• Karar No: 2007/UH.Z-1864
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :55
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1864
Şikayetçi:
 Mustafa Köksal, Meydanyeri No:28 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mimarsinan Mah. Vatan Caddesi A Blok Kat:6 Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14706
Başvuruya konu ihale:
 2007/32621 İKN’li “Zorunlu Mali Trafik Sigortası Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.11.27.0167/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 18.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zorunlu Mali Trafik Sigortası Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Köksal’ın 02.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14706 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 24.04.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 24.04.2007 tarihli iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, tekliflerinin geçerli olmasına rağmen ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca idare tarafından en düşük teklif sahibinin İstanbul dışında olması nedeniyle kamu menfaati görülmediği yönünde gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, Hazinenin belirlediği tutar ve bu tutar üzerinden yapılan il trafik hasar yoğunluğu ve her araç için hasarsızlık indirimi uygulanarak bulunan Tramer fiyatının ihalede teklif edilmesi gereken asgari tutar olduğu, bu tutarın altında teklif verilmesinin mümkün olmadığı, bu yönde alınmış olan 02.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2347 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı da olduğu, ihalenin iptal edilmesi yönündeki ihale kararının iptal edilerek ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

20.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; idari şartnamenin “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği” başlıklı 35 inci maddesinde yer alan;  

“35.1. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına giremez.

 

 35.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

 

 35.3. Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir.” hükmü uyarınca ihalenin iptaline karar verildiği, alınan kararın 24.04.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında ise;

 

         İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İncelenen ihalede, 3 isteklinin teklif verdiği, 3 geçerli teklifin bulunduğu ve bu tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonu tarafından idari şartnamenin 35 inci maddesi gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptaline yönelik idarenin 24.04.2007 tarihli işleminin iptal edilerek, iptal öncesindeki işlemlere kaldığı yerden mevzuata uygun şekilde devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 24.04.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul