• Karar No: 2007/UH.Z-918
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :173
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-918
Şikayetçi:
 Süpervizör İnşaat Temizlik İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sosyal Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği, Tıbbiye Cad. No: 13 34668 Haydarpaşa / Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2486
Başvuruya konu ihale:
 2006/170108 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 11 Aylık Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti ve Veri Kayıt Elemanı Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2007 tarih ve 08.0290.0160/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Baştabipliğince 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 11 Aylık Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti ve Veri Kayıt Elemanı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sosyal Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Personel Hizmeti Alımı” ihalesinde,

1) İdari Şartnamede personel maaşlarının her ayın en geç 5’inde ödenmesi şartının bulunduğu, ancak İdarenin ödemeleri fatura tesliminden sonra 30 gün içinde yapacağı, bunun yükleniciye malî külfet getirdiği,

2) Hizmet mahallinin Hastane olarak belirlendiği, firma elemanlarının hafta sonu ve resmi tatil günlerindeki çalışma şekilleri konusunda ihale dokümanında açıklama yapılmadığı, maliyet hesabı yapamadıkları,

3) İdari ve Teknik Şartnamede personele yemek, yol ücreti ve giyim eşyası verilip verilmeyeceği konusunda açıklama yapılmadığı, maliyet hesabı yapamadıkları,

Belirtilen nedenlerle ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ihaleye çıkılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdarenin şikayet konusu hizmet alımı ihalesinin ihaleden 47 gün önce 22.11.2006 tarihinde ilân edildiği, ihaleden önce dokümana karşı herhangi bir itiraz olmadığı veya açıklama talebinde bulunulmadığı, ihale dokümanının mevzuata uygun olmadığı hususundaki iddianın ise ihale tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile yapıldığı anlaşılmıştır. 

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 46.1 numaralı maddesinde; “İhale konusu hizmete ilişkin ödeme faturalarının Sağlık Kurumları 4 No’lu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne tesliminden sonra 30 (otuz)  gün içinde yapılacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.     

  

Teknik Şartnamenin II (j) maddesinde ise; “Firma personelin maaşını, personeli mağdur etmemek nedeniyle HER AYIN EN GEÇ 5’İNDE PERSONELİN ELİNDE OLACAK ŞEKİLDE ayarlamakta yükümlüdür. Gecikme olması halinde (personelin ayın 5 inde parasını alamaması halinde) gerekli yasal yükümlülük işletilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

İdarenin düzenlemesinde; yüklenicilerin personele ne zaman ücret vereceği ile idarenin yükleniciye ne zaman ödeme yapacağı hususu belirtilmiştir. İdare, ödeme faturalarının Saymanlık Müdürlüğüne tesliminden itibaren 30 gün içinde yükleniciye ödeme yapılacağını açıkça belirtmektedir. İstekliler aynı koşullar altında teklif vermektedirler. Öte yandan, ücretin ödenmesine ilişkin olarak idarece yapılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununun “ücret ve ücretin ödenmesi” hususundaki hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta İdarece yapılan düzenlemede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İş Kanunu hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.       

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            “Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin “İhale Dokümanında Açıklama Yapılması” başlıklı 14 üncü maddesinde de Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükmüne uygun düzenleme yapılmıştır. 

 

Dilekçede yer verilen ifadelerden, şikayetçinin, personelin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı hususunda tereddüte düştüğü anlaşılmaktadır. Ancak, şikayetçi ihale mevzuatına uygun olarak açıklama talebi ile idareye müracaatta bulunmamıştır.  

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmeti yerine getirecek olan toplam 68 kişilik personelin meslekleri, tahsil durumları ve sayıları belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamede personelin hafta sonu ve bayram tatillerinde çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Teknik Şartnamede de personelin hafta sonu ve bayram tatillerinde çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususta, ihaleye teklif veren firmalar tarafından da herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

Şikayet dilekçesi üzerine idare tarafından verilen 12.01.2007 tarihli yazıda da; ihale konusu personelin çalışma saatlerinin haftada 45 saat olduğu, bu personelin resmi ve dini bayramlarda yada yıl başında çalıştırılmayacağı, hastanede 7 gün 24 saat hizmetin esas olduğu ancak resmi tatillerde hizmetin hastanenin diğer personeli tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Bu hususta, ihale dokümanında isteklileri tereddüte düşürecek ve maliyet hesabı yapılmasını engelleyecek bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde ve maddenin dip notunda; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yemek, yol ve giyim giderlerine ilişkin olarak ne şekilde düzenleme yapılacağı, idarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa maddenin ilgili bölümünün boş bırakılacağı hususu belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “XIII - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinin (12) numaralı fıkrasında;

 

“Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

         

İhale konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin yüklenici tarafından karşılanacağına dair bir ifade yer almamaktadır.

 

İhale dokümanına ilişkin olarak şikayet konusu edilen hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

                   Söz konusu ihale doğrudan personel alımına ilişkin olup, idarelerce bu nitelikte bir hizmet ihalesi yapılması Anayasa ve yasalara açık aykırılık teşkil etmektedir. Kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi esastır. Bu temel kuralın istisnası temizlik ve yemek hizmetleri gibi yasalarda açıkça belirtilmiştir. Söz konusu ihale ise kamu görevlilerince yürütülmesi gereken bir hizmetin müteahhitler eliyle gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle bahsi geçen ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                        Bilal KARACA

                                                                                         Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul