SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenecek isim hakkının tahakkuk ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 13.07.2019), Yönt. (RG: 28.07.2011)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelik, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 13.07.2019), Yönt. (RG: 28.07.2011)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların ferdi olarak katıldıkları spor müsabakalarını,

b) (Mülga:RG-28/7/2011-28008)

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

ç) İsim hakkı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenen nakdi değeri,

d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

e) Oyun programı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı spor müsabakalarını, müsabakaların tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları ve müsabakalara ilişkin diğer bilgileri içeren programı,

f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

g) (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

ğ) (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Spor müsabakası: Federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı,

h) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

ı) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

i) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

j) (Ek:RG-28/7/2011-28008) Federasyonlar: (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonları, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İsim Hakkı ve Ödemeye İlişkin Esaslar
İsim hakkı şartları
Madde 4 -
(1) İsim hakkına hak kazanabilmek için ilgili spor müsabakasının veya etkinliğin programda yer alması, müsabakanın veya etkinliğin tamamlanmış olması ve müsabaka veya etkinliğin sonucunun ilgili olduğu federasyonca tescil edilmesi şarttır.

(2) Programda yer alıp mücbir sebeplerle müsabaka tarihinde hakem veya ilgili federasyon kararıyla oynanmayan veya yarıda kalan müsabakalar nedeniyle isim hakkı ödenmez. Ancak, söz konusu müsabakanın tekrar edilmesi veya tamamlanması halinde yeniden programda yer alması durumunda isim hakkı ödenir.

(3) Mücbir sebepler konusunda ilgili federasyon kararı esas alınır.

(4) Programda takım ismi ile birlikte ferdi sporcu isminin bulunması ve etkinliğin tek olarak kabul edilmesi durumunda isim hakkı ferdi sporcuya ödenir.

(5) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer almayan spor kulüplerine, takımlara ve sporculara isim hakkı ödenmez.
İsim hakkı miktarı
Madde 5 -
(1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara hasılattan ödenecek isim hakkının miktar ve oranı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) İsim hakkı maktu veya oran olarak belirlenir.
Ödeme yapılması için gerekli evraklar
Madde 6 - Yönt. (RG: 13.07.2019), Yönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine isim hakkının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin aslının (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Teşkilata ibraz edilmesi gerekir:

a) Banka hesap numarasını içeren talep yazısı,

b) Kulüp adına düzenlenmiş fatura, makbuz ve benzeri,

c) (Mülga:RG-13/7/2019-30830)

ç) (Mülga:RG-13/7/2019-30830)

d) (Mülga:RG-13/7/2019-30830)

(2) Spor takımlarına ödeme yapılması için; spor takımı olduklarına dair ilgili federasyondan alınan belge, talep yazısı, bağlı bulundukları vergi dairesi, vergi numarası ve takımı oluşturan sporcuların lisans ve (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numaralarının beyanlarının ibrazı gereklidir.

(3) Ferdi sporculara ödeme yapılması için ilgilinin talep yazısı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ile birlikte lisans ve (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanının ibrazı gereklidir.

(4) Teşkilat (Mülga ibare:RG-13/7/2019-30830) (…) isim hakkı ödemesini yapmadan önce ilgili ulusal veya uluslar arası federasyonlardan ve gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahiptir.
Ödeme zamanı ve şekli
Madde 7 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara yapılacak ödemelerin zamanı ve şekli (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Teşkilatça belirlenir. 

(2) Ödeme, kulüp, takım veya ferdi sporcu adına açılmış banka hesabına bir kerede veya taksitle yapılır.
Şike ve teşvik primi
Madde 8 - Yönt. (RG: 28.07.2011) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/7/2011-28008)
(1) Spor kulüplerinin yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da kulübü temsile yetkili idari veya teknik personelinin, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11 inci maddesine aykırı eylemleri nedeniyle kesinleşmiş mahkeme kararı ile cezalandırılmaları ya da bu eylemler nedeniyle kişilerin veya kulübün ilgili federasyon tarafından disiplin mevzuatı kapsamında cezalandırılmasının kesinleşmesi hallerinde, ilgili spor kulüplerine yönetim kurulunca belirlenecek sürede sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer verilmez ve bunlara oyun programında yer almadıkları döneme ilişkin olarak isim hakkı ödenmez. Bu durumda, şike yapıldığı veya teşvik primi verildiği tespit edilen müsabakalara ilişkin olarak ödenen isim hakları yasal faiziyle birlikte ilgili spor kulübünden geri alınır veya spor kulübünün Teşkilat nezdindeki alacaklarından öncelikle mahsup edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
Madde 9 -
(1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Madde 10 -
(1) 30/9/1987 tarihli ve 19590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Yönt. (RG: 28.07.2011) (Değişik:RG-28/7/2011-28008)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  14/3/2009

  27169

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.                   

  28/7/2011

  28008

  2.                   

  3/4/2012

  28253

  3.                   

  13/7/2019

  30830

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul