TS 663 KARAYOLU TAŞITLARI-PATİNAJ ZİNCİRLERİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/3)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 663 (Kasım 2014) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
Madde 2 -
(1) Bu standard, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M1, N1, O1, O2 (binek, hafif ticari ve römorklar) ile M2, M3, N2, N3, O3, O4 (kamyon, otobüs ve römork) kategorisindeki karayolu taşıtlarında kullanılan metal patinaj zincirlerini kapsar. Bu standard, metal patinaj zincirleri dışındaki diğer patinaj önleyicileri kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 663 “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı revize edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 663 (Kasım 2014) “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS 663 (Kasım 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 6 -
(1) TS 663 (Kasım 2014) “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 663 (Kasım 2014) “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
Madde 7 -
(1) TS 663 (Kasım 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 8 -
(1) 16/8/2007 tarihli ve 26615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/24) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul