• Karar No: 2007/UM.Z-2004
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :26
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2004
Şikayetçi:
 Penta Elektronik Medikal Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Hoşdere Caddesi Fuar Sokak Alper 2 İş Merkezi No: 5/3 06540 Y.Ayrancı / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12839
Başvuruya konu ihale:
 2007/41857 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 07.0300.0160/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı) ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik Med. Sist. San. ve Tic. A.Ş.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı başvurunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.05.2007 tarih ve 12839 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “4 kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin 2. kalemindeki “Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı” için idare tarafından hazırlanan Teknik Şartnamede değişiklik yapılması için ihale öncesinde idareye müracaat ettikleri, idare tarafından Teknik Şartnamede değişiklik yapıldığı, ancak yapılan değişikliğin firmaları tarafından anlaşılamadığı, idareden açıklama talep ettikleri ancak kendilerine açıklama verilmediği iddia edilmektedir.           

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin inceleme konusu Tıbbi Cihaz alımı ihalesinin dokümanının başvuru sahibi tarafından 12.04.2007 tarihinde satın alındığı, başvuru sahibinin 13.04.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale listesinin 2 ve 3 üncü kalemlerindeki Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazlarının teknik şartnamelerinde değişiklik yapılması talebinde bulunduğu, hem başvuru sahibinin hem de diğer firmaların teknik şartnamede değişiklik taleplerinin idarece değerlendirildiği ve ihaleye daha çok firmanın katılabilmesini sağlamak ve firmalar arasında rekabet oluşturmak amacıyla teknik şartnamede zeyilname ile değişiklik yapıldığı, başvuru sahibinin talebinin firmalar arasındaki rekabeti engelleyeceği gerekçesiyle uygun bulunmadığı (kısmen uygun bulunduğu), 24.04.2007 tarihli zeyilnamenin idarenin 24.04.2007 tarihli yazısının ekinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin 26.04.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçesi ile idareye başvurulduğu ve ihale listesinin 2 nci kalemindeki Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı teknik şartnamesinin B.14 numaralı maddesinde zeyilname ile yapılan değişiklik hakkında açıklama talep edildiği, başvuru sahibine idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile cevap verildiği, söz konusu yazının ekinde bulunan raporda zeyilnamenin gerekçesinin açıklandığı, idarenin 01.05.2007 tarihli yazılı cevabı üzerine başvuru sahibince 02.05.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile Kurum’a başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

 

Başvuru sahibinin Kurum’a verdiği dilekçede idarenin teknik şartnamenin B.14 numaralı maddesindeki düzenlemesinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılığına, başvuru sahibinin bu düzenleme nedeniyle bir hak kaybına uğradığına, mağdur edildiğine dair bir tespit, delil yer almamaktadır. Dilekçede ihale listesinin ikinci kalemindeki cihazın teknik şartnamesinin B.14 üncü maddesinin kendilerince anlaşılmadığı belirtilmektedir.

                                                                

Söz konusu B.14 numaralı maddenin zeyilname öncesi ilk hâli; “Sistemde EKG kanalları olmalı ve aynı anda simultane izlenebilmelidir.” şeklindedir. Başvuru sahibi bu maddenin “Sistemde EKG, phono ve respirasyon kanalları olmalı ve aynı anda simultane izlenmelidir.” şeklinde değiştirilmesini idareden talep etmiştir. İdare zeyilname ile B.14 üncü maddeyi; “Sistemde EKG kanalları olmalıdır. EKG kanalları ile birlikte veya Phono ve/veya respirasyon kanalları olmalı ve aynı anda simultane izlenebilmelidir.” şeklinde değiştirmiştir.  

 

Teknik şartnamenin zeyilname ile değişik B.14 üncü maddesindeki düzenlemenin tereddüte neden olduğu, idarenin isteğinin açık ve net olarak ifade edilmediği görülmektedir. Ancak, ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden ve başvuru sahibine verilen 01.05.2007 tarihli yazılı cevaptan; başvuru sahibinin teknik şartnamenin B.14 üncü maddesine ilişkin önerisinin idarece ihaleye katılımı, dolayısıyla rekabeti engelleyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği, ancak ilâve özelliklerin varlığı halinde de cihazın kabul edileceğinin ifade edildiği, hem başvuru sahibinin hem de diğer firmaların teklif verebileceği şekilde bir düzenleme yapılmaya çalışıldığı, idarenin cihazda/sistemde EKG kanallarının olmasını ve simultane izlenebilme özelliğini zorunlu olarak istediği, phone ve respirasyon kanallarının olmasının zorunlu görülmediği, neticede başvuru sahibinin ihaleye katıldığı ve teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Netice itibariyle, teknik şartnamenin B.14 üncü maddesinin hatalı düzenlenmiş olduğu açık olmakla birlikte, bu maddeye ilişkin idare görüşünün başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin veya bir başka isteklinin söz konusu B.14 numaralı maddedeki düzenleme nedeniyle mağdur edildiğine dair bir tespit bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul