En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-257
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :46
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.III-257
Şikayetçi:
 Karaca İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. - Dnz İnş. Nak. Turuz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, HİLAL MAH. TURAN GÜNEŞ BULV. NO:100/19 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bölge Müdürlüğü-13.Bölge Antalya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barıs Mah. Halıde Edıp Adıvar Cad. 24 07098 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43563
Başvuruya konu ihale:
 2012/151639 İhale Kayıt Numaralı "Antalya Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti Ve Sulaması İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Antalya 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.11.2012tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “Antalya Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti ve Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Karaca İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. - Dnz İnş. Nak. Turuz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 13.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43563sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5204sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin başvuru dosyası içinde yer alan iş deneyim belgesinin gerçek kişi adına tanzim edildiği, ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine söz konusu isteklinin 13.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, anılan istekli tarafından sunulan 03.08.2011 tarihli ve 287792 sayılı iş deneyim belgesinin STY İnş. ve Tic.in %33,33 hisseye sahip ortağı olan “S. Turan YEŞİLBAŞ”a ait olduğu, söz konusu isteklinin bu iş deneyim belgesinin, şikayet dilekçesi ekinde sunduğu 14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı iş deneyim belgesiyle değiştirilmesini talep ettiği, idarenin de mevzuata aykırı olarak bu talebi kabul ettiği, düzeltici işlem tesis edilerek anılan isteklinin teklif vermeye davet edildiği, ancak sunulması zorunlu olan iş deneyim belgesinin başvuru zarfı içinde sunulmadığı, bu nedenle eksik belgenin idarece tamamlatılamayacağı, idarenin mevzuata uygun olmayan bir iş deneyim belgesini bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek başka bir iş deneyim belgesi ile değiştirdiği,

 

            S. Turan YEŞİLBAŞ’ın yüklenici olarak kendi adına iş deneyim belgesi aldığı, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin ise aynı iş için alt yüklenici olarak 2 adet iş deneyim belgesi aldığı, söz konusu iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun düzenlenmediği, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. adına “24.08.2009 tarihli ve 5072 sayılı” ve “14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı” iki farklı iş deneyim belgesinin düzenlendiği, her iki belgenin de iptal edilmesi gerektiği,

 

            STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin sehven sunduğunu kabul ettiği S. Turan YEŞİLBAŞ’a ait iş deneyim belgesinin, 14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı iş deneyim belgesiyle değiştirilemeyeceği, öte yandan ön yeterlik son başvuru tarihinin 14.11.2012 tarihi olduğu, istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgenin bu tarihten sonra düzenlendiği, söz konusu belgenin sonradan tanzim edildiğinin açık olduğu, idarenin yetkisini aşarak mevzuata aykırı şekilde belge eksikliğini tamamlattırdığı, bu nedenle 19.12.2012 tarihli ve 3715 sayılı düzeltici işlem kararının iptal edilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Belli istekliler arasında ihale usulü” başlıklı 20’nci maddesinde “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

10’uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40’ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

hakkında başvuruda bulunabilir…” hükmü,

 

          Aynı Yönetmelik’in  “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde“…(1) Başvurular öncelikle;

          …

          b) Başvuru ehliyeti…

          yönlerinden sırasıyla incelenir…” hükmü ile “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

         

İhale dokümanının incelenmesinden, ihale konusu işin belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen Antalya Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti ve sulaması inşaatı yapım işi olduğu,  yeterlikleri tespit edilen bütün adayların teklif vermeye davet edileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, ön yeterlik için 22 adayın başvuruda bulunduğu, 29.11.2012 tarihli ön yeterlik değerlendirme sonucu tutanağında 19 adayın yeterli olduğunun belirtildiği, Arsel İnş. Tes. Mak. Tic. San. Ltd. Şti.- Cekar İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın başvurusunun pilot ortak Arsel İnş. Tes. Mak. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının yeterli olmadığı gerekçesi ile; Par-San Pazar Ardeşen İnş. Taah. Turz. Nakl. Paz. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin başvurusunun sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının yeterli olmadığı gerekçesi ile ve STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin başvurusunun da sunduğu iş bitirme belgesinin şirket ortaklarından S. Turan YEŞİLBAŞ’a ait olduğu, ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesi ile yeterli bulunmadığı görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesinin STY İnş. ve Tic.-S. Turan YEŞİLBAŞ adına tanzim edildiği görüldüğünden bu belgenin STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tüzel kişiliği adına düzenlenip düzenlenmediği hususunda tereddüt hâsıl olduğu ve 22.11.2012 tarihli ve 1742 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen DSİ 1. Bölge Müdürlüğünden “STY İnş. ve Tic.-S. Turan YEŞİLBAŞ’ın gerçek kişi olarak yüklenimde bulunduğu görülmekle birlikte belge üzerinde vergi kimlik numarasının belirtilmesi nedeniyle söz konusu işte gerçek kişi olarak yüklenimde bulunup bulunmadığı” hususunda bilgi talep edildiği, gelen 23.11.2012 tarihli ve 564405 sayılı cevabi yazıda “STY İnş. ve Tic. (S. Turan YEŞİLBAŞ), Çınarcık Barajı İnşaatı işini alan Yayla-Timtaş- STY Adi Ortaklığı içinde gerçek kişi olarak bulunmakla birlikte, ekli 1 Temmuz 1996 tarih ve 4070 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde görüleceği gibi bütün varlığı ile STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.ne katılmıştır. Söz konusu iş deneyim belgesine bu değişiklik nedeni ile vergi kimlik numarası yazılmıştır.” ifadelerine yer verildiği, ihale komisyonunun da söz konusu yazıyı esas alarak sunulan iş bitirme belgesinin şirket ortaklarından S. Turan YEŞİLBAŞ’a ait olduğu, ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesi ile anılan adayı yeterli bulmadığı görülmüştür.

 

STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.nin yeterli bulunmaması üzerine idareye yaptığı şikâyet başvurusunda;

 

Sunduğu iş deneyim belgesinin 24.08.2009 tarihli ve 5072 sayılı iş deneyim belgesinin yerine düzenlendiği, anılan belgenin belge düzenleme tarihinden sonra kesin hakediş yapıldığı için belge tutarının yeniden düzenlenmesi amacıyla idareye teslim edildiği ve yerine başvuru konusu ihalede sunulan 03.08.2011 tarihli belgenin tanzim edildiği, yeniden düzenlenen bu belgede, daha önceki belgede doğru yazılmış olan yüklenici unvanının sehven sözleşmenin başındaki yüklenici unvanı olarak yazıldığı, sözleşmenin başında İş Ortaklığı’nın ortağının STY İnş. ve Tic. (S. Turan YEŞİLBAŞ) olduğu, ancak sözleşme imzalandıktan sonra STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak ticari hayatına devam ettiği için iş deneyimine konu işin STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapıldığı, sunduğu iş deneyim belgesinde de şirketin vergi kimlik numarasının bulunduğu, söz konusu belgenin şirket adına düzenlendiği ve ortaklık durum belgesi sunulmasının gerekmediği, değerlendirme dışı bırakılma kararına istinaden bu ve benzeri ihalelerde yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına söz konusu iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesi için ilgili idareye müracaat ettiği, ancak şikâyet başvurusu süresinin son tarihine kadar tarafına ulaşmadığı için belgenin işbu dilekçe ekinde ibraz edilemediği, söz konusu belgenin yeniden düzenlenerek tarafına verildiği tarihte idareye sunulacağı” hususları yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, 14.12.2012 tarihli ve 614340 sayılı bir iş deneyim belgesinin yer aldığı, bu belgede yüklenici unvanının STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak belirtildiği, belge üzerinde yer alan notta “İşbu belge, 24.08.2009 tarih ve 5072 sayılı iş deneyim belgesinin yerine verilmiştir.” ifadesinin bulunduğu, sonuç olarak 14.12.2012 tarihli ve 614340 sayılı iş deneyim belgesinde şirket unvanının STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak tanzim ve tasdik edildiğinin idarece tespit edilmesi üzerine düzeltici işlem tesis edilerek anılan isteklinin teklif vermeye davet edildiği görülmüştür.

 

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranması veya zarara uğranmasının muhtemel olması olduğu dikkate alındığında, şikâyete konu ihalede başvuru sahibi Karaca İnş. ve Tic. Ltd. Şti. - Dnz İnş. Nak. Turuz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına uğramadığı görüldüğünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibi tarafından; STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin başvuru dosyası içinde yer alan iş deneyim belgesinin gerçek kişi adına tanzim edildiği, ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine söz konusu isteklinin 13.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, anılan istekli tarafından sunulan 03.08.2011 tarihli ve 287792 sayılı iş deneyim belgesinin STY İnş. ve Tic.’in %33,33 hisseye sahip ortağı olan “S. Turan YEŞİLBAŞ”a ait olduğu, söz konusu isteklinin bu iş deneyim belgesinin, şikayet dilekçesi ekinde sunduğu 14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı iş deneyim belgesiyle değiştirilmesini talep ettiği, idarenin de mevzuata aykırı olarak bu talebi kabul ettiği, düzeltici işlem tesis edilerek anılan isteklinin teklif vermeye davet edildiği, ancak sunulması zorunlu olan iş deneyim belgesinin başvuru zarfı içinde sunulmadığı, bu nedenle eksik belgenin idarece tamamlatılamayacağı, idarenin mevzuata uygun olmayan bir iş deneyim belgesini bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek başka bir iş deneyim belgesi ile değiştirdiği,

 

S. Turan YEŞİLBAŞ’ın yüklenici olarak kendi adına iş deneyim belgesi aldığı, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ise aynı iş için alt yüklenici olarak 2 adet iş deneyim belgesi aldığı, söz konusu iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun düzenlenmediği, STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. adına “24.08.2009 tarihli ve 5072 sayılı” ve “14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı” iki farklı iş deneyim belgesinin düzenlendiği, her iki belgenin de iptal edilmesi gerektiği,

 

STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin sehven sunduğunu kabul ettiği S. Turan YEŞİLBAŞ’a ait iş deneyim belgesinin, 14.12.2012 tarihli ve 614310 sayılı iş deneyim belgesiyle değiştirilemeyeceği, öte yandan ön yeterlik son başvuru tarihinin 14.11.2012 tarihi olduğu, istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde sunulan belgenin bu tarihten sonra düzenlendiği, söz konusu belgenin sonradan tanzim edildiğinin açık olduğu, idarenin yetkisini aşarak mevzuata aykırı şekilde belge eksikliğini tamamlattırdığı, bu nedenle 19.12.2012 tarihli ve 3715 sayılı düzeltici işlem kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında özetle; “…İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, 14.12.2012 tarihli ve 614340 sayılı bir iş deneyim belgesinin yer aldığı, bu belgede yüklenici unvanının STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak belirtildiği, belge üzerinde yer alan notta “İşbu belge, 24.08.2009 tarih ve 5072 sayılı iş deneyim belgesinin yerine verilmiştir.” ifadesinin bulunduğu, sonuç olarak 14.12.2012 tarihli ve 614340 sayılı iş deneyim belgesinde şirket unvanının STY İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. olarak tanzim ve tasdik edildiğinin idarece tespit edilmesi üzerine düzeltici işlem tesis edilerek anılan isteklinin teklif vermeye davet edildiği görülmüştür.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranması veya zarara uğranmasının muhtemel olması olduğu dikkate alındığında, şikâyete konu ihalede başvuru sahibi Karaca İnş. ve Tic. Ltd. Şti. - Dnz İnş. Nak. Turuz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda bu aşamada başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına uğramadığı görüldüğünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, “başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b)  bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ön yeterlik dokümanı satın alınarak, ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca aday statüsünü kazandığı ve (bu nedenle ön yeterliğin her aşamasına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden) “ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmuş” olması ve bir başka adayın yeterli olmadığı yönünde yaptığı itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kurul tarafından mevzuata aykırılık bulunmasa dahi, itirazen şikâyet başvurusunun, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmuş olmasından bağımsız olarak, başvuru sırasında ehliyetinin olduğu gözetilerek incelenmesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki, idarece şikâyet öncesinde yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan bir adayın, şikâyet başvurusu üzerine idarece yeterli bulunarak teklif vermeye davet edilecek adaylar arasında yer alması, başvuran açısından yeterliği olmayan bir adayın idarece yeterliği sağlanarak, diğer adaylarla aynı duruma getirilmesi yönüyle, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedeleyici bir davranış olarak algılanarak, şikâyet edebilme ehliyetini hak kazandığı açıktır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, “başvurunun reddine” ilişkin karara katılmıyoruz.

 

 

 

            Erkan DEMİRTAŞ                                     Ahmet ÖZBAKIR

                 Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi                     

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul