• Karar No: 2007/UH.Z-1045
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :80
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1045
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 06440 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Etimesgut Belediye Başkanlığı, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No: 5 06930 Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5636
Başvuruya konu ihale:
 2006/162330 İhale Kayıt Numaralı “65 Adet Park ve Yeşil Alan Bakım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.05.37.G014/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Etimesgut Belediye Başkanlığı’nca 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “65 Adet Park ve Yeşil Alan Bakım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5636 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece TSE hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede teklif fiyata dahil masraflara yer verilmesi ve yemek ve yol ücretinin maaş bordrosunda gösterilmesi gerektiği düzenlemesine rağmen bu giderlerin brüt tutarlarının dokümanda belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkilediği,

 

            3) İdari ve teknik şartnamede belirtilen hizmetin kontrolü için istenilen iki adet binek aracın yakıt giderinin belirlenebilmesi için günlük, haftalık ya da aylık kat edilecek mesafenin bilinmesi gerektiği, idarece dokümanda bu yönde bir düzenleme bulunmadığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İhaleye teklif verecek olanların: TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya ISO 9000 Belgesi vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/L kısmında;“Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Anılan Tebliğe göre, “idarenin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek iş” kıstası ve işin niteliği dikkate alındığında, bu ihalede, hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmemesi  gerektiği anlaşılmıştır. Ancak, idarece yapılan düzenlemeye göre, TSE hizmet yeri yeterlik belgesi veya ISO 9000 belgesinden herhangi birinin sunulması halinde teklif verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, bu ihalede, TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesi mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarece alternatifli düzenleme yapılmış olması nedeniyle düzenleme, rekabetin oluşmasını ve teklif verilmesini engelleyici nitelik taşımamaktadır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Personel Çalışma Şartları ve Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 5.2 maddesinde; “Yüklenici şartnamede yazılı işlerde sorumlu olduğu işyerinde çalıştırmış olduğu işçiler ile ilgili özel bordro düzenleyecek, bu bordrolarda hiçbir şekilde yüklenicinin başka yerlerden maaş alan ve çalışan işçilerine yer verilmeyecektir. Yol ve yemek ücreti maaş bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/XIII/G/8 bendinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ ve idari şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, idarece yol ve yemek bedelinin bordroda gösterileceği düzenlenmesi ancak tutar belirtilmemesi Tebliğ düzenlemesine aykırı olmakla birlikte ihaleye teklif verecek isteklilerin yol ve yemek maliyetlerini serbest piyasa koşullarında belirleyerek tekliflerine dahil etmeleri mümkün olduğundan bu eksikliğin tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, malzeme ve ekipman listesinde, 1 adet kamyonet, 1 adet kontrol aracı ve 1 adet pikap istendiği belirtilmiş olup, toplam yapılacak tahmini mesafenin belirlenmediği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin yürütüleceği alanın belli olduğu, isteklilerin teklif vermeden önce araçların yakıt maliyetlerine esas olmak üzere tahmini bir bedel öngörmelerinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.bu nedenle, ihale dokümanında kat edilecek mesafenin belirlenmemiş olmasının teklif verilmesini engelleyici nitelikte değildir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdarece ihale dokümanında yemek ve yol ücretinin bordroda gösterilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmasına rağmen bu maliyetlere ilişkin olarak günlük brüt tutarların belirtilememiş olmasının Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyeceği ve ayrıca ihalede idarece kontrol aracı istenmesinin ihale konusu işin yürütülmesi ile ilgili olmaması nedeniyle bu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                        Namık DAĞALP

                                                                                                               II. Başkan

 

 

  

 


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul