• Karar No: 2007/UY.Z-2010
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :36
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2010
Şikayetçi:
 Tektaş Taşımacılık İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Habibler Mah. Eski Edirne Asfaltı Nu: 920 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çanta Belediye Başkanlığı Mimarsinan Mah. Begonya Sok. Nu: 14 Çanta Beldesi-Silivri/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13035
Başvuruya konu ihale:
 2007/29047 İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Kaplama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 06.03.24.0019/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çanta Belediye Başkanlığı’nca 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asfalt Kaplama İşi” ihalesine ilişkin olarak Tektaş Taşımacılık İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.05.2007 tarih ve 13035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye sunmuş oldukları teklifin idarece aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirildiği, aşırı düşük sorgulamasına ilişkin yapmış oldukları açıklamanın idarece uygun görülmeyerek kendilerinden daha yüksek bir teklife ihalenin verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Anılan hüküm ile ihale komisyonunun, aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapması gerektiği öngörülmüştür.

 

İhale komisyonunca, Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin sınır değer tespit edilerek, teklifi, tespit edilen sınır değerin altında kalan başvuru sahibinden aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yazılı açıklama yapmasının istenildiği, başvuru sahibinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamasını süresi içerisinde ihale komisyonuna sunduğu, yapılan bu açıklamanın ihale komisyonunca incelenmesi neticesinde yetersiz görülmesi sebebiyle sınır değerin üzerinde olan ve ihaleye en düşük 2. teklifi veren Mert İnş. Tem Hiz. Otom. Ve Madeni Yağlar San Tic. Ltd. Şti’nin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak karara bağlandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, söz konusu firmanın açıklama yazısında, firmalarının 3200 ton sıcak asfalt malzemesi alımı ile ilgili olarak 160.000,00 YTL, nakliye ve asfalt serim işi ile ilgili çalışacak araçların ve diğer araçların kullanacağı yakıt bedeli olarak 100.000,00 YTL, çalışacak işçiler için 47.000,00 YTL kaynak ayırdığı, nakliye işinin firmalarına ait araçlarla yapılacağı ve bu fiyatla söz konusu işi eksiksiz bir şekilde tamamlayabilecekleri hususlarına yer verilmiş olup, bu açıklamanın ekinde, sadece firmaya ait araçların listesine yer verildiği diğer gider kalemlerine ilişkin olarak açıklama metninde yer verilen hususları destekleyecek mahiyette hiçbir belgeye yer verilmediği görülmüş ve bu haliyle açıklamanın 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 38 inci maddesinde belirtilen nitelikte olmadığı anlaşıldığından idarece söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin 13.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 16.04.2007 tarihli yazıyla bildirilmesinden ve bu yazının kendisine tebliğinden sonra 16.04.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile başvurunun reddedildiği, söz konusu işe ait sözleşmenin 27.04.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Her ne kadar sözleşme 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan imzalanmış olmakla birlikte dosya muhteviyatında yapılan incelemede ihaleyi esastan etkileyen bir aykırılık tespit edilmediğinden ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan istekli üzerinde kaldığından sözleşmenin usulüne uygun olarak yenilenmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesinde kamu yararı görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul