En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-825
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :104
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-825
Şikayetçi:
 Bilfo Bilgisayar Ve Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. , KIZILAY, FEVZİ ÇAKMAK - 2 SOK. NO.38/20 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ, BAĞLARBAŞI MAH. KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2272
Başvuruya konu ihale:
 2013 İhale Kayıt Numaralı "İdarenin HBYS bakım onarım hizmeti işini doğrudan temin ile alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından25.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen “Doğrudan Temin Yolu ile 2013 Yılı HBYS Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin olarak başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2272sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/360sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesinin Yüksek İhtisas Hastanesi ile birleştirilmesi sonrasında 2013 yılı HBYS bakım onarım hizmetinin ihale ile temin edilmesi yerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (c) bendi kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesinin önceki yüklenicisinden doğrudan temin yolu ile alındığı, söz konusu alım usulü bakımından Kanun’da öngörülen koşulların oluşmadığı, ayrıca, kendilerinin de Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesinin aynı işe ilişkin önceki yüklenicisi olarak daha uygun teklif ile işi gerçekleştirme önerilerinin idarece kabul edilmeyerek kamu kaynağının verimli kullanılması ilkesinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak “başvurunun reddine” karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında da “5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü yürürlükten kaldırıldığından, söz konusu hükmün yürürlük tarihi olan 4/1/2009 tarihi ve sonrasında yapılacak Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin başvuruların incelenmesi Kurumun görev alanında bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuruya konu alımın, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, dilekçe ekinde yer alan vekaletnameye baro pulunun yapıştırılmadığı, başvuru dilekçesine, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği ve şikâyet konusu Kurumun görev alanında bulunsaydı dahi süresi içerisinde Kuruma başvuruda bulunulmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (c) bendinde yer alan “Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” hükmü ve bu hüküm ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar kapsamında idareden talep edilen bilgi ve belgeler dikkate alındığında, şikâyete konu hususların ayrıca değerlendirilmesini teminen, başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1)   Başvurunun reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle, Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul