En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-160
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :10
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-160
Şikayetçi:
 Boztepe Özel Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., SELİMİYE MAH. LİSE CAD. VAKIF İŞHANI NO : 208 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şahincili Mah. Dr. Fahrettın Önsel Cad. No: 1 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42277
Başvuruya konu ihale:
 2012/143496 İhale Kayıt Numaralı "Bağlı Hastanelerin Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 05.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bağlı Hastanelerin Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42277 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4921 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Söz konusu ihalede kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklamalarını süresinde idareye teslim ettikleri, ancak ihale komisyonunun birim fiyat teklif cetvellerinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olması gerekçesiyle ikinci toplantıda firmalarını değerlendirme dışı bıraktığı, bu durumun ihale komisyonunun tarafsızlığına ve şeffaflığına gölge düşürdüğü, ihale saati 09:00 olmasına rağmen ilk oturumun 10:30'da Başhekim Yardımcısı Tahir Can başkanlığında başladığı, ancak anılan şahsın ihale komisyonu üyesi olmadığı anlaşılınca ihaleye katılan firmaların sözlü itirazları üzerine 03.11.2012 tarihinde bu şekilde bir görevlendirmenin yapıldığının taraflarına ifade edildiği, ancak bu görevlendirmenin hukuksuz olduğu ısrarı üzerine asıl başkan Haluk Tekin Aktaş'ın salona getirildiği ve ihalenin bu şekilde devam ettiği, yapılan bu uygulamanın 4734 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği'nin 5.3 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

2) Tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad veya ticaret unvanı yazılarak imzalanmadığı gerekçesiyle ikinci toplantıda değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, zira ilk oturumda tekliflerinin geçerli görüldüğü, söz konusu hatanın sehven yapıldığı, bu durumun teklifin esasını değiştirmeyeceği, söz konusu hatanın herhangi bir farklı amaçla yapılmadığı ve teklifle ilgili herhangi bir tereddüde yol açmadığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi veya tekliflerinin değerlendirmeye alınmak suretiyle düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 05.11.2012 tarihini, bir başka ifadeyle ihalenin ilk oturumunun gerçekleştirildiği tarihi izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.11.2011 tarihinde (11. gün) şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, anılan isteklinin 16.11.2011 tarihindeki idareye şikâyet başvurusunda ihale komisyonu ile ilgili iddialarına yer verdiği, idarenin 20.11.2012 tarihli kararı ile bu başvuruyu uygun bulmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin aynı iddiayı 12.12.2012 tarihli idareye şikâyet başvurusu ile tekraren ileri sürdüğü anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in  “İtirazen şikayet başvurularında süre” başlıklı 10 uncu maddesinde;(1) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde yapılmalıdır.

……………..

(4) İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.”açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespit ve açıklamalar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince bu iddiaya ilişkin olarak başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibiBoztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin iki sayfadan oluştuğu, bu cetvelin birinci sayfasının imzasız ve kaşesiz, ikinci sayfasının ise imzalı ve kaşeli olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 30/II maddesinde “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53 üncü maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin 8 numaralı dipnotunda ise “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutar arasında herhangi bir uyumsuzluk  bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde ise “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

            …

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı başlıklı KİK009.0/H numaralı standart formun (2) numaralı dipnotunda, “Bu tutanak, Şartnamede istenilen belgelerin her biri dikkate alınarak düzenlenecek; her bir hücresi için “VAR veya YOK” ibarelerinden uygun olanı, teklif mektubu ve geçici teminat değerlerine ilişkin belgeler için ise “UYGUN  veya UYGUN DEĞİL” ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede;

 

İhalenin ilk oturumunun 05.011.2012 tarihinde saat 09:00’da yapıldığı, ihale komisyonu tarafından düzenlenen “zarf açma ve belge kontrol tutanağı”nda, başvuru sahibi Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’ne ayrılan kısmında yer alan ve ihale dokümanında istenilen belgelere ilişkin sütunlarda “var” veya “uygun” ifadelerine yer verilmek suretiyle, bu aşamasında isteklinin teklifinin uygun görüldüğü, ancak başvuru sahibine ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, teklif mektubunun başvuru sahibi tarafından imzalandığı, ancak teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin birinci sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında başvuru sahibinin  imzasının bulunmaması hususu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmesi ve ihalenin ilk oturumunda, zarf açma ve belge kontrol tutanağının bu istekli adına ayrılan kısmının birim fiyat teklif cetveli sütununun ilgili satırına “UYGUN DEĞİL” ifadesine yer verilmesi gerekirken, yukarıda da belirtildiği üzere uygun olmayan belgeye ilk oturumda “UYGUN” ifadesine yer verilerek mevzuata açıkça aykırı işlem tesis edilmiştir.

 

Her ne kadar sonraki oturumda Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’ne ait teklif, ihale komisyonu tarafından birim fiyat teklif cetvelindeki imza eksikliğinin tespiti yapılarak değerlendirme dışı bırakılmışsa da, birinci oturumda mevzuata aykırı olarak tesis edilen işlem, istekliler arasında tereddüde yor açtığı ve güvenirlik ilkesini zedelediği anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, ilk oturum kapandıktan sonra ikinci oturumda Boztepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’ne ait  teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin süreç, 4734 sayılı Kanunun 36. maddesine göre, istekliler huzurunda yapılan bir tespitle ilgili olarak, daha sonra idarece tesis edilen işlemin, anılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin ihlalini oluşturduğu, ihaleye ilişkin ilk oturumun ihya edilmesinin ve ihalenin bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, ihale komisyonu tarafından sonraki  oturumda yapılan tespit sonrasında, söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi ile ihale sürecinin devam ettirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karara katılmıyoruz.

 

 

 

             Kazım ÖZKAN                               Erkan DEMİRTAŞ

   II. BAŞKAN                                       Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul