• Karar No: 2007/UH.Z-2049
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :89
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2049
Şikayetçi:
 Ada Hizmet Taah. Danş. Rek. Orgn. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd.Şti., Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak No:21 Kat 2 Malkara/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13820
Başvuruya konu ihale:
 2007/31571 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 49 İşçi İle Malzemesiz Hastane Genel Tem.Kal.Yak.Ve İlaçlama İşi Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.10.79.0188/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi’nce 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık 49 İşçi İle Malzemesiz Hastane Genel Tem.Kal.Yak.Ve İlaçlama İşi Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Hizmet Taah. Danş. Rek. Orgn. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd.Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.05.2007 tarih ve 13820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 26.3 maddesinin 4. bendinde belirtilen  “Portör tahlillerinin, Hepatit markerları ve Anti HIV testlerinin 6 ayda bir ve/veya yönetimin uygun gördüğü zamanlarda yapılacaktır.” şeklinde belirtilmesinde tahlillerin yapılma yönetimi ve adetlerinde netlik olmadığı, istenilen maliyet kalemlerinin ötürü ve teklif edilmesi gereken asgari maliyetin hesaplanmasında çelişkiye düşüldüğü, rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı: 2007 yılı 8 aylık 49 kişi ile malzeme hariç hastane genel temizliği, ilaçlama ve kalorifer yakım hizmetleri alımı”, (c) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, miktarı ve türü: “8 aylık (49 kişi)”,

 

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde

 

          “26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklife dahil edilecektir.

 

          26.2 (26.1) nci maddede yar alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir,

 

           26.3. Ayrıca

         Personele yol bedeli olarak günlük brüt 1,80 YTL nakdi olarak ödenecek (26 gün) ve bu tutar ücret bordrosunda gösterilecektir.

         15/10/2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan   "Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Danışmanlık Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "uyarınca 2007 yılı 8 ay için, Resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak toplam 11,5 günlük çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca toplam 15 eleman için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak günlük bedel (11.5*15 =172,5 gün) teklif edilen fiyata dahil olup, bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.

         İdarece belirlenecek olan, yazlık ve kışlık 2 adet iş giysisi ayni olarak verilmesi öngörülmüş olup, teklif fiyata dahildir.

         Bulaşıcı hastalık takibi amacıyla; Portör muayenesi (Gaita kültürü, akciğer grafisi), hepatit markırları, AntiHIV testleri 6ayda bir ve/veya yönelimin uygun gördüğü zamanlarda tüm personele tam teşekküllü devlet hastanesinde yapılacak ve bununla ilgili giderler firma tarafından ödenecektir. Genel Sağlık taraması hastane enfeksiyon Komitesine sunulacak gerekli değerlendirme yapılacaktır. Gerekirse başka tetkik ve taramalar ilgili komisyonca talep edilecek ve buna ilişkin bedeller firma tarafından karşılanacaktır.

         İşçilerin mesai saatleri içerisindeki yemeği hastane tarafından ayni olarak karşılanacağından yaklaşık maliyete dahil edilmemiştir.

         Hastanemizde çalıştırılacak 2 adet vasıflı teknisyen için brüt asgari ücretin %30’u oranında fazla ücret ödenecektir. Teklif fiyata dahildir.

 

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

         26.5. İş kazaları ve meslek hastalıktan sigorta prim oranı % 2,5 ´dir.

 

Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinin Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü Yapılacak Çalışmalar başlıklı altında: “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden ödenecektir. 2007 mali yılı Mayıs-Aralık aylarındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalara ait, çalışılacak gün ve personel sayısı aşağıda belirtilmiştir.”

 

 

TATiL GÜNLERi

TEMiZLiK

PERSONELİ

TEKNiK PERSONEL

Toplam

 

Toplam

11,5 Gün

161 Gün

11,5 Gün

172,5 Gün

 

 

           

 

 

 

 

 

            Teknik Şartnamenin 5 maddesinde Temizlikte Kullanılacak Makinalar, 6 ncı maddesinde ise Temizlikte kullanılacak Malzemeler belirlenmiştir.

 

           Teknik şartnamenin İlaçlama başlıklı 7 nci maddesinde “Hastanemiz haşere kontrol programı yüklenici tarafından hazırlanarak sözleşmeden önce idareye bildirilecektir. İlaçlama hastanemiz hizmet binalarının her odası koridor ve sinek. böcek, fare vb. her türlü haşara ve kemirgen canlıların yaşamasına müsait ortamların bölümlerin özelliğine göre yüklenici tarafından oluşturulacak hastanemiz hasara kontrol programına göre yapılacak kullanılan her türlü ilaçlar Sağlık Bakanlığı veya ilgili bakanlık üretim/ithal iznine haiz insan sağlığına zarar vermeyen Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı ilaç Uygulama izin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına dair taahhüt vermek zorundadır, ilaçlama ile ilgili her türlü ihtiyaç yüklenici tarafından karşılanacaktır,

            Hastane çöplüğünün idarece uygun görülecek zamanlarda ilaçlanması ilaçlama işlemleri alt yüklenicilere yaptırılabilecektir.”,

 

            Teknik şartnamede “Not:Kullanılan ekipmanlar yüklenici firma tarafından karşılanacak, sarf malzemeler hastanemizce karşılanacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.” düzenlemeleri mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, ise işin süresi 8 ay (245 ikiyüzkırkbeş) takvim günüdür. 49.3 iş bitirme tarihi: 31/12/2007 olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler esas alındığında, başvuruya konu ihalede, (49 işçi ile 8 ay, (2 vasıflı, 47 vasıfsız), %3 sözleşme gideri dahil nakdi belirlemelere göre yol dahil (yol günlük 1,80 YTL 26 gün üzerinden) asgari maliyetin (308.931,98-YTL) olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde “Bulaşıcı hastalık takibi amacıyla; Portör muayenesi (Gaita kültürü, akciğer grafisi), hepatit markırları, AntiHIV testleri 6 ayda bir ve/veya yönelimin uygun gördüğü zamanlarda tüm personele tam teşekküllü devlet hastanesinde yapılacak ve bununla ilgili giderler firma tarafından ödenecektir. Genel sağlık taraması hastane enfeksiyon Komitesine sunulacak gerekli değerlendirme yapılacaktır. Gerekirse başka tetkik ve taramalar ilgili komisyonca talep edilecek ve buna ilişkin bedeller firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi uyarınca portör muayenesinin 6 ayda bir yapılacağı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idarenin söz konusu iddiaya vermiş olduğu cevapta portör muayenelerinin 6 ayda bir yapılacağının açıkça belirtildiği, idarece gerekli görülmesi durumunda öngörülemeyen hallerde vakanın ortaya çıkması durumunda çalışanların sosyal güvence altında olacaklarından yükleniciye ek bir maliyet getirmeyeceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi isteklinin ihaleye teklif verdiği ve yukarıda anılan idari şartnamedeki düzenlemenin istekliler arasında farklılık yaratacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun Teminat Mektupları başlıklı 35. maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.  32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklifinde sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olduğu için değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin sunduğu geçici teminatın yukarı anılan Kanun hükmüne uygun düzenlemediği anlaşılmıştır. İdarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi uyarınca ihaleye katılan (3) isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olarak değerlendirildiği 01.05.2007 tarihli yazılar ile Şerdil İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ek-Tem İnş. Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti., Ersan Nakliyat Temizlik Veri Hiz. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmalarından açıklama istenildiği, Şerdil İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ilaçlamaya dair taahhütname vermesine rağmen açıklamasında ilaçlama ile ilgili herhangi bir gider öngörülmediği ve portör muayenesi devlet hastanelerinde ücretli yapıldığı için uygun bulunmayarak aşırı düşük bulunduğu, Ek-Tem İnş. Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin ilaçlama bedelinin günün rayicini yansıtmadığı ve işin bu fiyata yaptırılamayacağına kanatine varıldığından aşırı düşük bulunduğu, açıklamaları ve eki belgeler yeterli görülerek ihalenin Ersan Temizlik Nakliyat firmasının üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Şerdil İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ek-Tem İnş. Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, asgari işçilik maliyeti (yol, bayram ve  tatil ücreti dahil olmak üzere sözleşme gideri dahil toplam) 308.850,37 YTL, temizlik ekipmanı 4.182,50 YTL, giyim bedeli 1.009,40 YTL için bedel öngördüğü, portör muayene bedeli için bir bedel öngörmediği; teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar arasında yer alan temizlik ekipmanı bedelini, giyime ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş bir açıklamasının bulunduğu görülmüştür. Portör muayenesi için bir bedel öngörülmediği ve ilaçlamaya ilişkin bir açıklama yapılmadığı görülmüş, ilaçlamaya dair taahhütname vermesine rağmen açıklamasında ilaçlama ile ilgili herhangi bir gider öngörülmediği anlaşıldığından aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Ek-Tem İnş. Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, asgari işçilik maliyeti (yol, bayram ve tatil ücreti dahil olmak üzere sözleşme gideri dahil toplam) 308.931,98 YTL, temizlik ekipmanı 5.356,00 YTL, giyim bedeli 1.615,04 YTL, portör muayene bedeli 4.633,15 YTL ( 45,90 YTL 1 kişi x 2 x 49 kişi), ilaçlama bedeli olarak 618,00 YTL belirtildiği; teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar arasında yer alan temizlik ekipmanı bedelini, giyim bedelini ve ilaçlama bedelini  proforma fatura ile, portör muayene bedeline ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş bir açıklaması bulunduğu görülmüştür. İlaçlama bedelinin günün rayicini yansıtmadığı ve işin bu fiyata yaptırılamayacağı kanaatine varılarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İlaçlama bedeline ilişkin proforma fatura sunarak belgelendirildiği anlaşıldığından aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

            İhale üzerine bırakılan Ersan Nakliyat Temizlik Veri Hiz. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, asgari işçilik maliyeti (yol, bayram ve  tatil ücreti dahil olmak üzere sözleşme gideri dahil toplam) 308.850,37 YTL, temizlik ekipmanı 5.770,00 YTL, giyim bedeli 5.390 YTL bedel öngördüğü ve bunları proforma fatura ile belgelendirdiği, portör muayene bedeli 1.754,20 YTL (idare tarafından belirtilen 2006 yılı bütçe uygulama talimatnamesinden aldığı), portör muayene bedeline ilişkin yazılı olarak belgelendirilmiş bir açıklaması bulunduğu, ilaçlama bedeli olarak 2.500,00 YTL gösterildiği ve buna ilişkin tutar içermeyen ilaçlama taahhütnamesi sunduğu görülmüştür.

 

            Sonuç olarak; Ek-Tem İnş. Tem. Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul