• Karar No: 2007/UH.Z-1514
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :29
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1514
Şikayetçi:
 Federal Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Refahiye Mah. Karaköprü Cad. 12. Sok. Köseoğlu Apt. No: 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü), Seyhan Barajı 01170 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2007 / 9356
Başvuruya konu ihale:
 2006/182343 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.07.80.0182/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A. Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Federal Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 08.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2007 tarih ve 9356 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifleri geçerli olmasına rağmen ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibinin belirlenmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 84 kişi ile yapılacağı düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile özel güvenlik personeli 3 vardiya olarak çalıştırılacak olup, bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.


26.3.Ayrıca işçiye ödenecek olan;

a) Özel güvenlik görevlisi işçiye ücret olarak asgari ücretin %25 fazlasıdır.

b) Özel güvenlik görevlisi için aylık 26 gün üzerinden brüt yemek bedeli 3,00 YTL’dir.” düzenlemesi,

 

            “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin 10 ay süreli olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 7.22. maddesinde,

“a) Her görev yeri için bir adet akıllı kalem-bekçi tur kontrol sistemi toplam 21 adet,

b) Her görev yeri için bir adet ve merkezden kontrol için 2 set olmak üzere toplam 23 adet GSM operatörüne bağlı cep telefonu,

c) 23 adet cep telefonunun sabit hat ücreti (konuşma masrafı)

d) Her nöbet yerine bir adet nöbet devir teslim defteri toplam 21 adet

e) Her nöbet yerine bir adet ziyaretçi defteri toplam 21 adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı şartnamenin 10.2. Çalışma saatleri başlıklı maddesinde işin 3 vardiya olarak yapılacağı ile 10.3. “Görev yerleri ve eleman sayısı” başlıklı maddesinde çalışacak personelin görev yerleri ve eleman sayısı düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı bölümünde, “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmü mevcuttur.

 

Bununla birlikte idari şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde kaç gün ve kaç personelin çalışacağına dair bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. İhaleye teklif veren üç istekli teklif fiyatını oluştururken tatil günleri sayısında, üç istekli ise çalışılacak gün sayısında idareye ve diğer isteklilere göre farklı rakamları baz aldıkları tespit edilmiştir.

 

Bu haliyle dokümandaki anılan düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüde düşürdüğü, dokümandaki bu düzenlemeler ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi ve verilen tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul