(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25023

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ RESİM VE

HEYKEL MÜZELERİ YÖNETMELİĞİ(*)

 

I. BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK

 

KURULUŞ

MADDE 1 : Büyük Önder Atatürk’ün emirleri ile 20/9/1937 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesinde Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi olarak kurulan; kuruluşundan itibaren konuşlandırıldığı tarihi mekanda, önce İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, günümüzde de Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak işbu öncü faaliyet ve hizmetlerini sürdüren Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi:

a ) Resim,

b ) Heykel,

c ) Desen ve baskı,

d ) Yabancı sanatçılara ait eserler,

e ) Çağdaş Türk seramik sanatının seçkin örnekleri,

olmak üzere başlıca beş seksiyondan oluşur.

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 2 :  Bu yönetmelik, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi yönetimi ve gelişimi ile ilgili esasları kapsamaktadır. Bu yönetmeliğin amacı, yönetmelik kapsamındaki tarihi sanat kurumunun yeniden yapılandırılması, yönetilmesi, işletilmesi ve tarihi misyonuna uygun olarak geliştirilmesini sağlamak; işbu amaç doğrultusunda faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını, Müzenin faaliyetlerine ilişkin tüm esasları belirlemektir.

DAYANAK

MADDE 3 : Bu yönetmelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca hazırlanmış olup; yeniden yapılandırılan Müzenin, işbu yönetmelikle düzenlenen faaliyet konuları ve alanları, T. C. Kültür Bakanlığınca değerlendirilir ve verilecek izin belgesiyle belirlenir.

 

II. BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

GÖREVLER

MADDE 4 : XIX. Yüzyıl Osmanlı resim ve heykel sanatının baş yapıtlarıyla, Cumhuriyet döneminin başlıca eserlerini toplayan Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Müze koleksiyonlarında yeralan eserleri çağdaş müzecilik koşulları altında ve kronolojik bir düzen içinde sergilemek,

b) Toplumumuzun kültürel ve sanatsal geçmişini, çağdaş kültür ve sanatını yansıtan eserleri koleksiyonlarına katmak,

c)  Koleksiyonda bulunan yapıtları bilimsel ölçütler doğrultusunda sağlıklı bir biçimde korumak ve onarmak,

d)  Depolarda bulunan yapıtların sağlıklı biçimde korunmalarını sağlamak,

e)  Tüm yapıtların yıllık envanter kontrol ve denetimlerini yapmak,

f)  Müzenin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında çalışmalar yapmak,

g)  Türk plastik sanatlarını ve sanatçılarını sergiler düzenleyerek tanıtmak, evrensel düzeyde ve uluslararası kültür anlaşmalarına dayalı olarak bu alanda yapılan atılımları, yenilikleri sürekli ve geçici sergiler düzenleyerek göstermek; ulusal ve uluslararası aynı amaçlı kurumlarla işbirliği yapmak, diğer müzelerden, kurumlardan ve özel koleksiyonlardan eserler alarak sergilemek,

 h) Toplumda estetik, kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak; yeni kuşakların sanat  eğilimlerini bilimsel yöntemlerle görsel olarak beslemek ve sanat yeteneklerini teşvik etmek,

i)  Plastik sanatlarla ilgili bilimsel ve sanatsal inceleme ve araştırmalar için kitaplık ve atölyeler oluşturarak ortam hazırlamak; birer kültür varlığı olan sanat yapıtlarının bilimsel ve teknik araştırmalarını yapmak ve bunları bir arşivde toplamak; ayrıca, bu eserlerin yaratıcılarına ait belgeleri, hatıra malzemeyi ve küçük ölçekteki kişisel eşyalarını toplamak, sergilemek, arşivlerde korumak ve geleceğe aktarmak,

j)  Yapıtların özel koşullarına en uygun ve en gelişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak,

k) Konservasyon konusunda, Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Şefliğinin gereksinimleri doğrultusunda yurtdışındaki ilgili merkezlerde uzman yetiştirilmesini sağlamak, gerektiğinde yurtdışından uzman çağırtmak ve bu konuda gerekli donanıma sahip laboratuvar ve atölyeleri kurmak, mevcutları geliştirmek,

l) Müze ve Müzeye bağlı kurumların koleksiyonlarında bulunan eserlerin Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Şefliği kanalı ile restorasyonunu yapmak, bu amaçla uzman yetiştirmek; diğer koleksiyonlardan gelecek eserlerin de restorasyonlarını yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer restorasyon merkezleriyle ortak çalışmalar yapmak,

m) Plastik sanatlar alanında bilirkişilik, danışmanlık, restorasyon, konservasyon ve ekspertiz görevleri için gerekli atölyeleri ve donanımı sağlamak, bu görevleri yerine getirmek,

n)  Özel ve tüzel kişilerin koleksiyonlarında bulunan ve koleksiyon sahipleri tarafından talep edilerek, koleksiyonlarda yer alan plastik sanat eserlerinin sanatçısını, ekolünü ve imzasını tayin için Müzeye başvurulduğu takdirde; işbu başvuruların konularında uzman olan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim elemanları arasından bir yıllık görev süresi için seçilecek iki sanat tarihçi, bir müze elemanı, bir restoratör, ilgili alandan iki sanatçı, Üniversite dışından seçilecek konu ile ilgili bir uzmandan oluşan ve Müze Danışma Kurulu tarafından oluşturulacak yedi kişilik bir komisyon kanalı ile değerlendirmek,

o) Yurtdışına çıkartılacak plastik sanat eserlerinden; 2863 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen eserlerin yurtdışına çıkarılmalarında sakınca olup olmadığına ilişkin belge vermek,

p) “l”, “m”, “n” ve “o”   bentlerinde belirtilen işlemler ve belge verilmesi istemlerinin; güncel koşullara bağlı olarak, T.C. Kültür Bakanlığı Resim ve Heykel Müzelerinde uygulanan emsal ücret miktarlarını aşmayacak şekilde ücretlerini tespit etmek ve bu ücretleri düzenlenecek bir iç yönerge ile belirlemek,

YETKİ

MADDE 5 : Yeni eserleri koleksiyona katarak, koleksiyonu geliştirmek; Müze koleksiyonunu geliştirmek ve eksikleri gidermek amacıyla koleksiyona katılacak yapıtların, içerik bütünlüğü açısından eksikleri giderecek nitelikte olmalarına özen göstermek. Satın alma yetkisi kullanılırken:

a)  Müze koleksiyonunda yer alması öngörülen yeni sanat eserleri; müzayedelerden, özel ve tüzel kişilerin koleksiyonlarından, sergilerden satın alma yolu ile, özel ve tüzel kişilerin bağışlarından yararlanılarak veya herhangi bir yasal işlem sonucunda Mahkemeler ve Tereke Hakimlikleri, Mali Polis, Gümrük, Hazine ve benzeri resmi merciler tarafından el konulan eserlerden, sanatsal bakımdan koleksiyona dahil ettirilmesi gerekli görülenlerin aktarılması sureti ile Müzeye kazandırılır.

Bu amaçla, Müze Danışma Kurulu tarafından bir yıl için seçilen ve Müze Müdürünün başkanlığında toplanan; Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümlerinden seçilen birer öğretim elemanı, Sanat Tarihi bölümünden bir sanat tarihçisi ve Üniversite dışından bir sanat eleştirmeninden oluşturulan beş kişilik bir komisyonun alacağı karar ile yeni yapıt satın alınır, yapılan bağış kabul edilir ya da resmi kurumlardan aktarılması gerekli görülen eserler koleksiyona dahil ettirilir.

b)  Özel ve tüzel kişilerden bağış yoluyla Müzeye gelen eserler düzenlenecek emanet makbuzu ile emanete alınır; komisyon tarafından alınacak karar ve kararı müteakip gerçekleştirilecek kabul işlemleri bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Alınması gerekli görülmeyen eserler iade edilir; iade edilen eserleri bir ay içerisinde almayan eser sahipleri, bu eserler üzerindeki tasarruf haklarını Müzeye terk etmiş kabul edilir. Müze tarafından bu hakkın herhangi bir yasal sorumluluk taşınmaksızın kullanılacağına ilişkin yasal açıklama, 5846 Sayılı Kanunun öngördüğü ilkelere uygun olarak emanet makbuzunda yer alır; emanet makbuzu, eserler emanete alındığı sırada Müze yetkilisi ve bağışçı tarafından müştereken imzalanır.

c)   Müze koleksiyonuna satın alma veya bağışlama yolu ile kazandırılacak eserler; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tafsil edilen ve Müzeye devri mümkün olan tüm telif haklarının Müzeye devrini içeren bir devir sözleşmesi imzalanarak ve teslim tutanağı düzenlenerek müze kayıtlarına geçirilir.

d)   Vefat sonucunda mirasçılardan satın alınacak eserlerde veya terekelerden yapılacak bağışlar nedeniyle düzenlenecek devir sözleşmeleri ve teslim tutanaklarına; 5846 Sayılı Kanun’da öngörülen koruma süreleri gözönünde bulundurularak, veraset ilamı ve bizzat varislerin müşterek imza ile yapacakları satış veya bağış başvurusu eklenir.

e)  Medeni Kanunda ve Türk Miras Hukukunda öngörülen esaslar dairesinde, özel kişiler tarafından düzenlenen vasiyetnameler, vakıf senedleri ve her nevi ölüme bağlı tasarruflar ile Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi lehine yapılan bağışlama ve her nevi kazandırıcı işlemlerde de; işbu yönetmeliğin 5/b maddesindeki koşullar titizlikle gözetilerek, eserler Müze koleksiyonuna kazandırılır. Sanatsal açıdan, Müzeye kazandırılması gerekli görülmeyen eserler Müze Danışma Kurulunun alacağı ilke kararları doğrultusunda tasfiye edilir.

f)    İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Müze koleksiyonuna girmiş bulunan  eserler   ile alakalı olarak; 5846 Sayılı Kanunda öngörülen koruma süreleri ve koruma altına alınan telif hakları ile alakalı esaslar göz önünde bulundurularak devir sözleşmeleri düzenlenir; düzenlenecek devir sözleşmeleri, olanaklar dahilinde bizzat eser sahibi sanatçılar veya varisleri ile imzalanır ve Müze kayıtlarına eklenir. 

SORUMLULUKLAR

MADDE 6 : Müze, işbu yönetmeliğin verdiği görev ve yetkileri kullanırken, aşağıda belirtilen  sorumluluklarını yerine getirecek yasal koşulları oluşturur:

a)   Yaygın ve örgün öğretime, Müze koleksiyonundaki eserlerin yayınlanması (kitap, katalog, CD, belgesel film ve her nevi sanal yayınla), konferanslar, açık oturumlar, kurslar ve rehberlik hizmetleriyle katkıda bulunmak,

b)  Müze bünyesinde, plastik sanatların tüm kollarını kapsayan inceleme ve araştırmalara yönelik, sanat ve sanat tarihi ağırlıklı yayınları içeren, sanatçılara, araştırmacılara ve konu ile ilgili herkese açık, bilgisayar donanımlı ve internet bağlantılı kütüphaneler kurmak,

c)  Özel olarak kendi koleksiyonları üzerine bilimsel araştırmalar yapmak. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, ilgili yasalar ve işbu yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak Türk sanatçılarını ve sanat akımlarını tanıtan eserler hazırlamak, sergi katalogları yapmak ve bunları yayınlamak; Müze koleksiyonunda yer alan eserleri katalog, broşür, dergi, fotoğraf, kartpostal, film, saydam, CD’lerle çoğaltmak, yayınlamak ve internet kanalı ile sanal ortamda tanıtmak; işbu yayınları 5846 Sayılı Kanunun öngördüğü hukuki önlemleri alarak, işbu yönetmelik ve Müze iç yönergesinde belirlenen koşullarla satışa sunmak,

d)   Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin, Ulu Önder Atatürk’ ün emirleri ile belirlenmiş bulunan öncü görevleri ve bu yönetmeliğin 2. maddesinde öngörülen amaçları doğrultusunda; yeni müzeler kurulduğu veya kurulmuş bulunan müzeleri kendine bağladığı takdirde,  işbu yönetmelikte yer alan ilkelerin kurulacak ya da bağlanacak müzelerde de aynen geçerli olmasını temin edecek hukuki önlemleri almak,

e)  Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarında yer alan Türk sanatı örneklerini yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak üzere, Devlet ya da büyük sanatsal organizasyonlarca planlanan sergilerde geçici olarak sergilenmek üzere; ancak, Müze Daimi Kurulu tarafından alınacak kararın, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanması ve T. C. Kültür Bakanlığının izni ile yapıt verilir ve aşağıda belirtilen koşullar aranır:

1)  Yurtdışında sergilenmek üzere seçilen eserlerin yurtdışına çıkarılması; 2863 Sayılı Kanunun 32. maddesi ve 16/2/1984 tarihli ve 18314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine tabidir.

2)  Yurtiçinde büyük sanatsal organizasyonlar tarafından planlanarak, Müzeden talep edilen eserlerin geçici olarak sergilenmesi ve organizasyonları yapacak kurum veya kuruluşların belirlenmesi; Müze Danışma Kurulunun takdir yetkisine tabi olup, kurul tarafından alınacak ilke kararları, ilgili yasalardan kaynaklanan her türlü hukuki koşulları kapsayacak tarzda alınır; Müze Danışma Kurulu tarafından alınan ilke kararları doğrultusunda, Müze Daimi Kurulu tarafından alınacak kararın Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanması ve T. C. Kültür Bakanlığının izni ile eserler teslim edilir.

3)   5846 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinat eden bir talep söz konusu olduğunda:  Müzede eserleri yer alan sanatçılar adına, bizzat sanatçı ya da kurumlar tarafından düzenlenecek kişisel ve retrospektif sergilere, ilgili sanatçının koleksiyonlarda yer alan eserleri gereken hukuki koşullar yerine getirilerek emaneten verilir.

Bu amaçla, yaşamları süresince bizzat sanatçıların kendileri veya yetkili vekilleri tarafından, sanatçıların ölümlerinden sonra veraset ilamlarında belirlenmiş varisleri tarafından imzalanmış yazılı talep üzerine; Müze Daimi Kurulu sigorta işlemlerine esas bedeli tespit eder, düzenlenecek sigorta poliçesinin Müze Müdürlüğüne ibrazı ve Mimar Sinan Üniversitesi  Rektörlüğünün onayı ile eserler ilgili sanatçı veya varislerine emaneten teslim edilir.

 

III. BÖLÜM

 

ORGANLAR

MADDE 7  : Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin organları:

a ) Müze Müdürü

b ) Müze Danışma Kurulu

c ) Müze Daimi Kurulu

d ) Müze Müdür Yardımcıları

e ) Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Biriminden oluşur.

MÜZE MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8 : Müze Müdürü ve Müdür Yardımcıları Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü tarafından atanır. Görev süreleri üç yıl olup, süresi dolan Müdür ve Müdür Yardımcıları tekrar aynı göreve atanabilir.

MÜZE MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9 :

a)   Çalışma programlarının Müze Danışma Kurulu ve Müze Daimi Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda uygulanmasını sağlamak,

b)   Müzeyi işbu yönetmelikte öngörülen esaslar dairesinde yönetmek ve sair idari konularda birlikte çalışmak üzere, beraber çalışacağı Müdür Yardımcılarını Rektörlüğe önermek,

c)   Gerekli gördüğü hallerde, Müze Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak ve doğal başkanı olduğu Müze Daimi Kurulu’nu işbu yönetmelikte öngörülen görevler doğrultusunda toplantıya davet etmek; toplantı gündemlerini hazırlamak,

d)   Müzenin yangın, sabotaj, hırsızlık, su baskını ve deprem gibi doğal afetlere karşı korunma planlarını Sivil Savunma Uzmanı ve diğer resmi merciler ile koordineli olarak hazırlamak, ilgililere bildirmek ve görevli personelin eğitimini denetlemek,

e) Müze hizmet kadrosunun görev programını yapmak, uzman, görevli memur ve müstahdemleri denetlemek, işbirliği ve disiplini sağlamak,

f)   Müze yönetimini ve Müze çalışmalarını ilgili mevzuat (yasalar, tüzükler, yönetmelikler) ve işbu özel yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütmek, 

g)      Müdür yardımcıları arasındaki iş ve görev bölümünü düzenlemek,

h)      Müze koleksiyonlarında yeralan eserlerin korunmasından birinci derecede sorumlu olduğundan gereken her türlü önlemi almak ve denetlemek,

i)       22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince T. C. Kültür Bakanlığı tarafından gerekli görülen incelemeler için gereken tüm önlemleri almak ve T. C. Kültür Bakanlığı ile olan sair resmi ilişkileri yürütmek.

MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10 :

a)  Müdüre bütün görevlerinde yardımcı olmak,

b)  Müdür tarafından iş ve görev bölümü ile verilen işleri, verilen yetkilere göre yürütmek,

   c) Müdürün bulunmadığı zamanlarda mevzuata ve işbu yönetmeliğe göre Müdürün bütün görev ve yetkilerini kullanmak,

d)  Yazışma, evrak kayıt dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

e)  İstatistik bilgilerin doğru tesbitini sağlamak ve kontrol etmek,

f)  Harcamaları ve tahakkuk evraklarını, personelin göreve devamlarını ve izinlerin kontrolünü sağlamak,

g) İstatistikler, sicil raporları, çalışma raporları, özlük işleri ve ayniyatın sayımı gibi periyodik faaliyetlere ilişkin evrakların zamanında hazırlanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

h) Koleksiyonda yeralan eserlerin ve korunma altına alınan sanatçılara ait belge, malzeme ve küçük ölçekteki kişisel eşyaların, ayniyatın, kitap, eşya ve tüketim malzemelerinin zamanında kayıtları, depolanmaları, gereği gibi korunmaları ve kullanılmaları için gerekli tedbirleri almak.

MÜZE DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 11 : Bir danışma organı olan Müze Danışma Kurulu:

a) Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri arasından önerilerek Üniversite Senatosu tarafından seçilecek yedi üye,

b)  Müzecilik ve plastik sanat eserleri koleksiyonculuğu alanlarında çalışmaları ve hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilecek iki üye,

c) Sanat Tarihi ve plastik sanatlar eleştirmenliği alanlarında isim yapmış kişiler arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilecek bir üye,

d) Müze koleksiyonunda yapıtları yer alan ve “Duayen Sanatçı” konumunda olan sanatçılar arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir kişiden oluşur. Müze Danışma Kuruluna Müze Müdürü veya tensip edeceği Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Müze Danışma Kurulunun görev süresi üç yıl olup, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Müze Danışma Kurulu, yılda bir kez Eylül ayı içinde Müze Müdürü Başkanlığında toplanır; ayrıca, Müze Müdürünün veya üyelerin yarısından bir fazlasının isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

GÖREVLERİ

MADDE 12 : Müze Danışma Kurulunun görevleri:

a) “Bilirkişilik, Ekspertiz ve Danışmanlık Komisyonu” ve “Satın Alma ve Bağış Kabul Komisyonu” üyelerini seçmek,

b) Müzenin o çalışma yılındaki faaliyetleri ve gelecekteki çalışmaları hakkında projeler önermek, Müze Daimi Kurulu ve komisyonları yönlendirici ilke kararları almak,

c)  Müze Daimi Kurulu’nun ve Komisyonların yıllık çalışma raporlarını inceleyip onaylamak,

d) Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesine bağlı olarak kurulacak ya da bağlanacak Plastik Sanatlar Müzeleri ve Sanat Galerileri ile alakalı tavsiye kararları almak. Alınacak tavsiye kararlarını, Müze Müdürü tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Rektörünün onayına sunmak,

e)  Müze Daimi Kuruluna iki üye seçmek.

MÜZE DAİMİ KURULU

MADDE 13 : Müze Daimi Kurulu, bu yönetmeliğin Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesine yüklediği tüm görev, yetki ve sorumlulukları, Müze Müdürü ile birlikte ve müştereken yerine getiren ve işbu yönetmelikten kaynaklanan sürekli danışma hizmetlerini Müze Danışma Kurulu adına veren bir daimi yürütme organı olup:

a)  Müze Danışma Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen iki üye,

b)  Üniversite Senatosu tarafından Müze Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen iki üye,

  c) Müze Müdürü ve iki Müdür Yardımcısı olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müze Daimi Kurulunun görev süresi bir yıl olup, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Müze Daimi Kurulu, Müze Müdürünün daveti ile en az ayda bir kez toplanır.

GÖREVLERİ

MADDE 14 : Müze Daimi Kurulunun görevleri:

a)  Müze Danışma Kurulu tarafından alınan ilke kararlarını uygulamaya dönüştürmek,

  b) “Bilirkişilik, Ekspertiz ve Danışmanlık Komisyonu” ve “Satın Alma ve Bağış Kabul Komisyonları”nı denetlemek; işbu komisyonların çalışmaları hakkında Müze Danışma Kuruluna sunulmak üzere ayrıntılı rapor hazırlamak,

  c) Büyük sanatsal organizasyonlar ve kurumlar tarafından planlanan sergilere yapıt verilmesi için Müze Danışma Kurulu tarafından alınan ilke kararları doğrultusunda kararlar almak,

  d)  Müzenin düzenleyeceği sergilerin ve kültürel etkinliklerin programlarını belirlemek,

e) Aynı amaçla çalışan ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğini Müze Müdürü ile müştereken yürütmek,

f)  Müzenin mali yıl bütçesini hazırlamak, mali konular ile ilgili görüş bildirmek ve öncelikleri belirleyerek Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüne sunmak,

g) Müzenin personel ihtiyaçlarını ve bu konudaki ileriye dönük planlamayı yaparak Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüne sunmak,

h) Yıllık çalışma raporları ve programlarını hazırlayarak Müze Danışma Kurulunun onayına  sunmak,

i)  İşbu yönetmeliğin Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Şefliğine yüklediği teknik görevleri yerine getirmek üzere; Şeflik bünyesinde oluşturulan “komisyon”a, yönetmelikte öngörülen kıstaslara uygun üç üye seçmek,

j)  Müzenin iç yönergesini hazırlayarak Müze Danışma Kuruluna sunmak.

Hazırlanacak olan iç yönerge, Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

PLASTİK SANATLAR RESTORASYON VE KONSERVASYON  BİRİMİ

MADDE 15 : Araştırma, Konservasyon ve “Uygulama–Restorasyon” çalışmaları ile; bütün bu konular ile bağlantılı alanlardaki “Yaygın ve Örgün Eğitim, Öğretim” konularında faaliyetlerde bulunan Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Birimi, Müze Müdürünün önerisi üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü tarafından atanan restrorasyon ve konservasyon konusunda  uzman bir Başkan  tarafından yönetilir. 

GÖREVLERİ

MADDE 16 : Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon  Biriminin görevleri:

a) Müze ve bağlı kurumların koleksiyonlarında yeralan eserlerin bakımını sağlamak; restorasyonu gerekli görülenlerin restorasyonunu yaparak, çağdaş müzecilik koşulları altında sergilenmeye hazır hale getirmek,

b) Müze Müdürünün Başkanlığında, Şef, Müze Daimi Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye ve Müze kadrosunda görevli restoratörler arasından seçeceği bir restoratörden oluşan beş kişilik bir komisyon oluşturarak; alınacak kararlar doğrultusunda restore edilecek yapıtları belirlemek, bir program dahilinde restorasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu yönetmeliğin restorasyon, konservasyon konularında Müzeye yüklediği tüm görevleri yerine getirmek,

c) Restorasyon ve Konservasyon konularındaki tüm yenilikleri izlemek ve uygulamak; gerektiğinde, bünyesinde görev yapan elemanların yurtiçinde ve yurtdışındaki aynı amaçlı kurumlara “görgü” ve “ihtisaslarını” geliştirmek üzere gönderilmeleri için Müze Müdürlüğüne öneride bulunmak,

d) Plastik sanatlar restorasyonu alanında bilirkişilik, danışmanlık ve ekspertiz görevleri için gerekli donanım ve eğitimi sağlamak; ilgili konulara göre uzman ekipleri oluşturmak ve bu görevleri yerine getirmek,

e) Genel olarak plastik sanat eserleri restorasyonu ve özel olarak Müze ve Müzeye bağlı kurumların koleksiyonlarının restorasyonu üzerine bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi adına yayınlamak,

f) Restorasyon ve Konservasyon konularında bilimsel araştırmalar, çeviriler yaptırmak ve bunları Müze adına yayınlamak,

g) Müze adına yapacağı araştırmalara ve plastik sanatlar restorasyonu alanında bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses bandı gibi dokümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ve arşiv kurmak,

h) Müze ve bağlı kurumların koleksiyonlarında yer alan eserlerin bakım ve restorasyonlarını yapmak üzere uzman yetiştirmek,

i) Müze Danışma Kurulunun alacağı ilke kararları doğrultusunda ve belirleyeceği rayiç bedellere uygun olarak; Müze ve Müzeye bağlı kurumlar dışındaki diğer koleksiyonlardan gelecek eserlerin bakım ve restorasyonlarını yapmak,

j) Yurtiçi ve yurtdışındaki restorasyon-konservasyon merkezleri ile ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,

k) Öğretim destek faaliyetlerine tüm olanakları ile katkıda bulunmak; Mimar Sinan Üniversitesi ve benzeri Yüksek Öğretim Kurumlarının, diğer Resim ve Heykel Müzelerinin eğitim ve öğretim plan ve programlarına destek vermek, bu amaçla kurslar açmak.

 

IV. BÖLÜM

 

İŞLETME

MADDE 17 : Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin işletilmesi ile, personel ve kadro durumları ayrıca düzenlenecek kadro cetvelleri ile belirlenir.

 

V. BÖLÜM

 

GELİR KAYNAKLARI VE KULLANIMI

MADDE 18 : Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin gelirleri:

a)  Mimar Sinan Üniversitesi bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden,

b)  Müzeye gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlardan,

c)  Müzenin bilirkişilik, eksperlik ve danışmanlık hizmetleri karşılığı elde ettiği gelirlerden,

d) Türk Medeni Kanunu ve Miras Hukukunda öngörülen esaslar dairesinde düzenlenecek vasiyetnameler, vakıf senedleri ve her nevi ölüme bağlı tasarruflar ile Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi lehine yapılacak kazandırıcı işlemlerden elde edilecek her nevi gelirler,

e) Müzenin açık mekanlarının ve Müzeye bağlı olarak kurulacak Sanat Galerileri ve sergi salonlarının kiralanmasından elde edilen gelirlerden; gerektiğinde yurtiçinde açılması planlanan sergilere geçici olarak sergilenmek üzere verilen eserler için, Müze Danışma Kurulu tarafından alınan ilke kararları ile belirlenecek ücretlerden,

f) Müze tarafından satışa sunulan kitap, katalog, broşür, dergi, röprodüksiyon, fotoğraf, kartpostal, poster, film, saydam, CD ve her çeşit hediyelik eşyanın satışından sağlanan gelirlerden,

g) Yurtdışına çıkartılacak sanat eserlerinin çıkmasında sakınca olup olmadığına ilişkin olarak verilecek belgeler karşılığında; işbu yönetmeliğin 4.maddesinin (o) ve (p) bendlerine göre belirlenerek alınacak ücretlerden,

  h) Müze ve Müzeye bağlı kurumlarda düzenlenecek konferanslardan ve sanatla ilgili olarak açılacak kurslardan alınacak ücretlerden,

i) Diğer resmi ve özel koleksiyonlardan gelecek eserlerin restorasyonundan alınacak ücretlerden,

j)  Müze girişinden alınan ücretlerden karşılanır.

 

VI. BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 19 : Bu yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde, ilgili mevzuatta yer alan genel hükümler uygulanır. 

 

VII. BÖLÜM

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 20 : Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21 : Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü yürütür.

(*)''Mimar Sinan Üniversitesi''ibaresi; 22.01.2004 tarihli 5076 sayılı kanunun 1. maddesi ile ''Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'' olarak değiştirilmiştir.


Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul