En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-353
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :67
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-353
Şikayetçi:
 Yamanlar Turizm Madencilik Enerji İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti., ÇUKUR MAH. ATATÜRK CAD. NO : 12 BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, Hosnudıye Mahallesı Sahın Caddesı Nu:84 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42394
Başvuruya konu ihale:
 2012/164042 İhale Kayıt Numaralı "Kent İçi Temizlik Hizmetleri, Çöp Toplama Ve Nakli, Cadde Ve Sokakların, El Ve Makine İle Temizletilmesi,Genel Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kent İçi Temizlik Hizmetleri, Çöp Toplama ve Nakli, Cadde ve Sokakların, El ve Makine İle Temizletilmesi, Genel Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yamanlar Turizm Madencilik Enerji İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4960 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdareye ait 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 2 adet yol süpürme aracının ihale konusu hizmet kapsamında kullanılması karşılığında 2013 yılı için 400.-TL, 2014 yılı için 420.-TL kira bedeli alınacağına ilişkin Teknik Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımı daraltacağı, kira bedelleri hesaplandığında 687.280,00.-TL gibi çok yüksek bir maliyete ulaşıldığı, bu maliyetin ihale bedelini yükselterek bu bedele göre belirlenecek tüm katılım kriterlerini etkileyeceği, başvuruya konu ihalenin idarenin gelir elde edeceği bir ihale olmadığı, dolayısıyla araç kira bedellerine ilişkin düzenlemenin kaldırılması gerektiği,

 

2) Teknik Şartname'nin 4'üncü maddesinde 20 adet motorlu sırt tırpanının istenildiği, söz konusu sırt tırpanının günde kaç saat çalışacağı yada kaç litre benzin kullanacağının ihale dokümanında belirtilmediği, bu sebeple maliyetin teklif fiyatın oluşturulamadığı, idarece bir işçinin haftalık çalışma saati olan 45 saatin dikkate alınarak maliyetin hesaplanabileceği iddia edilmekte ise de, çim biçme makinasının haftada aralıksız 45 saat boyunca çalışmasının düşünülemeyeceği, ayrıca bu şekilde bir hesaplama yapıldığında gerçek dışı bir maliyete ulaşılacağı,

 

3) Teknik Şartname'nin 4'üncü maddesinde araç giydirmelerinin yapılacağının düzenlendiği, ancak idarece 45 adet araç istenildiği, bunlardan kaç adedi için giydirme yapılacağının belirsiz olduğu, bu maliyet bileşeninin İdari Şartname'nin 25'inci maddesinde belirtilmediği, araç giydirmelerinin idareye özel yapılacağı ve işin bitiminde söz konusu giydirmelerin söküleceği, dolayısıyla teklif fiyata dâhil giderler arasında sayılması gerektiği,

 

4) İhale konusu hizmetin sunumunda görev alacak personelin ulaşım giderine İdari Şartname'nin 25'inci maddesinde yer verilmediği, istenilen araç listesinde bir adet 40 kişilik 150 km limitli servis otobüsünün yer almasına rağmen, ihale konu iş kapsamında 313 işçinin çalışacağı,  bir adet servis otobüsünün işçilerin ulaşımının sağlanması için yetersiz olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihale, 01.01.2013 - 30.06.2014 tarihleri arasında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi sınırları dâhilindeki 51 adet Mahalle ve 20 kırsal yerleşim alanında   “Kent İçi Temizlik Hizmetleri, Çöp Toplama ve Nakli, Cadde ve Sokakların, El ve Makine İle Temizletilmesi, Genel Çevre Temizlik Hizmeti Alımı İşi”ne ilişkindir.

 

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yer alan,

 

“E-Bu iş için istenen tüm makine, teçhizat, tesis ve ekipmanı eksiksiz, kusursuz olarak iş başında bulundurmak, yasal gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu makina ekipmaların amortisman, her türlü yakıt, bakım, onarım, yedekparça, sigorta,nakil, montaj vb.gideri Yüklenici?ye aittir.

 

F-Belediyemize ait 2 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ile 2 Adet Yol Süpürme Aracı için belirlenen kira bedeli teklif fiyata dahildir. Yüklenici her türlü bakımını yapmak ve yasal gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu araçların E bendi kapsamında her türlü gideri Yüklenici?ye aittir.”düzenlemesi ile bu düzenleme ile aynı anlamda olan Teknik Şartname’nin “Hizmet Araçlarının ve Ekipmanlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan,

 

           “b: Belediyemize ait 2 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ile 2 Adet Yol Süpürme Aracı için Belediye Meclisimizce kabul edilen Belediyemiz  Gelir Tarifesi’ nde sıkıştırmalı çöp kamyonu ve orta tip süpürge makinesi için belirlenen kira bedeli yükleniciden alınacaktır.(her bir araç için 2013 yılı için 400 TL/gün -2014 yılı için 400 TL/gün*1,05) Yüklenici, araçları gerek kullanım esnasında gerekse mesai saatleri dışında korumak, her türlü bakımını yapmak ve yasal gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Araçların arıza yapması halinde bakım onarım aracın yetkili servisince yapılacaktır. Bu işlemlerin yetkili servisçe yapılmadığının tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır. Bu araçların her türlü yakıt, bakım, onarım gideri Yüklenici’ye aittir.” düzenlemesi itirazen şikâyete konu edilmiştir.

 

           Yukarıya aktarılan düzenlemeler incelendiğinde, ihaleyi gerçekleştiren belediyeye ait olan 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 2 adet yol süpürme aracının ihale konusu iş kapsamında kullanılmasının karşılığı olarak yükleniciden kira bedeli talep edildiği görülmektedir. Söz konusu araçların, idarece belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında bulunan temizlik ve katı atık toplama işinde kullanılmak üzere edinildiği anlaşılmaktadır. idarenin bahse konu kamu hizmetini özel kişiler aracılığıyla sunması,  bu işin niteliğini ve işin aslen idareye ait olduğu gerçeğini değiştirmez.

 

4734 sayılı Kanun’un “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.hükmü ile “Kapsam başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasında Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür…”hükmüne yer verilerek, bu Kanuna tabi olarak gerçekleştirilen ihalelerin kamu kaynağı kullanılmasını gerektiren ihaleler olduğu belirtilmiştir.

 

           Kaldı ki, idarenin Şartnamesi’nde bu şekilde bir düzenlemeye yer vererek gelir elde edebileceği savı gerçeklikten uzaktır. Zira amaçları gelir elde etme olan ticari işletmelerin ihaleye sunacakları teklif fiyat içerisine bu maliyeti de dahil edecekleri açıktır. Dolayısıyla idare bir taraftan kira bedelini yükleniciden tahsil ederken, diğer taraftan sözleşme bedeline dahil olan bu bedeli ödemek durumunda kalacaktır.

 

           Bu çerçevede, idareye ait olan araçların ihale konusu hizmetin sunumunda kullanılması karşılığında yükleniciden kira bedeli talep edilmesine yönelik düzenlemelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından, bu gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

           Teknik Şartname’de motorlu sırt tırpanına ilişkin olarak “Hizmet Araçlarının ve Ekipmanlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddede,

 

           “Bu hizmetin ifası sırasında, kullanılacak malzeme ve ekipmanlar;

 

 

 

CİNS

 

MİKTAR

ÖZELLİK/AÇIKLAMA

EL TELSİZİ

60 Adet

7 adedi idare kontrol teşkilatında olacaktır

ELDİVEN (Çift)

19 000Adet

En az deri imitasyon

BATTAL SÜPÜRGE

 4500 Adet

 

ÇALI SÜPÜRGESİ

 19 000 Adet

 

TIRMIK

 45 Adet

 Sık aralıklı

EL TIRPANI MOTORSUZ

 15 Adet

 

SIRT TIRPANI MOTORLU

20 Adet

En az 3 hp motor gücü; 50 cc motor hacmi, 2 zamanlı hava soğutmalı, 43 cm kesim genişliğine sahip olacaktır.

ROTAVATÖR

1 Adet

En az 200 cm uzunlukta

YAYLI OTOMATİK PULLUK

1 Adet

En az 4 adet kulaklı

TAVA KÜREĞİ

 150 Adet

 

EL ARABASI

 22 Adet

 

BATTAL BOY ÇÖP POŞETİ

 19 000 kg

En az 150 mikron kalınlığında siyah renkli

ÇÖP ARABASI

 120 Adet

 3 gözlü tekerlekli

 

           Yukarıda yer alan nitelik ve nicelikteki malzemelerin tamamı 01.01.2013 tarihinde İdare Kontrol Teşkilâtının onayı alındıktan sonra kullanılmaya başlanacaktır. 

 

           Ekipman ve malzemeler, Yüklenici şantiyesinde bulundurularak; çalışanlara imza karşılığı zimmetli olarak dağıtımı yapılacaktır. Dağıtım ile ilgili belgelerin birer nüshası İdareye teslim edilecektir.  İdare yukarıda yer alan malzeme ve ekipman için ayrıca ödeme yapmayacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin itirazen şikâyet dilekçesinde belirtildiği şekilde motorlu sırt tırpanının çalışma saatleri veya kullanılacak akaryakıt miktarına ilişkin olarak Teknik Şartname’de bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

           İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Bu iş için istenen tüm makine, teçhizat, tesis ve ekipmanı eksiksiz, kusursuz olarak iş başında bulundurmak, yasal gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu makina ekipmaların amortisman, her türlü yakıt, bakım, onarım, yedek parça, sigorta, nakil, montaj vb. gideri Yükleniciye aittir.”düzenlemesine yer verilerek, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak makine ve ekipmanların yakıt giderinin yükleniciye ait olacağı belirtilmiştir.

 

           İdarenin şikâyet üzerinde aldığı kararda, bir işçinin haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu hususu göz önünde bulundurularak, kullanılacak ekipmanların maliyetinin hesaplanabileceği iddia edilse de, bu şekilde bir hesaplamanın gerçekçi olmayacağı açıktır. Teknik Şartname’nin ekinde “ÇP-A” adı altında araçların çalışma sürelerini gösteren çalışma takvimi ve programına ilişkin bir tabloya yer verildiği, söz konusu tabloda motorlu sırt tırpanının bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu tabloda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların günlük çalışma saatleri ile aylık çalışılacak gün sayılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

           Bu çerçevede, teklif fiyatın belirlenmesi için gerekli bir veri olan motorlu sırt tırpanının çalışma saati veya tüketeceği akaryakıt miktarının ihale dokümanında belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

           Teknik Şartname’nin “Hizmet Araçlarının ve Ekipmanlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddesinde,

 

           “Tüm araçlar, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışmayacak, sıkıştırmalı çöp kamyonlarının kasaları su sızdırmayacak, dış görünümleri, kaporta aksamları görüntü kirliliğine sebep olmayacaktır. İdare tarafından belirlenen şekilde araç giydirmeleri yapılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. Anılan düzenlemeden, tüm araçların gürültüsüz çalışması gerektiği ve yalnızca sıkıştırmalı çöp kamyonları için giydirme yaptırılacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin idarece 45 adet araç istenildiği, bunlardan kaç adedi için giydirme yapılacağının belirsiz olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           Diğer taraftan,giydirme maliyetinin, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde Bu iş için istenen tüm makine, teçhizat, tesis ve ekipmanı eksiksiz, kusursuz olarak iş başında bulundurmak, yasal gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu makina ekipmaların amortisman, her türlü yakıt, bakım, onarım, yedek parça, sigorta, nakil, montaj vb. gideri Yükleniciye aittir.”düzenlemesinde yer alan “ve benzeri giderler” kapsamında düşünülmesi gerektiği değerlendirilerek, araç giydirme maliyetinin İdari Şartname'nin 25'inci maddesinde belirtilmediği yönündeki iddianın da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalışacak personelin,

 

“A-Çevre Mühendisi(1 Personel)=Brüt asgari ücretin %180 Fazlası

Büro elemanı(2 personel)=Brüt asgari ücretin %25 fazlası

Vasıfsız İşçi (Toplam 151 Personel) = Brüt Asgari Ücretin % 10 Fazlası

Erbap İşçi (Toplam 96 Personel) = Brüt Asgari Ücretin % 25 Fazlası

Şoför(Gündüz) (Toplam 12 Personel) = Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası

Şoför (Gece)/Çavuş (Toplam 47 Personel) = Brüt Asgari Ücretin % 55 Fazlası

Vardiya Amiri(Toplam 4 Personel) = Brüt Asgari Ücretin % 60 Fazlası”olmak üzere 313 kişi olarak belirlendiği ve anılan personele yol gideri ödeneceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, Teknik Şartname’nin “ Mahallelerdeki El İle Temizlik Çalışmaları” başlıklı 5.3’üncü maddesinde,   

 

 “Sokak Elemanları”nca EK-2/B’de yer alan mahallelerin sokaklarında kaldırım üstleri, bordür dipleri süpürülerek temizlenecek, el ile mıntıka temizlik çalışması gerçekleştirilecektir. Tüm çalışan işçilerin, ekiplerin vardiyalara geliş-gidişleri ile mahallelere sevkleri, öğle yemeklerine geliş-gidişleri servis otobüsü tarafından en kısa sürede yapılacaktır.” düzenlemesi ile İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde,

 

 

Servis otobüsü

1

40 kişilik 150 km limitli

 

Yüklenici yukarıda miktar ve özellikleri belirtilen makine ve ekipmanları ihale konusu işte bulunduracaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin yukarıya aktarılan düzenlemesinden işçilerin yalnızca öğle yemeğine gidiş gelişlerinin değil, vardiyalara geliş ve gidişleri ile mahallelere sevklerinin de sağlanacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca ihale konusu işin yürütülmesinde çevre mühendisi ve büro hizmetlerinde çalışacak personel dışında 300 kişinin çalışacağı, Teknik Şartnamede ekinde yer alan “Personel Çalışma Programı”nda gündüz vardiyasında 173, gece vardiyasında 137 kişinin çalışacağının belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla vardiyalar halinde çalışılsa dahi, 40 kişilik bir adet servis aracı ile Tüm çalışan işçilerin, ekiplerin vardiyalara geliş-gidişleri ile mahallelere sevkleri, öğle yemeklerine geliş-gidişlerinin sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Ancak idarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararda işin yapımı gereği işçilerin vardiyalar halinde çalışacağı ve bir adet servis otobüsünün öğle yemeğine geliş-gidişlerini sağlayacak şekilde hizmet vereceği hususunun ihale dokümanında açıkça belirtildiği ifade edilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarece 40 kişilik bir aracın, ihale konusu hizmetin sunumunda görev alacak personelin ulaşımının sağlanması için yeterli olduğu yönündeki irade açıklaması ile ihale dokümanının idarenin iradesine uygun olarak, 1 adet 40 kişilik servis aracının ihale konusu işte bulundurulacağı yönündeki düzenlemeleri dikkate alınarak,  bu hususun teklif verilmesine engel bir nitelik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul