İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-779
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :56
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-779
Şikayetçi:
 Metafor İnşaat Taah. Mad. Tem. Nak. Oto. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti., BAĞDAT CAD. NO:412/4 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Kazlıçesme Mah. Abay Cad. No: 165 34020 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 148
Başvuruya konu ihale:
 2012/134683 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığıtarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Park Ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Metafor İnşaat Taah. Mad. Tem. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/23 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden aynı iş kalemlerine ilişkin savunma istenilmesinin yanlış bir uygulama olduğu, aşırı düşük olduğu tespit edilen tüm isteklilerden sadece 22 iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği, bu 22 iş kaleminin neye göre belirlendiğinin anlaşılamadığı, idarenin bu uygulamayı yapım ihalelerindeki düzenlemelerle karıştırmış olabileceği, söz konusu 22 iş kaleminin işin geneli açısından bir öneminin bulunmadığı, oysa ki tüm iş kalemleri açısından KİK işçilik hesaplama modülünden çıkan sonuca göre işçilik maliyetinin altında kalanın idarece doğrudan elenmesi gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen birinci firma ile sonuncu firma arasında 640.000 TL+KDV fark bulunduğu, iki firmadan da aynı kalemlerin sorgusunun istenmiş olmasının yanlış bir yöntem olduğu, genellemenin bir sorgu yöntemi olamayacağı, örneğin ihale üzerinde bırakılan Yaprak Peyzaj İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.'nden istenen 22 iş kaleminin fiyatları olması gereken fiyatlardan çok yüksek iken geriye kalan 165 iş kaleminin ise piyasa fiyatlarından düşük olabileceği, söz konusu istekli açısından 22 kalem haricinde kalan 165 iş kalemi için de piyasa fiyatlarına göre idarece düşük olduğu tespit edilen kalemlerden de açıklama istenilmesi gerektiği,

 

2) Yaprak Peyzaj İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.'nin aşırı düşük teklif açıklamalarının tekrar incelenmesini istedikleri, mevzuata uygun savunma yapılmadığını düşündükleri,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

İhale konusu işin “park ve yeşil alanların bakım ve onarımı işi” olduğu,

 

            İdarenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde ihale konusu işin; 11 kalem inşaat işleri, 47 kalem mekanik tesisat işleri, 74 kalem peyzaj işleri, 47 kalem çocuk oyun grupları temini ve montajı işleri ve 8 kalem işçilik işleri olmak üzere toplam 187 iş kaleminden oluşturulduğu,  yaklaşık maliyet icmalinde yer alan 187 iş kalemine birim fiyat teklif cetvelinde de yer verildiği, görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra yaklaşık maliyetin % 20’sinin altında geçerli teklif veren 3 B Peyzaj Ormancılık ve İnş. Tic. Ltd. Şti., İşra İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Olimpiyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yaprak Peyzaj İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 4 istekliden idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen 22 adet iş kalemine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            İşra İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            3 B Peyzaj Ormancılık ve İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Olimpiyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Yaprak Peyzaj İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının ise uygun bulunarak ihalenin sözkonusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yapılan incelemede idarece 07.11.2012 tarihli yazılarla teklifi yaklaşık maliyetin %20’sinin altında kalan isteklilere açıklama istenilen iş kalemleri listesinin gönderildiği, listede açıklanması istenen 22 adet iş kalemine yer verildiği, idarece belirlenen 22 adet iş kaleminin yaklaşık maliyet icmalinde karşılığının 4.402.125,63 TL olduğu ve bu tutarın yaklaşık maliyetin % 80’ine tekabül ettiği görülmüştür.

           

            İdarece açıklama istenecek teklif bileşenleri belirlenirken yöntem olarak yapım işi ihalelerinde uygulanan sorgulama kriterinden yararlanıldığı, bu çerçevede yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/gruplarını gösteren sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulduğu ve yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümü oluşturan iş kalemlerine ilişkin yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında;

 

          “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir” hükmüne,

 

          Anılan Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde ise;

          “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır…”

         

             Hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işin niteliği gereği bünyesinde muhtelif yapım işlerini de barındıran bir hizmet alımı olduğu, bu nedenle idarece ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden değil, yaptırılacak iş kalemi üzerinden teklif alınmasının uygun görüldüğü, ihale konusu iş kapsamında yapım iş kalemleri de bulunduğundan idarece sıralı iş kalemleri listesi oluşturularak yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren iş kalemlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, hizmet alımı ihalelerinde de tüm teklif bileşenlerine ilişkin değil idarece belirlenecek önemli teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenileceği yönünde düzenleme bulunduğu, bu açıdan idarelerce tüm teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilebileceği gibi, teklifin bir kısmını teşkil eden iş kalemlerine ilişkin de açıklama istenebileceği, idarelerin bu hususta takdir yetkisinin olduğu dikkate alındığında, idarece yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmını oluşturan iş kalemlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenerek sadece bunlara ilişkin açıklama istenilmesine engel bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında ise “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları uyarınca, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiğinden, başvuru dilekçesinin yukarıda anılan mevzuat hüküm ve düzenlemelerine aykırı olduğuna dair tespit yapılması üzerine; söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, anılan eksikliğin, başvuru sahibince süresinde tamamlanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; başvuru sahibinin bu iddiasının şekil yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul