• Karar No: 2007/UM.Z-1560
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :37
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1560
Şikayetçi:
 Or-Bim Bilgi İşlem ve İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Selanik Cad. 82/35 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11385
Başvuruya konu ihale:
 2007/8198 İhale Kayıt Numaralı “20 İlde 1500 Adet Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı Oluşturulması İçin Bilgisayar, Çevre Birimleri, Mobilya, Alt Yapı Malzemeleri Alımı ve Montajı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 07.02.60.0207/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan 2007/8198 İhale Kayıt Numaralı “20 İlde 1500 Adet Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı Oluşturulması İçin Bilgisayar, Çevre Birimleri, Mobilya, Alt Yapı Malzemeleri Alımı ve Montajı” ihalesine ilişkin olarak Or-Bim Bilgi İşlem ve İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.2.1 inci maddesi gereğince istenilen mali yeterliliği sağlayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) Bilgisayarlar için vermiş oldukları Benchmark test raporunun fotokopi olduğu, bu rapor üzerinde sadece aslı gibidir kaşesinin olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 7.2.1. maddesinde; “Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form KİK030.1/M) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibinin ihalenin 1, 3, 4 ve 5 inci paketlerine teklif verdiği, toplam teklif tutarının 19.392.119,40YTL toplam teklif tutarının %5’inin 969.605,97YTL olduğu, başvuru sahibinin teklif zarfı içerisinde sunduğu “Mali Durum Bildirimi” ve “Banka Referans Mektubunda” nakit kredisinin 120.000YTL, teminat mektubu kredisinin 695.190,72YTL ve iki kredinin toplamının 815.190,72YTL olduğu, bu kredilerin teklif edilen bedelin %5’ini sağlamadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.2.1. maddesi ile istenen yeterlik kriterini sağlayamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesinin 7.3.3.7 alt maddesinde; “Bilgisayarlar için Benchmark (Webmark ve Sysmark) testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Benchmark testleri Tübitak ULAKBİM’de veya 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuarda yaptırılacaktır. Detaylı test raporu teklif ile birlikte verilecektir. Benchmark testleri 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuarda yaptırılacak ise testi yapan laboratuarın 17025 akreditasyonuna sahip olduğunu gösterir TÜRKAK onaylı belge teklif ile birlikte verilecektir. Test edilen bilgisayar ve donanımın marka ve modellerini gösteren doküman, testi yapan kuruluş tarafından onaylanıp teklif ile birlikte verilecektir. Testler teknik şartnamenin 2.5 inci maddesinde belirtilen Benchmark test adımları koşulları doğrultusunda yapılacaktır. Testlerin belirtilen koşullar altında yapıldığını gösteren doküman testi yapan kuruluş tarafından onaylanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazılarının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur” hükmü, belgelerin sunuluş şekli başlıklı 7.5 inci maddenin 7.5.1 alt maddesinde; “İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” hükmü, 7.5.3 alt maddesinde; “İstekliler, istenen belgelerin yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir. Aynı düzenlemeye idari şartnamenin 32.2.1 maddesinde de yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin bilgisayarlar için verdikleri Benchmark test raporunun fotokopi olduğu, evrak üzerine sadece aslı gibidir kaşesinin vurulduğu ve paraflandığı, evrak üzerinde herhangi bir mühür ve imzanın olmadığı, bu raporun aslının, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin veya bu rapor yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen raporun suretlerinin de idareye verilmediği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin Benchmark test raporunu yukarıda açıklandığı şekilde vermesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve idari şartnamenin yukarıdaki hükümlerine aykırı olup, idarenin başvuru sahibini bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul