• Karar No: 2007/UH.Z-1752
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :21
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1752
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sokak Metrohan Nu:4 34420 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14811
Başvuruya konu ihale:
 2007/32065 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 412 Adet Bakımcı Personel Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.11.38.0097/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremiz Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 412 Adet Bakımcı Personel Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kaynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.05.2007 tarih ve 14811 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 21.05.2007 tarihli dilekçesinde özetle; 03.05.2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2007/32065 İKN´li “İdaremiz Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere 412 Adet Bakımcı Personel Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak 24.04.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; oto boya, kaporta, motor bakım ve onarımı, oto elektrik vb. işlerin benzer iş olarak düzenlendiği, oysa ki benzer işin genel teknik hizmet olarak tanımlanması gerektiği, dolayısıyla idarenin benzer iş tanımlamasının ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmadığı,

 

            3) İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde; “İşin süresi 365 takvim günüdür” denmekle birlikte işin başlama ve bitiş tarihlerinin düzenlenmediği,

 

            4) İdareye 27.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, idarece 18.05.2007 tarihinde ihalenin yapılmasında ivedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesi ile ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı,ancak idari şartnamede  mevzuata açık aykırılıklar bulunduğu, bu nedenle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın kaldırılması gerektiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayet başvurusunun idareye 27.04.2007 tarihinde yapıldığı, idarece 18.05.2007 tarihinde kamu yararı, hizmetin sürekliliği ve konunun aciliyeti göz önünde bulundurularak 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanarak ihale işlemlerine devam edilerek yüklenici ile sözleşme imzalanması yönünde karar alındığı, anılan kararın 18.05.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusunun yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

04.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I-A) 4/b maddesinin son fıkrasında ise;

 

“ Bu nedenle idarelerin işin ivediliği ve kamu yararı bulunması durumunda başvurabilecekleri bu yolu kullanırken, kararların gerekçeli ve somut olayda nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun davranmaları önem taşımaktadır”.

 

 şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarenin 18.05.2007 tarihli ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararı incelendiğinde;

 

“Sözleşmenin imzalanmayarak 412 adet personelin çalışmaya başlayamaması durumunda günde 561 adet otobüsün servise verilmesi mümkün olmayacaktır. Buna bağlı olarak İstanbul halkına sunulmakta olan toplu taşımacılık hizmeti önemli ölçüde aksayacaktır” şeklinde gerekçelere yer verildiği görülmekle birlikte, İ.E.T.T. Genel Müdürlüğünün günlük servise verdiği toplam otobüs sayısının 561 olduğu dikkate alındığında, sözleşme imzalanmaması durumunda hiçbir  otobüsün servise verilmeme durumu olduğu şeklinde açıklanan gerekçenin somut nitelik taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul