• Karar No: 2007/UH.Z-1512
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :27
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1512
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danş. Eğt. Alarm Cihz. ve Sisit. Tic. Ltd.Şti., Özdemir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han Nu:34 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9307
Başvuruya konu ihale:
 2007/3488 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2007 tarih ve 08.07.76.0182/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediye Başkanlığı’nca 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesi Hizmet Binalarının ve Şantiyelerinin Güvenlik, Denetim ve Koruma Hizmeti Temini” ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danş. Eğt. Alarm Cihz. ve Sisit. Tic. Ltd.Şti.’nin 28.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif dosyalarına sehven banka referans mektubu yerine genel müdürlük teyit yazısının konulduğu; bu eksikliğin idare tarafından tamamlatılması gerekirken tamamlatılmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.2.1. maddesinde, “Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dosyasında yer alan 28.02.2007 tarihli “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak”ta başvuru sahibinin banka referans mektubunun olmadığı belirtilmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, banka referans mektubunun olmadığı, Bank Asya Katılım Bankası A. Ş. tarafından verilen “Genel Müdürlük Teyit Yazısının” olduğu görülmüştür. İdare tarafından başvuru sahibinin 28.02.2007 tarihli başvuru dilekçesine verdiği cevabi yazıda anılan teyit yazısının fotokopi olduğu belirtilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 37 nci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı bölümünde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” hükmü mevcuttur.

 

            Başvuru sahibi tarafından banka referans mektubunun sunulmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından bu hususun bir bilgi eksikliği olarak değil, belge eksikliği olarak değerlendirilip bu belgenin tamamlatılmamasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sunulan teyit yazısının fotokopi olduğu şeklindeki idare beyanının doğruluğu ihale işlem dosyasından anlaşılamamıştır.

 

Sonuç olarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 76 kişi ile yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır .

 

Yine anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yol ve yemek giderinin nakdi, giyecek giderinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı ile resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yapılacağı düzenlemesi; “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesi; “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin 20.03.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında 287 takvim günü olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde dini ve bayram günleri kaç gün çalışacağı düzenlenmiştir .

 

Bu düzenlemelerdeki fiyat farkının verilmeyeceği hususu dikkate alınarak, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında asgari ücrette yılın ikinci yarısında meydana gelecek artışın da dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak tutar baz alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi; bu tutarın altında kalan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, bu tutarın üzerinde kalan tekliflerin ise giyim ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekirken idare tarafından anılan tutarın altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yılın ikinci yarısında asgari ücretteki artışın da göz önünde bulundurularak tekliflerin tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul