• Karar No: 2007/UH.Z-1937
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :31
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1937
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Satıcılığı Tic. ve San Ltd. Şti. Vekili Av.Pınar Uslu, ODTÜ Teknokent Silikon Binası Kat 1 No: 14/1 ODTÜ Yerleşkesi ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mah. 264 Sokak No:1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14935
Başvuruya konu ihale:
 2007/36293 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 08.11.54.G015/2007-31-EK sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

İskenderun Devlet Hastanesi tarafından 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Satıcılığı Tic. ve San Ltd. Şti. Vekili Av.Pınar Uslu’nun 22.05.2007 tarih ve 14935 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1154 sayılı Kararının kaldırılmasına, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;
1 ) İşe ait ihale ilanında, istekli bünyesinde eğitim verebilecek en az 40 kişi eğitimci tıbbi sekreter bulundurulacağı hususuna yer verildiği, ancak, 40 tıbbi sekreterin katılımcı firmaların ihale konusu işi verip veremeyeceği konusunda bir karine teşkil etmesinin mümkün olmadığı, idarenin mesnetsiz olarak şikayetlerini reddettiği, ayrıca, otomasyon sistemi eğitiminin ve diğer eğitimlerin bilgisayara programcıları tarafından verilmesi gereğinin, işin icabı olduğu, tıbbi sekreterlik müessesesi görev tanımı incelendiğinde, otomasyon hizmetinin eğitimi ile ilgili herhangi bir mesleki eğitimlerinin bulunmadığı, 2006/36 sayılı Genelgede idarelerce personel istihdamı öngörülmüşken, hizmet veren firmalar yönünden ayrıca bir düzenlemeye gidilmediği,
2 ) İlanın 4.3.2 maddesinde, “İstekli firma bünyesinde önerdiği VTYS konusunda üretici firmadan sertifikalı en az 2 bilgisayar mühendisi bulundurmalı ve bu personellere ait diploma, sertifika ve SSK giriş belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini teklifinde sunmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ayrıca ilanın 5 inci maddesinde puanlama kriteri ile ilgili 7 nci maddesinde, “Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlarında en az birer kişinin, üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanıcılar veri tabanı, veritabanı ve ağ kontrol, server işletim sistemi ve Network cihazları Eğitim  Sertifikası ve en az bir kişinin serverde kullanılacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır.Bu kişilerin haricindeki ilgili sertifikalara sahip her bir çalışan sistem mühendisliği için %2 (toplam ağırlık % 6)” düzenlemesine yer verildiği, ancak her iki madde hükmünün çeliştiği, bu düzenlemelerin Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu, itirazen şikayet konusu işlemi tesis eden idarenin, çelişkili hükümler ile ihaleye katılımda öngörmüş olduğu şartın altında bir kriteri, fiyat dışı unsur olarak puanlamaya dahil ettiği, sistem mühendisi sayısının 1’den fazla olması işin icabından olmayıp, bünyesinde 1’den fazla sistem mühendisi bulunduran firma için % 6’lık haksız bir fiyat avantajının sağlanacağı, bu düzenlemelerin eşit muamele ve rekabet ilkelerine aykırı olduğu,
3 ) İhale ilanının 5 inci maddesinde, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olduğu, aynı ilanın 5.2.4 maddesinde ise, “Firmanın hastanemizin bulunduğu coğrafi bölgede (Türkiye- 7 coğrafi bölge esası ile) kendisine ait yetkili servisi ve eğitim destek servisinin olması durumunda (SSK iş yeri belgesi ile belgelenecektir)” ifadesine yer verildiği, ancak, bakım, onarım gibi hizmetleri verecek teknik servisin sözleşmenin uygulanması aşamasında etkin olacağı, ayrıca teknik servise ilişkin olarak esas alınması gereken kriterin teknik servis hizmetlerinin etkin  ve hızla yürütülmesi olması gerekirken, idarece bu konuda belli bir coğrafi bölge tanımının yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,
iddialarına yer verilmiştir.

 

Daha önceden aynı başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan başvuru sonucunda, Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1154 sayılı Kararında, “…..ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlara yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunabilmek için, öncelikle ihale dokümanının satın alınmış olması gerekmekte olup, başvuru sahibinin, şikayet başvuru ehliyetini haiz olmadan, bir başka  deyişle, idareye şikayet tarihi itibarıyla ihale dokümanını satın almadan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.” gerekçesine yer verilerek, “Başvuru sahibinin başvuru konu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkı ihlal edilmediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına”,
   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Diğer taraftan söz konusu başvuru sahibi tarafından, 05.06.2007 tarih ve 16298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle, aynı iddia konularıyla ilgili olarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (c) bendinde, “…..şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,” hususu, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları arasında sayılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin 05.06.2007 tarih ve 16298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle, aynı iddia konularıyla ilgili olarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının sonradan ortadan kalktığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1)  Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1154 sayılı Kararının kaldırılmasına,

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul