• Karar No: 2007/UY.Z-1411
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :112
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1411
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Turanlı Sok. Nu: 6/3 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad. 34147 Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7491
Başvuruya konu ihale:
 2006/157886 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.06.66.0019/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 28.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.03.2007 tarih ve 7491 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin idarece 29.02.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle, idarenin ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, oysa “PAM-PAK Med. Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti.” olarak 06.12.2006 tarihinde ortaklar kurulunca alınan 2006-1 numaralı kararla şirket unvanı ile amaç ve konu hususlarında değişiklik öngörüldüğü bu karar notere tasdik ettirilerek Ticaret Sicil Memurluğuna 18.12.2006 tarihinde tescil ettirildiği, alınan bu kararla firmalarının unvanının “PAM-PAK Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşl. Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Sti.” olarak değiştirildiği bu değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanamaması nedeniyle bu değişikliklerin idarece bilinmesini temin etmek üzere teklif zarfı içerisinde, değişikliğe ilişkin kararın ve tescil yazısının onaylı suretinin de idareye sunulduğu, bu durumda şirketin eski unvanının kullanılması sebebiyle tekliflerinin geçersiz sayılamayacağı ve dolayısıyla ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak, başka bir firmanın Kurumumuza yapmış olduğu itirazen şikayet üzerine Kurulun 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1410 sayılı kararıyla; “İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

25.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firmanın ihaleden önce unvan değişikliği yaptığı halde teklifini eski unvanıyla sunduğu bu sebeple teklifin geçersiz olduğu yönündeki iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine hazırlanan raporda, hem şikayet uygun görülerek Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin hem de şikayetçinin teklifinin geçersiz olduğu, dolayısıyla geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali önerilmiş ve bu öneri ihale komisyonu tarafından tekrar karara bağlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulmuş ve ihale yetkilisinin de bu kararı onaylaması üzerine ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin iptal gerekçesi olarak gösterdiği, geçersiz sayılan teklifler ve bunlara ilişkin gerekçelerden; başvuru sahibinin teklifiyle birlikte sunduğu “iş ortaklığı beyannamesi”nde 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan, iş ortaklığı üyelerinin, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapacakları, ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma isteneceği, iş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortağın belirtileceği, ihalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerektiği, İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının belirtileceği yönündeki bütün unsurları taşıdığı, başvuru sahibi tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesine işin adının sehven eksik yazılmış olmasına rağmen, beyannamenin üzerinde ihale kayıt numarasının bulunması ve şikayete konu işe ilişkin zarf içerisinde her iki ortak tarafından imzalanarak idareye sunulması sebebiyle bu ihaleye ilişkin olduğunun rahatlıkla anlaşıldığı, söz konusu sehvi eksikliğin beyannameyi geçersiz kılmayacağı ve teklifin bu sebeple geçersiz sayılamayacağı açıktır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan firmanın “PAM-PAK Med. Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti.” olarak 06.12.2006 tarihinde ortaklar kurulunca alınan 2006-1 numaralı kararda şirket unvanı ile amaç ve konu hususlarında değişiklik öngörüldüğü, bu kararın notere tasdik ettirilerek Ticaret Sicil Memurluğuna 18.12.2006 tarihinde tescil ettirildiği, alınan bu kararla firmanın unvanının “PAM-PAK Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşl. Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Sti.” olarak değiştirildiği bu değişikliğin ihale tarihi itibariyle Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanamaması nedeniyle bu değişikliklerin idarece bilinmesini temin etmek üzere teklif zarfı içerisinde, değişikliğe ilişkin kararın, tescil yazısının onaylı suretinin ve bu değişikliklere ilişkin diğer bütün evrakların da teklif zarfı içerisinde sunulduğu, bu durumda şirketin eski ve yeni unvanıyla aynı şirket olduğunun idare tarafından yapılan araştırmalarda da anlaşıldığı görülmüştür. Bu değişikliklerin ihalenin tarihiyle aynı zamana rastlaması ve henüz Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanamaması sebebiyle mevcut gelişmeleri içerecek şekilde teklifin oluşturulmasında ilgili mevzuat ile ihale mevzuatına aykırılık olmadığı anlaşılmış ve bu sebeple teklifin değerlendirme dışı bırakılması yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç itibarıyla, idarenin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle varsa başka nedenlerle ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; idarece geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 29.02.2007 tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,” karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1410 sayılı Kurul Kararıyla idarenin ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline karar verildiğinden, karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde;

“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

Hükmü yer almakta, maddenin gerekçe metninde ise iptale gerekçe olabilecek hususlar bakımından; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerin sayıldığı, keza Kanunun 40 ıncı maddesinde de aynı nitelikli yetkinin ihale yetkilisine verildiği görülmektedir.

İncelenen ihalede komisyonun iptale gerekçe gösterdiği “geçerli teklif kalmaması” hususuyla sınırlı bir değerlendirme yapılarak iptal işlemi Kurulca yerinde bulunmamakla birlikte, komisyonun ve ihale yetkilisinin Kanunun 39 ve 40 ıncı madde hükümleri uyarınca ve başka gerekçelerle ihaleyi iptal yetkilerinin bulunduğu ek gerekçesiyle karara katılıyorum.

 

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

           

 

KARŞI OY

 

 

 

11 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın 3 isteklinin teklif verdiği, bunlardan sadece iki isteklinin teklifinin geçerli olduğu görülen ihalede, rekabetin tesisi başta olmak üzere temel ilkelere aykırı düzenlemelerin de bulunması nedeniyle ihalenin iptali gerektiğinden karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bilal KARACA                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             Kurul Üyesi                                                   

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

İncelenen ihale hakkında; ihale dokümanına yapılan bir başvurunun kurulca incelenmesi sonucu alınan 26.02.2007 gün ve 2007/UH.Z-691 ve 692 no’lu Kurul Kararlarına vermiş olduğum Karşı Oy metninde belirtildiği üzere; “11 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın üç isteklinin teklif verdiği, bunlardan da sadece iki isteklinin teklifinin geçerli olduğu görülen bu ihalede, rekabetin tesisi başta olmak üzere temel ilkelere aykırı düzenlemeler yanında ihale konusu hizmetin genel anlamda personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmasına rağmen gerekleri ve personel nitelikleri bakımından birbirinden farklı hizmet kollarının aynı ihaleye konu yapılarak bir arada ihale edilmesi mevzuata aykırı olduğundan” ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla;4734 sayılı kanunun 56ncı maddesinin ( c ) bendi uyarınca, “şikayetin uygun bulunmadığı” oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

K.Nejat ÜNLÜ

                                                                                                             Kurul Üyesi                                                   

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul