En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-217
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :10
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.II-217
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MACUN MAH. S.S. ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ SİTESİ (3.BLOK) NO:116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Gedikkaya Mah. Gedikkaya Cad. No:66 28100 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42173
Başvuruya konu ihale:
 2012/149248 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 21 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Ve İlaçlama Hizmeti Alım İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğitarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 21 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4903 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari şartnamenin 7.5.2. maddesi gereği talep edilen makine ve ekipmanın demirbaş kayıt defterinde bulunması veya mali müşavirce düzenlenen ilgili tespit tutanağının teklif dosyasında sunulması gerektiği, eğer sunulmamışsa, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, ilaçlama, malzeme ve giyim gideri olarak 35.006,89 TL bedel öngörüldüğü, bunun da hayatın olağan akışına aykırı olduğu, açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin ilgili maddeleri uyarınca yeniden incelenmesi gerektiği,

 

 

İddialarına, ayrıca açıklama belgeleri ekinde sunulması gereken belgelerin aslı idarece görülmüştür kaşesi taşıması gerektiği, firmanın kendiliğinden aslı gibidir yaptığı belge varsa bunların geçersiz sayılması gerektiği ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin 7.5.2’nci maddesinde,

 

Sıra No Malzemenin Adı Miktarı Birimi

            1 Çift Kovalı Presli Temizlik Arabası 4 Adet

            2 Yer Yıkama ve Temizlik robotu 1 Adet

            3 Tıbbi Atık Arabası ( turuncu ) 1 Adet

            4 Çim Biçme Makinası 1 Adet

            5 Elektrikli Süpürge (En az 1600 W) 1 Adet

            6 Kapaklı Toplama Brandalı Raflı Plastik kat Temizlik Arabası 4 Adet

            7 Çöp Toplama Arabası 110 litre tekli 4 Adet

            8 Kirli Temiz Çamaşır Arabası ( Raflı, Brandalı) 4 Adet

            9 Kirli Çamaşır Arabası 1 Adet

            10 El Arabası 1 Adet

           

Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

 

İdare, idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapmışsa, sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

 

            İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Ancak, idareler, idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunludur.

 

            Aday veya istekli adına düzenlenmiş, farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine İdari Şartnamenin 7.5.2’nci maddesinde yer verildiği, ancak aynı maddede söz konusu makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmadığı görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu makine ve ekipmanın kendi malı olduğuna dair herhangi bir belge sunmasına gerek bulunmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

13.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye iki isteklinin katıldığı, isteklilerden Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklamasını sunmasının istenildiği, anılan istekli tarafından sunulan açıklamanın idarece yeterli bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

 İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “2013 Yılı 21 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Ve İlaçlama Hizmeti Alım İhalesi”olarak tanımlandığı, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Malzeme dahil genel temizlik ve ilaçlama hizmetlerinde; 21 ( yirmibir ) personelin ücret ( maaş, vergi, SGK vb asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil) teklif fiyatına dahildir. Hizmet işinde ücret: Asgari ücretin altında olamaz.

 

4857 Sayılı İş Kanunun 47. Maddesi uyarınca ;

Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti işi için ; 2013 yılına ait ( ihale süresince) Resmi ve Dini Bayram ve Yılbaşı tatilinde çalışılacak olan gün sayısı 72,50 (Yetmişikivirgülelli) dir. Bu ödeme işçi bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Hizmet işinde : işçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karışlanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel ön göremeyeceklerdir.

Hizmet işinde ; yol giderleri ( 26 gün gidiş - geliş) ve brüt 88,40 TL ( işçi bordrosunda gösterilecektir) istekliler tarafından teklif verecekleri hizmet işi için teklif fiyata dahil edilecektir.

Hizmet işinde ; Teknik Şartnamede özellikleri ve miktarları yazılı olan 1 adet kışlık ve 1 adet yazlık giyecek yüklenici tarafından personellere verilecetir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Miktarları ve özellikleri teknik şartnamede yazılı olan temizlik malzemeleri istekli tarafından teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

 

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen ilaçlama gideri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşinde %1 dir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

…79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

 

…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek ilaçlama işi için bir yıllık 3.000,00 TL bedel öngörüldüğü, bu bedeli tevsik etmek için Öztürk İlaçlama-Mehmet Önder Öztürk’ten alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu faturanın SMMM tarafından “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak onaylandığı,

 

            Söz konusu fiyat teklifinden satışlar üzerinden açıklama yapıldığının anlaşıldığı, proforma fatura ile birlikte sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ise maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda doldurulması gereken bölümün doldurulduğu, dolayısıyla, tutanağın mevzuata uygun bir şekilde doldurulmadığı görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için toplam 5.880,00 TL, kişi başı 280,00 TL bedel öngördüğü, bu bedeli tevsik etmek üzere Flash Reklam Tic. Ltd. Şti.’den alınmış proforma faturanın sunulduğu, açıklama kapsamında giyim malzemelerine ilişkin olarak hazırlanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağına, proforma faturayı veren firmaya ait imza sirkülerine, SMMM’ye ait faaliyet belgesine de yer verdiği,

 

            Anılan isteklinin temizlik malzemeleri için 20.580,05 TL bedel öngördüğü, bu bedeli tevsik etmek üzere Kardelen Hijyen Tem. Kim. Top. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınmış proforma faturanın sunulduğu, açıklama kapsamında temizlik malzemelerine ilişkin olarak hazırlanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağına, proforma faturayı veren firmaya ait imza sirkülerine, SMMM’ye ait faaliyet belgesine de yer verdiği,

 

            Görülmüş, proforma faturaların mevzuata uygun bir şekilde SMMM tarafından onaylandığı, proforma faturadaki fiyatlarla tutanaklardaki fiyatların uyumlu olduğu, tutanakların da mevzuata uygun bir şekilde düzenlendiği, proforma faturalardaki imzalar ile imza sirkülerlerindeki imzaların uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan incelemede proforma fatura ve fiyat teklifi veren firmaların ticari faaliyetlerinin devam edip etmediği hususunda firmaların bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerinden bilgi istenildiği, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gönderilen yazılarda firmaların ticari faaliyetlerinin devam ettiğinin belirtildiği görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin belirtilen hususlardaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, yukarıda belirtilen gerekçeyle açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, proforma faturaları veren firmaların faaliyet konularına ilişkin, ayrıca açıklama kapsamında yer alan belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulup sunulmadığı hususlarında inceleme yapılmasına gerek bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Macara Sarrafiye Elektronik Temizlik Gıda Hizmet Alımı Nakliye İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul