• Karar No: 2007/UH.Z-863
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :85
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-863
Şikayetçi:
 Şafak Yemek San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti., Hamidiye Mah. Antalya Cad. Risale Sokak No: 78 Sultanbeyli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Gar Binası 3. Kat 34718 Haydarpaşa Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2996
Başvuruya konu ihale:
 2006/175136 İhale Kayıt Numaralı “Halkalı İşçi İaşe Yemek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.25.0111/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Halkalı İşçi İaşe Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Şafak Yemek San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarih ve 2996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine bırakılan Ün-Aş Yemek Eşref ÜNEN firmasının eksik evrak sunduğu,

 

            2) İdari şartnamede mevzuata aykırı olarak 1500 kişilik kapasite raporu istenildiği,

 

            3) İdari şartnamede ve teknik şartnamede yer alan malzeme ve demirbaşa ilişkin düzenlemeler arasında uyumsuzluk bulunduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; dilekçe ekinde yer alan dekonttan şikayetçi tarafından Rekabet Kurumu hesabına 260 YTL yatırıldığı, ancak başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 256 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiştir. Tespit edilen aykırılığın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul