En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-717
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :82
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-717
Şikayetçi:
 Hidra Teknik Pazarlama Saneyi Ticaret Limited Şirketi, GÜMÜŞSUYU MAH. AĞA ÇIRAĞI SOK. ÇEŞME APT. NO . 3 D. 7 FINDIKLI İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı), Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2685
Başvuruya konu ihale:
 2012/158334 İhale Kayıt Numaralı "Deniz Süpürgesi Kiralanması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Deniz Süpürgesi Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/413 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, idarenin ihaleyi firmalarından alıp ikinci en iyi fiyata veren şirkete devretmesinin dayanağının aksine firmalarının iş devri veya iş eksilişi bulunmadığı, bu nedenle iş eksiliği olduğunu gösterir bir belgenin idareye ibrazının gerekmediği, firmalarının iş bitirme belgesinin mevzuatta yer alan “..ilk sözleşme bedelinin %80’inin gerçekleştirilmesi…” şartını karşıladığı, fakat bir an için evrak eksiğinin bulunduğu yönünde yanlış bir değerlendirme yapılsa dahi ihale tarihi ile aynı tarihte son bulan sözleşmenin tamamlayıcı belgesinin (Form BS) ilgili tarihte mali mevzuat açısından sunulmasının mümkün olmamasından ötürü konulmadığı, idare kararının iptal edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

05.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin başvuru sahibi Hidra Teknik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Başaran Gemi Onarım Müh. Ltd. Şti.’nin 17.12.2012 tarihli şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Hidra Teknik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait iş deneyiminin mevzuata uygun olmadığı tespit edilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Başaran Gemi Onarım Müh. Ltd. Şti. üzerine bırakılmasına ilişkin 25.12.2012 tarihli düzeltici işlem kararının 31.12.2012 tarihinde bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 09.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyet başvurusu üzerine alınan 11.01.2013 tarihli kararın aynı gün başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibinin 21.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde: idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında     “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda 05.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin başvuru sahibi Hidra Teknik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Başaran Gemi Onarım Müh. Ltd. Şti.’nin 17.12.2012 tarihli şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Hidra Teknik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait iş deneyiminin mevzuata uygun olmadığı tespit edilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin Başaran Gemi Onarım Müh. Ltd. Şti. üzerine bırakılmasına ilişkin 25.12.2012 tarihli düzeltici işlem kararının 31.12.2012 tarihinde başvuru sahibine bildirilmesini izleyen on gün içinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla anılan mevzuat gereğince başvuru sahibinin bir şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karara yönelik olarak, kararın kendisine bildirilmesini izleyen (31.12.2012) 10 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul