• Karar No: 2007/UM.Z-1681
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :7
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1681
Şikayetçi:
 Tekno Endüstriyel Ürünler San. ve Tic.- Kadri DURUKAN , Perşembe Pazarı Cad. No: 55 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı, Gölcük/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10960
Başvuruya konu ihale:
 2006/189170 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım Boya Alımı- Zehirli (Antifouling) Kalay ve Bileşiklerini İçermeyen (Tın Free) Su Üstü ve Denizaltı Gemileri için” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 07.02.53.0092/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı’nca 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kısım Boya Alımı- Zehirli (Antifouling) Kalay ve Bileşiklerini İçermeyen (Tın Free) Su Üstü ve Denizaltı Gemileri için” ihalesine ilişkin olarak Tekno Endüstriyel Ürünler San. ve Tic.- Kadri DURUKAN’ın 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin evrak eksiği olmadığı halde ihale dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ISO belgesinin, üretici olunduğuna dair belge niteliğini taşımadığı, bu nedenle üretici belgesi olarak geçerli belge olmadığı, eksik belge nedeniyle bu isteklinin de ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalenin, kısmi teklife açık olmak suretiyle 2 kısım halinde açıldığı, bu kısımların sırasıyla 49.000 litre kiremit kırmızısı/kızıl renk ile 13.000 litre gri-kahverengi renk zehirli (Antifouling) kalay ve bileşiklerini içermeyen (Tın Free) su üstü ve denizaltı gemileri için boya alımına yönelik olduğu, idare tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakıldığı, ihale dışı bırakma gerekçesi olarak “İstekli tarafından imalatçı olduğunu gösterir belge olarak sunulan belgelerden ihale konusu boyanın üreticisi olduğu anlaşılmamaktadır hususunun ortaya konulduğu, ilgili istekli tarafından ise, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu üretici olunduğunu gösterir belgenin geçersiz olduğu hususunun şikayet konusu edildiği görülmüştür.

 

İhaleye ilişkin hazırlanan idari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde;

“Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesinin,

verilmesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarelerin, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebileceği hususu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınmış olmakla birlikte, idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında bu madde kapsamında herhangi bir kalite ve ürün belgesinin istenilmediği belirlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Mal alımı üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde ise,

“İdarelerce alımın özelliği göz önünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu takdirde isteklinin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri sırasında, başvuru sahibi istekli ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.3.1 (b) maddesi kapsamında istenen yetkili satıcılık ile imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerde bilgi eksikliğinin tespit edilmesi üzerine, belirtilen eksikliklerin 02.03.2007 tarihine kadar tamamlattırılmasının istenildiği, ilgili isteklilerce söz konusu bilgilerin tamamlandığı ve nihai değerlendirmenin bu belgeler üzerinden gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idari şartnamenin 7.3.1 (b) maddesi kapsamında, International Paint Ltd. şirketinden alınan yetkili satıcılık belgesi ile ilgili firmanın üretici olduğunu gösteren belge olarak da “Denizcilik, koruyucu kaplamalar ve yat pazarlarında kullanılan boya reçine üretimi” alanında uygulanmak üzere International Paint Ltd. şirketine ait 31.07.2009 tarihine kadar geçerli ISO 9001: 2000 belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ISO belgesinin geçerli olarak kabulünde gerekçe olarak; belge üzerinde “denizcilik, koruyucu kaplamalar ve yat pazarlarında kullanılan boya reçine üretimi” ibaresinin bulunduğu, anılan belgenin ilgili kalite kuruluşları tarafından firmaların üretim yerlerinde yapılan kontroller sonucunda verildiği ve hangi firma adına alınmışsa o firmaların bu alanda üretim yaptıklarını göstereceği, üretim yapılmayan ürünler için bu belgelerin alınmasının mümkün olmayacağı, ayrıca ISO belgesinin geçerli belge olarak kabul edilmeyeceği konusunda aykırı bir hüküm/karar bulunmadığı hususları gösterilmiştir.

 

Firmalar tarafından ISO 9001: 2000 belgesinin alınmasındaki amaç; üretim ve hizmet sektörlerinde kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlanması, kuruluşlar arasında güven ortamı yaratılması, olası problemlerin bir daha ortaya çıkmayacak şekilde giderilmesi, proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye ürün ve hizmetin tutarlılığının, güveninin ve memnuniyetinin verilmesidir. Ayrıca ISO 9001 standardı, ürün geliştirme, ürün veya hizmet verme amaçlarına yönelik olarak yönetim sistemine uygulanan ve müşteriye belirli bir kaliteyi sunabilmek için asgari koşulları tanımlamaktadır.

 

Buna göre, ihale dokümanında mevzuata uygun bir düzenleme yapıldığı, idari şartnamenin 7.3.1 (b) maddesi kapsamında yapılan düzenleme uyarınca, sanayi sicil belgesi yanında “üretici firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgeler” verilir denilmek suretiyle, ilgili firmanın ihale konusu ürünü ürettiğini tespite yönelik, niteliği nasıl olursa olsun geniş anlamda bu durumu gösterir herhangi bir belgenin sunulmasının yeterli olacağı anlaşıldığından, sunulan ISO 9001: 2000 belgesinin, “denizcilik, koruyucu kaplamalar ve yat pazarlarında kullanılan boya reçine üretimi” konusunu içerir bir belge olması nedeniyle, bahse konu edilen belgenin adı geçen firmanın üretici firma olduğunu gösterdiği ve geçerli görülmesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Buna karşılık, başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterilen ve ilgili istekli tarafından bu konuda sunulan belgeler incelendiğinde ise, başvuru sahibi istekli tarafından West-Brabant Ticaret Odası tarafından düzenlenen Chugoku Paints şirketine ait ticari sicil çıktısı ile Chugoku Paints şirketinin Çevre Yönetim Kanunu çerçevesinde yapmış olduğu ruhsat talebine ilişkin rapor niteliği taşıyan bir belge sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu ticaret odası ticari kayıt çıktı belgesinde, şirkete ilişkin genel bilgilerin yer aldığı, ayrıca söz konusu belgede, “Yürütülen İşin Tanımı” ibaresinin karşısına “Boya imalatı ve ticareti” ibaresinin yazıldığı, bu durumda başvuru sahibi isteklinin sunduğu söz konusu belgenin de, üretici firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgeler” düzenlemesi kapsamında kabul edilmesi gerektiği belirlenmiş olup, netice itibariyle ilgili isteklinin teklifinin bahse konu ihalede yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul