• Karar No: 2007/UM.Z-881
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :118
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-881
Şikayetçi:
 Yardımcı San. Gaz İnş.Turz. Gıda Teks. San. Paz. Nak. İth. İhr. Ltd. Şti., Tevfik İleri Cad. 18/RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Rize Devlet Hastanesi Baştabipliği,İslampaşa Mah. Şehitler Cad. Yeni Devlet Hastanesi 53100 / RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3442
Başvuruya konu ihale:
 2006/179255 İhale Kayıt Numaralı “Oksijen ve Protoksit Gazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 07.00.64.0185/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize Devlet Hastanesi’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Oksijen ve Protoksit Gazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yardımcı San. Gaz İnş. Turz. Gıda Teks. San. Paz. Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.01.2007 tarih ve 3442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.12.2006 tarihinde Rize Devlet Hastanesi Baştabipliğince yapılan “Oksijen ve Protoksit Gazı Alımı” ihalesine en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği belirtilerek, idarece taraflarınca sunulan ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan bir belgenin, ihale tarihinden sonra geçerlik süresinin biteceği gerekçe gösterilerek mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1.r maddesinde “Sağlık Bakanlığından alınmış üretim veya dolum belgesi” istendiği, başvuru sahibi tarafından medikal gaz depolama ve dağıtım yapan firmalara ait 30.04.2005 tarihine kadar geçerlik süresi olan geçici izin belgesinin sunulduğu, anılan belge ekinde 2005/73 sayılı genelgeye yer verildiği, anılan genelge ile geçici izin belge düzenlemesiyle ilgili sürenin uzatıldığı,

 

İhale komisyonunca belgenin geçerlik süresinin 2005/73 sayılı Genelge ile uzatılıp uzatılmadığının 19.12.2006 tarih ve 1406-6220 sayılı yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne sorulduğu, İl Sağlık Müdürlüğünce verilen 22.12.2006 tarih ve 258-10475 sayılı cevabi yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce çıkarılan 2006/70 sayılı “Medikal Gazlar”a ilişkin Genelgeye atıf yapılarak, bu genelge doğrultusunda işlem tesis edilmesinin istendiği,

 

2006/70 sayılı Genelgede; medikal gaz üretim, dolum, depolama, dağıtım tesislerine ilişkin “Geçici İzin Belgesi” uygulamasının kaldırıldığı, bu tesislerin 01.01.2007 tarihine kadar genelgede yer alan şartları sağlamaları gerektiği, aksi taktirde “Geçici İzin Belgesi” ile faaliyet gösteremeyeceklerinin belirtildiği,

 

İhale komisyonunca, geçici izin belgesinin 01.01.2007 tarihinde geçerlik süresini yitireceğinden bahisle, 26.12.2006 tarih ve 1439 sayılı yazı ile başvuru sahibinden 04.01.2007 tarihine kadar üretim ve dolum yapılabileceğine ilişkin belgenin sunulmasının istendiği, başvuru sahibinin 04.01.2007 tarihli cevabi yazısında, anılan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, 2006/70 sayılı genelge doğrultusunda geçerlik süresinin 01.01.2007 tarihi itibari ile sona ereceği, izin belgesi için gerekli başvuruları yaptıkları ve en kısa zamanda temin edilip idareye sunulacağının belirtildiği anlaşılmıştır. 

 

Medikal gaz üretim, dolum veya dağıtım izin belgesi, lehine düzenlenen kişiye sağlık sektöründe kullanılacak gazlara ilişkin üretim, dolum veya dağıtım yapabilme yetkisi bahşeden bir belgedir. Kamu ihalelerinde “yetki”ye ilişkin belgelerde aranması gereken, belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmamasıdır. Başka bir anlatımla, ihale komisyonlarının, tekliflerin değerlendirme aşamasında, ihale dokümanında istenen “yetki”ye ilişkin belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadıklarını araştırmaları gerekmektedir. İhale tarihi itibariyle geçerli olan ancak bu tarihten sonra geçerliğini yitiren bir belge söz konusu ise, idarelerce tekliflerin değerlendirme aşamasında, ihale tarihi itibariyle geçerli olan belge üzerinden işlem yapılmalı ve sözleşmenin ifası safahatında geçerliliğini yitiren bu belgeler yerine geçerli olanların ikame edilmesi talep edilmelidir. Başvuru konusu geçici izin belgesinin tetkikinden, belgenin 30.04.2005 tarihine kadar geçerliliği haiz olduğu, bununla birlikte Sağlık Bakanlığının 2006/70 sayılı Genelgesi ile 01.01.2007 tarihine kadar geçerliğin uzatıldığı anlaşılmaktadır. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale tarihi olan 19.12.2006 tarihinde geçerli olan belge üzerine işlem tesis edilmeyip, belgenin 01.01.2007 tarihinden sonra geçerliliğini yitireceğinden bahisle tekrar izin belgesi istenmesi ve başvuru sahibinin 01.01.2007 tarihinden sonra da geçerliliği haiz olan izin belgesini sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlığı altında; istekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler sunulması istenmiştir.

 

Başvuru sahibince dolum ve dağıtım yapılabileceğine ilişkin geçici izin belgesinin sunulduğu ancak dolumu veya dağıtımı yapılacak medikal gazların üreticisi olduğunu tevsik eden bir belge sunulmadığı gibi medikal gaz üretimi yapan bir firmanın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden herhangi bir belgenin de sunulmadığı, diğer iki istekli tarafından ise üretim veya dolum izin belgesi ile birlikte yetkili satıcı olduklarını gösteren belgelerin de sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan Kanun hükmü gereğince, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen belgeler sunulmadığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Dolayısıyla idarenin teklifi değerlendirme dışı bırakma gerekçesi yerinde olmamakla birlikte, başvuru sahibinin teklifinin söz konusu belgelerinin olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılması gerektiğinden, idarenin yaptığı işlem sonuca etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul