En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-1025
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :20
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.II-1025
Şikayetçi:
 Tesir İnşaat Orman Ürünleri Taahüt Hafriyat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti., CEBRAİL MAH. KARAOĞLANOĞLU CAD. ORKİDE APT. NO:31/1 ANTAKYA/ HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No. 96 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41883
Başvuruya konu ihale:
 2012/117202 İhale Kayıt Numaralı "Hatay Merkez İlçe Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi Islahı İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Müdürlüğütarafından 05.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hatay Merkez İlçe Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Tesir İnşaat Orman Ürünleri Taahüt Hafriyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4846 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan imalatların, ihale konusu işte yapılacak aynı imalatları içerdiği gerekçesiyle idare tarafından kabul edilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adının “Hatay Merkez İlçe Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi Islahı İnşaatı” olduğu,

 

İdari Şartname’nin 7.6.’ncı maddesinin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) VIII. GRUP: BARAJLAR ve (A) IX. GRUP: SU YAPILARI

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği…” olarak düzenlendiği,

 

Özel Teknik Şartname’nin “A” maddesinde projenin amacının, Hatay Merkez Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi üzerinde sağ sahilde 690 m, sol sahilde 1250 m kâgir istinat duvarı, 1250 m uzunluğunda harçlı pere, 37 adet kâgir şüt yapısı ve demir korkuluk yapılarak sözkonusu derenin ıslah edilmesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine anılan Teknik Şartname’nin “Bu İhale Kapsamında Yapılacak İşler” başlıklı “B” maddesi “

 

Sıra No

Poz No

İşin Cinsi

Birimi

Yaklaşık Miktarı

1

D2-0100

Her türlü kazı yapılması

m3

30.000,00

2

D3-0010/1

Her türlü inşaatta kullanılmak üzere C16 Betonu / Betonarme Betonu

m3

380.000,00

3

D4-0020

Çimento Harcı Kullanılarak Ocak Taşı ile Kâgir İnşaatı

m3

15.000,00

4

D4-0150

Çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile 30 cm kalınlığında harçlı pere yapılması

m2

11.000,00

5

D9-0110

Çeşitli demir işleri yapılması

kg

58.000,00

6

D10-0100

Demir imalatın bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması

m2

1.500,00

7

D-Özel

Proje işleri yapılması

pafta

5.000

 

” olarak düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifinin ekinde, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü’nce 09.09.2009 tarih ve 021/1-555-5140 sayı ile düzenlenen İş Bitirme Belgesinin sunulduğu, bahse konu iş deneyim belgesinde işin adının “İçmesu İsale Hattı Zemin iyileştirme işi olduğu”, uygulanan yapı tekniğinin “Fore ve Mini kazık Yapılması, Enjeksiyon İşleri, Taş Pere Yapılması, Betonarme İstinat Duvarı Yapımı, Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapımı, Yağmur Kanalları Kafa Hendeği Yapımı ” belge tutarının ise 1.174.232,72 TL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin (b) bendinde benzer iş; “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde;

“…(A) ALT YAPI İŞLERİ

VIII. GRUP: BARAJLAR

1.  Dolgu barajlar

2.  Beton barajlar

3.  Kemer barajlar

4.  Göletler

 

IX. GRUP: SU YAPILARI

1.  AVIII. Grup işler

2.  Sulama ve drenaj tesisleri

3.  Regülatörler, bentler, rezervuarlar

4.  Akarsu düzenleme işleri

5.  Nehir ıslahı işleri

6.  Taşkın koruma tesisleri

7.  Sel kapanları

8.  Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

9.  Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

 …” şeklinde gruplama yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyimine konu işin içme suyu isale hattının zemininin iyileştirmesi, ihale konusu işin dere ıslahı olduğu hususları dikkate alındığında, iş deneyimine konu işin gerek ihale konusu iş gerekse İdari Şartnamede belirlenmiş olan A/VIII ve A/IX benzer iş gruplarına girmediği,

 

Ayrıca sözkonusu iş kapsamında fore ve mini kazık, enjeksiyon, taş pere, betonarme istinat duvarı, ocak taşı ile taş duvar yapımı ve yağmur kanalları kafa hendeği yapılması inşaatı işlerinin yer aldığı, ancak söz konusu işlerin de ihale konusu iş ve İdari Şartnamede belirlenmiş olan A/VIII ve A/IX benzer iş gruplarına girmediği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan benzer iş tanımı dikkate alındığında; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirmesi, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer nitelikte olan işlerden edinilen iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde  “…2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

 

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. …”açıklamasına yer verilmiştir.

 

Her ne kadar şikâyete konu ihalenin Özel Teknik Şartnamesi incelendiğinde, ihale konusu işin kapsamında; sağ sahilde 690 m, sol sahilde 1250 m kâgir istinat duvarı, 1250 m uzunluğunda harçlı pere, 37 adet kâgir şüt yapısı, bu işler için gerekli tüm kazıların yapılması ve nakliyesi işleri gibi imalat kalemleri yer almakla birlikte, ihale konusu işin amacı belli bir yere sadece taş duvar, pere kaplama, şüt yapısı, kazı dolgu veya nakliye işlerinin yapılması olmayıp, bu işlerin belli bir proje kapsamında bir bütün olarak yapılması sonucunda inşa edilecek sistemle, Fevvar deresinin ıslah edilmesidir.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü, Tebliğ düzenlemeleri ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, iş deneyim kapsamında yer alan işlerin yapılmasında yer alan imalat kalemlerinin, ihale konusu işin yapılmasında yer alan bir imalat kalemleriyle uyuşması, ihale konusu işle, iş deneyim konusu işlerin birbiriyle benzer olduğu sonucunu doğurmayacağı açıktır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesi konusu işin, ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş gruplarına uymadığı, iş deneyim belgesinde yer alan işlerin yapılmasında yer alan imalat kalemlerinin ihale konusu olan akarsu ıslah işiyle örtüşmediği hususları da dikkate alındığında, şikâyetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Emirli İnşaat Yatırım San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul