En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-392
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :20
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-392
Şikayetçi:
 Karabekiroğlu Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., SERÇEÖNÜ MAH. AHMETPAŞA CAD. ÖZAL PLAZA KAT: 13 NO: 98 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 42300 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2012 / 41026
Başvuruya konu ihale:
 2012/153845 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Makine Ve İkmal Başmühendisliği Emrinde Atölye Ustası, Sürücü Operatör Ve Ağır Makine Yağcısı Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğütarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği Emrinde Atölye Ustası, Sürücü Operatör ve Ağır Makine Yağcısı Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Karabekiroğlu Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. Tar. ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2012 tarih ve 41026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4700 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece şikâyet başvurularının süre yönünden reddedildiği ancak kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ tarihi olan 23.11.2012’de şikayet konusu işlemin öğrenildiği ve idareye 26.11.2012 tarihinde başvurulduğu, idarece kârsız yaklaşık maliyetin hesabında ihale dokümanında belirtilen giyim ve diğer giderlerindahil edilerek kârsız yaklaşık maliyetin hesaplanması gerektiği, giyim ve diğer giderler hariç asgarî işçilik maliyetinin 445.091,48 TL olduğu, üç firmanın teklifinin yeniden hesaplanacak kârsız yaklaşık maliyetin altında kalacağı ve bu isteklilere sorgulama yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde, şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanı satın alınmasına ilişkin form bilgilerinde faks ile bildirimi kabul ettiği, teklif mektubunda bu hususta bir işaretleme yapmadığı anlaşılmış olup,16.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının kendisine posta yoluyla 23.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği, şikâyet başvurusunun kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına ilişkin olduğu, ihale tarihi 13.11.2012 olup, ihale komisyonu kararının 14.11.2012 tarihinde alındığı, idarece yaklaşık maliyetin açıklandığı 13.11.2012 tarihinde değil, 16.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının kendisine tebliği ile şikâyet konusu işlemden haberdar olduğu, bu yönüyle şikâyet başvurusunun idarece süre yönünden reddedilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı“Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği emrinde Atölye Ustası, Sürücü Operatör ve Ağır Makine Yağcısı Çalıştırılması” olarak belirlenmiştir.

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesi,

 

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi,resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personel ücretleri Atölye Ustası ve Sürücü için asgari ücretin % 50 fazlası, Ağır Makine Yağcısı için asgari ücretin % 30 fazlası olarak kabul edilmiştir. Atölye Ustası ve Sürücü Operatör için 2000 saat, Ağır Makine Yağcısı için 500 saat fazla çalışma yapılacağı kabul edilmiştir. Yüklenici, personelin ücretlerini (Usta ve sürücü için asgari ücretin % 50 fazlası, ağır makine yağcısı için asgari ücretin %30 fazlası) ücret öngörülmektedir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

İstekli tarafından her bir personele ödenmesi gereken yemek ücreti bürüt olarak aylık22 gün üzerinden günlük kişi başına 6,00 TL teklif öngörülmüştür.

Teknik şartnamede belirtilen giyim ve yol giderleri teklif fiyata dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamenin 7. Maddesinin 3. fıkrasında belirtilen giyim eşyasını tedarik etmek zorundadır.

 

25.3.4. Diğer giderler:

teknik şartnamede belirtildiği gibidir

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için sigorta risk prim oranı 3,0’dır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir :

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Atölye Ustası ve sürücünün Aylık Çalışma Ücreti (16 işçi x 12 Ay = 192 işçi*Ay)

işçi*ay

16,00

12

2

Ağır Makine Yağcısı Aylık Çalışma Ücreti

(2 işçi X12 ay= 24 işçi*ay)

işçi*ay

2,00

12

3

Atölye Ustası ve sürücünün fazla mesai çalışma ücreti

işçi*saat

1,00

2000

4

Ağır Makine Yağcısının fazla mesai çalışma ücreti

işçi*saat

1,00

500

 

            Teknik Şartname’nin 7.3’üncü maddesinde,

 

7.3     Yüklenici çalıştıracağı personele iş yerinde emniyetli çalışma şartlarını oluşturmak amacıyla her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Sanat Sınıfı Personel İçin Giyim Eşyası Talimatı”nda belirtilen türde ve miktarda Karayolları personeline verilenle aynı vasıf ve kalitedeki kıyafeti temin etmek zorundadır. Yüklenicinin personele vereceği malzemeler işe başlanan ay içinde öncelikle idarenin oluşturacağı 3 kişilik bir komisyon tarafından kabul edilecek, sonra personele dağıtılacaktır. Yüklenici bu malzemeler için idareden ayrıca bir ücret talep edemez. Personele verilecek giyim eşyası aşağıda listelenmiştir.

                                                   Atölye Ustaları        Sürücü Operatörler   Ağır Mak.Yağcısı                          

İş elbisesi                                    2 Takım                         1 Takım                    2 Takım

İş eldiveni                                    2 Takım                         1 Takım                    2 Takım

Ayakkabı (çelik burunlu)             1 Takım                          .......                          ...........

Lastik Çizme                               .............                           .........                        1 Takım

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu 13.11.2012 tarihli ihalede ilk oturumda yaklaşık maliyetin açıklandığı, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 14.11.2012 tarihli kararıyla ihalenin Konya Mini Tur Turz. Taş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

KİK İşçilik Hesaplama Modülü ile yapılan hesaplamada giyim bedeli hariç asgarî işçilik maliyetinin 445.091,48olduğu, İdarece KİK İşçilik Hesaplama Modülü ile giyim bedeli öngörülmeksizin hesaplanan işçilik maliyeti kalemlerine % 15 yüklenici kârı ve genel masraf dahil edilerek 511.855,20 TL yaklaşık maliyet hesaplandığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinden giyim giderinin teklif fiyata dahil edileceğinin açık olduğu ancak idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında giyim giderine yer verilmediği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvelin hazırlanması gerektiği, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurların gösterileceği, birim fiyata dâhil olan maliyetlerin, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderlerin öngörülemeyeceği, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutarın, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenmesi ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârının eklenmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.

         

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3 ve 79.4’üncü maddelerinde,

 

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihalede her ne kadar yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin olarak süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulmamış ise de incelemeye konu “Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği emrinde Atölye Ustası, Sürücü Operatör ve Ağır Makine Yağcısı Çalıştırılması” ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu,  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmesi ve açıklama istenilmesi zorunlu olup,  idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında giyim gideri dikkate alınmadığından, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının ve aşırı düşük tekliflerin mevzuata uygun şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığının ve bu durumda ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılamayacağının anlaşılması nedeniyle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul