En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-462
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :81
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-462
Şikayetçi:
 Şirinsan Yemek Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri İnşaat Taah. Güvenlik Ve Temizlik Hizm. Tekstil Hayv. Mahrukat Turizm Taşımacılık İşletmecilik Mobilya Oto Kiralama Büro Hizmetleri Personel Ve Öğrenci Taşım. Tic. Ve San. Ltd. Şti., MEDRESE MAH. 88.SOK. AKSOY APT. KAT:1 NO:2 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mahallesi Istasyon Caddesi No:45 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 936
Başvuruya konu ihale:
 2012/164220 İhale Kayıt Numaralı "Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Merkez Yurtlar İle Sivas Yurdu, Yozgat Yurdu, Nevşehir Yurdu, Kırşehir Yurdu, Kervansaray - Ahievran Yurdu Müdürlükleri 2013 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğütarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Merkez Yurtlar İle Sivas Yurdu, Yozgat Yurdu, Nevşehir Yurdu, Kırşehir Yurdu,  Kervansaray - Ahievran Yurdu Müdürlükleri 2013 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 936 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/174 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 26.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararında firmalarının ihale saatine kadar ihale dokümanı satın almadığından bahisle ihale dışı bırakıldıklarının belirtildiği, ancak 10.12.2012 tarihinde 11 sıra numarası ile kayda alınan tekliflerinde teslim alan idare yetkilisi Ahmet Duman imzalı ihale teklif zarfı alındı belgesi incelendiğinde; ihale tarih ve saatinin 10.12.2012 günü, saat 09:00 olduğu, ihale teklif zarfının verildiği saatin 10.12.2012 günü saat 08:59 olduğunun görüldüğü, ihale doküman bedelinin idare veznedarına ihale saatinden önce teslim edildiği halde yetki tartışması nedeniyle bankaya veznedar aracılığıyla yatırıldığı, ihale dokümanı satın alma formunu istemelerine rağmen ihale dokümanı bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin hesap belgesinin yeterli olduğunun belirtildiği, idarenin ihale dokümanın satın alınmadığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin yeterlik kriterlerini taşımadığı yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanununun 4’üncü maddesinde istekli olabilecek "ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlilik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

 

Başvuru sahibinin başvuruda bulunabilmek için istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğu ve bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususu İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler başlıklı 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

            Sonuç itibariyle, itirazen şikâyet dilekçesi ve ekindeki bilgi ve belgeler ile idarece gönderilen belgelerin incelenmesinden başvuru sahibinin ihale gününde ancak ihale saati olan 09.00’dan sonra ihale dokümanı bedelini ilgi bankanın hesabına yatırdığı, dolayısıyla başvuru sahibinin ihale dokümanını ihaleden önce satın almadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin, ihale doküman bedelinin idare veznedarına ihale saatinden önce teslim edildiği halde yetki tartışması nedeniyle bankaya veznedar aracılığıyla yatırıldığı, ihale dokümanı satın alma formunun istemelerine rağmen ihale dokümanı bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin hesap belgesinin yeterli olduğunun belirtildiği, doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim alamadıkları yönündeki iddiasına ilişkin olarak, anılan iddialar dosya içeriğinden karşılanamayacağından, Kurul kararı da ihale dokümanı alınmadığı için başvuru ehliyetine haiz olmadığı yönünde olduğundan, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul