En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-932
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :61
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-932
Şikayetçi:
 Işıltı Endüstriyel Proje Ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. - Arda Endüstriyel Proje Ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, ATATÜRK MAH. 19.SOK. HASANDEDE APT. A BLOK KAT 1 NO : 4 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 100. Yıl Mahallesi Tunca Caddesi No:32 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1455
Başvuruya konu ihale:
 2012/161740 İhale Kayıt Numaralı "60 Kişilik Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “60 Kişilik Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. - Arda Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 25.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1455sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/259sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif cetvelinin, genel temizlik hizmetleri çalışanlarından sorumlu personele ilişkin birinci iş kalemine teklif ettikleri 1.702,83 TL/ay birim fiyatları kapsamında söz konusu personele ait giyim giderinin bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarece işçilik hesaplama modülüne göre değerlendirme yapıldığı ve söz konusu modülde bahse konu personele ilişkin işçilik giderinin 1.702,83 TL/ay olarak hesaplandığı, hâlbuki işveren payını oluşturan dört ayrı prim tutarının ayrı ayrı hesaplanarak dikkate alınması ve bu doğrultuda manuel hesaplama yapılması durumunda sorumlu personele ilişkin işçilik giderinin 1.702,82 TL/ay olarak bulunduğu, bu kapsamda söz konusu personel başına aylık 0,01 TL giyim giderinin teklif fiyatlarına yansıtıldığının anlaşıldığı, ayrıca aynı yöntemle işçilik hesaplama modülünde işçilik gideri 1.290,87 TL/ay olarak hesaplanan brüt asgari ücret üzerinden ücretlendirilecek diğer personel için 1.290,88 TL/ay işçilik gideri hesapladıkları, sonuç olarak teklif fiyatlarının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı, bu itibarla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, 11.12.2012 tarihli yazılarla, ihaleye katılan üç istekliden de aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idarece sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde, birim fiyat teklif cetvelinin “Genel Temizlik Hizmetleri Çalışanları Sorumlusu (brüt asgari ücretin % 35 fazlası)(çizme verilmeyecek.)” adlı birinci iş kalemi için teklif ettiği fiyata giyim bedelini eklemediğinden başvuru sahibi Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. - Arda Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin açıklamalarının uygun görülmediği, diğer iki isteklinin açıklamalarının ise uygun bulunarak ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

            25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Bu ihalede 60(altmış) kişi çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak personelin 52(elliiki)personeline (genel temizlik hizmetleri çalışanları) brüt asgari ücret verilecektir. Bu personelin 30'una hastaneyi yıkamak için 30 çift çizme verilecektir.1 personel temizlik işinin yanında atık işçisi olarak çalışacak olup hastaneyi yıkamak için çizme verilmeyecektir. bu personele temizlik kıyafetlerinin dışında atık kıyafetide verilecektir. Geriye kalan 21 kişiye hastaneyi yıkamak için çizme verilmeyecektir. 2 (iki) personele (genel temizlik hizmeti çalışanları sorumlusu) brüt asgari ücretin %35 fazlası verilecek olup hastaneyi yıkamak için çizme verilmeyecektir. 3 (üç) personele (genel temizlik hizmetleri çalışanları) brüt asgari ücretin %30 fazlası verilecek olup hastaneyi yıkamak için çizme verilmeyecektir. 3 (üç)personele (genel temizlik hizmetleri çalışanları) brüt asgari ücretin %20 fazlası verilecek olup hastaneyi yıkamak için çizme verilmeyecektir. 2013-2014 mali yıllarında resmi tatil günlerinin toplamı 29(yirmidokuz)işgünü olup; 29x24 eleman =696,00 gün Resmi tatil ve Bayram Günlerinde ödenecek Ücret Asgari Brüt Ücret günlüğü üzerinden hesaplanacak ve Bordroda gösterilecektir.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Yemek: Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. teklif fiyata dahil değildir.

            Yol bedeli aşağıda açıkça gösterilmiş olup teklif fiyata dahildir.(yol bedeli nakdi olarak verilecektir.)Yol bedelinin brüt tutarları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Firma İdarenin aşağıdaki şekilde tespit ettiği yol ücretini aylık maaş ile birlikte verecektir. Yol ücreti bordroda gösterilecektir.

            YOL BEDELİ İşçi Sayısı x 1 İşçinin Aylık yol bedeli 26 gün x 1,75.-TL x 2 = 91,00.-TL
            Giyim: 240 adet uzun kollu üst iş forması(kışlık),240 adet kısa kollu üst iş forması(yazlık),480 adet alt iş forması,8 takım atık kıyafeti,8 takım atık çizmesi,8 takım atık eldiven,30 çift çizme,480 çift terlik verilecek ve giyecek bedeli ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

            25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            İş Kolu Kodu: 8121 olup Sigorta Prim Oranı %1” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            Aktarılan İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, başvuruya konu ihalede teklif fiyat dâhil olan giderler arasında yalnızca işçilik gideri bulunduğu, işçilik gideri kapsamında da yol ve giyim bedellerinin yer aldığı, yemek bedelinin bulunmadığı görülmektedir. İşin süresi boyunca personele verilecek olan giyim malzemelerinin ise toplamda, 240 adet uzun kollu üst iş forması (kışlık), 240 adet kısa kollu üst iş forması (yazlık), 480 adet alt iş forması, 8 takım atık kıyafeti, 8 takım atık çizmesi, 8 takım atık eldiveni, 30 çift çizme ve 480 çift terlikten oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu belirtilmiş, “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Ayrıca, asgari işçilik maliyeti hesabı ve işveren prim oranı hesabının uygulamasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen görüşte, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen idari ve hukuki düzenlemeler ile tespitler çerçevesinde, başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken yemek ve giyim gideri hariç, yol gideri ile % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin 1.948.314,24 TL olduğu tespit edilmiştir.   

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, yemek ve giyim gideri hariç, yol gideri ile % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil işçilik gideri olarak toplamda 1.948.314,24 TL öngörüldüğü, dolayısıyla teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, giyim gideri ve buna ait % 3 oranındaki giderlerin 10,94 TL (10,62 + 0,32) olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. 

 

Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, işçilik giderlerine ilişkin yedi iş kaleminin her biri bakımından da yemek ve giyim gideri hariç, yol gideri ile % 3 oranındaki giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, ulusal bayram ve tatil günleri çalışmasına ilişkin yedinci iş kalemi hariç söz konusu kalemlerin her biri için teklif edilen aylık işçilik birim fiyatlarının ise yemek ve giyim gideri hariç, yol gideri ile % 3 oranındaki giderler dâhil aylık asgari işçilik maliyetlerinin üzerine 0,01 TL eklenerek oluşturulduğu görülmüştür.   

 

Bu kapsamda, idarece belirtildiği şekilde başvuru sahibi Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. - Arda Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından birinci iş kalemine teklif edilen fiyata giyim giderinin ilave edilmemesinin söz konusu olmadığı, söz konusu istekli tarafından ulusal bayram ve tatil günleri çalışmasına ilişkin yedinci iş kalemi dışında her bir iş kalemi için yemek ve giyim gideri hariç, yol gideri ile % 3 oranındaki giderler dâhil hesaplanan aylık asgari işçilik maliyetlerinin üzerine 0,01 TL eklenerek teklif verilmesinin, giyime ilişkin giderler ve kâr tutarının, tam olarak asgari işçilik maliyeti tutarında teklif verilen ulusal bayram ve tatil günleri çalışmasına ilişkin iş kalemi dışındaki her bir iş kalemine dağıtılarak teklif verildiğini gösterdiği, bu itibarla idarece başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarının uygun olmadığına yönelik ortaya konulan gerekçenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. - Arda Endüstriyel Proje ve Uygulama Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından giyim giderini açıklamak amacıyla proforma fatura ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulduğu, söz konusu proforma faturada, İdari Şartname’de personele hastaneyi yıkamak için verileceği belirtilen 30 çift “çizme” ile atık işçisine verileceği belirtilen 8 takım “atık çizmesi”nin tek bir kalemde 38 çift “çizme” adı altında gösterildiği, ayrıca atık işçisine verileceği belirtilen 8 takım “atık eldiveni”ne 8 çift “eldiven” adı altında yer verildiği, ancak tıbbi atık eldiveni ve çizmesi ile diğer işler için kullanılacak eldiven ve çizmenin farklı özelliklerinin bulunduğu, nitekim idarece yaklaşık maliyet hesaplanırken hastaneyi yıkamak amacıyla kullanılacak “çizme“ için ortalama 14,33 TL/çift fiyatın dikkate alındığı, “atık çizmesi” için ise 24,00 TL/takım fiyat öngörüldüğüve aşırı düşük açıklamada bulunan diğer iki istekli tarafından da “çizme” ve “atık çizmesi” için öngörülen fiyatların farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanında hastanenin yıkanmasında kullanılacak çizmelerden ayrı olarak belirtilmiş olan 8 takım “atık çizmesi”, aynı şekilde 8 takım “atık eldiveni”ne ilişkin giderlerin uygun şekilde açıklanmadığı, bunların yerine tıbbi atıklara ilişkin işlerde kullanılmayan türden “çizme” ve “eldivene” yönelik açıklama yapıldığı, bu itibarla başvuru sahibinin giyim giderine ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibi hakkında tesis edilen işlemin nihai olarak yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu belirtilmiş, “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, “60 Kişilik Genel Temizlik Hizmeti Alımı” olması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olan başvuruya konu ihalede, idarece kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmekle birlikte, idarece söz konusu isteklilerin açıklamaları uygun görülerek ihale sonuçlandırıldığından, bu hususta herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul