En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-283
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :79
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-283
Şikayetçi:
 Ya-Ma-Pa Yapı Malzemeleri Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti., ULUKAVAK MAH. FATİH CAD. NO:7/H ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 İskilip Belediye Başkanlığı (Yazı İşleri Müdürlüğü), Kalebogazı Mahallesı Eskı Bugday Pazarı No:1 19400 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 239
Başvuruya konu ihale:
 2012/173007 İhale Kayıt Numaralı "İskilip Belediyesi Sınırları İçinde Katı Atık Toplama, Süpürme Ve Taşınması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İskilip Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İskilip Belediyesi Sınırları İçinde Katı Atık Toplama, Süpürme ve Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/42 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, İdari Şartname'nin 7.1(h) maddesinde istenen belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bu belgelerin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin olarak itirazen şikâyet konusu ettiği belgelerin, 22.11.2012 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.1.1.3’üncü maddesinde de yer aldığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin yukarıda anılan birinci fıkrası gereğince başvuru sahibinin şikâyete konu işlemin farkına vardığı tarih olarak 22.11.2012 tarihinin esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 22.11.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul