En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-575
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :37
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-575
Şikayetçi:
 Tortamışlar Nakliyat Gıda Tem. San. Ve Ticaret. Ltd. Şti., AKINCILAR MAH. KIZILAY SOK. NO : 1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Boztepe Mahallesi Numan Gül Caddesi No: 10 61100 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2012 / 41067
Başvuruya konu ihale:
 2012/137769 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğitarafından 02.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Tortamışlar Nakliyat Gıda Tem. San. ve Ticaret. Ltd. Şti.nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2012tarih ve 41067sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4707sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, incelemeye konu ihalede idarenin aşırı düşük teklif olarak değerlendirdiği isteklilere sorgulama yaptığı ve sorgulama neticesinde açıklamaları uygun bulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile diğer isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının İdari Şartname ve Teknik Şartname'de istenilen hususları karşılamadığı, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

 

1) Bahse konu hizmet alımının yürütülmesi için gerekli personel sayısının 15 olduğu, istenilen personelin bir kısmına asgari ücretin üstünde ödeme yapılacağı ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile diğer isteklinin bu personel için asgari ücret üzerinden ödeme yapacağı konusunda şüpheleri olduğu,

 

2) Personelin işin yürütülmesi sırasında giyeceği kıyafetlerin ve niteliğinin Teknik Şartname'de belirtildiği, anılan isteklilerin personelin kıyafeti ve kullanacağı tek kullanımlık malzemeleri ayrıntılı açıkladığı ve belge tevsiki yaptığı konusunda şüpheleri bulunduğu,

3) Yemek üretiminde kullanılacak balıkların temizlenmiş ağırlıkları dikkate alınması gerekirken anılan isteklilerin sunduğu balık fiyatının temizlenmemiş balık fiyatı olduğu, temizlenmiş balıkta %40 fire verildiği, bu durumda temizlenmiş balığın kg fiyatının temizlenmemiş balıktan %60 daha pahalı olacağı, balık maliyeti hazırlanırken bu hususun dikkate alınmadığı hususunda kuşkuları olduğu,

 

4) Hizmetin ifası noktasında görev yapacak personelin resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacağından bahisle teklif bileşenlerinden personel ücretlerine mesai eklenmediği konusunda şüpheleri bulunduğu,

 

5) Teknik Şartname'nin 18'inci maddesinde idare tarafından yükleniciye teslim edilen mutfak, yemekhane ve bazı demirbaş ile malzemelerin muhafazasına ilişkin düzenleme olduğu, anılan isteklilerin bu konudaki bakım onarım sözleşmeleri ve giderlerine ilişkin belge tevsikinin yapılmadığı kanaatinde oldukları,

 

6) Yemek reçetelerinde ve malzemenin teknik özelliklerinde dana etinin kemiksiz olarak tarif edildiği, bu nedenle teklif fiyatının kemiksiz olarak hesaplanması, beyaz peynirin tam yağlı olarak tanımlandığından proforma faturada tam yağlı olarak tanımlanmış olması, pilavlık pirincin cinsinin baldo olarak belirtildiğinden proforma faturada baldo fiyatın verilmesi ve tuzun iyotlu olduğu belirtildiğinden proforma faturada iyotlu olarak tanımlanmış olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ve diğer isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında bu özellikleri dikkate almadan maliyet hesapladıkları kanaatine vardıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddiasının incelenmesinde;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’ uncu maddesinde,

“…

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

 

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.9. İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir.

79.4.2.10. İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.11. İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması yer almaktadır.

 

İşin İdari Şartnamesi’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği 2013 Yılı Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Teknik Şartnamesi’nde,

 

            “2- Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel Sayısı, Nitelikleri, Kıyafetleri, Çalışma Saatleri, Sağlık Muayeneleri:

 

a) Personel Sayısı: Hizmetin yürütülmesi için gerekli personel sayısı 15 tir. Yüklenici firma istenilen sayı ve nitelikteki personeli eksiksiz çalıştırmakla yükümlüdür. Firmanın çalıştıracağı idari konumdaki personel(müdür, ambar sorumlusu vb) bu sayının dışındadır.

b) Personelin Nitelikleri:

            ba) Aşçıbaşı    1 kişi(Diplomalı)

            bb) Aşçı           2 kişi(Diplomalı)

            bc) Garson      10 kişi(Tecrübeli)

            bd) Bulaşıkçı   2 kişi(Tecrübeli)

c) Personelin Kıyafetleri: Yüklenici firma tarafından personele yılda 2 takım kıyafet alınacaktır. Personel her zaman tam, temiz, düzgün kıyafetle çalışacak, tırnakları kesili, saç ve sakal tıraşı resmi dairelerde çalışmaya uygun olacaktır. Personel hastanede mutfak dışında çalışırken tanıtıcı yaka kartını takılı bulunduracak, hasta ve yakınlarına, hastane personellerine karşı nezaket ve ciddiyet kuralları çerçevesinde hareket edecektir. Hal ve davranışları ile kurallara uymayan işçilerin değiştirilmesi diyetisyen ve hastane idaresi tarafından firmadan istenebilecek, bu istek yerine getirilip 1 gün içerisinde yeni eleman işe alınacaktır. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin yerine yeni işçi alınıp alınmayacağına birimin ihtiyaçları yeniden değerlendirilerek idare tarafından karar verilecek, idarenin izni olmadan kesinlikle işçi alınmayacaktır.

Aşçılar: Beyaz yandan düğmeli hakim yakalı gömlek, beyaz pantolon, kıyafeti koruyucu beyaz önlük, beyaz sabo terlik(mutfak dışında terlik üzerine galoş), beyaz aşçı kepi giyeceklerdir Yemek pişirme ve dağıtımı sırasında disposible kolluk, maske ve eldiven takacaklardır.

Bayan elemanlar: Mutfakta çalışırken mavi kumaştan önden açık düğmeli uzun forma, bone ve beyaz veya lacivert sabo terlik(mutfak dışında terlik üzerine galoş) giyeceklerdir. Yemek dağıtımı esnasında beyaz önden düğmeli uzun forma giyip, bone ve maske takarak eldiven kullanacaklardır.

d) Personelin çalışma saatleri ve izinleri: Yüklenici firma işçilerini iş kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde çalıştırabilir.

Çalışma vardiyaları yüklenici firma ile hastane idaresi arasında işe başlanılmadan görüşülerek çizelge halinde asılır ve uygulanır. Bu çizelgenin uygulanması hastane diyetisyeni ve hastane idaresi tarafından denetlenecektir.

Personelin yasal izinlerinde (doğum, ölüm, nikah, hastalık vb.) ayrılan elemanın yerine yüklenici firma tarafından hemen yeni eleman alınacaktır.

e) Personelin sağlık muayeneleri: Yüklenici firma masrafları kendine ait olmak üzere çalıştıracağı personelin işe başlamadan önce ve başladıktan sonra da her 6 ayda bir yasada belirtilen periyodik sağlık kontrollerini yaptırıp sonuçlarını hastane idaresine bildirmek ve personelin dosyasında bulundurmak zorundadır.

            …

            5- Tarafların Yükümlülükleri:

            …

            15) Yüklenici firma Cumartesi – Pazar ile Resmi ve Dini Bayramlar dahil olmak üzere hiçbir sebeple yemek, kahvaltı, diyet yemeği hazırlama ve sunulması işini aksatamaz.

            …

            18) Yüklenici firma kendisine teslim edilen mutfakları, yemekhaneyi ve ayrıca kullanılan her türlü demirbaş malzemeyi ve gıda maddesini temiz, düzenli, çalışır ve hijyenik koşullarda muhafaza etmek zorundadır. Bu yerler ve hizmetin icrası hastane idaresi tarafından her an kontrol edilip denetlenebilecektir. Denetimlerde görülen eksiklikler firmaya yazılı olarak bildirilecek ve 5(beş) gün içerisinde firma tarafından giderilecektir. Giderilmediği takdirde:

            1. defada                       200 TL

            2. defada                       300 TL

            3. defada          500 TL ceza kesilerek firmanın hakedişinden mahsup edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Bahse konu ihale 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliğinde malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetleri işidir.

 

            İncelemeye konu ihalede 11 istekli teklif vermiş, bir isteklinin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 02.11.2012 tarihli ihale komisyon tutanağı ile Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Turizm Nak. Servis ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürün. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Turizm Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti., Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turizm Nak. Hay. Tem. ve Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti., Mikdat Aşcıoğlu, Turanlar Gıda Orman Ürün. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Filiz Gıda Tarım Hay. Amb. Tekstil İnş. Turizm Nak. Toplu Tem. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenerek bu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir.

 

İdarenin 05.11.2012 tarihli ve 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921 sayılı yazıları ile anılan isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca tekliflerine açıklama getirmeleri istenilmiştir İdarenin bahse konu aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin neler olduğuna ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklamada bulunan isteklilerin teklifleri İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de belirtilen önemli giderler ve Teknik Şartname’de belirtilen yemek listesinde yer alan yemekler, bu yemeklere ilişkin gramajlar, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin açıklamalarının ortak bileşenlerinde yer alan gider kalemleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

           

            Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden; Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürün. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mikdat Aşcıoğlu, Turanlar Gıda Orman Ürün. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Filiz Gıda Tarım Hay. Amb. Tekstil İnş. Turizm Nak. Toplu Tem. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıklarından tekliflerinin reddedildiği görülmüştür.

           

1.1) Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan ve teklifi fiyatı 955.650,00 TL olan Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Turizm Nak. Servis ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 14.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde;

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında, Maliyet Özet Çizelgesi sunulmuş söz konusu Çizelgede,

- Yemek malzeme maliyet toplamına (533.166,35 TL),

- İşçilik maliyetine (227.050,01 TL),

- Ekmek maliyetine (85.418,75 TL),

- LPG (Tüp) maliyetine (31.680,00 TL),

- Sözleşme maliyetine (13.092,41 TL),

- Temizlik maliyetine (8.039,13 TL),

- Demirbaş amortisman maliyetine (7.711,35 TL),

- Personel eğitim maliyetine (4.800,00 TL),

- Yakıt (mazot) giderine (3.650,00 TL),

- İlaçlama maliyetine (3.600,00),

- Tadilat bakım onarım maliyetine (3.000,00 TL),

- Streç film maliyetine (2.640,00 TL),

- Personel giyim giderine (1.809,00 TL),

- Personel (portör) maliyetine (1.920,00 TL),

- Firma kârına (28.073,00 TL) yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli yukarıda belirtilen maliyet kalemlerini tevsik etmek için Teknik Şartname’de yer alan ve 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında verilecek olan örnek yemek menülerinin (normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek ve diyet yemek) maliyet bileşenlerinin ve gramajının, birim fiyatlarının belirtildiği maliyet analizlerinin çıkartılarak günlük yemek birim maliyet tutarlarının hesaplandığı (günlük yemek maliyetinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı için 1,29 TL, normal yemek için 2,83 TL ve diyet yemek için 2,82 TL olarak tespit edildiği), söz konusu yemek listesinde yer alan girdilerin maliyetine dayanak teşkil eden belgelere ilişkin listenin oluşturulduğu, söz konusu açıklamalara dayanak teşkil eden malzeme girdilerinin (yemek malzemesi, temizlik malzemesi, kıyafet giderleri, vb.) bedelinin tevsikinin proforma faturalarla, Trabzon Belediyesi Hal Müdürlüğünden alınmış fiyatlar ile yapıldığı, proforma faturalarda açıklamanın niteliğine göre SMMM tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan beyanlara yer verildiği, ayrıca Noter onaylı Amortisman Defterinin sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına konu ettiği hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından işçilik ücretlerinin ihale tarihindeki asgari ücret esas alınarak verildiği, idare tarafından işin yürütülmesi sırasında 15 personel çalıştırılacağının düzenlendiği, ancak çalıştırılacak personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılacağı yönünde bir belirleme yapılmadığı ve ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı da olmadığının anlaşıldığı, ayrıca personelin Cumartesi-Pazar ile Resmi ve Dini bayramlarda çalıştırılması durumunda yapılacak ödemeye ilişkin maliyet öngörüldüğü, çalıştırılacak personelin giyim giderine ilişkin SMMM onaylı proforma fatura sunulduğu ve başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği ürünlere ilişkin anılan istekli tarafından Teknik Şartname’ye uygun proforma fatura sunulduğu görülmüştür.

 

            Bu haliyle, anılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

1.2) İkinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ve teklif fiyatı 999.050,00 TL olan Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Turizm Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde;

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında, Genel Maliyet İcmali sunulmuş söz konusu İcmalde,

- Yemek reçete maliyetine (582.872,28 TL),

- İşçilik maliyetine (218.193,62 TL),

- Sözleşme maliyetine (13.686,99 TL),

- Kıyafet maliyetine (2.691,60 TL),

- Portör maliyetine (960,00 TL),

- İlaçlama maliyetine (1.200,00 TL),

- Temizlik sarf maliyetine (43.488,50 TL),

- Elektrik-LPG-su maliyetine (53.370,00 TL),

- Demirbaş maliyetine (6.011,00 TL),

- İşçi yemeği maliyetine (8.177,03 TL),

- Reçete dışı diğer gider maliyetine (25.300,00 TL),

- Ulusal fazla çalışma maliyetine (9.130,86 TL),

- Firma kârına (33.968,13 TL) yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli yukarıda belirtilen maliyet kalemlerini tevsik etmek için Teknik Şartname’de yer alan ve 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında verilecek olan örnek yemek menülerinin (normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek ve diyet yemek) maliyet bileşenlerinin ve gramajının, birim fiyatlarının belirtildiği maliyet analizlerinin çıkartılarak günlük yemek birim maliyet tutarlarının hesaplandığı (günlük yemek maliyetinin normal kahvaltı için 1,69 TL, diyet kahvaltı için 1,79 TL, normal yemek için 2,79 TL ve diyet yemek için 2,99 TL olarak tespit edildiği), söz konusu açıklamalara dayanak teşkil eden malzeme girdilerinin bedelinin tevsikinin proforma faturalarla yapıldığı, proforma faturalarda açıklamanın niteliğine göre SMMM tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan beyanlara yer verildiği, LPG maliyetine ilişkin olarak Trabzon Aygaz A.Ş.den alınan yazının sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına konu ettiği hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından işçilik ücretlerinin ihale tarihindeki asgari ücret esas alınarak verildiği, personelin Cumartesi-Pazar ile Resmi ve Dini bayramlarda çalıştırılması durumunda yapılacak ödemeye ilişkin maliyet öngörüldüğü ve başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği ürünlere ilişkin anılan istekli tarafından Teknik Şartname’ye uygun proforma fatura sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan isteklinin açıklamasının anılan Tebliğ hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

1.3) Geçerli teklif sahibi olarak belirlenen ve teklif fiyatı 1.065.150,00 TL olan Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turizm Nak. Hay. Tem. ve Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 13.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesinde;

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan Maliyet Analizinde;

- Çiğ girdi normal yemek maliyetine (444.264,00 TL),

- Çiğ girdi diyet yemek maliyetine (85.530,00 TL),

- Çiğ girdi normal kahvaltı maliyetine (76.632,00 TL),

- Çiğ girdi diyet kahvaltı maliyetine (20.910,00),

- 16 kişi için personel maliyetine (298.295,44 TL),

- Tahmin elektrik-su-doğalgaz giderine (41.630,40 TL),

- Sözleşme giderine (karar pulu+damga vergisi+KİK payı) (14.592,56 TL),

- Demirbaş malzeme giderine (41.407,00 TL),

- Diğer giderlere (8.051,50 TL),

- İlaçlama giderine (1.200,00 TL),

- Portör muayene giderine (2.240,00 TL),

- Toplam temizlik giderine (20.834,43 TL),

- Firma kârına (9.562,68 TL) yer verdiği görülmüştür.

 

Anılan istekli yukarıda belirtilen maliyet kalemlerini tevsik etmek için Teknik Şartname’de yer alan ve 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında verilecek olan örnek yemek menülerinin (normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek ve diyet yemek) maliyet bileşenlerinin ve gramajının, birim fiyatlarının belirtildiği maliyet analizlerinin çıkartılarak günlük yemek birim maliyet tutarlarının hesaplandığı (günlük yemek maliyetinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı için 1,61 TL, normal yemek ve diyet yemek için 3,09 TL olarak tespit edildiği), söz konusu açıklamalara dayanak teşkil eden malzeme girdilerinin bedelinin tevsikinin proforma faturalarla yapıldığı, proforma faturalarda açıklamanın niteliğine göre SMMM tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan beyanlara yer verildiği, LPG maliyetine ilişkin olarak Trabzon Aygaz A.Ş.den alınan yazının sunulduğu, ayrıca SMMM onaylı Demirbaş Eşya Defterinin beyan edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına konu ettiği hususlara ilişkin yapılan incelemede; anılan istekli tarafından işçilik ücretlerinin ihale tarihindeki asgari ücret esas alınarak verildiği, personelin Cumartesi-Pazar ile Resmi ve Dini bayramlarda çalıştırılması durumunda yapılacak ödemeye ilişkin maliyet öngörüldüğü ve başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği ürünlere ilişkin anılan istekli tarafından Teknik Şartname’ye uygun proforma fatura sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklinin açıklamasının Tebliğ hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, idarece yaklaşık maliyetin 1.385.175,00 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde bir kâr oranının belirlenmediği, bu nedenle yaklaşık maliyetten %20 yüklenici karının düşülmesi sonucu bulunan değerin 1.154.312,50 TL olduğu ve idarece bu değerin altında olmadığı halde Turanlar Gıda Orman Ürün. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Filiz Gıda Tarım Hay. Amb. Tekstil İnş. Turizm Nak. Toplu Tem. Otom. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hiz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve açıklama sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı görülmüştür. Ancak bu husus, teklifleri aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen ve sorgulamaya tabi tutulan Seferoğlu Yemek ve Gıda San. İnş. Turizm Nak. Servis ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Ferah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Turizm Yazılım Servis Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turizm Nak. Hay. Tem. ve Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamaları uygun görüldüğünden, ihalenin sonucuna etkili olmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul