En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-491
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :29
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.III-491
Şikayetçi:
 Kuğu Müzik Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/1 NO : 60 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Izmir Yolu 21. Km 16059 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43442
Başvuruya konu ihale:
 2012/164369 İhale Kayıt Numaralı "Müzik Aletleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uludağ Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Müzik Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5175 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Grand Konser Piyanosu Teknik Şartnamesi’nin Steinway marka D-274 model piyanoyu tanımladığı,

 

2) İhaledeki isteklilerden birisinin teklif ettiği Yamaha marka piyanonun Grand Konser Piyanosu Teknik Şartnamesi’ndeki özellikleri karşılamadığı,

 

3) Kuyruklu Piyano Teknik Şartnamesi’nin Yamaha marka C2 kuyruklu akustik piyano ve Yamaha marka B3 konsol akustik piyanoyu tanımladığı,

 

4) Konsol Piyano Teknik Şartnamesi'nin Yamaha marka, Pearl River marka, Rithmüller marka piyanoları tanımladığı,   

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

 

            Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye şekil esaslarına uygun  olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibi Kuğu Müzik Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye sunduğu şikâyet dilekçesinin ekindeki imza sirkülerinin asıl değil, onaysız fotokopi olduğu tespit edildiğinden, mevzuatta belirtilen şekil esasına uygun olmadığı, bu nedenle de Kuruma yapılan başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul