• Karar No: 2007/UM.Z-1649
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :50
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1649
Şikayetçi:
 Onur Gıda Paz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Şekerpınar Mah. Atatürk Cad. 23. Sokak No:8 Kat:1-2-3 Gebze/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 1 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, Hadımköy-Çatalca/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11547
Başvuruya konu ihale:
 2007/14630 İhale Kayıt Numaralı “30.000kg Yufka Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 07.02.68.0207/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            1 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından 16.02.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “30.000kg Yufka Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Gıda Paz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarih ve 11547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından TSE belgelerinin olmadığı gerekçesiyle firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının ve ihalenin kendilerinden sonraki sırada bulunan ve %60 daha yüksek fiyat teklif eden firmaya verildiğinin taraflarına 01.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

 

            “Yurt İçi ve Yurt Dışı Tedarik Faaliyetlerinde Aranacak Kalite ile İlgili Esaslar” başlıklı belgenin 4/c maddesinde TSE belgesinin olmasının mutlak surette belirtilmediği, ihaleye katılma ve ihale edilmede TSE veya maddede zikredilen diğer belgelerden (Ör: TSEK Belgesi veya Uygunluk Belgesi ve diğer belgeler) herhangi birinin ibrazının yeterli görüldüğü, maddede yazılı belgelerden herhangi birinin ibrazı halinde diğer ihale şartları da yerine getirilmek kaydıyla ihale yeterlilik şartlarının oluştuğu, TSE belgesini sunmamış olsalar da 4/c maddesinde yazılı diğer belgeler ihale aşamasında sunulmuş olduğundan ve diğer ihale şartları da yerine getirilmiş olduğundan değerlendirme dışı bırakılmalarının Kanuna aykırı olduğu,

 

            İdareye bu konuda yaptıkları başvuruya idarenin; “alınacak mala ait Türk Standartları Enstitüsü Kurumunca mecburi Türk standardı tespit edilmemiş ve mala ait özellikler için MSB teknik şartnamelerinde TS şartnamelerine atıf yapılmış ise, Komutanlığımız yetkisi dahilinde ürün kalite belgesi ve sistem kalite belgesi istemektedir. Bu kapsamda alınacak yufkaya ait TSE belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan Uygunluk Raporu veya ürüne ait TSEK belgesi veya ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya Uluslararası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren deney raporu istenmiştir” şeklinde cevap verdiği, idarenin bu belgelerden birini yufka için gerekli bulduğu, firmalarının bu belgelerden uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren deney raporunun olduğu,

 

            İdarenin bu belgeleri hangi kanun, tüzük ve yönetmeliğe binaen istediğini belirtmediği, kanun ve yönetmeliklerde bu konuda açık bir hüküm bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiği şikayetçiye 25.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul