII. Maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen şahısların kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekecektir. TürkiyeBüyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 24 -
‒ 24 ‒ Madde XIX Bayraklar, Amblem ve İşaretler Ofis, Ofis Binalarında ve resmi amaçlarla kullanılan araçlarda Birleşmiş Milletler bayrağını, logosunu, amblemini ve işaretlerini teşhir etme hakkına sahip olacaktır. Madde XX Sosyal Güvenlik 1. Taraflar, Birleşmiş Milletler ve uyruklarına bakılmaksızın Resmi Görevlilerinin, söz konusu Görevlilerin kapsamlı bir sosyal güvenlik programı sunan VI. Maddesi de dâhil olmak üzere Birleşmiş Milletler Personel Düzenlemeleri ve Kurallarına tabi olmaları nedeniyle, Birleşmiş Milletlerdeki görevleri sırasında Türkiye'nin zaruri sigorta ve sosyal güvenlik programlarına yönelik zorunlu katkı uygulamalarına ilişkin Ev Sahibi Ülke kanunlarından muaf olacağını kabul eder. 2. Yukarıda XX. Maddenin 1. paragrafında kayıtlı hükümler, Ev Sahibi Ülkede istihdam edilmedikleri veya kendi nam ve hesaplarına çalışmadıkları yahut Ev Sahibi Ülkeden sosyal güvenlik yardımları almadıkları sürece, bakmakla yükümlü olunan aile üyelerine de mutatis mutandis uygulanacaktır. Madde XXI Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Üyeleri için Çalışma İzinleri Yetkili Makamlar, Ev Sahibi Ülkedeki OCHA Ofisine atanan Resmi Görevlilerin bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri için çalışma izni verecektir. Bu tür izinlerin verilmesi hususunda Ev Sahibi Ülkenin mevzuatı geçerli olacaktır. Resmi Görevlilerin bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletler teşkilatı içerisinde yer alan herhangi bir örgüt dışında kazanç getirici bir işle meşgul oldukları takdirde, ayrıcalık ve bağışıklıklar söz konusu işe ilişkin olarak uygulanmayacaktır. Birleşmiş Milletler veya Birleşmiş Milletler teşkilatı içerisinde yer alan herhangi bir örgüt içinde kazanç getirici bir işle meşgul olunması durumunda ise ilgili Ev Sahibi Ülke Anlaşmasında belirtilen ayrıcalıksetbağışıklıklar u şekilde tatbik edilecektir. 15 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı:295)
Sayfa 25 -
‒ 25 ‒ Madde XXII Yetkili Makamlarla İşbirliği 1. Bu Anlaşma ile tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmemek kaydıyla, söz konusu ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanan tüm şahıslar Ev Sahibi Ülkenin kanun ve düzenlemelerine uyma ve içişlerine karışmama yükümlülüğü altındadır. 2. Bu Anlaşmada belirtilen ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklara halel getirmemek kaydıyla, Ofis, adaletin tecellisini kolaylaştırmak, emniyet mevzuatına uyulmasını sağlamak ve işbu Anlaşmada belirtilen şahıslara tanınan kolaylık, ayrıcalık ve bağışıklıklarla ilgili olarak herhangi bir suiistimalin ortaya çıkmasını önlemek için Yetkili Makamlarla her daim işbirliği içerisinde olacaktır. Madde XXIII Tamamlayıcı Düzenlemeler Taraflar, uygun gördükleri takdirde, tamamlayıcı anlaşmalar imzalayabilirler. Tarafların üzerinde anlaşacağı tamamlayıcı anlaşmalar, aşağıdaki XXV. Maddenin 4. paragrafında öngörülen aynı yasal prosedüre uygun olarak yürürlüğe girecektir. Madde XXIV Uyuşmazlıkların Çözümü 1. Birleşmiş Milletler aşağıdakilere yönelik uygun çözüm yöntemleri için gerekli önlemleri alacaktır: (a) Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar veya Birleşmiş Milletlerin taraf olduğu özel hukuk niteliğini haiz diğer uyuşmazlıklar, (b) Genel Sekreter tarafından bağışıklıktan feragat edilmediği takdirde, resmi konumu nedeniyle bağışıklıktan yararlanan herhangi bir Ofis Resmi ,6öfavlisinin dahil uyuşmazlıklar. . y 16 Ha ■ . Ş Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 26 -
‒ 26 ‒ 2. Taraflar arasında müzakereyle veya üzerinde mutabık kalman başka bir yolla çözülemeyen bu Anlaşmadan doğan veya bu Anlaşmayla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, Taraflardan birinin talebi üzerine, üç hakemli bir Kurula sunulacaktır. Taraflardan her biri bir hakem tayin edecek ve tayin edilen bu iki hakem Kurulun başkanı olacak üçüncü hakemi tayin edecektir. Tahkim talebinden itibaren otuz gün içerisinde, Taraflardan biri hakem tayin etmediği takdirde veya iki hakemin tayin edilmesinden sonraki on beş gün içerisinde üçüncü hakem tayin edilmezse, Taraflardan biri Uluslararası Adalet Divanı Başkanmdan bahsekonu hakemi belirlemesini talep edebilir. Hakemlerden herhangi ikisinin her türlü amaç için yeter sayıyı oluşturduğu ve her türlü karar için herhangi iki hakemin mutabakatının gerektiği yönündeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurul kendi usullerini belirleyecektir. Yargılama giderleri, Tahkim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde Taraflarca karşılanacaktır. Tahkim kararı, dayandığı gerekçeye ilişkin bir açıklama içerecek ve Taraflar için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Madde XXV Son Hükümler 1. İşbu Anlaşma, Tarafların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilir. Taraflarca karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınan herhangi bir değişiklik, işbu XXV. Maddenin 4. paragrafında öngörülen yasal prosedüre uygun olarak yürürlüğe girecektir. 2. İşbu Anlaşma, Taraflardan birinin diğerine diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı bildirimde bulunmasıyla feshedilebilir ve söz konusu bildirimin alınmasından altı ay sonra sona erer. İşbu Anlaşma, bu tür bir fesih bildiriminden bağımsız olarak, Anlaşma ile üstlenilen tüm yükümlülüklerin tamamen yerine getirilmesi veya sona ermesine kadar geçerli kalacaktır. 3. Hükümet tarafından üstlenilen yükümlülükler, işbu Anlaşmanın feshinden sonra, Ofisin ve işbu Anlaşmaya binaen atanan Resmi Görevlilerin malları, fonları ve varlıklarının düzenli biçimde geri çekilmesi için gerekli olabilecek süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır. 4. îşbu Anlaşma her iki Tarafça imzalanacaktır. İşbu Anlaşma, Ev Sahibi Ülke Hükümetinin, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç.-hukuk onay sürecini tamamlandığını Birleşmiş Milletlere bildirdiği günü takip eden "aı ilk günü yüprkğe girecektir. » • ; ,M9-N , . :4 /o Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Sayfa 27 -
‒ 27 ‒ YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, işbu Anlaşma, aşağıda imzası bulunan, Tarafların usulüne uygun olarak atanan temsilcileri tarafından, New York’ta, 21 Ocak 2021 tarihinde, İngilizce dilinde, her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere iki nüsha olarak imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, işbu Anlaşmanın Türkçeye resmi tercümesini temin edecektir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HÜKÜMETİ ADINA ADINA Feridun Hadi StNİRLIOĞLU Mark LOWCOCK Büyükelçi İnsani İşlerden Sorumlu Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Daimi Temsilcisi Acil Yardım Koordinatörü TBMM Basımevi - 2021 Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 295)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul