En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-723
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :88
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-723
Şikayetçi:
 Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sos. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ K BLOK NO:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 60 16900 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3310
Başvuruya konu ihale:
 2012/136287 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtma Ve Sonrası Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yenişehir İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.01.2013 tarih ve 3310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/491 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerekirken yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığının anlaşıldığı gerekçesiyle idare tarafından iptal edildiği, söz konusu iptal kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihalenin iptali işlemi öncesinde şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun olduğu ve ihaleye ilişkin olarak 18.12.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4828 sayılı Kurul kararının alındığı, bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesi kapsamında iptale yönelik idare işleminin yerinde olup olmadığının incelenebilmesinin Kurumun görev alanında bulunduğu, ancak, istekli tarafından iptal işleminin gerekçesinin öğrenildiği tarih olan 08.01.2013 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, idareye şikâyet başvurusunda bulunulduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının tebellüğ edilmesinden sonra, 25.01.2013 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul