• Karar No: 2007/UH.Z-2043
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :81
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2043
Şikayetçi:
 Kahvecioğlu Gıda İnş. Taah. Top. Temz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sakızağacı Mahallesi İstanbul Caddesi Hayat Sokak No:2 k.2 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Üçgen Mevki No:1 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13138
Başvuruya konu ihale:
 2007/6917 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Malzemeli Genel Yemek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.06.2007 tarih ve 06.10.36.0026/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Malzemeli Genel Yemek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kahvecioğlu Gıda İnş. Taah. Top. Temz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; işin idari şartnamesinde ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  arasında İşletme Belgesinin istendiği, ancak bu belgenin istenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, bu aykırılığın 18.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3204 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında belirtildiği, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta Kamu İhale Yönetmelik ve Tebliğ değişikliklerinden yani 22.02.2006 tarihinden önceki 2005/UH.Z-415 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına atıf yapılarak Kamu İhale Yönetmeliği, Tebliği ve Sağlık Bakanlığı Genelgesinin dikkate alınmadığı, oysa Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 12.07.2006 tarih ve 2006/80 sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde, ihale dokümanlarında isteklilerce Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesinin sunulmasının yanı sıra bu belgelerin düzenlenmesi için zorunlu bulunan Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzin Belgesi, İşletme Belgesi gibi belgelerin istenilmesi ve bu belgeleri düzenleyen idareler konusundaki mevzuat ve yargı kararları göz önünde bulundurulmadan düzenleme yapılmasının katılımı engellediğinden bahsedildiği, İşyeri İzin Belgesinin isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama doğrultusunda, idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında, isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları İşletme Belgesinin de aynı gerekçelerle istenilmemesi gerektiği, idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken İşletme Belgesinin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı gibi bahse konu düzenlemenin ihalede rekabet ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca istekli olabilecekler ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabildiğinden istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin teknik şartnamesinde ihale konusu işin Antalya Atatürk Devlet Hastanesi hasta ve refakatçilerinin ve çalışan personelin ihtiyacı olan yemeğin gıda maddelerinin sağlanması istekliye ait olmak üzere 49 kişi ile pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmetlerini kapsadığı ve yemeklerin tamamının Antalya Atatürk Devlet Hastanesi mutfağında hazırlanarak pişirileceği belirtilmektedir.

 

İhale dokümanında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Alınmış İşletme Belgesi de istenilmektedir.

 

İşletme belgesi 4857 sayılı İş Kanununun 78 nci maddesi uyarınca düzenlenmektedir. Anılan Kanun maddesinin 2 nci fıkrasında; “Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

 

İşletme belgesi işyerlerinin kurma izni aldıktan sonra alması gereken bir belgedir. Anılan belge, kurma izni belgesi için  yapılan inceleme sonucu uygun bulunan işyerinin  kurma izni belgesine uygun olarak kurulup kurulmadığının tespiti amacıyla yapılan inceleme de sağlık ve güvenlik konularında noksan hususun bulunmadığının tespiti sonucunda verilen izin belgesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu belge bir işyerinin ilk faaliyete geçiş aşamasında ilgili mevzuatındaki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yerine getirdiğini göstermektedir.

 

25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde, “28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini, kapsar.” hükmüne, İşyeri Kurma İzni başlıklı 5 inci maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine, kurulmaya başlamadan önce kurma izni alınması zorunludur.” hükmüne, İşletme Belgesi başlıklı 6 ncı maddesinde de, “Kurma iznine esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerine, işletilmeye başlanılmadan önce "işletme belgesi" alınması zorunludur” hükmüne yer verilmektedir. 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’te ise “Yemek fabrikalarındaki üretim işleri” sanayiden sayılan işler arasında belirtilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” düzenlemesine yer verildiğinden, isteklilerden idare bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetler için TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi sunmasının yeterlik kriteri olarak istenemeyecektir.

 

            İşletme belgesinin İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi uyarınca 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı yemek fabrikalarındaki üretim işleri için alınmasının zorunlu olduğu, ancak daha az işçi çalıştırılan yerlerde alınmasının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. İhale dokümanında isteklilerce İşletme Belgesi sunulması yanı sıra günlük en az 1000 kişi/öğün kapasiteli Kapasite Raporu sunulması da yeterlik kriteri olarak belirlenmiştir. Yemek üretim tesislerinde kapasite hesabı kişi başına günde (24 saat) 125 tabldot (kişilik) üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla, 1000 kişi/öğün üretim kapasitesi asgari 8 kişinin (1000/125) 24 saat üretim yapması halinde mümkün olduğundan, bu da üç vardiya üretim yapılması anlamına geldiğinden, istenilen üretim kapasitesine asgari 16 işçinin (ortalama 12 saat çalışma üzerinden iki vardiya) çalışması ile ulaşılacağı görülmektedir. İhale konusu işte işletme belgesinin 1000 kişi/öğün üretim kapasitesi ile birlikte istendiği göz önüne alındığında, anılan yönetmelik uyarınca isteklilerin İşletme Belgesi almasının zorunlu olduğu görülmektedir.

 

İşletme belgesi bir tesisin ilgili mevzuatındaki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemelere uygun olarak faaliyette bulunduğunu gösteren ilk üretime başlanması aşamasında alınması kanunen zorunlu bir belgedir. TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi ise geçerliliği 1 yıl olan ve hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve isteğe bağlı olarak alınan bir belgedir.

 

İşletme Belgesinin belirli kapasitede üretim yapan işletmelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kriterlere uygun olarak ilk kez faaliyete başladığını gösterdiği, TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinde olduğu gibi gerçekleştirilecek hizmetlerin standart ve kalitesini göstermediği, dolayısıyla her iki belgenin içeriğinin ve istenme amacının farklı olduğu ve somut olayda 1000 kişi/öğün üretim kapasitesine sahip isteklilerin ilk kez faaliyete başlaması için işletme belgesi almalarının kanuni bir zorunluluk olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, şikayete konu ihalede bu belgenin istenmesinin rekabeti engelleyici sonuç doğurmadığı düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul