• Karar No: 2007/UH.Z-1171
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :33
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1171
Şikayetçi:
 A F M Güvenlik Eğit. ve Korm. Hizm. Ltd. Şti. Muhtesip İskender Mahallesi Fevzipaşa Cad. Nu:179 K.4 34091 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.Odunluk Mah.16130 Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6930
Başvuruya konu ihale:
 2006/194478 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.06.49.0041/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. tarafından 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A F M Güvenlik Eğit. ve Korm. Hizm. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarih ve 6930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı

 

 hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu özel güvenlik hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu; ihale mevzuatında göre adam-saat  esasına dayalı teklif istenilemeyeceği,

 

            2) İdari şartnamenin 26.1 nci maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında kıdem tazminatı, işyeri hekimliği gibi maliyet unsurlarının sayıldığı, 1 yıllık hizmet için kıdem tazminatı olmadığı halde bir maliyet kalemi olarak öngörüldüğü,

 

            3) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde çalışacak personelin pozisyonuna göre farklı ücret düzenlemesi yapıldığı; teklif mektubu eki cetvelde ayrıca düzenleme yapılmadığı,  birim fiyat eki cetvelde değişiklik yapılamayacağı ve idarenin öngördüğü kalemlerden farklı kalem oluşturulamayacağı dikkate alınarak teklif verdikleri halde bu şarta uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alındığı,

 

            4) İdari şartnamede güvenlik vardiya amiri için kıyafet ve mali sorumluluk sigortası bedeli öngörülmediği; teklif mektubu eki cetvelde de sigorta için ayrı bir kalem açılmadığı, güvenlik amirinin de özel güvenlik personeli olması ve 5188 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilmesi gerektiğinden giyim ve zorunlu sigorta bedelinin güvenlik amiri için de maliyet olarak öngörülmesi gerektiği,

 

            5) İdari şartnamede güvenlik vardiya amirince kullanılacak lastik tekerlekli araca ilişkin düzenleme yapıldığı; bu düzenlemenin doğal sonucu olarak vardiya güvenlik amirine şoförlük görevi verildiği , oysa özel güvenlik amirine şoförlük görevi verilemeyeceği,

 

            6) İhale dokümanında araç km’sinin belirtilmediği ve kaç gün üzerinden teklif verileceğinin belirtilmediği,

 

            7) İhale dokümanında ödemelerin adam-saat üzerinden hak edişlere yansıtılacağı belirtilmesine rağmen, aylık gün sayısının 26 gün olarak belirtilmesinin tereddüde neden olduğu,

           

8) Teklifin adam-saat üzerinden alınması istenildiği ve firmalarınca 10 ay süre ile 87 kişi için adam saat üzerinden teklif verildiği; teklif birim fiyat cetvelinde birimin “adam-saat” ek kalemde teklif verilmesini istenildiği; buna göre, miktar olarak aylık 16.965 saatin belirtildiği, bir yandan adam-saat üzerinden teklif istenirken diğer yandan aylık ücrete ilişkin düzenleme yapılmasının tereddüde neden olduğu  ve bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

9) Sözleşme tasarısının bir çok maddesinin boş bırakılmasının istekliler için tedirginlik sebebi olduğu ve boş bırakılan sözleşme tasarısı ile ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 05.02.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alınarak 07.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verildiği, kesinleşen ihale kararının tebellüğünden sonra 19.02.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama talebinde bulunulduğu, daha sonra 23.02.2007 tarihli idareye şikayet başvurusu niteliğini haiz dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve bu başvurunun ihale dokümanında yapılan düzenlemelere yönelik şikayetin teklif sunulduktan sonra yapıldığı gerekçesiyle idarenin 26.02.2007 tarih ve 509-10 sayılı yazısı ekinde yer alan karar ile reddedildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 05.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu ve yapılan incelemede sonucunda dilekçe ekinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneği ile ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgelerin dilekçeye eklenmediğinin tespit edilmesi üzerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiğine ilişkin 06.03.2007 tarihli Kurum yazısı şikayetçiye gönderilmiştir.

 

Şikayetçinin eksikliklerin giderilmesine ilişkin 20.03.2007 tarih ve 8533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekinde şikayet üzerine idarece alınan karar ile diğer belgelerin eklenildiğinin tespit edilmesi üzerine esasın incelenmesine geçildiği; ancak idareden gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinde yapılan incelemede şikayetçinin eksiklik giderilmesine ilişkin söz konusu dilekçesi ekine konulan idareye şikayet başvurusu ve idare kararı örneğinin ihale işlem dosyasında yer alan idareye şikayet başvurusu ve başvuru üzerine alınan karar ile aynı olmadığı tespit edilmiştir.

 

Kurumca esasın incelenmesine geçilmesi nedeniyle idarece gönderilen ihale işlem dosyasında idareye şikayet başvurusu ve idarece şikayet üzerine alınan kararın birer örneği yer aldığı; bahse konu belgelerin incelenmesinden idareye şikayet başvurusunun ihale dokümanına karşı yapıldığı ve idarece şikayetçinin ihaleye teklif verdiğinden bahisle dokümana karşı yapılan başvurunun reddedildiği tespit edilmiştir.

 

Şikayetçinin 05.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde yer alan iddiaların ihale dokümanına yönelik olduğu; ancak 3 üncü iddiasında özetle idari şartnameye uygun olmayan teklifin değerlendirmeye alındığı iddiasına yer verilmesine karşın idareye şikayet başvurusunda bu iddianın idarece hazırlanan teklif birim fiyat eki cetvelden farklı cetvel veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alındığına yönelik kısmına yer verilmediği belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla, kuruma yapılan başvuru, bu iddia açısından kısmen tekliflerin değerlendirilmesine  ilişkin başvuru olarak alınarak idareye gönderilse dahi şikayetçinin 16.02.2007 tarihinde tebellüğ ettiği kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet için öngörülen 15 günlük süre dikkate alındığında; başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı 05.03.2007 tarihi itibariyle başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi halinde idarece süre hesabında dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih esas alınması gerektiğinden bu iddianın da süre yönünden reddi gerektiği; bu itibarla, kuruma yapılan başvurunun ihale dokümanına karşı yapılan kısmı ile tekliflerin değerlendirmesine karşı yapılan kısmının ayrılmasının farklı sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı (ihale dokümanı satın alındığı ) 05.02.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun idarece reddi üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhaleler Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale işlem dosyası incelendiğinde; şikayetçinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu dokümana karşı  yapılan bir şikayet olarak değerlendirip şikayetçinin ihaleye teklif vermiş olması nedeniyle bu başvuruyu reddettiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 Sayılı Kanunun 55’inci maddesinde idarelerin şikayetleri; “Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış ise” dikkate alacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu hüküm çerçevesinde; istekli ilk başvurusunu süresi içerisinde yapmış olup Kurumumuzca eksik belgelerin tamamlanması hususu istekliye bildirilmiştir. İstekli eksik belgelerini tamamlayarak verilen süre içerisinde Kurumumuza iletmiş ve Kurum tarafından usulüne uygun başvuru olarak değerlendirilerek esas incelemesine geçilmiştir.Bu aşamayı takiben ilk başvurudan sonra istenmiş olan belgelerin tamamlanmadığı, ikinci başvurunun ise süresinde yapılmadığı gerekçesiyle usulüne aykırı başvuru olarak işlem tesisi Yasaya uygun olmayacaktır.

 

            Bu nedenle; şikayetçi idareye başvurusunu süresi içinde yapmış olduğundan başvurunun süre yönünden reddedilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki şikayetçinin başvurusu incelendiğinde; şikayetin hem “Dokümana” hem de “Değerlendirmeye” yönelik olduğu görülmektedir.

 

            Bu itibarla Kanunun yukarıda belirtilen hükmü de dikkate alınarak başvurunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                      Bilal KARACA                      Muzaffer EREN

              Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul