En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-16
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :51
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-16
Şikayetçi:
 Yavuzlar Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 15/08/2012 tarihli ve 2012/UY.III-3268 sayılı kararın iptali istemiyle Yavuzlar Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 13/11/2012 tarihli ve E:2012/1467 sayılı “yürütmenin durdurulması” şeklindeki karara ilişkin işlem tesis edilmesi
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.III-3268
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

 


İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından02.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Esenyurt Kıraç İlköğretim Okulu Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Yavuzlar Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 30.07.2012 tarih ve 26879sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvurusu hakkındaKamu İhale Kurulunca alınan 15/08/2012 tarihli ve 2012/UY.III-3268 sayılı karar ile, “Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Yavuzlar Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Ştitarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14’üncü İdare Mahkemesinin 13/11/2012 tarihli ve  E:2012/1467 sayılı kararında,

 

Bakılan davada; ihalenin ilan tarihinin 13.04.2012 olduğu göz önüne alındığında, şirket ortağına ait iş bitirme belgesini sunan davacı şirketin sunduğu ortaklık durum belgesinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunlu olduğu, davacı şirketin tarafından sunulan belgenin düzenleme tarihini içermediği açık ise de; davacı şirketin teklifi ekinde, şirketin 30.06.2010 tarihinde tescil, 08.07.2010 tarih ve 7602 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan edilen_ 03.06.2010 tarihli şirket ortaklar kurulu kararma göre, iş deneyim belge sahibi Selami YAVUZ’un şirketin % 75 hissesine sahip olduğu hususunu gösteren 11.01.2012 tarih ve 891071 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiş belge ile ilan edilen 03.06.2010 tarihli ortaklar kurulu kararına göre ortakların ve sermaye miktarlarını gösteren 08.07.2010 tarih ve 7602 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 630. sayfasının örneği ile Selami YAVUZ’un şirketin müdürü olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin 06.02.2012 tarihli noter onaylı imza sirküleri ile eki 08.07.2010 tarih ve 7602 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve 18.03.1997 tarih ve 4251 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 512. sayfalarının sunulduğu görülmektedir.

 

Bu durumda; ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin sunduğu belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, iş deneyim belgesi sunulan hakim ortak Selami Yavuz'un ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu şartının korunduğunun, Selami YAVUZ’un şirketin müdürü olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin 06.02.2012 tarihli noter onaylı imza sirküleri ile eki 08.07.2010 tarih ve 7602 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve 18.03.1997 tarih ve 4251 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 512. sayfalarından anlaşıldığı, salt ortaklık belgesinde düzenleme tarihi olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği sonucuna varıldığından, yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulu’nun 15/08/2012 tarihli ve 2012/UY.III-3268  sayılı kararının iptaline,

 

2)Davacı Yavuzlar Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin değerlendirmeye alınması hususunda düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul