En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-351
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :65
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-351
Şikayetçi:
 Mozaik Medikal Sağlık Gereçleri ve Gıda Dağıtım Pazarlama İthalat İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1314. CAD. 1328. SOK. NO:13/10 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü Aytepe No: 1 09010 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42145
Başvuruya konu ihale:
 2012/120763 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılı Kan Gazları Analizleri Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 09.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 Yılı Kan Gazları Analizleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mozaik Medikal Sağlık Gereçleri Ve Gıda Dağıtım Pazarlama İthalat İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4894 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Arılar Sağ.ve Hizm. San.Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu "Nova Biomedical marka Stat Profile CCX model" cihazın Teknik Şartname'nin 15'inci maddesinde yer alan "Analizörlerin kalibrasyon değerlerinin stabil olması, ölçümlerde tekrarlanabilirlik yüzdesinin yüksek olması önemli faktörlerdir. Elektrodların disposable olması, hiç bakım gerektirmemesi (membra değişimine 2-3 aydan önce ihtiyaç duyulmaması veya hiç değişime ihtiyaç duyulmaması) ve uzun ömürlü olması zorunludur. Memran değişimi söz konusu olduğunda, Membran değişikliği gerekliliği, ihaleyi kazanan firmanın teknik elemanlarınca takip edilecek, değişiklik gerektiğinde firmanın teknik elemanlarınca değişim gerçekleştirilecektir. Firmalar tekliflerinde, cihazlarla ilgili tüm teknik özellikleri, cihaz parametrelerini (ölçülebilen ve hesaplanabilen) ve yurtiçi referans listelerini vermelidirler." düzenlemesindeki “cihazın membran değişimine 2-3 aydan önce ihtiyaç duyulmaması veya hiç değişime ihtiyaç duyulmaması” koşulunu karşılamadığı, anılan isteklinin teklif ettiği "Nova Biomedical marka Stat Profile CCX model" cihazın İngiliz Sağlık Bakanlığına cihazın onayı için sunulan ve söz konusu cihaza ait tüm bilgilerin yer aldığı raporun başvuru dilekçesi ekinde sunulduğu, söz konusu rapor incelendiğinde pCO2 mebranının aylık olarak değiştirilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, idareye yaptıkları şikâyet başvurusu ekinde üretici firma tarafından düzenlenen ve resmi bir kuruma beyan edilen söz konusu dokümanı sundukları halde, idarece verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan isteklinin cihazın elektrotlarının değişim sürelerinin 2 veya 3 ay olduğunu taahhüt eden yazısını yeterli bularak üretici firma tarafından düzenlenmiş herhangi bir belge ya da doküman isteme gereği duymadığı, üretici firmadan gerekli belgelerin istenilmesi durumunda söz konusu aykırılığın görülebileceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2012-2013 Yılı Kan Gazları Analizleri Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, işin miktarı ve türünün 2.1.(b) maddesinde,

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Kan Gazları

Test

30.000,00

 

Şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

            “…

            7.1.h. Cihaz ve Kitlerin Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge. (Bu belgeler kaşe ve imzalı olmalıdır.)

            …

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. Bu bent boş bırakılmıştır

            7.5.2.

           
1 )Cihazlara ait Türkçe Kullanım Klavuzu

           
2 )Madde madde cevaplanmış Teknik Şartnameye Uygunluk belgesi (Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve firma yetkilileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)
           
3 )İlgili aygıta teknik bakım verebileceğine ilişkin üretici firma belgesi.

           
4 )Teklif verilen malzemelere ait üretici firmanın (ISO) kalite kontrol belgelerinin onaylı bir sureti.

           
5 )Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik belgesi”
düzenlemesi yer almaktadır.

            Söz konusu ihaleye ilişkin İhale İlanı’nın 4’üncü maddesinde,

 

            “4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

             4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

           
1 )Cihazlara ait Türkçe Kullanım Klavuzu
           
2 )Madde madde cevaplanmış Teknik Şartnameye Uygunluk belgesi (Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve firma yetkilileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)

           
3 )İlgili aygıta teknik bakım verebileceğine ilişkin üretici firma belgesi.
           
4 )Teklif verilen malzemelere ait üretici firmanın (ISO) kalite kontrol belgelerinin onaylı bir sureti.

           
5 )Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik belgesi”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

             Bahse konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde ise, ihale konusu işte 30.000 adet testlik kan gazı reaktifi ile söz konusu analizlerin yapılmasına yönelik sistemlerin istenildiği, bunun için ihaleyi yapan idarede 24 saat kesintisiz çalışacak 3 adet kan gazı cihazının hizmet vermesi gerektiği belirtilmiştir.

          

             İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, söz konusu ihaleye 2 teklif verildiği, her iki teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği ve Arılar Sağ.ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakılarak Mozaik Med. Sağ. Ger. ve Gıda Dağ. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

                 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde,

             “…

             
2 ) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.”
düzenlemesi yer almaktadır.

             

             Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü uyarınca, isteklilerde ihaleye katılım aşamasında aranan mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterlere ihale ilanı ve dokümanında yer verilmesi ve tekliflerin dokümanda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

             Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin yeterlik kriterlerinin belirtildiği 7’nci maddesinde ve İhale İlanı’nın 4’üncü maddesinde isteklilerin teklifleri ekinde, “cihazlara ait Türkçe kullanım klavuzu”, “madde madde cevaplanmış Teknik Şartnameye Uygunluk belgesi (Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve firma yetkilileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)”, “ilgili aygıta teknik bakım verebileceğine ilişkin üretici firma belgesi”,
”teklif verilen malzemelere ait üretici firmanın (ISO) kalite kontrol belgelerinin onaylı bir sureti“, “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi veya TSE hizmet yeterlilik belgesi” sunulması şartının arandığı görülmüştür.

 

              Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin "Nova Biomedical marka Stat Profile CCX model" cihazın, Teknik Şartname'nin 15'inci maddesinde yer alan “cihazın membran değişimine 2-3 aydan önce ihtiyaç duyulmaması veya hiç değişime ihtiyaç duyulmaması” koşulunu karşılamadığı, söz konusu "Nova Biomedical marka Stat Profile CCX model" cihazın İngiliz Sağlık Bakanlığına cihazın onayı için sunulan ve bahsi geçen cihaza ait tüm bilgilerin yer aldığı ve başvuru dilekçesi ekinde yer aldığı rapora göre pCO2 mebranının aylık olarak değiştirilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, idareye yaptıkları şikâyet başvurusu ekinde üretici firma tarafından düzenlenen ve resmi bir kuruma beyan edilen söz konusu dokümanı sundukları halde, idarece verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan isteklinin cihazın elektrotlarının değişim sürelerinin 2 veya 3 ay olduğunu taahhüt eden yazısını yeterli bularak üretici firma tarafından düzenlenmiş herhangi bir belge ya da doküman isteme gereği duymadığı, üretici firmadan gerekli belgelerin istenilmesi durumunda söz konusu aykırılığın görülebileceği iddia edilmektedir.   

           

            İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen ve ihaleye katılabilmek için gereken mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin düzenlendiği 7’nci maddesinden, istekliler tarafından ihale konusu işin yerine getirilmesi için kurulacak olan sistemde hizmet verecek olan cihaza ilişkin olarak sadece Türkçe kullanım klavuzu ve söz konusu cihaza teknik bakım verebileceğine ilişkin üretici firma belgesinin istenildiği, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği üzere cihaza ilişkin olarak teknik bakım verebileceğine ilişkin üretici firma belgesi dışında katalog vb. tanıtıcı herhangi başka bir belge istenilmediği anlaşıldığından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında başvuru sahibinin iddiasında belirttiği üzere cihaza ilişkin başkaca bir dokümandan değerlendirme yapma imkânının olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

             İdarece başvuru sahibine verilen cevap yazısında, Arılar Sağ. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale komisyonu başkanlığına sunulan ve elektrotların değişim sürelerinin 2 veya 3 ay olduğunu taahhüt eden resmi bir belge olduğundan itirazın yerinde olmadığı belirtilmiştir.

 

             İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Arılar Sağ.ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 03.12.2012 tarihli ve “Nova Biomedical Kan Gazları Cihazlarının Membranlı elektrodları aşağıdadır ve değişim süreleri de kullanıma bağlı olarak 2 ya da 3 ay süresinde gereksinim duymaktadır. PO2 (Oksijen Elektrodu), PCO2 (Karbondiokdit Elektrodu), Glükoz ve Laktat membranları, Elektrod yani membran değişimi vidalı olup işlem sadece 30 saniye sürmektedir. Bilgi edinilmesini arz ederiz.” ifadelerini içeren bir yazının sunulduğu görülmüştür.

 

             Diğer yandan İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7’nci maddesinde “madde madde cevaplanmış teknik şartnameye uygunluk belgesi”nin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak bir belge olarak belirlendiği görülmüştür.

 

             İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan “teknik şartnameye uygunluk belgesi” incelendiğinde, ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin başvuruya konu 15’inci maddesinde verilen düzenlemeye cevap olarak “15.Elektrodlarımız uzun ömürlü olup gerektiğinde teknik servisimiz tarafından ücretsiz membran ve elektrod değişimi yapılacaktır.”  ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

     

            Bu çerçevede başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun 1 inci maddesinde; “…Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” ifadesine yer verilmek suretiyle teklifinin ihale dokümanında belirtilen tüm şartları karşıladığını taahhüt ettiği, diğer yandan söz konusu ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen “teknik şartnameye uygunluk belgesi” nin yukarıda yer verilen 15’inci maddesinde Teknik Şartname’nin başvuruya konu 15’inci maddesinde yer alan söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak cevap verildiği, ayrıca ihaleye katılımda sunulması gereken yeterlik belgesi olarak ihale konusu işte kullanılacak cihaza ilişkin olarak üretici firmadan sağlanacak olan katalog vb. herhangi bir belge istenilmediği anlaşıldığından, diğer yandan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 9’uncu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44-49’uncu maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen hizmetin ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece değerlendirileceği, başvuru sahibinin beyanının doğru olmadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımların uygulanabileceği hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul