• Karar No: 2007/UH.Z-1234
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :40
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1234
Şikayetçi:
 Erhan Nakliyat Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ziya Gökalp Mahallesi Nasıroğlu İş Merkezi No:507 Kat:5 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8115
Başvuruya konu ihale:
 2007/2044 İhale Kayıt Numaralı “80 Kişi İle 9 Aylık Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.96.0119/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “80 Kişi İle 9 Aylık Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Erhan Nakliyat Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.03.2007 tarih ve 8115 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu hizmetin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işi olduğu, idari şartnamenin 26.5. maddesinde yapılan düzenlemeden personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olarak belirlendiğinin anlaşıldığı, firmalarının Denizli Sigorta İl Müdürlüğü’ne ihale konusu işe ait ihale dokümanları ile müracaat ettiği ve dezenfeksiyon işine ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranın % 2 olduğunun Denizli SSK İl Müdürlüğü´nün 14.02.2007 tarih 016399 sayılı yazısı ile tespit edildiği, idare tarafından prim oranına ilişkin olarak yapılan belirlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Tip İdari Şartnamenin “Kapasite,araştırma-geliştirme,standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinin 2. alt bendinde; “Dezenfektanlarla ilgili (EC) Sertifikası ihale dosyasında sunulacaktır.”düzenlemesine yer verildiği, firmalarınca yapılan tetkik neticesinde isteklilerce teklif dosyasında sunulması hüküm altına alınan "(EC) Sertifikası" adı altında herhangi bir kalite ve standardizasyon belgesi bulunmadığı, 

 

            3) İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26.3. maddesinde; "Yüklenici firma çalıştıracağı personele ait 1 Yazlık,1 Kışlık giyim bedelini teklif fiyata dahil edecektir. (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak) ayni olarak verilecektir." düzenlemesine, teknik şartnamenin personel kıyafeti bölümünde ise; "Yüklenici kontrollüğün belirleyeceği ve üzerinde sadece yüklenicinin adının bulunacağı kıyafetleri farklı renklerde yaptırabilir.Yüklenici işçiler için hazırlamış olduğu ve idarece onaylanmış kimlik kartlarını kullanacak, kartı bulunmayan işçiler görevliler tarafından binaya  alınmayacaktır…Personelin  iş giysileri  temiz  ve  ütülü olacak, ütülenebilir ve  ütüsü  çabuk     bozulmayan kumaşlardan seçilecektir…İşçilerin hastane tarafından belirlenecek kıyafetleri, yüklenici tarafından temin edilecektir." sınırlı düzenlemesine yer verildiği ancak teklifin tespitinde önemli bir bileşen olan iş elbiselerinin niteliğine ilişkin bilgilere yer verilmediği, bu hususun anılan gider kalemine ilişkin olarak gerçekçi maliyet tespitini engellediği,

 

            4) Teknik Şartnamenin işe ilişkin özellikler başlıklı III. Bölümünün 1. maddesinde;"Personelin 40 adeti en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu tercihen sağlık ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olması veya biyoloji, kimya ve benzeri fen bilimlerinden mezun olması gerekmektedir." düzenlemesine yer verilmesine karşın yeterlik kapsamındaki bu düzenlemeye Kamu İhale Bülteninde 19.01.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilan metninde yer verilmediği, yeterlik değerlendirilmesine ilişkin hususlara ilan metninde yer verilmesi gerektiği,

 

            5) Teknik Şartnamenin  3. maddesinin İşe İlişkin Özellikler Bölümünün 2. bendinde "Hepatit B Aşısı gerekenlere aşı yaptırılıp belgelenecektir. 6 Ayda bir Personelin   Portör   Taramaları   ve   sağlık   Kontrolü   firmaca   yaptırılacaktır" şeklindeki düzenlemede Hepatit B aşısının maliyetli bir kalem olması nedeniyle Hepatit B Aşısının kaç  kişiye yaptırılacağının bilinmemesi maliyet hesaplamalarını olumsuz yönde etkilediği,

 

            6) Teknik  Şartnamenin  Aylık  Kullanılacak  Sarf  Malzemeler  başlıklı 4. maddesinin Yoğun  Bakımda kullanmak için  yüzey dezenfektanının 3. bendinde etken madde olarak virkon yazıldığı,  virkon bir marka ismi olup etken bir madde olmadığı, etken madde olarak istenen oxone, caroat, potassium  monopersulfate maddelerinin sadece virkon markasında bulunması, dolayısıyla marka belirtilmesi ile 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir düzenleme yapıldığı,

 

            7) İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin h, i, l, o maddelerinde istenilen belgeler
ve 7.3.2 maddesinin  “İsteklinin  organizasyon yapısına ve personel durumuna  ilişkin belgeler”e 19.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanın ilgili maddelerinde yer verilmediği,

 

            8) Teknik Şartnamenin aylık kullanılacak sarf malzemelerin teknik özelliği ve miktarları bölümünde belirtilen malzemelerin dışında, “Personel hijyeni için tek kullanımlık bone, kep, galoş ve eldiven”, “Personel eğitiminin gideri”, “Kullanılacak biyolojik ve kimyasal indikatörler, Paketlere yapıştırılacak otoklav bandı”, “Hastane yemek otomasyon sistemine bağlantı” gibi giderlere İdari Şartnamenin 26. maddesinde yer verilmediği, ayrıca Teknik Şartnamede bu giderlere ait miktar, cins ve özelliklerin belirtilmediği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi ihale dokümanını satın aldığı ve ihaleye teklif vermediğinden istekli olabilecek sıfatına haizdir. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 nci maddesinde istekli olabileceklerin ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru konusu ihaleye teklif veren bir istekli olup, isteklinin teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde bulunmaktadır. Ancak başvuru sahibinin şikayeti ihale dokümanına ilişkin olduğundan, şikayet konu aşama olan ihale dokümanı ile sınırlı olarak değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla yaklaşık maliyetin üzerinde bulunan teklife ilişkin olarak herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhale konusu hizmetin Denizli Devlet Hastanesi Ameliyathaneler, Cerrahi Yoğun Bakım ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Laboratuarlar, Yenidoğan ve Yenidoğan Bakım, Acil, Diyaliz Ünitelerinin Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon işi olduğu, idarenin SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğü ile yaptığı yazışma neticesinde SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğü’nün 03.10.2006 tarih ve 092590 sayılı yazısında “Dezenfeksiyon işinin tehlike sınıfının (1), iş kazaları meslek hastalıkları priminin (1,5)” olarak belirtildiği, bu çerçevede idari şartnamenin 26.5. maddesinde “personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları tehlike sınıfının (1) ve SSK prim oranının % 1,5 olarak hesaplanacağının” belirtildiği görülmüştür.

 

            Diğer yandan başvuru sahibinin SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğü’ne müracaatı üzerine

SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğü’nün 14.02.2007 tarih ve 16399 sayılı yazısında “hastanelerde kullanılan el aletlerinin temizlenmesi dezenfekte işleri (bulaşık vb.) tehlike sınıfının (1), iş kazaları meslek hastalıkları priminin (1,5), ameliyathane, yoğun bakım laboratuar gibi yerlerin dezenfekte işleri genel temizlik hizmeti sınıfına dahil olacağından tehlike sınıfının (2), iş kazaları meslek hastalıkları priminin (2) olduğu” belirtilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinin 3 üncü fıkrasında;

 

Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edildiği ve idari şartnamedeki düzenlemenin de SSK Denizli Sigorta İl Müdürlüğü’nün 03.10.2006 tarih ve 092590 sayılı yazısında belirtilen prim oranı dikkate alınarak yapıldığı anlaşıldığından, idarece bu konuda tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kapasite,araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinin 2. alt bendinde; “Dezenfektanlarla ilgili (EC) Sertifikası” ihale dosyasında sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibi "(EC) Sertifikası" adı altında herhangi bir kalite ve standardizasyon belgesi bulunmadığını iddia etmektedir.

 

            Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazılan 26.03.2007 tarih ve 1053 sayılı Kurum yazısı ile konuya ilişkin görüş istenilmiştir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2007 tarih ve 6807 sayılı cevap yazısında;

 

            İngiltere Tıbbi Cihazlar Ajansı’nın Nisan 2006’da yayımladığı, tıbbi cihazlarla tıbbi ürünler (ilaçlar) arasındaki farkı ve bunlara uygulanacak olası kontrolleri genel olarak açıklayan 17 nolu Bülteni uyarınca topikal dezenfektanların (tıbbi el ve vücut dezenfektanları) 65/65/EEC sayılı direktife tabi ilaç olduğu; tıbbi cihazlara özgü dezenfektanların 93/42/EEC sayılı direktifine tabi tıbbi cihaz olduğu belirtilmektedir.

 

            65/65/EEC sayılı direktife tabi ilaç olan tıbbi el ve vücut dezenfektanları İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmektedir. 93/42/EEC sayılı direktifine tabi tıbbi cihazlara özgü  tıbbi cihaz dezenfektanları Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanına girmektedir. Yüzey dezenfektanları ise Bakanlığımız Temel Sağlık Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmektedir.

 

            Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından Avrupa Birliği Teknik Mevzuat uyumu kapsamında, 93/42/EEC Medical Devices Directive uyumlaştırılarak, 13.03.2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazete’de “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” olarak yayımlanmış, 31.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Daha sonra Yönetmelik revize edilerek aynı isimle, 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

 

            Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre imalatçı üretmiş olduğu ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına kendisi karar verir ve Yönetmelik-Madde 9’da yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden birini takip eder. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde 4 tanımlar (i) fıkrası kapsamında yer alan tıbbi cihazların, CE işareti iliştirilmiş şekilde piyasaya arz edilmeleri ve 93/42/EEC sayılı AB direktifine uygun şekilde düzenlenmiş AT Uygunluk Belgelerinin (EC Certificate) bulunması zorunludur.” hususlarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, teknik şartnamenin “Aylık Kullanılacak Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri ve Miktarları” başlıklı bölümü incelendiğinde, kullanılacak sarf malzemeleri arasında tıbbi cihazlara özgü dezenfektanların bulunduğu görülmüştür. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün anılan yazısından tıbbi cihazlara özgü dezenfektanların 93/42/EEC sayılı direktifine tabi tıbbi cihaz olduğu, bu kapsamdaki tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca CE işareti iliştirilmiş şekilde piyasaya arz edilmeleri ve 93/42/EEC sayılı AB direktifine uygun şekilde düzenlenmiş AT Uygunluk Belgelerinin (EC Certificate) bulunmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından, başvuru konusu ihalede “Dezenfektanlarla ilgili (EC) Sertifikası” istenilmesinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığının ilgili düzenlemelerinin bir sonucu olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Çalıştırılacak personelin kıyafeti ile ilgili olarak İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesi ;"Yüklenici firma çalıştıracağı personele ait 1 Yazlık,1 Kışlık giyim bedelini teklif fiyata dahil edecektir. (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak) ayni olarak verilecektir." şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin personel kıyafeti bölümünde; "Yüklenici kontrollüğün belirleyeceği ve üzerinde sadece yüklenicinin adının bulunacağı kıyafetleri işe başlama gününe kadar temin edeceklerdir. Kontrollük bölümlere kıyafetleri farklı renklerde yaptırabilir. Yüklenici işçiler için hazırlamış olduğu ve idarece onaylanmış kimlik kartlarını kullanacak, kartı bulunmayan işçiler görevliler tarafından binaya  alınmayacaktır…Personelin  iş giysileri  temiz  ve  ütülü olacak, ütülenebilir ve  ütüsü  çabuk bozulmayan kumaşlardan seçilecektir…İşçilerin hastane tarafından belirlenecek kıyafetleri, yüklenici tarafından temin edilecektir." ve “Personel tek kullanımlık bone, kep, galoş ve eldiven kullanacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII. maddesi “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) bendinde;Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından ayni olarak verilecek giyim için idarece genel özelliklere ilişkin teknik şartnamede belirleme yapıldığı ve mevcut belirlemelere göre işçilere verilecek kıyafetin fiyat ve standardının sektörde faaliyet gösterenler açısından anlaşılabilir olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükmü uyarınca işçi kıyafetlerinin ayni olarak yüklenici tarafından verileceği ve teklif fiyata dahil edileceği hususunun idari şartnamenin 26 ncı maddesinde açıkça belirtildiği, diğer yandan başvuru sahibinin bu konuyla ilgili tereddüt yaşaması halinde, mevzuatta öngörülen ihale dokümanına ilişkin açıklama talebi hakkını kullanabilecekken bu konuda idareye herhangi bir açıklama talebinde bulunmadığı anlaşılmış olup, bu konudaki iddia yerinde bulunmamıştır.

           

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin III. Bölümünün 1. maddesinde; "Personelin en az 40 adeti en az Sağlık Meslek Lisesi mezunu tercihen sağlık ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olması veya biyoloji, kimya ve benzeri fen bilimlerinden mezun olması gerekmektedir." düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanında ise çalıştırılacak personelin niteliğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 ncü maddesinde “yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler” ihale ilanında belirtilmesi zorunlu hususlar arasında sayılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

 

Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.”  hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısının belirtildiği, ancak söz konusu düzenlemenin ihale aşamasında tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak bir kriter olmadığı, bu durumda ihale ilanında söz konusu düzenlemeye yer verilmemesinde 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin  3. maddesinin “İşe İlişkin Özellikler Bölümünün” 2. bendi "Hepatit B Aşısı gerekenlere aşı yaptırılıp belgelenecektir. 6 Ayda bir Personelin  Portör  Taramaları ve sağlık   Kontrolü firmaca yaptırılacaktır" şeklinde düzenlemiştir. Başvuru sahibi Hepatit B aşısının maliyetli bir kalem olması nedeniyle Hepatit B Aşısının kaç kişiye yaptırılacağının bilinmemesinin maliyet hesaplamalarını olumsuz yönde etkilediğini iddia etmektedir.

 

Teknik şartnamede söz konusu aşının gerekenlere yaptırılacağı şeklinde düzenleme yer almaktadır. İhale aşamasında çalıştırılacak personelin hangilerinin hepatit B aşısına ihtiyaç duyulacağının bilinmesi ve bu konuyla ilgili maliyet hesaplaması yapılmasının mümkün olmadığı, bu haliyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik  Şartnamenin  Aylık  Kullanılacak  Sarf  Malzemeler  başlıklı 4. maddesinin Yoğun  Bakımda kullanmak için  yüzey dezenfektanının 3. bendinde; “Etken madde aşağıdakilerden biri olmalıdır. Oxone, virkon, Caroat, potassium monopersulfate” düzenlemesine yer verilmiştir. Başvuru sahibi virkon’un bir marka ismi olup etken bir madde olmadığı, etken madde olarak istenen oxone, caroat, potassium  monopersulfate maddelerinin sadece virkon markasında bulunması, dolayısıyla marka belirtilmesi ile 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir düzenleme yapıldığını iddia etmiştir.

 

İdareye bu konuda yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında; “kullanılacak solüsyonların etki edeceği alanlara göre gerekli bileşenlerin değişik ve bir çok firmada bulunan alternatiflere göre istenildiği, istenilen alternatif etken maddelerin arasında herhangi birinin solüsyon içinde bulunması halinde yeterli görüleceği” belirtilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, şikayete konu ihalenin sarf malzemesi dahil dezenfeksiyon hizmet alımı işi olduğu, idare tarafından teknik şartnamenin ilgili maddelerinde söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak olan sarf malzemelerinin miktarı ve özellikleri ile ilgili tanımlamalara yer verildiği, anılan ihalenin mal alımı ihalesi olmaması ve ihaleye teklif veren isteklilerin tamamının söz konusu sarf malzemelerini piyasadan temin edebilme imkanının bulunması sebebiyle, kullanılacak sarf malzemelerine ilişkin olarak herhangi bir marka ve/veya model belirtilmiş olsa dahi bu hususun ihaleye katılımı engelleyici nitelikte değerlendirilemeyeceği, kaldı ki idarenin şikayet dilekçesine verdiği cevap yazısında söz konusu sarf malzemelerinin bir çok firmada bulunan alternatiflere göre istenildiği ve istenilen alternatif etken maddelerin arasında herhangi birinin solüsyon içinde bulunması halinde yeterli görüleceği yönünde bir ifadenin yer aldığı görülmüş olup, idarece bu konuda yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu hususundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari Şartnamenin 7.1 (h) maddesinde isteklilerden; “Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi”, (i) maddesinde; “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi”, (l) maddesinde; “Bu Şartnamenin 8 inci veya 36 ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler” istenilmiş, diğer yandan anılan şartnamenin 8 nci maddesinde ihalenin bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olduğu, 36.5. maddesinde ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.1 (o) maddesinde,  ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulması konusunda idarece düzenleme yapılmasına gerek görülmediği anlaşılmaktadır. Anılan şartnamenin “İsteklinin  organizasyon yapısına ve personel durumuna  ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde ise Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki hükümlere yer verilerek özel bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamedeki bu düzenlemelere paralel olarak; ihale ilanının 4.1.3.1. maddesinde isteklilerden “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri” istenilmiş, 6 ncı maddesinde “İhalenin tüm isteklilere açık olduğu” 12. maddesinde “Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyeceği” düzenlemelerine yer verilmiş, ihale ilanında çalıştırılacak personelin niteliğine ilişkin herhangi bir özel düzenleme yapılmamıştır.

 

            Yapılan incelemede, şikayet edilen konulara ilişkin olarak idari şartname ve ihale ilanındaki düzenlemelerde birbirine aykırı hususlar yer almadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda bu iddiaya yer vermediği görülmüştür. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular” bölümünün (d) bendinde; “…İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvuru konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle başvuru aynı işlemlere tabi tutulacaktır. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek, ancak idareye şikayet başvurusunda yer almayan başvuru konuları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilecektir…” hükmü uyarınca bu iddia, iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

           Şikayet konusu ile ilgili olarak, idari şartnamenin 26.3. maddesinde “….teknik şartnamede ayrıntılı olarak yazılan dezenfeksiyon için gerekli dezenfektanlar ve tüketim malzemelerinin bedellerinin de teklif fiyata dahil olduğu” düzenlemesine yer verilmiştir.

        Teknik şartnamenin ilgili bölümlerinde aylık kullanılacak sarf malzemelerinin teknik özellikleri ve miktarları, aylık tüketim malzemeleri ve miktarları, dezenfeksiyon işlemi için gerekli cihaz ve ekipmanlar açıkça belirtilmiştir. Yine teknik şartnamenin ilgili bölümlerinde personelin tek kullanımlık bone, kep, galoş ve eldiven kullanacağı, personel eğitiminin yüklenici tarafından ne şekilde gerçekleştirileceği, yüklenici firmanın hastaneden talep etmeksizin hastane personel mesai, yemekhane kontrol sistemine personeli dahil etmek zorunda olduğu düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, idari şartnamenin 26.3. maddesinde “teknik şartnamede ayrıntılı olarak yazılan dezenfeksiyon için gerekli dezenfektanlar ve tüketim malzemelerinin bedellerinin teklif fiyata dahil olduğunun” belirtildiği, dolayısıyla tüketim malzemeleri ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere teknik şartnamede yer verilip, idari şartnamenin 26. maddesinde yer verilmemesinde kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmadığı, diğer yandan şikayete konu edilen ve yukarıda yer verilen giderlerin tüketim malzemeleri ve/veya toplam maliyet içinde oldukça küçük yer tutacağı düşünüldüğünde, bu giderlere ilişkin olarak miktar, cins ve özelliklerin belirtilmemiş olsa dahi işin kapsamını ve içeriğini bilen ve bu sektörde faaliyet gösterenler firmaların bu giderlere ilişkin öngörüde bulunabileceği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Teknik Şartnamede; “Hepatit B aşısı gerekenlere aşı yaptırılıp belgelenecektir. 6 ayda bir personelin portör taramaları ve sağlık kontrolü firmaca yapılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır. İhale konusu işte 80 kişi çalıştırılacaktır. Hepatiti B aşısının maliyetli bir kalem olması nedeniyle Hepatit B aşısının kaç kişiye yaptırılacağının bilinmemesinin maliyet hesaplamalarını belirsiz hale getireceği ve teklif verecek isteklileri tereddüde düşüreceği açıktır.

 

             Öte yandan ihale konusu işte toplam 80 kişi çalıştırılacak olup bunlardan 38 kişiye asgari ücret, 2 kişiye asgari ücretin % 40 fazlası, 40 kişiye de asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir. Yine şartnameye göre dini bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısı 18 kişi olup bu çalıştırılacak personelin niteliği şartnamede belirtilmemiştir. Bu günlerde çalıştırılacak kişilerin asgari ücret alan kişiler olması halinde ödenecek fazla mesai ücreti farklı, asgari ücretin üstünde ücret alan kişiler olması halinde ise bu fazla mesai ücreti daha farklı olacaktır. Bu nedenle bu belirsizlik, tekliflerin sağlıklı verilmesini engelleyen bir husustur.

 

            Öte yandan; ihale dokümanını 4 isteklinin satın aldığı, ihaleye sadece bir isteklinin katıldığı, bu teklifin de yaklaşık maliyetin üstünde olduğu dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “Rekabet” olgusunun bu ihalede gerçekleşmediği görüşüne varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz. 

 

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul