• Karar No: 2007/UH.Z-2077
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :3
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2077
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi, ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 324.1
Başvuruya konu ihale:
 G324.1 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.13.26.0163/2007-44 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Eskişehir Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi tarafından  tarihinde  ile yapılan Çeşitli Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi´nin 15.06.2007 tarih ve 324.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle; adı geçen idarenin yemek işini önceden Eylül unvanlı firmanın yaptığı, daha sonra ihalenin iptal edilerek ihaleye 2. ve 3. en avantajlı teklifleri veren isteklilerin teklifleri dikkate alınmaksızın, Mersin kökenli Türkmen unvanlı farklı bir firmaya ihalenin bırakıldığı, Eylül adlı firmaya 1700’e yaptırılan iş 2500’e yaptırılarak Eylül (veya Türkmen) unvanlı firmalar lehine usulsüz ihale yapıldığı devletin zarara uğratıldığı iddia edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

 

a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

koşulları aranır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Karşı Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul